Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. apríla 2013

 č. 2/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia                           

7.      Záver                                                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo  zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Peter Kikta. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.       Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia                          

7.      Záver 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2013- 13/1/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. marca 2013. Uznesenie, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4 - Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území  obce Krakovany.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta. Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany. VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka  školských zariadení – školský klub a školská jedáleň pri ZŠ a školská jedáleň pri MŠ, so sídlom na území obce Krakovany, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do  siete škôl  a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení – školský klub a školská jedáleň pri ZŠ a školská jedáleň pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh VZN č. 2 hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2013 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území   obce Krakovany schválené

 

K bodu č. 5 – Rôzne

 

Starosta obce prečítal pozvánku primátora mesta Piešťany do slávnostného sprievodu pri príležitosti  otvorenia  letnej kúpelnej sezóny, ktoré sa bude konať 1. júna 2013. Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o pripravovaných kultúrnych podujatiach v obci, ako  Župný festival kultúry a oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky  o Krakovanoch. Slávnostného sprievodu pri otvorení letnej kúpeľnej sezóny sa zúčastní FS Lusk a Borovienka.

Program na Župný festival kultúry je už zabezpečený. Oproti minulému roku je znížený rozpočet z TTSK na 3000,- €. Z toho dôvodu sa tento rok na festivale nezúčastní  súbor zo zahraničia.  V sobotu vystúpia: SS Krakovany, FS Striebornica, Kátlované, SS Važina, Lusk,  FS Oravan. V nedeľu vystúpia detské FS Inovček, Trnavček, Krakovanček, Zvonček, FS Krakovienka, FS Inovec, FS Špačinčanka, súbor Otava, Oravan a na záver vystúpi tradične ĽH Borovienka. Mgr. Juraj Filo požiadal, aby sa plagát na Župný festival kultúry zverejnil aj v župnom spravodaji Rodný môj kraj.

Predseda kultúrnej komisie ďalej informoval o priebehu príprav na oslavy 900-tého výročia obce. Dohodnuté je  zapožičanie zastrešeného pódia  na vystúpenia skupín v piatok v amfiteátri, ktoré bude stáť cca 1800 €. Ústne sú zabezpečené skupiny: Neznámi, Slniečko, Karpatské chrbáty, Polemic. Po vystúpeniach bude diskotéka v sále KD. Poslanec Martin Gono navrhol pozvať aj niekoho z mladších interpretov, ako napr. Jakuba Petraníka.

Na sobotňajšie vystúpenia sa navrhlo vyberať vstupné, a to v predpredaji 3 € a pri vstupe 5€. Ing. Milan Judra navrhol, či by nebolo dobré zabezpečiť aj prídavnú tribúnu, aby bolo dostatok miesta v hľadisku, nakoľko program je pomerne lákavý.  V sobotu sa uskutoční slávnostný obed pre pozvaných hostí,  ktorý bude v  sále KD. Navečer vystúpia v amfiteátri  domáci folkloristi. Večer bude ľudová veselica v sále KD, kde bude hrať ĽH Borovienka.

Ladislav Žitnanský a Mgr. Juraj Filo navrhli, aby sa sobotňajšiu ľudovú veselicu pozvala nejaká iná kapela, lebo Borovienka bude hrať aj na ľudovej veselici na župnom festivale. Alebo zmeniť kapelu na veselici  župného festivalu, aby nehrala v krátkej dobe tá istá skupina.  Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef Štefanka.  Predpokladané náklady na  zabezpečenie kapiel  a vecí s tým spojených sú minimálne 15000 €. 

 

Predseda finančnej komisie a zástupca starostu predložil poslancom na schválenie návrh na odmenu kontrolórky obce za prvý štvrťrok 2013 vo výške 30%  mesačného príjmu.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola odmena pre kontrolórku obce za prvý štvrťrok 2013 vo výške 30% schválená.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda.

 

V zmysle  zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je potrebné raz ročne prehodnotiť plat starostu. Tento zákon upravuje tabuľku, z ktorej sa počítal základný plat starostu obce, alebo primátora mesta. Obecné zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť až o 70%.   Základný plat sa počíta podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2012, ktorá je stanovená štatistickým úradom SR na 805,00 €. Tento priemerný plat sa vynásobí tabuľkovým koeficientom podľa zákona, čo predstavuje 1,98. 805,00 €x1,98=1 593,90 €, po zaokrúhlení na celé čísla hore je základný plat starostu 1 594,00 €.  Zástupca starostu obce navrhol základný plat zvýšiť o 35%, čo je o 557,90 €. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Žitnaský), nehlasoval: 0, bol návrh na zvýšenie základného platu  starostu o 35% schválený,  Celková výška starostovho platu je  1594,00 € + 557,90 €. = 2151,90 € mesačne.

 

- Interpelácie poslancov

- poslanec Martin Gono navrhol pri príležitosti konania osláv upraviť priestranstvo pred vchodom do kultúrneho domu.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Peter Kikta.

- Mgr. Juraj Filo sa pýtal, v akom štádiu je návrh dopravného značenia v obci. Odpovedala Ing. Emília Knošková -  Návrh dopravného značenia je schválený ORPZ SR, ODI Trnava, a je vydané aj dopravné určenie. Boli rozposlané požiadavky na cenové ponuky. Prišli štyri cenové ponuky, z toho dve sú neúplné. Zakúpenie nových dopravných značiek bude stáť obec asi 2 300 €.  K tomu bude potrebné zakúpiť stĺpiky a dopravné značky si bude musieť obec osadiť sama na vlastné náklady, lebo správa a držba ciest na  to nemá prostriedky.

- Mgr. Juraj Filo navrhol vysadiť popri chodníku od stanice zelené dreviny, podobné ako vedľa  chodníka pri Chateau. Zlepšil by sa tým vzhľad vstupu do obce.

- Ladislav Žitnanský požaduje odstrániť na chodníku pri parkovisku Chateau Krakovany popínavú rastlinu.

- Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa poslanci obecného zastupiteľstva vo väčšom počte zúčastňovali podujatí, ktoré organizuje obec Krakovany.

- Starosta obce informoval poslancov, že pracovníci  obce vyčistili oba cintoríny a upravili aj  kostolnú záhradu pri kostole v Strážoch.  

 

K bodu č.6

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 25. apríla 2013

 

K bodu  č.7

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 25. apríla 2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 14/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           

2.     Voľba overovateľov zápisnice

3.     Kontrola uznesení

4.     Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

5.     Rôzne

6.     Návrh uznesenia                          

7.     Záver 

 

Prítomných:7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák,  Štefanka,Žitnanský,)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 15/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ladislava  Žitnanského

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Sedlák,  Štefanka,Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 16/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2013-13/1/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. marca 2013

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 7 ((Filo,  Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

 

Uznesenie č. 17/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

 

B/ Schvaľuje

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany.

 

Prítomných:8 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský, )

Za: .8 Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Rôzne

 

Uznesenie č.18/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informáciu predsedu kultúrnej komisie o prípravách Župného festivalu kultúry.

Informáciu o prípravách 900- tého výročia osláv obce.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,, Sedlák, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Žitnanský,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 19/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh predsedu finančnej komisie na odmenu kontrolórky za prvý štvrťrok 2013 vo výške  30%.

 

B/Schvaľuje

Odmenu kontrolórky za prvý štvrťrok 2013 vo výške  30%.

 

Prítomných:.7 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,  Kikta,  Sedlák, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Sedlák, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 20/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Plat starostovi obce vo výške 805x1,98 € = 1593,90 po zaokrúhlení 1594,00 €,  plus navýšenie 35 %,  čo je 557,90 €.  Celková výška je 2151,90 €.

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta, Sedlák, Žitnanský)

Za: 5 (Filo,  Florek, Gono,  Kikta,  Sedlák)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:1 Žitnanský

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 5 (Filo, Florek,    Gono,  Sedlák, Žitnanský)

Za: 5 (Filo,  Florek, Gono,  Sedlák, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. apríla 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková