Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 7. apríla 2011

 č. 2/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena ÚP č. 8/2011

5.      Prenájom obecného bytu

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver               

                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.  Starosta obce poslancov oboznámil  s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Radoský) bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                   

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena ÚP č. 8/2011

5.      Prenájom obecného bytu

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver                     

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a  Ing. Milana Jurdu.               

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Radoský), schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 1/1/2011-13/1/2011 z riadneho  zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 24. februára 2011. 

- Námietky ktoré obec Krakovany podala k prebiehajúcemu ROEP-u vo Vrbovom boli vyhodnotené ako neopodstatnené a boli zamietnuté.   

- Vypracovanie projektu na zberný dvor – práca bola pozastavená, nakoľko bola  pozastavená aj výzva, na základe ktorej sa uvedený projekt dával vypracovávať.

- úprava vstupnej haly KD,  o ktorú požiadal Ing. Michal Sedlák pre FS  LUSK a DH Borovienka  sa práve teraz realizuje v zmysle už vypracovaného projektu rekonštrukcie KD. Boli postavené dve priečky, osadené zárubne a urobená elektroinštalácia a vymenené radiátory.

- Na žiadosť pani Pialovej o výmenu okna a rekonštrukciu vykurovania v priestore kozmetického salónu bola zaslaná odpoveď.

- Zmluva o odpredaji spoluvlastníckeho podielu   9/48 z celku na parcelách 15/1 – záhrady o výmere 814 m2, 15/2 – záhrady o výmere 1802 m2, 16/3- záhrady o výmere 1459 m2 a 16/4- záhrady o výmere 351 m2, k.ú. Krakovany, čo predstavuje 829,87 m2 za cenu 0,70 €/m2 s pani Františkou Markechovou bola podpísaná.

 

K bodu č. 4 – Zmena Územného plánu č. 8/2011

Starosta obce prečítal poslancom  stanovisko Krajského stavebného úradu Trnava, odbor územného plánovania, ktorý preskúmal predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Krakovany – Zmena 8/2011“ v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Krajský  stavebný úrad vo svojom stanovisku konštatoval, že v procese obstarávania, spracovania a prerokovania ÚPD nedošlo zo strany obce Krakovany k porušenia príslušných právnych predpisov platných na úseku územného plánovania, preto odporučil Obecnému zastupiteľstvu Obce Krakovany schváliť predloženú ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 8/2011“. Nakoľko poslanci k predloženej ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 8/2011“ nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 8/2011“ schválená.

           

K bodu č. 5 – Prenájom obecného bytu

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej, ktorí požiadali o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt č. 1, ktorej platnosť končí 30. apríla 2011. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák. K predloženej  žiadosti  poslanci nemali pripomienky a dohodli sa na predĺžení nájomnej zmluvy na jeden rok, do 30.apríla 2012. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt pre  Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú na dobu jedného roka, do 30. apríla 2012, schválené. 

 

 

K bodu č. 6 – Rôzne

 

Žiadosť o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov, o ktoré požiadala pani Anna Lacková, bytom Krakovany, Hlavná ulica 201, na základe novovytvoreného geometrické plánu č. 16/2010, ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Ing. Márie Minarechovej.  Žiadosť sa dá rozdeliť na dve časti. V prvej pani Lacková žiada o zámenu parciel diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany. Poslanci sa zhodli, že pri zámene aj odpredaji budú postupovať v zmysle zákona 138/1991 § 9 ods. 8, písm. b), o nakladaní s obecným majetkom,  a tak rozhodnutie, na ktorom sa na dnešnom zasadnutí uznesú budú len predbežné. Konečné stanovisko bude dané až na ďalšom zasadnutí OZ. K  tejto časti žiadosti poslanci nemali pripomienky,  starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas so zámenou parciel diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na zámenu parciel  diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, a diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, schválený.

V druhej časti sa poslanci zaoberali žiadosťou pani Lackovej o odkúpenie parciel

- diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria.

Spolu sa jedná o odkúpenie 64 m2. Pani Lacková navrhuje odkúpiť novovytvorené parcely za tú istú cenu, ako bola v roku 2001 odpredaná p.č. 305/39, k.ú. Krakovany pani Heskovej. Vzhľadom k tomu, že predajná cena, za ktorú obec Krakovany predala p.č. 305/39 v roku 2001 bola 4,00 Sk/m2 s uvedenou cenou poslanci nesúhlasili. Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby sa na odpredaj pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Krakovany pripravila smernica, podľa ktorej sa v takýchto prípadoch bude postupovať, napriek tomu bude potrebné každú žiadosť posudzovať individuálne. V tomto prípade navrhol Mgr. Lukáš Radoský, aby predajná cena bola vo výške 1,66 €/m2. To je cena, za ktorú obec Krakovany vykupovala pozemky pod miestne komunikácie.  K tomuto návrhu sa pridal aj poslanec Mgr. Juraj Filo a Martin Gono.  Za predbežný súhlas na odpredaj  parciel   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany – zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kitka), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj parciel schválený. 

 

Žiadosť  o odkúpenie parcely, ktorú  predložili Ľuboš Madunický, bytom Strážovská ulica 533/2 Krakovany a Vladimír Pekarčík, bytom Sadová ulica 472/5 Krakovany.  Žiadajú odpredaj parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany do podielového spoluvlastníctva,  každý v polovici. Predpokladaná výmera by bola 350m2. Bude odčlenená geometrickým plánom. Novovytvorenú parcelu predpokladajú použiť na vybudovanie trafostanice a studne pre účely rekreačno-športového areálu.  Taktiež žiadajú o zriadenie vecného bremena  na parcelu č. 527, k.ú. Krakovany, cez ktorú budú vedené inžinierske siete na p.č. 508/2, k.ú. Krakovany. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Jozef Štefanka a odišiel.  Poslanci navrhli  uvedenú  časť parcely  č. 526/1 odpredať za cenu 1,66 €/m2.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním  za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Florek), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany pánom Ľubošovi  Madunickému a Vladimírovi Pekarčíkovi  za cenu 1,66 €/m2 schválený. 

Starosta obce dal ešte hlasovať za zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany, podľa  nákresu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol súhlas na zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany schválený.

 

Žiadosť o umiestnenie žumpy -  predložila  firma MVK Servis, s.r.o.,  Dolná ulica 59/1, Krakovany, ktorá požaduje umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1 pred budovou na Dolnej ulici č. 60/3,  Krakovany (bývalé pohostinstvo).  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovanim za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol súhlas  o umiestnenie septiku na p.č. 293/1 pred budovou Dolná ulica 60/3, Krakovany schválený. 

 

Zástupca starostu Peter Kikta rozdal poslancom lístky na tajné hlasovanie o odmenách pre starostu obce za I. štvrťrok 2011.  Aritmetickým priemerom bolo vypočítané, že výška odmeny  za I. štvrťrok 2011 je 24 %.

 

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

 

Interpelácie poslancov

Ladislav Žitnanský – Veterná ulica oproti strážovského cintorína na cestu sa sype hlina z násypu, je treba to nejako zabezpečiť. Pri základnej škole je vyfrézovaná kôpka asfaltu ešte od jesene, bolo by dobre ju odpratať. Pri kultúrnom dome vysypať štrkom parkovisko, keď je mokro je toto miesto nepoužiteľné.  Zaradenie prírodopisného a športového kanálu do káblovej televízie. Kto môže byť sčítacím komisárom, či sa môže prihlásiť aj jeho syn. Pán Rajčák sa pýtal, kedy sa bude robiť chodník vedľa p. Sabu a p. Podmaku k bytovke.

 

Mgr. Juraj Filo požiadal, aby sa v obecnom rozhlase znova vyhlasoval  vývoz separovaného odpadu.

 

Ing. Milan Jurda podal  poslancom informáciu   zo zasadnutia rady školy v MŠ, na ktorej bol prehodnotený zápis detí do MŠ. Z prihlásených  uchádzačov o prijatie zostalo na školský rok 2011/2012 neuspokojených 6 uchádzačov z dôvodu nedostatočnej kapacity. Sú to deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky až v r. 2012.  Zároveň konštatoval, že technický stav materskej školy je havarijný, hlavne neutesnené okná a zavlhnuté múry.  

 

Jozef Štefanka sa spýtal, ako dopadol odchyt psov, ktorý sa uskutočnil v obci.  Upozornil na zarastenú a neupravenú farskú záhradu.

 

Peter Kikta informoval poslancov, že dostane  300 mladých smrekov asi 60 cm vysokých, ktoré vysadia na futbalovom štadióne.

 

Mgr. Lukáš Radoský informoval poslancov, že na obecný úrad Krakovany poslal  výzvu pre p. Bočincovú  ohľadne vlastníctva garáže pri strážovskom kostole.

 

Starosta obce navrhol poslanca Martina Gonu za člena komisia verejného poriadku a životného prostredia, pretože sa aktívne zapája do sledovania čistoty a poriadku v našej obci, a  na nedostatky upozorňuje pracovníkov obecného úradu a starostu obce prostredníctvom emailu a chce organizovať brigády na čistenie obce.  Poslanec Martin Gono s návrhom starostu súhlasil. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1, (Gono)  bol poslanec Martin Gono zvolený za člena komisia verejného poriadku a životného prostredia.

 

 

K bodu č. 7

 

Zapisovateľka   predložila na schválenie návrh uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 7. apríla  2011

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 7. apríla 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 14/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena ÚP č. 8/2011

5.      Prenájom obecného bytu

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver

 

Prítomních:8

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1(Radoský)

 

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 15/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu

 

Prítomných:8

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:1

 

K bodu č. 3:

Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 16 /2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

kontrolu uznesení 1/1/2011 – 13/1/2011, ktorú vykonal starosta obce

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 4:

Zmena ÚP č.8/2011

 

Uznesenie č. 17 /2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie “Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 8/2011“ v zmysle §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Krajským stavebným úradom Trnava.

 

B/Schvaľuje

ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena 8/2011“

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Prenájom obecného bytu

 

Uznesenie č. 18/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/berie na vedomie

Žiadosť pána Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej o predĺženie nájomnej zmluvy  obecného bytu č. 1

 

B/schvaľuje

Predĺženie nájomnej zmluvy  obecného bytu pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú,  na dobu jedného roka, do 30. apríla 2012 

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

 

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 19/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Anny Lackovej o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

B/ schvaľuje

Predbežný súhlas na zámenu diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany, podľa  GP č. 16/2010.

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

C/schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj  parciel   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 pani Lackovej Anne, bytom Hlavná ulica  201,  Krakovany.

 

Prítomných:9

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kikta)

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 20/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 Žiadosť Ľ. Madunického a Vladimíra Pekarčíka o odkúpenie časti parcely 526/1 k.ú. Krakovany

 

 

 

B/Schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany pánom Ľubošovi  Madunickému a Vladimírovi Pekarčíkovi  za cenu 1,66 €/m2 po vyhotovení GP.

 

Prítomných:8

Za:7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Florek)

Nehlasoval:0

 

C/schvaľuje

súhlas na zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany , cez ktorú budú vedené inžinierske siete

 

Prítomných:8

Za:0

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 21/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Žiadosť  firmy MVK Servis, s.r.o.,  Dolná ulica 59/1, Krakovany na umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany

 

B/schvaľuje

súhlas  o umiestnenie septiku na p.č. 293/1,  pred budovou Dolná ulica 60/3, Krakovany pre spoločnosť MVK Servis, s.r.o., Dolná ulica 59/1, Krakovany

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 22/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Odmenu starostu za I. štvrťrok 2011 vo výške 24 %

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 23/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

poslanca Martina  Gonu   za člena komisie verejného poriadku a životného prostredia.

 

Prítomných:9

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 (Gono)

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 24/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

 

Hlasovanie: za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, boli uznesenia z riadneho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 7. apríla 2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková