Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. februára 2006

 

č. 3/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania nebol prítomný Ing. Michal Sedlák, CSc.

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesenia

  4. Zápis do kroniky za rok 2005

  5. Výkup parciel na miestne komunikácie

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a

predložil na schválenie program rokovania. Zároveň vyzval, aby boli predložené prípadné pozmeňovacie návrhy.

Pretože k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

Na rokovanie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Peter Kikta.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 /A. Čelín, Mgr. J. Filo/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 2/2006. Starosta obce informoval poslancov:

- nájomná zmluva s PŠD Krakovany-Stráže na nájom poľnohospodárskej pôdy je už podpísaná,

- v najbližších dňoch sa uskutoční rokovanie s Ing. Igorom Gubom - predsedom PŠD Krakovany - Stráže v problematike zriadenia kompostoviska a skládkovania posypového materiálu v zimných mesiacoch,

- na inzerát na prenájom budovy č. 341 (bývalá prevádzka firmy POPRO) v termíne do 15.2.2006 neprišla žiadna písomná odpoveď. V diskusii sa poslanci priklonila k návrhu, aby bola ponuka prenájmu ešte raz zverejnená v informačných prostriedkoch. Ich druh je na posúdení starostu obce (druh a názov periodika, webová stránka a pod.),

- v rámci dotácie z Nadácie Markíza bola zakúpená termoska v cene 5.000,- Sk a v hodnote 45.000,- Sk boli zakúpené lopty, tepláky, kužele, rukavice a iné vybavenie pre žiacke a dorastenecké mužstvo,

- propagačný materiál obce (vlajky, kľúčenky, perá, darčekové predmety) bol objednaný, ponukový vzor na zhotovenie trička zatiaľ nebol dodaný,

- predseda poriadkovej komisie p. Štefanka vykonal osobný pohovor s p. Jánom Gonom, bytom Krakovany, Dolná ulica 105/55 ohľadne znečisťovania pozemkov smerom k potoku Spúšť,

- starosta obce zisťoval na Povodí Váhu, či sa bude v tomto roku pokračovať v úprave potoka Holeška. V tomto roku sa s takými prácami nauvažuje, čistenie potoka je možné po vzájomnej dohode.

V tejto súvislosti poslanci žiadali starostu obce, aby z preventívnych dôvodov ešte požiadal Povodie Váhu o odstránenie dreva, ktoré je pod mostom na ceste II/504. V prípade vyššej hladiny vody a splavovania konárov by tieto drevá spôsobili problémy.

 

K bodu č. 4

 

Kronikár obce Janka Belicová predložila na schválenie text zápisu do kroniky obce za rok 2005. Prítomní poslanci žiadali doplniť text o informácie:

1. pretrvávajúci trend odchodu mladých ľudí za prácou do zahraničia,

2. dotácia na rekonštrukciu kostola sv. Gála vo výške 500.000,- Sk. Na reštaurátorský výskum farský úrad ešte uhradil sumu 150.000,- Sk. V cene 300.000,- Sk bol zakúpený nový organ do farského kostola sv. Mikuláša.  Od septembra 2005 bol Mgr. Ľudovít Malý menovaný za školského dekana okresu Piešťany,

3. v jesennej časti futbalových súťaží A-mužstvo TJ skončilo na 6. mieste pred mužstvami z Trebatíc i Piešťany. Žiaci postúpili do oblastných majstrovstiev. Martina Štefanková sa ako odchovankyňa miestnej TJ stala od októbra 2005 prvoligovou hráčkou Skloplastu Trnava.

Dňa 10. júla 2005 sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj za účasti mužstiev z Trebatíc, Podolia, Ostrova a domáceho mužstva Krakovany. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Podolia. Druhé miesto obsadili domáce Krakovany, tretie boli Trebatice a štvrté miesto Ostrov.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol text zápisu do kronika schválený.

 

K bodu č. 5

 

Obec Krakovany odkupuje od Rímskokatolíckej cirkvi Krakovany nasledovné parcely, a to podľa geometrického plánu č. 25/2006 zo dňa 14.2.2006, ktorý vyhotovil Roman Klčo.

Z parciel č. 611, 611/3, 611/1 boli odčlenené určité výmery pod miestnu komunikáciu:

Diel      1          o výmere 80 m2           odčlenený z parcely č. 611

Diel      3          o výmere 98 m2           odčlenený z parcely č. 611

Diel      6          o výmere 41 m2           odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      11        o výmere 785 m2         odčlenený z parcely č. 611/1

Diel      8          o výmere 16 m2           odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      10        o výmere 6 m2 odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      5          o výmere 1 m2 odčlenený z parcely č. 611

Tieto diely sa zlučujú do parcely č. 612 spolu o výmere 1027 m2 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch.

Horeuvedené diely parcely sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej  cirkvi farnosť Krakovany.

Ďalej obec odkupuje novovytvorenú parcelu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany č. 267/2 o výmere 148 m2 – záhrada v katastrálnom území Krakovany podľa novovytvoreného geometrického plánu č. 183/2005 zo dňa 4.11.2005, ktorý vypracoval Roman Klčo.

Spolu teda obec odkupuje od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany výmeru 1175 m2. Podľa predbežných rokovaní sa kúpna cena navrhla vo výške 65,- Sk / 1 m2.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo odkúpenie uvedenej výmery v cene 65,- Sk / 1 m2 schválené.

Z dôvodu vytvorenia novej stavebnej lokality a celkového vykúpenia miestnej komunikácie je potrebné majetkoprávne vysporiadať – odkúpiť pod miestnu komunikáciu aj novovytvorenú parcelu č. 266/2 o výmere 61 m2 – vedenú ako záhrada v k. ú. Krakovany, ktorej vlastníkom je Jozef Štefanka a manželka Edita Štefanková rod. Kureková.

Prítomný Jozef Štefanka navrhol kúpnu cenu vo výške 65,- Sk/ 1 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Jozef Štefanka), bolo schválené odkúpenie parcely č. 266/2 o výmere 61 m2 k. ú. Krakovany v cene 65,- Sk/ 1 m2.

 

K bodu č. 6

 

Jozefovský stolnotenisový turnaj

Starosta obce informoval prítomných poslancov o organizovaní Jozefovského stolnotenisového turnaja, ktorého sa v minulosti zúčastňovali starostovia regiónu ZMO Jaslovské Bohunice a zástupcovia štátnej správy. V tomto roku sa chystá zmena a turnaja sa zúčastnia starostovia obcí a predstavitelia vodárenskej spoločnosti TAVOS, a.s..

Z dôvodu prípravy tohto turnaja sa zakúpia 2 zánovné stolnotenisové stoly v hodnote 40.000- Sk.

 

Zmena VZN č.  10 /2003 o úhrade za služby v ZOS Krakovany

Riaditeľka zariadenia predložila návrh na úpravu poplatku za bývanie. Navrhuje zvýšiť sadzby za jednotlivé izby paušálne o 15%. Návrh zmeny VZN bol v súlade so zákonom zverejnený dňa 8. februára 2006 na informačnej tabuli obci.

Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili nasledujúce zmeny poplatku za bývanie pre obyvateľov ZOS s účinnosťou od 1.4.2006.

Izba č. 1          zo sumy 824,- Sk        na sumu 947,- Sk        (dvojposteľová)

Izba č. 2          zo sumy 703,- Sk        na sumu 808,- Sk        (štvorposteľová)

Izba č. 3          zo sumy 609,- Sk        na sumu 700,- Sk        (štvorposteľová)

Izba č. 4          zo sumy 501,- Sk        na sumu 576,- Sk        (trojposteľová)

Izba č. 5          zo sumy 861,- Sk        na sumu 990,- Sk        (dvojposteľová).

 

Obecná knižnica

Knihovníčka Adriana Pániková požiadala o povolenie vyradenia poškodených a zastaralých kníh z obecnej knižnice. V tomto období vykonáva revíziu knižničného fondu a zavádza nový systém evidencie. Taktiež požiadala o výmenu svietidiel v priestoroch knižnice z dôvodu nedostatočného osvetlenia v čitárni. Výmena svietidiel sa už realizuje a celková suma návrhu na vyradenie z knižničného fondu bude predložená na schválenie na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Nájom obecného bytu

Manželia Jozef a Zlatica Štefankoví, ktorí sú v tomto období nájomcami obecného nájomného bytu č. 1, požiadali o predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu, že táto im končí 30. apríla 2006.

Poslanci túto žiadosť vzali na vedomie, ale o predĺžení nájomnej zmluvy nerozhodli. Požiadali, aby na budúce zasadnutie boli prizvaní aj manželia Štefankoví, ktorí bližšie uvedú dôvody žiadosti, nakoľko toho času rekonštruujú rodinný dom, ktorý si zakúpili v našej obci. Je potrebné uviesť termín dokončenia  rekonštrukcie, nakoľko toto bolo aj dôvodom doterajšieho predĺženia nájomnej zmluvy.

 

Ondrej Sabo – žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy

Ondrej Sabo ako nájomca nebytových priestorov – Kaviarne u Notára, požiadal obecné zastupiteľstvo o zmenu nájomnej zmluvy č. 1/2003 v osobe nájomcu. Týmto nájomcom by sa mala stať jeho manželka Ľudmila Sabová. Pani Sabová sa osobne zúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva   a vysvetlila dôvody tohto kroku. Uvedenú zmenu by bolo vhodné realizovať dodatkom nájomnej zmluvy s účinnosťou od 1. mája 2006.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť Ondreja Sabu schválená.

Ďalej pani Sabová požiadala o:

-         opravu betónového podkladu na letnej terase kaviarne

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola rekonštrukcia terasy schválená.

-         opravu odkvapovej rúry z terasy a zvedenie odtoku dažďovej vody do záhrady

-         poskytnutie ďalšej miestnosti, kde by mohla organizovať rodinné oslavy pre uzatvorenú spoločnosť. Podmienky na poskytovanie stravovania má splnené (povolenie hygienika), chýbajú jej však vyhovujúce priestory. Mala by záujem o priestory kaderníctva s tým, že pre kaderníctvo by sa vytvorili nové, vyhovujúce priestory. O tejto požiadavke sa nerozhodlo, bude prerokovaná a vyriešená na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Prezentácia obce v Trnavských novinách

Už v minulosti sa o prezentácii obce v tomto periodiku rozhodlo, teraz bola obec opäť oslovená s touto ponukou. Poslanci s touto prezentáciou súhlasili, vyjadrili však podmienku, aby to bolo v čase zvýšeného záujmu o toto periodikum ( obdobie futbalových súťaži – apríl – jún alebo september – október). Prezentácia má spropagovať občiansku vybavenosť, nové možnosti zamestnania, športové a kultúrne vyžitie.

 

Nová ponuka programu v káblovej televízii

V rámci rekonštrukcie káblovej televízie v najbližších dňoch dôjde k presunu ČT1 a ČT2 na digitálne vysielanie a bude zakúpený nový televízny prijímač. Zároveň sa uvažuje o možnosti vysielania športového kanála  ČT4. Poplatok za káblovú televíziu v roku 2006 bude 1.020,- Sk/rok a zároveň sa  bude zisťovať záujem o aké programy majú záujem užívatelia káblovej televízie. Či je to menší a lacnejší balík (obsahuje len programy v slovenskej mutácii - STV1, STV2, Markíza, TA3, JOJ, NAUTIK) alebo o rozšírenú ponuku (tak, ako je to doteraz).

 

Oprava telocvične základnej školy

Pracovníci obce vykonávajú rekonštrukciu telocvične základnej školy. Zakúpili sa nové parkety do „rozširujúcej“ časti, celá telocvičňa bude vymaľovaná, podlahy prelakované a budú osadené nové basketbalové koše.

 

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu

Do kultúrneho domu bol zakúpený nový nerezový drez a vybavenie kuchynského zariadenia. Zakúpili sa nové obrusy do kuchyne.

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava – p. Klačanská

Pani Klačanská informovala starostu obce o možnosti predložiť žiadosť na financovanie rekonštrukcie parku v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“. Starosta obce vyzval Mgr. Juraja Filu a Andreja Čelína, aby sa na budúci týždeň zúčastnili vypracovania žiadosti a predloženia projektu na rekonštrukciu parku v rámci tohto projektu

Interpelácie poslancov:

Mgr. Juraj Filo – predložil žiadosť o finančnú podporu obce na stretnutie kresťanskej mládeže, ktoré sa uskutoční v našej obci v dňoch 6.- 8. júla 2006.

K tejto žiadosti sa rozprúdila živá diskusia a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená refundácia výdavkov na energie a nájom kultúrneho domu na toto podujatie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Krakovany.

 

Andrej Čelín – informoval o možnosti financovania rekonštrukcie a tvorby verejnej zelene prostredníctvom projektu Ekopolis. Nad týmto projektom sa bude pracovať na už spomínanom pracovnom stretnutí v priebehu budúceho týždňa.

 

Ladislav Žitnanský – predložil požiadavku na rekonštrukciu parkovacích plôch v okolí farského kostola, najmä prechod popri opletení smerom k predajni potravín. Starosta v tejto súvislosti informoval, že táto lokalita je zahrnutá do celkovej rekonštrukcie námestia a s realizáciou projektu sa začne v apríli 2006.

 

Andrej Čelín + Jozef Štefanka – žiadali informáciu o parkovaní kamióna na ulici Hrádze  pri futbalovom ihrisku. Starosta požiadal predsedu poriadkovej komisie, aby zistil vodiča, ktorý neoprávnene parkuje na miestnej komunikácii a vyzval ho, aby si zabezpečil vhodnú plochu na parkovanie, nie však miestnu komunikáciu.

 

Ľubomír Pekarovič – tlmočil pozvanie p. Krestovej pre poslancov obecného zastupiteľstva na výročnú členskú schôdzu MS SČK, ktorá sa bude konať v utorok 28.2.2006 o 18.00 h v kultúrnom dome a potom bude pokračovať kultúrnym programom „Pochovávanie basy“ na ukončenie fašiangového obdobia.

 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2006 z  23. februára 2006. 

 

UZNESENIE č. 3/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. februára 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Petra Kiktu

3. overovateľov zápisnice Andreja Čelína a Mgr. Juraja Filu

4. text zápisu do obecnej kroniky za rok 2005

5. odkúpenie od Rímskokatolíckej cirkvi Krakovany nasledovných parciel, a to podľa geometrického plánu č. 25/2006 zo dňa 14.2.2006, ktorý vyhotovil Roman Klčo.

Z parciel č. 611, 611/3, 611/1 boli odčlenené určité výmery pod miestnu komunikáciu:

Diel      1          o výmere 80 m2           odčlenený z parcely č. 611

Diel      3          o výmere 98 m2           odčlenený z parcely č. 611

Diel      6          o výmere 41 m2           odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      11        o výmere 785 m2         odčlenený z parcely č. 611/1

Diel      8          o výmere 16 m2           odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      10        o výmere 6 m2 odčlenený z parcely č. 611/3

Diel      5          o výmere 1 m2 odčlenený z parcely č. 611

Tieto diely sa zlučujú do parcely č. 612 spolu o výmere 1027 m2 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch.

Horeuvedené diely parcely sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej  cirkvi, farnosť Krakovany.

Obec ďalej odkupuje novovytvorenú parcelu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Krakovany č. 267/2 o výmere 148 m2 – záhrada v katastrálnom území Krakovany podľa novovytvoreného geometrického plánu č. 183/2005 zo dňa 4.11.2005, ktorý vypracoval Roman Klčo.

Spolu obec odkupuje od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany výmeru 1175 m2. Kúpna cena je vo výške 65,- Sk / 1 m2.

6. odkúpenie parcely č. 266/2 o výmere 61 m2 – vedenú ako záhrada v k. ú. Krakovany, ktorej vlastníkom je Jozef Štefanka a manželka Edita Štefanková rod. Kureková pre výstavbu miestnej komunikácie. Kúpna cena je  vo výške 65,- Sk/ 1 m2.

7. zmenu VZN č. 10/2003  o úhrade za služby v ZOS Krakovany v časti poplatok za bývanie nasledovne:

Izba č. 1          zo sumy 824,- Sk        na sumu 947,- Sk        (dvojposteľová)

Izba č. 2          zo sumy 703,- Sk        na sumu 808,- Sk        (štvorposteľová)

Izba č. 3          zo sumy 609,- Sk        na sumu 700,- Sk        (štvorposteľová)

Izba č. 4          zo sumy 501,- Sk        na sumu 576,- Sk        (trojposteľová)

Izba č. 5          zo sumy 861,- Sk        na sumu 990,- Sk        (dvojposteľová).

Ide o 15% zvýšenie poplatku s účinnosťou od 1. apríla 2006

8. dodatok nájomnej zmluvy č. 1/2003, kde sa mení nájomca z Ondrej Sabo na Ľudmila Sabová s účinnosťou od 1. mája 2006

9. rekonštrukciu betónovej terasy Kaviarne u notára

10. finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany pri organizovaní stretnutia kresťanskej mládeže v dňoch 6. – 8. júla 2006 formou refundácie výdavkov za energie a nájom kultúrneho domu.

 

B. berie na vedomie:

 

1. kontrolu uznesenia

2. informácie o vyraďovacích prácach v obecnej knižnici a o rekonštrukcii osvetlenia v obecnej knižnici

3. požiadavku p. Ľudmily Sabovej na prenajatie ďalšej miestnosti, o tejto požiadavke sa rozhodne na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva

4. informáciu o prezentácii obce v Trnavských novinách

5. informáciu o káblovej televízii

6. informáciu starostu obce o prebiehajúcich aktivitách (rekonštrukcia telocvične a kuchyne KD)

7. interpelácie poslancov

8. pozvanie predsedkyne MS SČK na výročnú schôdzu dňa 28.2.2006

 

C: ukladá:

 

1. opätovne uverejniť ponuku na prenájom budovy č. 341 – bývalá prevádzka firmy POPRO

2. zabezpečiť účasť žiadateľov o nájom obecného bytu (Jozef Štefanka a manželka Zlatica) na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

3. predsedovi poriadkovej komisie, aby vyzval vodičov kamiónov, aby neparkovali ma miestnych komunikáciách, ale zabezpečili si vhodné parkovacie plochy. 

 

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 3/2006 zo dňa  23. februára 2006 schválené.