Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 19. februára 2007

 

č. 3/2007

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom farského cintorína

5.      Zmluva o poskytnutí TKR na prevádzkovanie internetu

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol upravený nasledovne:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmluva o poskytnutí TKR na prevádzkovanie internetu

5.      Prenájom farského cintorína

6.      Zápis do kroniky obce za rok 2006

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia

9.      Záver

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Martina Gonu  a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (Martin Gono, Michal Rajčák), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1 a 2/2007. Skonštatoval, že:

-         vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZOS bolo zverejnené a na obecný úrad bola doručená 1 žiadosť,

-         vyhlásenie výberového konania na prenájom kaderníctva bolo zrušené, bola podpísaná nájomná zmluva na prenájom kaderníctva so slečnou Luciou Štangelovou na dobu 1 roka

-         prebehli rokovania s Ing. Sagalom z SPP na odpredaj plynovodu na Novej ulici za cintorínom. Boli predložené doklady na obstarávacie náklady v celej výške (267.653,- Sk) a fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia. SPP Bratislava rozhodne, či obci uhradí všetky obstarávacie náklady, alebo sa o predajnej cene bude ešte rokovať.

-         prípravné práce na odpredaj budovy bývalej MŠ pokračujú, budova s príslušným pozemkom bola už zameraná geodetom a v tomto období sa vypracováva znalecký posudok, aby mohol byť predložený na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

-         pracovníci obecného úradu v miestnom rozhlase zverejnili výzvu, že obec ako daňový orgán v tomto roku uskutoční kontrolu daňových priznaní na daň z nehnuteľnosti

-         pracovníci obecného úradu zverejnili v miestnom rozhlase oznam, že od 1.2.2007 obec pristúpi k odchytu túlavých psov.

 

Kontrolór obce informoval prítomných o preberacom konaní, ktoré prebehlo medzi pôvodným nájomcom (Ivana Galbavá) a novým nájomcom (Lucia Štangelová) kaderníctva.

Bol spísaný súpis majetku, ktorý bol predmetom preberania. Bola podpísaná dohoda, že obec Krakovany odkúpi od pani Galbavej 2 kusy vodovodných batérií v celkovej sume 1.100,- Sk a tieto sa stanú majetkom obce a budú súčasťou vybavenia kaderníctva.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva pána Ľuboša Čelína. Obecné zastupiteľstvo mu udelilo predbežný súhlas na nájom rozvodov káblovej televízie na prevádzkovanie internetu. Poslanci boli oboznámení s textom nájomnej zmluvy a pán Čelín vysvetlil technické podmienky prevádzkovania. Tohto rokovania sa zúčastnil aj pán Dušan Sika, ktorý v obci prevádzkuje káblovú televíziu. Návrh nájomnej zmluvy predpokladá dobu 10 rokov, mesačné nájomné je vo výške 4.000,- Sk mesačne a zároveň budú internetové služby bezplatne poskytované pre strediská: obecný úrad, ZOS a knižnicu.

K textu návrhu zmluvy neboli vážnejšie pripomienky, zmluva bude ešte posúdená právnikmi a po jej právnom posúdení bude predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Poslanci k danej problematike diskutovali a bolo navrhnuté, aby bola do zmluvy zahrnutá aj prevádzka materskej školy.

Poslanec Mgr. Filo navrhol, aby všetky technické zásahy do rozvodov káblovej televízie (inštalovanie nových zosilňovačov firmou X-NET Ľuboš Čelín) bolo zachytené aj v projektovej dokumentácii. Starosta zároveň navrhol, aby bola vypracovaná aj nová zmluva s firmou STELAR Nové Mesto nad Váhom na prevádzkovanie káblovej televízie, ktorá bude zohľadňovať spoluprácu s firmou X-NET Ľuboš Čelín a bude jasne stanovená právna norma, podľa ktorej je zmluva vypracovaná.

Pri problematike káblovej televízie poslanec Ladislav Žitnanský predniesol žiadosť občanov, v akom štádiu je inštalovanie vysielania TV Karpaty. Pán Dušan Sika vysvetlil situáciu, že nie je problém so šírením tejto televíznej stanice, problémom je zakúpenie a inštalovanie prijímača v hodnote 13.000,- Sk. Je potrebné ešte iniciovať stretnutie s predstaviteľmi TV Karpaty a po dohode o zakúpení prijímača nie je problém so zaradením tejto stanice do rozvodov káblovej televízie. Po ukončení diskusie v tomto bode starosta obce poďakoval pánovi Čelínovi a Sikovi za účasť na rokovaní.

 

 

 

K bodu č. 5

 

Nová právna úprava stanovuje, že pohrebisko môže prevádzkovať len oprávnená osoba, ktorá získa potrebné certifikáty a koncesovanú živnosť a má súhlas majiteľa pohrebiska. Vlastníkom parciel, na ktorých je cintorín, je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany. Tá v rámci uplatnenia reštitučných nárokov požiadala o vrátenie uvedených parciel. Zároveň je potrebné dodať, že budova domu smútku je majetkom obce (stavba na cudzom pozemku). Rímskokatolícka cirkev predložila návrh, že pohrebiská prenajme do správy obci. Predstavitelia obce uskutočnili predbežné rokovania s cirkvou a predložili iný návrh. Obec má záujem o zámenu pozemkov s cieľom, aby sa cintoríny stali majetkom obce. Pozemok cintorína v k. ú. Krakovany má rozlohu 4967 m2 (parcela č. 738/1) a cintorín v k. ú. Stráže má rozlohe 1949 m2 (parcela č. 613). Treba však poznamenať, že súčasná kapacita cintorínov je už takmer vyčerpaná, oba cintoríny je potrebné rozšíriť a priľahlé parcely (určené na rozšírenie) sú alebo budú majetkom obce. Z týchto dôvodov by bolo najvýhodnejšie, aby sa vlastníkom cintorínov stala obec. Do dnešného dňa však obec neobdržala stanovisko   Arcibiskupského úradu v Trnave, ktoré je pre farnosť záväzné. Po obdržaní stanoviska sa o celej záležitosti rozhodne na najbližšom zasadnutí. Obec by rešpektovala aj vecné bremeno na významné hroby.

 

K bodu č. 6

 

Kronikár obce p. Janka Belicová prečítala návrh textu zápisu do kroniky obce za rok 2006. Poslanci doplnili text o informáciu o návšteve folklórneho súboru LUSK a starostu obce v srbskej Padine a o poskytovaní ďalších služieb pre občanov – dekorovanie skla laserom a o 2 prevádzkach stolárstva (p. Hinner a p. Radoský).  Blok informácií z kultúry bol doplnený o vystúpenie folklórneho súboru LUSK v STV v programe Kapura a v programe Drišľakoviny.  Informácie o počasí boli doplnené o informáciu, že veľmi chladný január 2006 spôsobil, že celý mesiac bolo v prevádzke prírodné klzisko a silné mrazy spôsobili dokonca aj potrhanie vodomerov. Všetky tieto pripomienky boli zahrnuté do textu zápisu a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol text zápisu do kroniky obce za rok 2006 schválený.

 

K bodu č. 7

 

Správa finančnej kontroly

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v dňoch 4.1.2007 – 1.2.2007 Správa finančnej kontroly Bratislava vykonala následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy v rokoch 2002 – 2005.  Starosta obce prečítal závery zo správy, z ktorých pre obec vyplynula povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou, vypracovať správu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a zápisy z prerokovania zistených nedostatkov s konkrétnymi zodpovednými pracovníkmi obce. Nakoľko starosta obce nemôže ukladať povinnosti kontrolórovi obce, poslanec  Mgr. Juraj Filo navrhol na základe záverov kontroly uložiť úlohy aj pre obecného kontrolóra. Ich plnenie má zahrnúť a vyhodnotiť v koncoročnej správe. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli schválené dokumenty vyplývajúce z finančnej kontroly a boli schválené úlohy pre obecného kontrolóra.

 

Folklórny festival KRAKOVANY 2007

Starosta obce vyzval predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka, aby poslancov informoval o prípravách folklórneho festivalu.  Podľa novej koncepcie by v tomto roku mali byť v Krakovanoch slávnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 22. – 24. júna 2007. Trnavský samosprávny kraj by mal financovať ubytovanie a dopravu vystupujúcich a propagáciu podujatia, obec zabezpečí technické vybavenie (rekonštrukcia javiska amfiteátra) a stravovanie účinkujúcich. Tento týždeň by sa malo uskutočniť rokovanie so zástupcami Trnavského osvetového strediska a Trnavského samosprávneho kraja, kde sa rozhodne o podmienkach organizovania krajských folklórnych slávností.

 

Mineral-aquaservis, s.r.o. Piešťany – odpredaj

Na základe uznesenia č. 2/2007 pod bodom A. 12  bol schválený predbežný  súhlas na odpredaj podielu obce Krakovany v parcele č. 425 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Na základe tohto predbežného súhlasu bol vypracovaný geometrický plán a z pôvodnej výmery bola odčlenená novovytvorená parcela č. 398/20 o výmere 2426 m2. Obec je vlastníkom v podiele 14/60, čo predstavuje výmeru 566 m2. Predseda finančnej komisie navrhol uvedený podiel odpredať v cene 200,- Sk/1 m2.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj schválený.

 

Súdny spor so Sociálnou poisťovňou Bratislava

Starosta obce informoval poslancov o súdnom spore medzi Sociálnou poisťovňou Bratislava a obcou Krakovany – ZOS. Ide o neoprávnené vyplatenie dôchodku pre pani Štefániu Ondřejovú. Starosta obce vysvetlil situáciu, že dôchodok bol zaslaný pozostalým synom a Sociálna poisťovňa ho od nich nevymohla, tak žalovala obec. Obec súdny spor vyhrala, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

 

Príspevok na autobusové spoje Piešťany – Ostrov – Vrbové

Starostka obce Ostrov vyzvala starostu obce Krakovany, aby finančne prispieval na 2 autobusové spoje z Ostrova, ktoré zachádzajú do Krakovian. Obec so zmenami grafikonu nesúhlasila, SAD zrušila spoj Krakovany – Piešťany a obec i napriek tomu prispieva SAD sumou 1190,- Sk mesačne. Tento príspevok obec považuje za dostatočný za zmeny, ktoré SAD urobila. Poslanci sa ústnou žiadosťou starostky obce Ostrov ďalej nezaoberali.

 

Predaj zmrzliny

Starostu obce navštívili 2 záujemcovia, ktorí mali zámer prenajať si od obce vhodné priestory a využiť ich v letných mesiacoch na predaj zmrzliny. Starosta ich informoval, že obec v tomto období nemá žiadne vhodné priestory.

 

Služobné motorové vozidlo na súkromnú účely

Predseda finančnej komisie predložil návrh, aby poslanci odsúhlasili použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely pre starostu obce. Tento súhlas už obecné zastupiteľstvo starostovi udelilo, ale platil na funkčné obdobie 2002 – 2006. Nakoľko nastalo nové funkčné obdobie, je potrebný nový súhlas. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol udelený súhlas s používaním služobného motorového vozidla na súkromné účely pre starostu obce v súlade s platnou legislatívou. (Starosta obce platí daň z nepeňažného príjmu a uhrádza spotrebu pohonných hmôt podľa platnej technickej dokumentácie a nákladov na nákup pohonných hmôt.)

 

Termínovaný vklad

Obec získala finančné prostriedky za odpredaj pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na výstavbu kanalizácie a miestnych komunikácií. No vzhľadom k tomu, že s výstavbou sa v najbližšom období neráta, je vhodné uvedené finančné prostriedky uložiť na termínovaný vklad. Predseda finančnej komisie navrhol, aby suma 3.000.000,- Sk bola vložená na termínovaný účet na dobu 3 mesiace v DEXII banka Slovensko. Tieto finančné prostriedky budú výhodnejšie zhodnotené ako na bežnom účte. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený termínovaný vklad sumy 3.000.000,- Sk na dobu 3 mesiace.

 

Dlažba pred kostolom sv. Mikuláša a priľahlý chodník

Predseda finančnej komisie vysvetlil poslancom situáciu, ktorá nastala pri rekonštrukcii námestia. Dohoda medzi obcou a RKC farnosť Krakovany bola taká, že farský úrad prefinancuje  uloženie dlažby na schodišti do kostola sv. Mikuláša a prístupový chodník do zákristie kostola. Finančnou kontrolou dekanátu sa zistilo, že uvedené priestory sú majetkom obce a farský úrad nemá právny dôvod na uloženie dlažby na cudzom pozemku. Z uvedeného dôvodu predseda finančnej komisie predložil návrh, aby obec uhradila aj túto časť dlažby pri rekonštrukcii námestia. Po rokovaniach je pre budúcnosť prísľub, že farský úrad odkúpi tieto parcely do vlastníctva cirkvi a uhradí aj uvedenú rekonštrukciu. Hlasovaním za: 8, proti: 1 (Ing. Jurda), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené uhradenie dodávky dlažby na priestory pred kostolom sv. Mikuláša a prístupový chodník do zákristie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2007

Schválený rozpočet obce na rok 2007 je vo výške 17.568.000,- Sk v príjmoch a vo výdavkoch. Uvedená  čiastka sa navyšuje o sumu 884.000,- Sk v príjmoch a výdavkoch nasledovne:

Príjmy:

-         príjem z rezervného fondu        500.000,- Sk

-         dotácia zo ŠR na ZŠ                353.000,- Sk

-         dotácia zo ŠR na ZOS   31.000,- Sk

Výdaje:

- odkúpenie dlažby pred kostolom:      350.000,- Sk

- projektová dokumentácia                  150.000,- Sk

- ZŠ (mzdy + prevádzka)                    353.000,- Sk

- ZOS (mzdy)                                       31.000,- Sk

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2007 schválené.

Poslanec Martin Gono navrhol, aby sa v ZOS Krakovany v budúcnosti uvažovala s technickými úpravami kúpeľní, nakoľko tieto sú nevyhovujúce pri manipulácii so staršími osobami. Tieto záležitosti sa budú riešiť postupne podľa finančných možností zariadenia.

 

Interpelácie poslancov:

Michal Rajčák:

-         inštalovanie odpadkových košov na verejných priestranstvách

-         inštalovanie spomaľovačov na ulici Hrádze mi materskej škole

-         nie je funkčný semafór pri ZŠ, ktorý upozorňuje na školu a prechod pre chodcov

 

Martin Gono:

-         potreba inštalovať autobusovú čakáreň pri futbalovom ihrisku smerom na Nové Mesto nad Váhom

-         nepriaznivá čistota verejných priestranstiev najmä pri autobusových zastávkach

-         chýbajúce osvetlenie pri vstupe do dediny na Hlavnej ulici pri dome číslo 1 (Radovan Valo)

 

Mgr. Juraj Filo:

-         potreba vybudovať chodník pre peších + lávku ponad potok Holeška na  Školskej ulici ( v lokalite po odstránenom dome súpisné číslo 328 tzv. Fiedlerovec). V tejto časti už bolo niekoľko dopravných nehôd, po uvedenom úseku prechádzajú žiaci ZŠ na hodiny TV na futbalové ihrisko. Bolo by potrebné vypracovať projekt na stavebné povolenie.

 

Starosta obce v tejto súvislosti vyjadril obavy, že výstavba chodníka nie je momentálne prioritou. Je potrebné pokračovať vo výstavbe inžinierskych sietí v lokalite Južná ulica – novovytvorené stavebné pozemky, nakoľko vo verejnej obchodnej súťaži sa obec zaviazala na ich výstavbu. V danej lokalite už začali prebiehať stavebné konania. Ing. Jurda sa priklonil k názoru Mgr. Filu a žiadal do priorít zaradiť aj výstavbu uvedeného chodníka najmä z bezpečnostných dôvodov.

Ing. Kališ navrhol vypracovať úvodný projekt na výstavbu chodníka a lávky a projekt na stavebné povolenie na výstavbu chodníka. (Projekt rozdeliť na 2 časti – výstavba chodníka + výstavba lávky a realizovať ho taktiež v 2 etapách.) Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento postup schválený.

 

Ladislav Žitnanský:

-         je potrebné vybudovať zábradlie resp. madlá pri vstupe do kostola, nakoľko už boli zaznamenané pády najmä starších občanov

-         prepojenie ulíc Strážovská ulica a Veterná ulica v časti pri dome 293 je nevhodné. V danej lokalite bol navezený hrubý štrk, ktorý znemožňuje prepravu bicyklom a taktiež prepravu detí v detských kočíkoch. Uvedenú plochu je potrebné spevniť jemnejším štrkom.

-         na Strážovskej ulici je značné poškodenie cesty po rozkopávkach (pri dome č. 281 – p. Detková, pri dome č. 256 – p. Gono). Bolo by vhodné, aby túto cestu občania, ktorí mali povolenú rozkopávku, dali do pôvodného stavu.

-         občania sa spytujú na chýbajúcich hrobárov. Starosta vysvetlil súčasnú situáciu s prevádzkovaním pohrebiska už bode č. 4

-         predložil požiadavku, či by sa pri rekonštrukcii námestia nemohol vybudovať aj prístupový chodník k pomníku padlých v I. svetovej vojne. S jeho vybudovaním sa uvažuje v II. etape rekonštrukčných prác spojených s výsadbou verejnej zelene.

 

Ľubomír Pekarovič:

-         upozornil príjemcov dotácií z rozpočtu obce, aby predložili riadne vyúčtovanie dotácie v súlade s platným VZN

-         poďakoval Ing. Sedlákovi, ako zástupcovi ĽH Borovienka, za akciu „chodenie pod šable“ po dedine, nakoľko dychová hudba Krakovanka túto akciu realizovala v meste Vrbové a obec Krakovany by bez Borovienky zostala bez tradičnej fašiangovej akcie.

 

Martin Gono:

-         poďakoval sponzorom za ich príspevky na Mládežnícky ples, ktorý sa konal pod záštitou farského úradu a OZ Koráb nádeje dňa 17.2.2007 v KD v Krakovanoch.

 

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1045/15

Pani Slávka Kotulová požiadala o odkúpenie parcely č. 1045/15 v k. ú. Krakovany, ktorá bola uznesením OZ č. 2/2007 určená na priamy predaj za podmienok verejnej obchodnej súťaže.

Kontrolór obce sa vyjadril, že formulácia uznesenia je nejasná, nakoľko sa malo rozhodnúť o verejnej obchodnej súťaži alebo o priamom predaji. Predseda finančnej komisie sa vyjadril, že o žiadosti sa nebude hlasovať, nakoľko je v rozpore so zákonom. Pracovník obce nemôže získať majetok obce v priamom predaji. Pri tejto žiadosti sa vyjadril Ing. Jurda, že je proti výstavbe bytového domu na druhej parcele, ktorá zostala z ponúkaných pozemkov v III. kole verejnej obchodnej súťaže.

 

Nájomná zmluva na nájomný byt č. 1 – manželia Štefankoví

Jozef Štefanka a manželka Zlatica predložili žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme obecného nájomného bytu č. 1. Na podporu žiadosti vystúpil poslanec Michal Rajčák, ktorý apeloval najmä na zdravotné hľadisko, nakoľko Jozef Štefanka má zdravotné problémy, ktoré mladej rodine môžu spôsobovať určité problémy a v sociálnej oblasti potrebujú riešiť bytovú otázku formou nájomného bytu.

Ing. Sedlák sa vyjadril, že je opäť vhodné nájomnú zmluvu uzatvoriť na obdobie 1 roka, s čím prítomní poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Pavol Sarvaš – žiadosť o uzatvorenie zmieru

Starosta obce prečítal žiadosť p. Pavla Sarvaša na uzatvorenie zmieru v súdnom spore s obcou. Starosta ďalej vysvetlil poslancom situáciu, nakoľko 5 poslancov je nových. Obec je v súdnom spore z dôvodu neoprávneného užívania obecného nájomného bytu č. 2 bez platnej nájomnej zmluvy. Nakoľko obec už investovala finančné prostriedky do právneho zastúpenia a zaplatila aj správny poplatok vo výške 45.000,- Sk (5% z hodnoty bytu), poslanci hlasovaním za: 0, proti: 9, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli proti uzatvoreniu zmieru s Pavlom Sarvašom a ponechali, aby v spore rozhodol súd.

 

Diskusný príspevok

O slovo požiadal p. Pavol Belobrad, ktorý sa ako občan obce zúčastnil zasadnutia. Predložil na riešenie tieto problémy:

-         prepad miestnej komunikácie na Hlavnej ulici pri dome č. 523 (Peter Rusnáček)

-         pracovníci PŠD neustále vypúšťajú fekálie v časti pri Spúšti a znečisťujú spodné vody

-         je potrebné označiť Priemyselnú ulicu výraznejším spôsobom, nakoľko veľké množstvo kamiónov má orientačné problémy pri doručovaní zásielok do firmy AGE COLOR a WABASH Technologies.

Prítomní poslanci zobrali tieto pripomienky na vedomie a tieto problémy sa budú v najbližšom čase riešiť.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2007 z  19. februára 2007.

 

 

UZNESENIE č. 3/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. februára 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Martina Gonu a Michala Rajčáka

3. overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Ing. Milana Jurdu

4. text zápisu do kroniky obce za rok 2006

5. úlohu pre kontrolóra obce, aby vykonal kontrolu odvodov výnosov verejných finančných prostriedkov a výsledky zverejnil vo výročnej správe za rok 2007

6. úlohu pre kontrolóra obce, aby vykonal kontrolu správnosti uzatvárania dohôd o vykonaní práce a výsledky zahrnul vo výročnej správy kontrolóra za rok 2007

7. odpredaj podielu obce Krakovany 14/60 v novovytvorenej parcele č. 398/20 k. ú. Stráže pri Krakovanoch, čo predstavuje výmeru 566 m2 v cene 200,- Sk/1 m2 pre firmu Mineral-aquaservis, s.r.o., Piešťany

8. používanie služobného motorového vozidla Škoda Felícia PN 082BA na  súkromné účely pre starostu obce

9. presun finančných prostriedkov vo výške 3.000.000,- Sk na termínovaný vklad na dobu 3 mesiace v DEXIA banka Slovensko, pobočka Piešťany

10. uhradenie dodávky dlažby na priestory pred kostolom sv. Mikuláša a prístupový chodník do zákristie vo výške 350.000,- Sk

11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2007, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o sumu 884.000,- Sk, pričom rozpočet obce na rok 2007 potom predstavuje sumu 18.452.000,- Sk v príjmovej a výdavkovej časti

12. vypracovanie úvodného projektu na výstavbu chodníka a lávky na Školskej ulici na parcele č. 269 k. ú. Stráže pri Krakovanoch (priestor bývalého Fiedlerovca)  a projekt na stavebné povolenie na výstavbu tohto chodníka

13. dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1 pre Jozefa Štefanku a manželku Zlaticu na predĺženie nájmu na obdobie od 1.5.2007 do 30.4.2008.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia

2. informáciu o preberaní kaderníctva medzi pôvodným a novým nájomcom

3. návrh nájomnej zmluvy na prenájom rozvodov káblovej televízie pre firmu X-NET Ľuboš Čelín na prevádzkovanie internetu

4. informáciu o príprave novej zmluvy o prevádzkovaní TKR s firmou STELAR Nové Mesto nad Váhom

5.  informáciu o rokovaní s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom pohrebiska. Obec predložila nový návrh na zámenu pozemkov, aby sa pozemky, na ktorých sú cintoríny, stali majetkom obce

6. informáciu – Správu o vykonaní následnej finančnej kontroly na prenesený výkon štátnej správy za roky 2002 – 2005

7. informáciu o prípravách Krajských folklórnych slávností v dňoch 22.-24. júna 2007

8. informáciu o súdnom spore medzi obcou Krakovany  a Sociálnou poisťovňou Bratislava vo veci neoprávneného obohatenia v prípade vyplatenia dôchodku p. Štefánie Ondřejovej jej dedičom

9. interpelácie poslancov

10. žiadosť pani Slávky Kotulovej o odkúpenie parcely č. 1045/15 k. ú. Krakovany priamym predajom za podmienok verejnej obchodnej súťaže

11.diskusné príspevky občanov

 

C. ukladá:

1. pripraviť podklady na riešenie dopravného značenia v obci a inštalovanie spomaľovačov na ulici Hrádze pri materskej škole

 

D. neschvaľuje:

1. žiadosť pána Pavla Sarvaša na uzatvorenie zmieru vo veci podania žaloby ohľadom vypratania bytu č. 2

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 3/2007 zo dňa  19. februára 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.