Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 21. februára 2008

 č. 3/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Odpadové hospodárstvo

  5. VZN o parkovaní nákladných vozidiel na MK

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka  a Mgr. Lukáša Radoského. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2, (Juraj Filo, Jozef Filo), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2008:

-      Do klubovne pre nácvik spevokolu a muzikantov boli preložené staré stoličky zo zasadacej miestnosti a stoly z koliby.

-      Otázku  zvyšovania poplatkov za káblovú televíziu a zavádzania malého balíka vysielacích programov starosta obce konzultoval s pánom Sikom, ktorý vysvetlil, že výška poplatku sa stanovuje podľa  vzorca, ktorý určuje telekomunikačný úrad.  Výška poplatku na rok 2008 bude zverejnená na internetovej stránke obce, na káblovej televízii i na vývesných tabuliach obecného úradu.

-      Obec zvolala rokovanie s Krajským  pamiatkovým úradom  Trnava k doriešeniu madiel pri kostole v Krakovanoch a zároveň dostala aj stanovisko s dvoma alternatívami riešenia. Konkrétnu alternatívu bude potrebné na krajskom pamiatkovom úrade vopred prekonzultovať a odsúhlasiť. Samotné realizácia je v kompetencii pána farára.

-      Osvetlenie parkovísk na ulici Hoštáky, na Strážovskej ulici a pri obchode Jednota sa budú riešiť, keď bude vhodnejšie počasie.

-      Výtlky na ulici Hoštáky a Školskej ulici boli zasypané.

-      Firma Stelar odpojila všetkých neplatičov za káblovú televíziu.

-      Autobusové zastávky na Hlavnej ulici pri dome č.16/50 a pri futbalovom štadióne v smere na Ostrov boli zadané do výroby firme BRUKOS.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce oboznámil poslancov s projektom spoločnosti TVI, ktorá sa zaoberá výrobou bioplynu. Táto spoločnosť prejavila záujem postaviť v našej obci takéto zariadenie. Pri realizácii tohto zámeru je potrebná spolupráca troch subjektov: firma, obec a družstvo. Spoločnosť požaduje 300 ha pôdy na pestovanie kukurice a 3 ha plochy na spracovanie. V tejto súvislosti starosta obce oslovil predsedu poľnohospodársko šľachtiteľského družstva, ktorý sa k navrhovanému projektu vyjadril kladne a prejavil záujem o rokovanie s firmou TVI.  Na zastupovanie obce pri rokovaniach s firmou TVI navrhol starosta seba a poslancov Ing. Michala Sedláka, Petra Kiktu. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, poslanci schválili predbežný súhlas na zastupovanie.

 

Poľovnícke združenie Králik aj v tomto roku prisľúbilo aj v tomto roku urobiť zber starého železa.

Firma ANEO vykoná zber elektro-odpadu 12. apríla a 6. septembra pred krakovianskými hodami.

-Na likvidáciu zeleného odpadu starosta obce navrhol niekoľko zberných miest v obci, na ktorých by sa mal zelený odpad uskladňovať a neskôr drviť. Jedno z navrhovaných miest bolo priestranstvo pri strážovskom cintoríne, s ktorým nesúhlasil Mgr. Juraj Filo. Toto miesto považoval za nevhodné. Ďalšie navrhované zberné miesto pripadalo do úvahy na družstevnom dvore v stredisku Krakovany – zadný vchod. Pre obyvateľov zo Stráži bolo toto miesto pomerne vzdialené na prevoz.  Ing. Kališ navrhol za zberný dvor použiť betónovú plochu pri ČOV. Tento priestor bol určený ako najvhodnejší s tým, že ho bude potrebné treba  oplotiť a určiť pracovníka, ktorý bude  privážaný odpad kontrolovať, nakoľko sa jedná len o zelený odpad. Vzhľadom na to, že parcely pod betónovou plochou nie je vo vlastníctve obce, je potrebné osloviť vlastníkov jednotlivých parciel na rokovanie o prípadnom prenájme.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 1, (Jozef  Filo) bolo schválené dočasné zberné miesto na zelený odpad pri ČOV s tým, že sa bude informovať TAVOS  a oslovia  sa  vlastníci parciel pod betónovou plochou na prenájom alebo odkúpenie pozemkov pod zberné miesto.

-Zber nadrozmerného odpadu navrhol Mgr. Filo vykonávať aspoň 2x ročne. Systémom sústredenia odpadu na jedno zberné miesto a následným hromadným odvozom.  Odpad sa bude vážiť a spoplatnovať sa bude do výšky nákladov na odvoz. Za zberné miesto sa navrhol dvor OcÚ a zber sa bude vykonávať min. 1x za 3 mesiac. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Jozef  Filo), bol návrh na zber nadrozmerného odpadu schválený.

-Stavebný odpad Ing. Sedlák navrhol  likvidovať podobne ako nadrozmerný, s tým, že bude stanovený limit do 100kg na mesiac. Väčšie množstvo odpadu bude spoplatnené. Na dvore obecného úradu bude pristavený kontajner na zber stavebnej sute, ktorá sa bude vážiť.  Občan si bude hradiť množstvo vyvezenej sute nad stanovený limit. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Jozef  Filo)bol návrh schválený.

 

 

K bodu č. 5

 

Návrh VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách predložil Mgr. Lukáš Radoský. Poslancov informoval o jednotlivých ustanoveniech tohto VZN. Pán Kikta navrhol doplniť do VZN časové rozpätie parkovania. Ak bude chcieť niekto parkovať na MK, bude musieť požiadať o výnimku starostu obce. Kontrolu tohto VZN budú vykonávať všetci, sankcie bude udeľovať starosta obce v zmysle zákona: pre fyzické osoby a právnické osoby nepodnikateľov v zmysle zákona o priestupkoch a a pre fyzické osoby a právnické osoby  podnikateľov v zmysle zákona o správnom konaní. Ing. Jurda mal pripomienku, ako sa bude riešiť parkovanie vozidiel v okolo kultúrneho domu v čas hobby stretnutia. Starosta konštatoval, že tento problém budú musieť riešiť organizátori akcie.

 

K bodu č. 6 

- Ing. Knošková predniesla návrh riaditeľky školského stravovacieho zariadenia pani Daňkovej na zvýšenie predpísanej sumy za stravnú jednotku pre deti a zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni pri ZŠ v Krakovanoch od 1. apríla 2008 nasledovne:

Žiaci – I. stupeň z 23,- Sk na 25,- Sk,

Žiaci – II. stupeň z 25,- Sk na 27,- Sk,

Zamestnanci z 27,- Sk na 29,- Sk,

A  návrh na zvýšenie stravnej jednotky pre deti a zamestnancov MŠ v Krakovanoch od 1. marca 2008 nasledovne:

Deti s celodenným pobytom v MŠ z 28,- Sk na 31,- Sk,

Deti s poldennou dochádzkou v MŠ z 23,- Sk na 25,- Sk,

Zamestnanci z 27,- Sk na 29,- Sk.

Zvýšenie predpisu za stravnú jednotku riaditeľka odôvodňuje prudkým nárastom základných surovín potravinového koša, ktorý sa musí dodržať podľa platných noriem v školských zariadeniach.

Hlasovaním za: 8, proti 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 ( Mgr. Radoský) bolo zvýšenie cien za stravnú jednotku  pre deti a zamestnancov v ZŠ a MŠ v Krakovanoch schválené.

 

- V súvislosti s pripravovanými výberovými  konaniami (okná do ZŠ a kaviarne) a riaditeľka ZOS,  predložil starosta obce návrh na  komisie pre výberové konania v roku 2008. Pre materiálne  otázky navrhol komisiu v zložení: predseda komisie Peter Kikta, členovia: Ing. Jarolím Kališ, Ing. Michal Sedlák, PaedDr. Vladimír Mihálik a piaty člen komisie bude zo zariadenia  ktorého sa bude výberové konanie dotýkať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola komisia schlválená.

Pre personálne otázky v roku 2008 navrhol komisiu v zložení: predseda komisie PaedDr. Vladimír Mihálik, členovia komisie: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Ladislav Žitnanský. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Juraj Filo ), nehlasoval: 0, bola komisia schválená.

 

- Starosta obce informoval poslancov, že kanalizácia na Veternej ulici bola skolaudovaná a 28. februára sa bude kolaudovať elektrika na Krátkej a Južnej ulici.

 

- O možnosti zakúpenia repasovaného fekálu pre obec informoval Peter Kikta,  ktorý bol spolu so zamestnancom obecného úradu Vladimírom Zemanom vo Vrábloch  fekál obzrieť.  Je to 8 tisíc - litrová cisterna, ktorá bola používaná na prevoz nafty, v dobrom technickom stave s novými pneumatikami a  novou vývevou.  Problém spočíva v tom, že doposiaľ nebola prihlásená na značky a nemá žiadne doklady. Preto poslanci odporučili kúpiť fekál len v prípade, že predávajúci doloží doklady potrebné na evidovanie prípojného vozidla na dopravnom inšpektoráte v cene do 210 000,- Sk.

Hlasovaním: za. 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola kúpa fekálu schválená.

 

- Zmenu organizačného poriadku obce Krakovany predložil starosta obce. Zmena organizačnej štruktúry v §9  sa za odsek 9 sa doplní odsek 9A Organizačná štruktúra – opatrovateľská služba,

Opatrovatelia:            Opatrovaní:

0,16 úväzku                      Marek Piller                Miroslav Fabián

0,73 úväzku                      Elena Michalíková      Mária Gonová

0,53 úväzku                      Věra Likeová              Ľudmila Skladanová

0,53 úväzku                      Anna Radoská                       Mária Radoská

0,53 úväzku                      Zita Gonová               Michal Gono

0,80 úväzku                      Dagmar Pániková       Monika Chudová

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena organizačnej štruktúry schválená.

 

- Dňa 31. januára 2008 prišla na obecný úrad žiadosť z Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch na poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie nového mamografického prístroja, ktorý v nemocnici nainštalovali 21. januára 2008. Starosta obce prečítal túto žiadosť a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či schvália finančný príspevok, a v akej výške. Po rôznych návrhoch sa poslanci  OZ dohodli na sume do 50 000,-Sk s tým, že konečnú výšku príspevku stanoví  starosta obce podľa okolitých obcí. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Interpelácie poslancov

Ing. Milan Jurda mal požiadavku, aby z obecného kanála vypadli reklamy firiem a aby sa skrátila dĺžka vysielacej sľučky.

 

Pán Belobrad upozornil starostu obce na bezohľadnú jazdu vodiča vozidla, ktorý vyváža fekálie na ČOV v Krakovanoch a požiadal ho o vykonanie nápravných opatrení nakoľko vodič svojou jazdou ohrozuje občanov obce.

 

V závere rokovania starosta obce pogratuloval poslancovi Ing. Milanovi Jurdovi  k životnému jubileu – 40 rokov.

 

 

K bodu č.7

 

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2008 zo dňa 21. februára 2008

 

 

UZNESENIE č. 3/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. februára 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Mgr. Lukáša Radoského

3. overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Filu

4. Predbežný súhlas na rokovanie s firmou TVI v zastúpení obce starostom PaedDr. Vladimírom  Mihálikom, Petrom Kiktom a Ing. Michalom Sedlákom 

5. dočasné zberné miesto na zelený odpad pri ČOV, bude sa informovať TAVOS, oslovia sa vlastníci nehnuteľností na prenájom alebo odkúpenie pozemkov pod zberným miestom v k.ú. Stáže pri Krakovanoch v hone Stávka.

6. Zabezpečenie vývozu stavebnej sute na obecnom dvore, ktorá bude spoplatnená nad množstvo zákonom stanovené, pričom bude zabezpečené jej váženie.

7. Vývoz nadrozmerného odpadu bude zabezpečený 1x za 3 mesiace na dvore OcÚ. Odpad bude vážený a spoplatnený do výšky nákladov na vývoz odpadu.

8. Navýšenie stravnej jednotky pre deti v MŠ, ZŠ a zamestnancov MŠ a ZŠ podľa predloženého návrhu.

9. Komisiu pre výberové konanie pre otázky materiálne na rok 2008 v zložení: predseda komisie Peter Kikta, členovia:  Ing. Jarolím Kališ, Ing. Michal Sedlák, PaedDr. Vladimír Mihálik a piaty člen komisie bude zo zariadenia ktorého sa bude výberové konanie dotýkať.

10. Komisiu pre personálne záležitosti pre rok 2008 v zložení: predseda komisie PaedDr. Vladimír Mihálik, členovia komisie: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Ladislav Žitnanský.

11. Zakúpenie fekálu do výšky 210 000,- Sk za podmienok, že predávajúci predloží doklady potrebné na pridelenie EČ na DI.

12. Zmenu organizačnej štruktúry v §9 sa doplní za odsek 9, odsek 9A - Opatrovateľská služba.

13. Príspevok pre Nemocnicu Alexandra Wintera v Piešťanoch do výšky 50 000,- Sk. Presnú výšku stanoví starosta obce v súlade s okolitými obcami.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 1/2008

 1. Návrh VZN o parkovaní na verejných priestranstvách v obci Krakovany.

 

 1. Ukladá:

1.                  Kancelárii OcÚ napísať oznámenie ORPZ SR ODI a OO PZ SR vo Vrbovom na jazdu vozidla, ktorý vyváža fekálie na ČOV v Krakovanoch.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 3/2008 zo dňa 21. februára  schválené.

 

K bodu č. 10

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.