Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. februára 2010

 č. 2/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Programový rozpočet na roky 2010-2012
  5. Stanovisko spoločnosti TAVOS, a.s., k budovaniu kanalizácie
  6. Správa o kontrolnej činnosti
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo, Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Milan Jurda. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Petra Kiktu a  Martina  Gonu.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2010:

- O zverejnení cenníka a prevádzkového  poriadku  ihriska starosta zatiaľ nebol informovaný.

- Nájomná zmluva medzi Obcou Krakovany a Futbalovým klubom Krakovany na prenájom športovísk bola podpísaná.

- Oznámenie o poskytnutých dotáciách pre jednotlivé organizácie bolo zaslané a s niektorými organizáciami už bola aj podpísaná zmluva v zmysle VZN.

- Jedenásteho januára sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Správy a údržby ciest TTSK

pánom Ing. Lužákom a Mezníkom, na ktorom sa prerokovala možnosť zriadenia chodníka pri oplotení pána Sabu na Školskej ulici. Vzhľadom  na to, že priestor na zriadenie chodníka je obmedzený súhlasili s možnosťou uloženia chodníka len na šírku cca 50 cm. Druhou požiadavkou bolo zriadenie parkovacích plôch pri predajni vína Chateau                                       . Na tomto rokovaní sa zúčastnil aj zástupca spoločnosti K&L Real, s.r.o.  Pán Hrnčár a k predloženému návrhu sa vyjadril pozitívne a prejavil záujem túto situáciu riešiť v rámci bezpečnosti svojich zákazníkov.

- Cestovné poriadky na autobusových zastávkach boli zalaminované a  pripevnené na zastávky, dodatočne boli dodané k cestovným poriadkom aj vysvetlivky.

 

 

K bodu č. 4

 

- Starosta obce predložil poslancom programový rozpočet obce na roky 2010-2012. Cieľom programového rozpočtu je prezentovať programovú štruktúru rozpočtu obce Krakovany na rok 2010 a predložiť návrh na roky 2011 a 2012.Programový rozpočet obce Krakovany na rok 2010-2012 je zostavený s súlade s právnym predpismi...

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet obce na rok 2010 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je + 3360 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, taktiež výdavkové finančné operácia sú kryté príjmovými finančnými operáciami, t.z. prevodom prostriedkov z rezervného fondu.

Prebytok hospodárenia za rok 2010 bude v priebehu roka použitý na kapitálové výdavky.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 63 podprogramov  a 22 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

 

Starosta obce dal hlasovať za programový rozpočet na rok 2010.  Hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol programový rozpočet na rok 2010 schválený.

 

K bodu 5

 

- Starosta obce prečítal poslancom stanovisko spoločnosti TAVOS, a.s. o vypracovaní a podaní žiadosti na projekt “Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany“. Projekt je v štádiu prípravy podania ŽoNFP, kde sa v súčasnosti spracováva ŠU ako povinná príloha. Po odovzdaní ŠU na MŽP SR prebehne hodnotenie, na základe ktorého budú zo        strany ministerstva vznesené pripomienky na dopracovanie štúdie a vysvetlenie nejasností. Pred odovzdaním žiadosti o NFP (predpokladaný termín 6/2010) je potrebné už mať vypracovaný zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie. A následne aj stavebný zámer. Kanalizácia obce Krakovany a mesta Vrbové spolu s rekonštrukciou ČOV Krakovany je zaradená vo Veľkom   projekte v aglomerácii Krakovany a z hľadiska MŽP SR a Bruselu posúdená ako oprávnený náklad. Tieto informácie spoločnosť TAVOS, a.s. poskytla na základe písomnej žiadosti starostu obce.

 

 

K bodu 6

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2009. Nakoľko správa bola poslancom doručená elektronickou formou, na zasadnutí sa už nečítala.

 

 K bodu 7

 

- Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy so spoločnosťou  ENVI-PAK, a.s., ktorá obci ponúka za separovanie odpadu, podobne ako Recyklačný fond peňažné prostriedky, ktoré by pomohli znížiť náklady vynaložené na zber odpadu. Cieľom spolupráce je znižovanie množstva komunálneho odpadu, čo vedie k zníženiu nákladov a k získaniu ďalších finančných prostriedkov.  Celkový ročný príjem by predstavoval  cca 600-700€.  Starosta  obce dal za predložený návrh zmluvy hlasovať.  Hlasovanie za: 5, proti :0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy o spolupráci  so spoločnosťou   ENVI -PAK schválená.

 

- Starosta obce informoval poslancov o pracovných aktivitách, ktoré boli uskutočnené v mesiaci január a február 2010. V ZŠ Krakovany bola urobená rekonštrukcia počítačovej učebne. Zásluhou riaditeľky školy Mgr. Evy Seitlerovej bude mať škola už dve interaktívne tabule, ktoré budú veľkou pomôckou pri výuke žiakov.

Tento týždeň prebieha rekonštrukcia strechy na Zariadení opatrovateľskej služby. Budúci týždeň by firma mala ešte urobiť zateplenie stropu minerálnou vlnou.  V pondelok prebehne výberové konanie na výmenu okien v ZOS. Celá rekonštrukcia ZOS sa vykonáva z dotácie, ktorú obec získala z Ministerstva financií SR. Rekonštrukcia okien je z kapitálových zdrojov.

- Tento týždeň sa naviezol materiál na úpravu cesty na Novej ulici.

- začiatkom mesiaca február sa vykonala výmena balkónových dverí na nájomných bytoch.

- Starosta obce informoval poslancov o rozhovore s Ing. Behúlom z TTSK, u ktorého zisťoval v akom štádiu riešenia je cyklotrasa Piešťany – Vrbové. Z rozhovoru vyplynul záver, že 4. marca sa má uskutočniť stretnutie Ing. Mikuša predsedu TTSK so zástupcom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR za účelom prevodu majetku na VUC Trnava.

 

- Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme bytu  manželov Štefankových prečítal starosta obce.  Zástupca starostu obce Peter Kikta navrhol, aby sa manželom Štefankovým nájomná zmluva predĺžila o dobu jedného roka s upozornením, že byt, ktorý majú v súčasnosti v prenájme je klasifikovaný ako nájomný byt a nie je určený na dlhodobý prenájom, pričom manželom Štefankovým sa zmluva predlžuje už desiaty rok. Starosta obce dal hlasovať za predĺženie nájomnej zmluvy. Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o predlženie zmluvy o nájme bytu do 30.4.2011 schválená.

 

- Žiadosť o zriadenie vecného bremena predložila spoločnosť A care, s.r.o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, ktorú prečítal starosta obce.  Spoločnosť A care žiada o zriadenie vecného bremena na p.č. 473 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 1212,17m2, ktorá je súčasťou miestnej komunikácie spolu s parcelami 1432 a 1433 v k.ú. Trebatice a všetky tri parcely túto miestnu komunikáciu vytvárajú. Vecné bremeno potrebujú zriadiť v súvislosti s výstavbou skladových priestorov a uvedená miestna komunikácia je jediná prístupová komunikácia k ich pozemku. Danú komunikáciu spoločnosť vybuduje na vlastné náklady. Starosta obce dal za predloženú žiadosť hlasovať. Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcele č. 473 k.ú. Stráže pri Krakovanoch za účelom vybudovania MK schválená.

 

Interpelácie

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

- Martin Gono predložil poslancom  nadačný program VÚB Bratislava pod názvom Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho  a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Nadácia VÚB podporí projekty, na realizáciu ktorých  postačí  finančná    čiastka do 7 000,00 €.  V rámci tohto projektu navrhol realizovať rekonštrukciu sochy sv. Vendelína. Socha sv. Vendelína bola už posúdená aj Krajským pamiatkovým úradom v Trnave a jej rekonštrukcia bola vyčíslená na čiastku 10 000,-€

Mgr. Juraj Filo navrhol z tohto projektu požiadať na revitalizáciu parku. S týmto návrhom súhlasil aj poslanec  Martin Gono, ktorý  pripraví projekt na revitalizáciu parku na základe    podkladov Škrabáka, ktoré boli spracované v minulosti.

 

- Problematiku voľne sa pohybujúcich psov otvoril starosta obce na základe neustálych sťažností občanov. Poslanec Martin Gono navrhol všetkým známym majiteľom psov, ktoré sa potulujú po ulici napísať list s upozornením.   Mgr. Juraj Filo navrhol do budúceho zasadnutia prehodnotiť VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, a pripraviť návrh na riešenie tejto situácie.    

 

- Zástupca starostu Peter Kikta rozdal poslancom lístky na tajné hlasovanie o výške odmien za štvrtý štvrťrok 2009.  Aritmetickým priemerom bola vypočítaná výška odmeny pre starostu obce 47% a pre kontrolórku obce 17%.

 

- Mgr. Juraj Filo žiadal o vyčistenie koryta Holešky pod mostom na Školskej ulici, nakoľko sa tam zo zachytených konárov vytvára stav. Na interpeláciu odpovedal starosta obce, že o vyčistenie požiada vodohospodársky podnik. Mgr. Juraj Filo ďalej žiadal starostu obce, aby brána pri Strážovskom cintoríne bola zatvorená, aby tam občania nevyvážali smeti. Odpovedal starosta obce, že brána je počas celej zimy zatvorená a otvoril je len tento týždeň, keď tam pracovníci OcÚ navážali na MK strešnú krytinu zo strechy ZOS.

- poslanec Ladislav Žitnanský sa spýtal,  v akom štádiu je zmluva s TV KARPATY, o ktorej sa hovorilo na poslednom zasadnutí OZ. Informoval predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák, že z uvedená suma bude stačiť na výrobu 10 spotov, ktoré budú prezentovať hlavne podujatia, na ktoré bude potrebné prilákať širokú verejnosť,  ako sú napríklad Veľkonočné trhy, Talenty, výstave Jesenné slávnosti, Vianočná kvapka krvi, Vianočné trhy a podobne. Starosta obce informoval, že zmluva už bola podpísaná.

 

- Poslanec  Martin Gono mal pripomienku na rozmiestnenie kontajnerov na sklo, či by nebolo možné navýšiť počet týchto kontajnerov aj na Hlavnú ulicu. Starosta obce odpovedal, že situáciu prehodnotí pracovníčka OcÚ Ing. Oľga Galbavá.

 

Zo zástupcov občanov sa prihlásil pán Belobrad, či by nebolo možné dať odstrániť vrak vozidla na Priemyselnej ulici oproti predajne pána Holbíka. Starosta obce odpovedal, že požiada políciu o zistenie majiteľa vozidla.

Pán Mitošinka ako zástupca FS Krakovienka prejavil záujem skupiny o návštevu družobnej obce Krakovany v Čechách, ktorá sa bude konať v dňoch 2.-4.7.2010

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2010 zo dňa 25. februára 2010

 

 

 

UZNESENIE č.2/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. februára 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Peter Kikta a Martin Gono
 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského
 4. Programový rozpočet na rok 2010
 5. Podpísanie zmluvy o spolupráci  so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.
 6. Predlženie nájmu na obecný byt č. 1 manželom Štefankovým   v termíne do 30.4.2011.
 7. Zriadenie vecného bremena na p.č. 473 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 1212,17m2  pre spoločnosť A-care, s.r.o.
 8. Odmenu za štvrtý štvrťrok 2009 starosta 47% a kontrolórka 17%

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 1/2010

2.      Programový rozpočet na roky 2011 a 2012

3.      Stanovisko spoločnosti TAVOS, a.s. k budovaniu kanalizácie

4.      Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2009

5.      Informáciu o nadačnom programe VUB Bratislava

 

C Ukladá:

 

1.      Kancelárii OcÚ pripraviť návrh na riešenie voľného pohybu psov v obci na budúce zasadnutie OZ.

2.      Kancelárii OcÚ požiadať vodohospodársky podnik o vyčistenie koryta Holešky pri moste na Školskej ulici.

3.      Pani Galbavej prehodnotiť potrebu kontajnerov na sklo v prípade možnosti umiestniť kontajner aj  Hlavnej ulici.

 

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 2/2010 zo dňa 25. februára 2010 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.