Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 21. februára 2014

 č. 2/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Prenájom kaderníctva                       

4.      Návrh uznesenia                                                                  

5.      Záver

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Prenájom kaderníctva                       
  4. Návrh uznesenia                                                                  
  5. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanskeho Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu  č.3. - prenájom kaderníctva

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Ivany Galbavej bytom Školská ulica 1051/1,Vrbové a Zuzany Tonkovičovej, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové  o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva  od 1.4.2014 po dobu troch rokov.

K žiadosti priložili aj otváracie hodiny kaderníctva. Kaderníctvo by bolo v prevádzke Po – Pia od 9,00 – 18,00 s hodinovou obednou prestávkou od 12,00 -13,00, So  9,00 – 12,00  - na objednávku.

K predloženému návrhu   poslanci nemali pripomienky. Za prenájom kaderníctva dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom kaderníctva pre pani Ivanu Galbavú a Zuzanu Tonkovičovú  na dobu od 1.4.2014 do 31.3. 2017 schválený.

 

K bodu č.4

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 21. februára  2014

 

K bodu  č.5

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  mimoriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 21. februára 2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 10/2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Prenájom kaderníctva                       
  4. Návrh uznesenia                                                                  
  5. Záver

 

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Za: 5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 11/2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Ladislavav Žitnanskeho

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Za: 5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Prenájom kaderníctva

 

Uznesenie č. 12/2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

  

A/Berie na vedomie

Žiadosť Ivany Galbavej, bytom Školská ulica 1051/1, Vrbové  a Zuzany Tonkovičovej, bytom Rekreačná 1805/3, Vrbové  o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva.

 

B/ Schvaľuje

Žiadosť Ivany Galbavej, bytom Školská ulica 1051/1, Vrbové  a Zuzany Tonkovičovej, bytom Rekreačná 1805/3, Vrbové  o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva s účinnosťou od 1.4.2014 na tri roky, t.j. do 31.3.2017 za cenu 50,00 eur mesačne.

 

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Za:5 ( Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

V Krakovanoch  21. januára  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková