Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. marca 2012

 č. 2/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice

5.      Odpredaj parcely č. 2514/2k .ú. Vrbové – p. Ondrejíčková, p. Sudorová

6.      Vysporiadanie MK Strážovská ulica (za kostolom)

7.      Odpredaj časti p.č. 607/59

8.      Zámenná zmluva obce Krakovany s priemyselnými  subjektami Inalfa Roof Systems Slovakia, Stürm SFS, Kaiser EE, AGE color

9.      Rôzne

10.  Návrh uznesení

11.  Záver                              

                                                                                        

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil  Ing. Michal Sedlák, Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice
 5. Odpredaj parcely č. 2514/2k .ú. Vrbové – p. Ondrejíčková, p. Sudorová
 6. Vysporiadanie MK Strážovská ulica (za kostolom)
 7. Odpredaj časti p.č. 607/59
 8. Zámenná zmluva obce Krakovany s priemyselnými subjektami Inalfa Roof Systems Slovakia, Stürm SFS, Kaiser EE, AGE color
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu  a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2012-17/1/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 23. februára 2012.

- Kúpnopredajná zmluva s pánom Ing. Petrom Horňákom na odpredaj p.č. 544/5, orná pôda k.ú. Stráže a kúpu p.č. 542/5, zastavané plochy, k.ú. Stráže bola podpísaná a je na zápise na katastri.

- Pani Mgr. Ondrejičkovej a MUDr. Sudorovej bol zaslaný predbežný súhlas na odpredaj  p.č. 2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 2285 za cenu 35 €/m2. Pani Mgr. Ondrejičková aj MUDr. Sudorová so stanovenými  podmienkami súhlasia.

- Osadenie dopravného značenia v obci – starosta oslovil projektanta dopravného značenia pána Petra Haringa, ktorý pripravil predbežný návrh a po konzultácii so starostom začal vypracovávať projekt, ktorý následne musí schváliť dopravný inžinier ORPZ v Trnave.

- Informácie o tom, ako pokračuje vysporiadanie dvojitého vlastníctva podal starosta obce. Na poslednom stretnutí prisľúbil dohodu aj pán Jozef Žažo. Zo všetkých účastníkov sa nevyjadril už len Ing. Peter Seitler. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák a  Mgr. Lukáš Radoský.

- Umiestnenie odpadkových košov v obci, starosta vyzval poslancov, aby predložili návrhy kde v obci by sa mali ešte rozmiestniť odpadkové koše. Poslanec Ing. Marián Florek navrhol, že jeden kôš by sa mohol umiestniť pri obchode v  Krakovanoch. Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol umiestniť kôš pri futbalovom ihrisku a poslanec Ladislav Žitnanský navrhol umiestniť kôš aj pri obchode v Strážoch. Iné návrhy predložené neboli. Obec zakúpi smetné nádoby a rozmiestni ich na navrhnuté miesta.    Na zasadnutie prišla kontrolórka Ing. Elena Podmaková

 

K bodu č. 4

Rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice. Na minulom zasadnutí OZ poslanci schválili predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov pri rozširovaní vjazdu do Krátkej ulice podľa GP 156/2011.  Na dnešnom zasadnutí starosta požiadal poslancov o konečný súhlas na vysporiadanie pozemkov  na rozšírenie vjazdu na MK Krátka ulica podľa  GP č. 156/2011, zhotoveného Zuzanou Gackovou, ktorý overila dňa  1. 2.2012 Ing. Eva Gonová a bol zapísaný Správou katastra Piešťany. Obec Krakovany má záujem odkúpiť p.č. 253/2 –záhrada diel 4 o výmere 18m2,  diel 8 o výmere 2m2, za cenu  17,0€ /m2,  ktorý je odčlenený z p.č. 258/2- zastavané plochy a nádvoria od pána Vladimíra Glasnáka, Nám. sv. Floriána 179/6  Krakovany, p.č. 253/2 diel 6 o výmere 1m2, ktorý bol odčlenený z p.r. 258/1-zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom sú Peter Kriho a manželka Lucia Krihová, bytom Piešťany, A. Hlinku  54/47  za cenu 17,0€/m2.

Obec Krakovany bude predávať novovytvorenú p.č. 241/2 diel 2 o výmere 16m2, ktorá je odčlenená z p.č. 241 – zastavané plochy v k.ú. Krakovany pánovi  Vladimírovi Glasnákovi Nám. sv. Floriána  179/6,  Krakovany za cenu 17,0€/m2.

Novovytvorená parc. č.253/2– zastavaná plocha, ktorá pozostáva z dielov 4,6 a 8 má spolu 21m2. Po schválení obecným zastupiteľstvom obec pri podpise kúpnopredajnej zmluvy vyplatí predávajúcim :

Vladimírovi Glasnákovi, bytom Nám. sv. Floriána 179, Krakovany spolu 340,00 €

Petrovi Kriho a manželke Lucii Krihovej, rod. Sykorovej, bytom Piešťany, A. Hlinku 54/47 spolu 17,00 €.

Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179, vyplatí Obci Krakovany spolu 272,00 €

Za vysporiadanie pozemkov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Jurda), nehlasoval: 0, bol súhlas na vysporiadanie pozemkov podľa GP č. 156/2011 schválený.

 

 

 

K bodu č. 5

Odpredaj parcely č. 2514/2, k.ú. Vrbové o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria pani Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie  a MUDr. Irene Sudorovej, Štúrova 386, Ilava, bol predbežne schválený na minulom zasadnutí dňa 23. februára za cenu 35,00 €/m2 s podmienkou, že kúpnopredajnú zmluvu aj návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti budú hradiť kupujúce.  S určenými podmienkami aj cenou žiadateľky súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za konečný súhlas na odpredaj pozemku parcela č. 2514/2, k.ú. Vrbové o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0,  bol odpredaj  parcely č. 2514/2, k.ú. Vrbové o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria pani Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie  a MUDr. Irene Sudorovej, Štúrova 386, Ilava, schválený.

 

K bodu  č.6

Starosta obce predložil poslancom  návrh na vysporiadanie miestnej komunikácie na Strážovskej ulici  za kostolom, podľa  GP č. 73/2008, zhotoveného Zuzanou Gackovou, ktorý overila dňa  19.4.2010 Ing. Eva Gonová a bol zapísaný Správou katastra Piešťany. Obec Krakovany má záujem odkúpiť od Daniela Rajčáka, nar. 12.07. 1952, bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany parcelu. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¼, čo činí 32,2 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2, od Daniela  Rajčáka, nar. 12.07. 1952 a manželky Heleny Rajčákovej rodenej Hromadovej, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská 485, 92202 parcelu. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¾,  čo činí 96,8 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2. Uvedenú parcelu vlastnia v BSM. Obec Krakovany, so sídlom Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany predáva do BSM Danielovi Rajčákovi, nar. 12.07. 1952 a manželke Helene Rajčákovej, rodenej Hromadovej, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská  485, 92202 Krakovany parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/2 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 45 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti za dohodnutú sumu 1,7 €/m2  a parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/3 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 12 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti  za dohodnutú sumu 1,7 €/m2. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh na vysporiadanie MK na Strážovskej ulici za kostolom hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0., bolo vysporiadanie pozemkov pod MK podľa.  GP č. 73/2008 schválené.

K bodu č. 7

Starosta obce predložil žiadosť pána Dušana Maťusa, bytom Vitanová 155, na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu parcely č. 607/59 – orná pôda o výmere 1826 m2. Obec Krakovany  má spoluvlastnícky podiel 1/10, t.j. 182,6 m2 a pán Maťus  má podiel 9/10, t.j. 1643,4 m2. Na zasadnutí OZ pán Maťus prezentoval  poslancom  možnosť využitia tejto parcely. Nakoľko sa parcela nachádza v ochrannom pásme vysokého napätia a vysokotlakového vodovodu, na výstavbu sa dá využiť len približne 1/3 výmery. Pán Maťus je vlastníkom aj vedľajšej parcely č. 607/58. Na týchto parcelách by v rámci možnosti mohla byť postavená jedna menšia bytovka so záhradkami, ak bude v našej obci o ňu záujem.  Za 1m2 pán Maťus ponúkol cenu 8,00 €., náklady spojené s vypracovaním zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.  Za odpredaj spoluvlastníckeho podielu  p.č. 607/59, orná pôda v k.ú. Stráže dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/10 p.č. 607/59 orná pôda o výmere 182,6 m2 za cenu 8,00 €/m2  za celkovú sumu 1460,80 € schválený

 

K bodu 8

Zámena pozemkov medzi Obcou Krakovany a priemyselnými subjektami Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o., AGE Color, s.r.o., Kaiser EE, s.r.o., Stürm SFS, s.r.o.  Zámenná zmluva bude vyhotovená na základe GP č.60/2012, zhotoveného Romanom Klčom, ktorý overila dňa   Ing. Eva Gonová a bol zapísaný Správou katastra Piešťany. Obec Krakovany bude zamieňať parcelu č. 653/1, k.ú. Stráže o výmere 1149 m2 za parcely odčlenené z parciel vo vlastníctve priemyselných subjektov.  Zámena s firmou Stürm SFS – Obec zamieňa 411 m2 z p.č. 653/1 za  434 m2 z p.č. 651/28. Zámena s firmou Kaiser EE, s.r.o. – Obec zamieňa 319 m2 z p.č. 653/1 za 319 m2 z p.č. 651/26. Zámena s firmou Inalfa – Obec zamieňa 308 m2 z p.č. 653/1 za  264 m2 z p.č. 65/17. Zámena s AGE Color. – Obec zamieňa 111 m2 z p.č. 653/1 za  200 m2 z p.č. 651/15. Všetky parcely sú ostatná plocha. Zámena sa robí v dôsledku stavebného usporiadania lokality Jutrá – odstránenie rozdelenia priemyselnej zóny parcelou obce 653/1- premiestnením MK.

Za predloženú zámenu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:. 0, bola zámena p.č 653/1, k.ú. Stráže s priemyselnými subjektami podľa GP č.60/2012 schválená.

 

K bodu 9

Rôzne

- Ing. Michal Sedlák  predložil poslancom návrh upravenej nájomnej zmluvy na kultúrny dom a hmotnú zodpovednosť pre organizácie, ktoré priestory kultúrneho domu pravidelne využívajú a majú pridelené kľúče.  Vzťahuje sa  to na OSK, LUSK, Borovienku, Krakovanoček, Zumbu.   Hmotná zodpovednosť bude spísaná s osobou, ktorá bude mať kľúče od kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu, že poslanci nemali k dispozícii tento návrh, dohodli sa, že do budúceho zasadnutia si ho naštudujú, prípadne doplnia. Konečné znenie nájomnej zmluvy a hmotnej zodpovednosti sa odsúhlasí na najbližšom zasadnutí OZ. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

- Starosta obce prečítal poslancom   žiadosť pani Pialovej o zrušenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – kozmetický salón, ktorá bola na obecný úrad doručená 1. marca 2012.  Zmluvu žiada zrušiť k 1.3.2012.  Mgr. Lukáš Radoský navrhol  žiadosti pani Pialovej vyhovieť a nájom ukončiť 1.3.2012. Zástupca starostu Peter Kikta navrhol ukončiť nájom k 31.3.2012, vzhľadom k tomu, že žiadosť o ukončenie pani Pialová  podala až 1.3.2012. Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Radoského na ukončenie nájomnej zmluvy k 1. marcu 2012. Hlasovaním za: 3 (Filo, Radoský, Jurda), proti: 4 ( Kikta, Štefanka, Gono, Florek), zdržal sa hlasovania: 1 (Žitnanský), nehlasoval: 0, návrh Mgr. Lukáša Rodoského na zrušenie nebol schválený. Potom dal starosta obce hlasovať za návrh poslanca Petra Kiktu na rušenie nájomnej zmluvy k 31.3.2012. Hlasovaním za: 5 ( Kikta, Štefanka, Florek, Filo, Gono), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 3 (Radoský, Žitnanský, Jurda), bol návrh  na ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory kozmetický salón ku dňu 31.3.2012 schválený.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Dolná ulica 85/43, Krakovany, zástupcu firmy Zehnder GmbH  o prenájom nebytových priestorov bývalého Klubu mladých za účelom využívania na skladovanie firemných materiálov.  Poslanci sa dohodli, že oznámenie o možnosti prenajatia nebytových priestorov sa najskôr zverejní  na internete,  káblovej televízii a obecnej tabuli. Záujemcov  obecný úrad pozve na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby prezentovali svoje zámery a až potom rozhodnú komu nebytové priestory prenajmú.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej  o predlženie zmluvy na nájom  obecného bytu č. 1 na dobu dlhšiu ako jeden rok.  Poslanci sa dohodli, že súhlasia s predĺžením nájomnej zmluvy ale iba na jeden rok, t.j. s platnosťou do 30.4.2013. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:  7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Jurda), bola žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt č. 1 pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú  do 30.4.2013 schválená.

 

- Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj p. Jozef Vatrt, zástupca  poľovníckeho združenia KRÁLIK, ktorý predložil žiadosť o odkúpenie pozemku. Žiadosť prečítal starosta obce.  Poľovnícke združenie žiada odkúpiť p.č. 1217 k.ú. Krakovany vedenej na LV č. 322 v registri E orná pôda, kde obec vlastní spoluvlastnícky podiel o výmere 1087 m2. Túto parcelu by potom použili na vysporiadanie vlastníckych vzťahov  k poľovníckej chate, ktorá sa nachádza na p.č. 1128 registra E k.ú. Krakovany.  V rámci pozemkových úprav by poľovníci mohli požiadať o náhradnú užívanie pôdy, ktoré by situovali na p.č. 1128. Na  žiadosť reagoval starosta obce, ktorý  vysvetlil poslancom aj pánovi Vatrtovi, že toho času boli pozemkové úpravy pozastavené. Najjednoduchšie riešenie vidí v tom, že by zástupcovia poľovníckeho združenia oslovili vlastníka parcely, na ktorej sa poľovnícka chata nachádza a skúsili sa  dohodnúť na kúpe. Toto riešenie by bolo najjednoduchšie  a najrýchlejšie. 

 

- Kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2011. Poslanci obecného zastupiteľstva správu zobrali na vedomie.

 

- Starosta obce prečítal  žiadosť pána Alojza Hornáka, Nám. sv. Mikuláša 47/15, Krakovany o informáciu. Pán Hornák žiadal o informácie o podmienkach výstavby rodinného domu v časti Krakovské záhumenice na p.č. 63. Starosta navrhoval pozastaviť výstavbu na Krakovských záhumeniciach,  pokiaľ nebude  určená stavebná čiara a navrhnutá miestna komunikácia. Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby obec dala urobiť zameranie miestnej komunikácie. Konečné stanovisko k umiestneniu stavby na p.č. 63 dá stavebný úrad pri územnom konaní.   Zo zasadnutia sa ospravedlnil zástupca starostu Peter Kikta.

 

Interpelácie

- Poslanec Marián Florek  tlmočil požiadavku pána Slamku  o osadenie stĺpika na označenie plynového uzáveru na verejnom priestranstve na ulici Hrádze oproti futbalovému ihrisku, kde sa v poslednej dobe často otáčajú nákladné autá, zachádzajú na verejnú zeleň do bezprostrednej blízkosti plynového uzáveru, pričom môže dôjsť k jeho poškodeniu. 

- Ing. Milan Jurda žiadal o riešenie dopravnej situácie na križovatke ciest II/499 a II/504. V dopravnej špičke je výjazd z Krakovian na Piešťany veľmi komplikovaný v dôsledku hustej intenzity dopravy.

- Ladislav Žitnanský požiadal o osadenie merača rýchlosti na Školskej ulici hlavne v blízkosti základnej školy v smere  do obce a pri futbalovom ihrisku v opačnom smere, lebo autá jazdiace v tomto úseku nerešpektujú predpísanú povolenú rýchlosť

- Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková sa pýtala, či sa ide robiť chodník vedľa futbalového ihriska. Odpovedal starosta obce, že stromy sa vyrúbali z dôvodu výstavby chodníka.

- Jozef Štefanka – vyriešiť vykurovanie v kaderníctve, lebo je tam dosť chladno a prefukuje cez staré okno.

- Mgr. Juraj Filo -  ako skončili rokovania s prevádzkovateľmi káblovej televízie. Odpovedal starosta obce, že žiadny prevádzkovateľ sa už neozval, ďalšie rokovania neboli.

- Ing. Milan Jurda – tlmočil sťažnosť obyvateľov Dolnej  ulice  na zápach v okolí domu Jána Gonu., ktorý je dôsledkom jeho podnikateľskej činnosti.

 

K bodu  č.10

 

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 29. marca 2012

 

K bodu  č.11

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 29. marca 2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 18/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

 

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. 1. Otvorenie zasadnutia                                                                   
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice
 5. Odpredaj parcely č. 2514/2k .ú. Vrbové – p. Ondrejíčková,  p. Sudorová
 6. Vysporiadanie MK Strážovská ulica (za kostolom)
 7. Odpredaj časti p.č. 607/59
 8. Zámenná zmluva obce Krakovany s priemyselnými subjektami Inalfa Roof Systems Slovakia, Stürm SFS, Kaiser EE, AGE color
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

 

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 19/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice : Ing. Milan Jurda a Ladislav Žitnanský

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 20/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č 1/1/2012-17/1/2012,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice

 

Uznesenie č. 21/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh starostu obce na vysporiadanie miestnej komunikácie Hrádze a rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice podľa GP č. 156/2011 vyhotoveného dňa 24.1.2012 Zuzanou Gackovou a overený Správou katastra Piešťany dňa 1.2. 2012 Ing. Evou Gonovou.

 

B/Schvaľuje

predaj novovytvorenej p. č. 241/2, diel 2 o výmere 16m2, ktorá je odčlenená z  parc. č. 241 – zastavaná plocha o výmere 892 m2, zapísanej na LV č. 1365 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je Obec  Krakovany. Túto novovytvorenú parcelu predáva Obec Krakovany za dohodnutú sumu 17,00 €/m2, kupujúcemu Vladimírovi Glasnákovi, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie  novovytvorenej parcely č.253/2 - záhrada, diel 4 o výmere 18 m2 za dohodnutú cenu 17,00 €/m2. Táto novovytvorená parcela je odčlenená z parcely č. 253 o výmere 352 m2 – záhrada, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území  Krakovany. Jej výlučným vlastníkom je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie p.č. 253/2  diel 8 o výmere 2m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/2 – zastavaná plocha o výmere 412 m2, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie novovytvorenej parcely č.253/2, diel 6 o výmere 1m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/1 – zastavaná plocha o výmere 419 m2, zapísanej na LV č. 595 v katastrálnom území Krakovany, ktorú  vlastnia Peter Kriho a manželka Lucia Krihová, rod. Sýkorová, bytom Lančár č.8  za dohodnutú cenu 17,00 €/m2.

Novovytvorená parc. č.253/2– zastavaná plocha, ktorá pozostáva z dielov 4,6 a 8 má spolu 21m2.

Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa)  vysporiadanie miestnej komunikácie na ulici Hrádze.

 

Prítomných: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda)

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Odpredaj p.č. 2514/2 k.ú. Vrbové p. Ondrejkovej a pani Sudorovej

 

Uznesenie č. 22/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o predaj pozemku p.č. 2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 2285.

 

B/Schvaľuje

odpredaj p.č.  2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 2285,  pani   Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Irene Sudorovej, Štúrova 386, Ilava za cenu 35 €/m2. Suma 3710,00 € Náklady spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí žiadateľ. Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) Usporiadanie vlastníckych vzťahov za účelom prístupu k pozemku.

 

Prítomných:9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda)

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Vysporiadanie MK Strážovská ulica ( za kostolom)

 

Uznesenie č. 23/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh starostu obce na vysporiadanie MK Strážovská ulica (za kostolom)

 

B/Schvaľuje

Obec  Krakovany si  kúpnopredajnou zmluvou s dotknutými vlastníkmi Danielom Rajčákom a manželkou Helenou Rajčákovou, rodenou Hromadovou,  vysporadúva  svoje  pozemky nasledovne:

Daniel Rajčák, nar. 12.07. 1952, bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany predáva Obci Krakovany  parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¼, čo činí 32,2 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2.

Daniel Rajčák, nar. 12.07. 1952 a manželka Helena Rajčáková,  rodená Hromadová, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany  predávajú Obci Krakovany  parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¾,  čo činí 96,8 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2. Uvedenú parcelu vlastnia v BSM.

Obec Krakovany, so sídlom Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany predáva do BSM Danielovi Rajčákovi, nar. 12.07. 1952 a manželke Helene Rajčákovej, rodenej Hromadovej, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská  485, 92202 Krakovany parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/2 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 45 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti za dohodnutú sumu 1,7 €/m2  a parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/3 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 12 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti  za dohodnutú sumu 1,7 €/m2.

Obec  Krakovany pri podpise kúpnopredajnej zmluvy vyplatí:

Danielovi Rajčákovi, nar. 12.07. 1952, bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany  54,74,- €.

Danielovi Rajčákovi, nar. 12.07. 1952 a manželke Helene Rajčákovej, rodenej  Hromadovej, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany  164,56,- €.

Daniel Rajčák, nar. 12.07. 1952 a manželka Helena Rajčáková rodená Hromadová, nar. 23.09. 1955, obaja bytom Strážovská 485, 92202 Krakovany, vyplatia pri podpise zmluvy obci Krakovany  96,9,- €.

Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) Vysporiadanie miestnej komunikácie Strážovská ulica.

Prítomných:9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Odpredaj časti parcely č. 607/59

 

Uznesenie č. 24/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Žiadosť pána Dušana Maťusa, bytom Vitanová 155

 

B/ Schvaľuje

Odpredaj časti p.č. 607/58 – orná pôda  LV 189k.ú. Stráže, o výmere 1826 m2, podiel 1/10,  t.j. 182,6 m2 za cenu  8,00 €/m2, v celkovej sume 1460,8 €,  pánovi Dušanovi Maťusovi, bytom Vitanová 155.

Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. a),  zákona 138/1991 Z.z. (právo prednostného predaja)

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 8

 

Zámenná zmluva obec Krakovany a priemyselné subjekty

 

Uznesenie č. 25/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh zámeny medzi obcou Krakovany a priemyselnými subjektami podľa GP č.60/2012

 

B/Schvaľuje

Zámenu medzi obcou Krakovany a podnikateľskými subjektami podľa GP č.60/2012, zhotoveného Romanom Klčom, ktorý overila dňa   Ing. Eva Gonová a bol zapísaný Správou katastra Piešťany. Krakovany bude zamieňať parcelu č. 653/1, k.ú. Stráže o výmere 1149 m2, ostatné plochy, za parcely odčlenené z parciel vo vlastníctve priemyselných subjektov.  Zámena s firmou Stürm SFS – Obec zamieňa 411 m2 z p.č. 653/1 za  434 m2 z p.č. 651/28. Zámena s firmou Kaiser EE, s.r.o. – Obec zamieňa 319 m2 z p.č. 653/1 za  319 m2 z p.č. 651/26. Zámena s firmou Inalfa – Obec zamieňa 308 m2 z p.č. 653/1 za  264 m2 z p.č. 65/17. Zámena s AGE Color. – Obec zamieňa 111 m2 z p.č. 653/1 za  200 m2 z p.č. 651/15. Zámena sa robí v dôsledku stavebného usporiadania lokality Jutrá – odstránenie rozdelenia priemyselnej zóny parcelou obce 653/1- premiestnením MK.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9

 

Uznesenie č. 26/122012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A /Berie na vedomie

Žiadosť pani Pialovej o zrušenie NZ na nebytové priestory Kozmetický salón

 

B/ Schvaľuje

Ukončenie nájmu pani Pialovej ku dňu 31.3.2012

 

Prítomných: 8

Za: 5 (Kikta, Štefanka, Florek, Filo, Gono)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 3 ( Jurda, Žitnanský, Radoský)

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 27/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pána Ing. Lukáša Daněka o prenájom nebytových priestorov (bývalý kozmetický salón)

 

B/ Ukladá

Kancelárii OcÚ zverejniť ponuku na  prenájom nebytových priestorov

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na byt č. 1 Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej

 

B/ Schvaľuje

predlženie nájomnej zmluvy na byt č. 1  pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú  do 30. 4.2013

 

Prítomných: 8

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Jurda)

 

Uznesenie č. 29/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informáciu o nájomných zmluvách a  hmotnej zodpovednosti v KD Krakovany

 

B/ Ukladá

kancelárii OcÚ predložiť návrh novej nájomnej zmluvy na prenájom KD

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 30/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Poľovníckeho združenia KRALIK na odkúpenie pozemku p.č. 1217 k.ú. Krakovany

vedenej na LV 322 v registri E orná pôda o výmere 1087 m2.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 31/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti  za rok 2011

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 33/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu kontrolórky obce zo školenia o  poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Informáciu kontrolórky obce o vyúčtovaní  hobby stretnutí za rok 2011

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 34/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť o informáciu pána Alojza Hornáka

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 35/2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  29. marca 2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková