Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 19. februára 2009

 č. 2/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Štatút obce Krakovany
  5. VZN prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Ing. Milan Jurda. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Jozefa Filu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2009:

- Umiestnenie zrkadiel na križovatkách miestnych komunikácií Hlavná ulica, Hrádze a Mlynská ulica  so štátnou cestou II/504 zatiaľ nebolo zrealizované. Bola podaná žiadosť na Obvodný úrad, odbor dopravy a cestného hospodárstva v Piešťanoch a na Dopravný inšpektorát v Trnave. Čakáme na vyjadrenie týchto orgánov. Zrkadlá budú zakúpené pravdepodobne z prostriedkov obce.

- Odkanalizovanie obce – bolo schválené  vytvorenie združenia s mestom Vrbové na zapojenie sa do spoločného projektu na odkanalizovanie obce. Mgr. Juraj Filo však preveroval možnosť aj podania žiadosti na získanie prostriedkov samostatne. Odpoveď z Ministerstva životného prostredia však bola záporná. Samostatne môžu predkladať projekty len obce nad 2000 obyvateľov. V súčasnosti firma TAVOS zaradila obec Krakovany do svojho veľkého projektu a prebehli rokovania na TAVOSe. Vzhľadom k tomu, že obec môže byť zaradená  len v jedenom projekte, musí ísť s firmou   TAVOS, pretože tá dala na schválenie projektový zámer 2.2.2009. Podať novú žiadosť s mestom Vrbové by znamenalo vyradenie z oboch projektov. Ak by aj Krakovany a Vrbové samostatne získali prostriedky na kanalizáciu, TAVOS by nedostal peniaze na rekonštrukciu ČOV Krakovany.

 

- Zmena územného plánu č. 5 bola spracovaná a oznámenie bolo poslané všetkým dotknutým orgánom a tiež zverejnené verejnou vyhláškou 13. februára 2009.

- Návrh na vykurovanie objektov obce pevným palivom mal predložiť Ing. Doháľ, zatiaľ nebol vypracovaný.

- S firmou T PARKY bola podpísaná zmluva a v jarnom období bude detské ihrisko zmontované.

- Odpredaj parcely č. 727/1 pod ČOV TAVOSu, zmluva bola podpísaná.

- 10. februára sa v zasadačke OcÚ Krakovany uskutočnilo stretnutie TTSK, združenia ČANGO, starostov obcí Trebatice a Krakovany a primátorov miest Piešťany a Vrbové na ktorom sa riešilo vybudovanie cyklochodníka pri železničnej trati z Piešťan do Vrbového. Zástupcovia združenia ČANGO by chceli ponechať železničnú trať na využívanie drezinami. Ak sa vybuduje podľa zámeru nový piešťanský obchvat, by to bolo reálne len z Trebatíc do Vrbového, nakoľko by sa trať v Piešťanoch zrušila. O celom zámere bude rokovať predstavitelia TTSK so Železnicami Slovenskej republiky.

- Upozornenie majiteľov voľnepohybujúcich sa psov bolo zverejnené na káblovej televízii aj v miestnom rozhlase.

- Prídavné osvetlenie v zasadacej miestnosti OcÚ sa v blízkej budúcnosti realizovať nebude.

- Návrh VZN prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska bolo zverejnené na oznamovacej tabuli  15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 4

Návrh VZN Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska predložil Mgr. Lukáš Radoský.  Týmto VZN sa upravuje prevádzkový poriadok futbalového štadióna a prevádzkový poriadok detského ihriska. V prevádzkových poriadkoch sú upravené práva a povinnosti  Obce Krakovany, ako prevádzkovateľa, prevádzková doba a povinnosti návštevníkov. K tomuto VZN mal pripomienku poslanec Peter Kikta, ktorý navrhoval prevádzkovú dobu počas školských vyučovacích dní upraviť otvorenie od 12,00 hod. z dôvodu zabránenia záškoláctvu. S týmto návrhom súhlasil aj poslanec Ing. Michal Sedlák. Ladislav Žitnanský a Matin Gono si naopak myslia, že nie je potrebné upravovať otváraciu dobu, nakoľko ihriská môžu navštevovať aj starí rodičia s vnúčatami. O tomto pozmeňujúcom návrhu sa nakoniec ani nehlasovalo.  Druhá pripomienka bola zo strany poslanca Martina Gonu, ktorý navrhol, aby sa  v celom VZN namiesto názvu družstva KFK Krakovany, použil pôvodný názov TJ Družstevník Krakovany. K tomuto návrhu sa pripojil aj kontrolór obce , Ľubomír Pekarovič.  Hlasovaním  za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Kališ), nehlasoval: 0, bol návrh použitia pôvodného názvu družstva TJ Družstevník Krakovany v celom texte VZN schválený. Prerokovania návrhu VZN prevádzkový poriadok futbalového štadiónu a detského ihriska sa zúčastnil sa zúčastnili v hojnom počte aj občania, ktorí využívajú futbalový štadión na víkendové rekreačné futbalové zápasy. Pretože futbalový štadión býva podľa ich tvrdení zamknutý, vznikajú nezhody medzi hospodárom a rekreačnými futbalistami nezhody. Cieľom ich účasti na tomto zasadnutí bolo doriešiť situáciu s prístupom na futbalový štadión a umožnenie využívať zariadenia štadióna. Starosta obce navrhol aby sa stretli všetci členovia športovej komisie, zástupcovia výboru TJ Družstevník Krakovany a zástupcovia rekreačných futbalistov, ktorých navrhne Mgr. Peter Belica. Cieľom stretnutia bude dohoda prevádzkovateľa futbalového štadióna a rekreačných futbalistov na využívanie štadióna a príslušných zariadení. V závere diskusie občania predložili pripomienky k návrhu VZN prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.  Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prijatie návrhu VZN prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Kališ, Gono), nehlasoval: 0, bol návrh VZN schválený.

Z rokovania OZ sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák.

K bodu č. 5

- Starosta obce predložil poslancom na schválenie Zámennú zmluvu. Predmetom zmluvy je zámena parcely č. 649/1, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, orná pôda o výmere 2300 m2, na ktorej je Obec Krakovany spoluvlastníkom v 1/5, čo predstavuje výmeru 460m2. Zamieňať ju bude s Gašparom Zuzicom, ktorý ponúkol na zámenu p.č. 607/59, k.ú. Stráže pri Krakovanoch , orná pôda o výmere 1826 m2 a p.č. 635/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, orná pôda o výmere 4657 m2. Na oboch parcelách má Gašpar Zuzic spoluvlastnícky podiel 1/10, čo predstavuje 182,6m2 a 465,7 m2. Vzhľadom k tomu, že zámena pozemkov bola prerokovaná už na predchádzajúcom zasadnutí OZ a žiaden z poslancov k predloženému návrhu nemal  pripomienky, dal starosta obce o predloženej zámennej zmluve hlasovať. Hlasovaním: za 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zámennej zmluvy schválený.

 

- Na doriešenie predložil starosta aj problém dlažby pred kostolom v Krakovanoch. V dôsledku zámeny pozemkov na cintoríne v Krakovanoch  prešli pozemky pred kostolom do vlastníctva RKC farnosť Krakovany, ale dlažba bola urobená z prostriedkov obce Krakovany. Starosta obce navrhol  dlažbu dať RKC, farnosť Krakovany do dlhodobého prenájmu na 10 rokov za symbolickú cenu 1 €/1rok. S týmto návrhom súhlasil aj kontrolór obce Ľubomír Pekarovič.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na prenájom dlažby pred kostolom v Krakovanoch  na dobu 10 rokov za cenu 1€/ rok schválený.

 

- Projekt na rekonštrukciu KD bol vyčíslený na 663 878 € (20 mil. Sk). Vo veľmi zlom stave je však miestna komunikácia na Veternej ulici, preto sa najskôr podá projekt na rekonštrukciu tejto MK.

 

- Zamestnanci obce počas jarných prázdnin opravujú strednú triedu starej budovy ZŠ. Oprava sa robí z prostriedkov ZŠ.

 

- O výkupe pozemkov pod MK informoval poslanec Jozef Filo. Je pripravený geometrický plán na výkup pozemkov na ulici K Spúšťu. Boli oslovení občania Peter Urban a Milan Urban, od ktorých obec odkúpi časti pozemkov pod MK. Milan Urban je vlastníkom p.č. 1005/3 k.ú. Krakovany o výmere 614 m2, zast. plochy, zapísané na LV 280. Milan Urban je vlastníkom p.č. 1005/5, k.ú. Krakovany o výmere 636 m2, zast. plochy na LV 490 Správou katastrálneho úradu Piešťany. Na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 325/2008, ktorý vytvorila geodetická kancelária Romana Klču zo dňa 10.2.2009 vznikla novovytvorená parcela 1005/6 o výmere 173 m2, zastavené plochy a nádvoria k.ú. Krakovany, ktorá pozostáva z dielu 2 o výmere 81 m2 a bola odčlenená z parcely č. 1005/3 vo vlastníctve Milana Urbana a dielu 4 o výmere 92 m2, zastavené plochy a nádvoria k.ú. Krakovany a bola odčlenená z parcely č. 1005/5 vo vlastníctve Petra Urbana.

Cena za výkup parciel ja navrhovaná  1,66 €/m2. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Radoský), bolo odkúpenie pozemkov na novovzniknutej  parcele č.1005/6 diel 2 o výmere 81 m2,k.u. Krakovany za cenu 1,66 €/m2 v celkovej výške 134, 46 € a diel 4 o výmere 92m2 k.ú. Krakovany za cenu 1,66 €/m2 v celkovej výške 152,72 € schválené.

 

- 1/3 Veternej ulice má už  hotový geometrický plán. Kúpne zmluvy sa budú robiť po častiach. Odkupovať sa bude od známych vlastníkov. Neznámi sa budú riešiť inou právnou formou. Starosta obce navrhol, že pri vysporiadavaní pozemkov pod miestne komunikácie obec uhradí geometrický plán, návrh na vklad do katastra nehnuteľností a preplatí správny poplatok za osvedčovanie podpisov pri podpise kúpnopredajnej zmluvy vlastníkom a spoluvlastníkom odkupovaných parciel pod MK.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

Navrhnutá cena za výkup pozemkov je  1,66 €/m2, v prípade dohody je možné aj darovanie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkupovanie pozemkov za cenu  1,66 €/m2, alebo darovaním schválený.

 

- Starosta obce požiadal Mgr. Juraja Filu o aktualizáciu internetovej stránky obce Krakovany. Je potrebné aktualizovať tlačivá stavebného úradu a zoznam firiem pôsobiacich v obci Krakovany.

 

Interpelácie

- Mgr. Lukáš Radoský požiadal, aby sekretariát OcÚ pripravil zoznam platných VZN Obce Krakovany a súčasne ho aj uverejnil na internetovej stránke.

 

-Ladislav Žitnanský sa pýtal, či by sa lavičky na cintorínoch nedali upevniť, prípadne doplniť. Na interpeláciu odpovedal starosta obce, že lavičky sa budú riešiť v jarných mesiacoch.

Na zasadnutie OZ sa vrátil Ing. Michal Sedlák. Pozval všetkých poslancov na pochovávanie basy, ktoré sa bude konať v utorok 24. februára 2009 o 19,00 hod v kultúrnom dome.

  

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2009 zo dňa 19. februára 2009

 

 

 

UZNESENIE č.2/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. februára 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Peter Kikta a Martin Gono.
 3. Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Jozefa Filu.
 4. V celom VZN Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska bude použitý pôvodný názov TJ Družstevník Krakovany.
 5. Návrh VZN Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska.
 6. Zámennú zmluvu medzi obcou Krakovany a Gašparom Zuzicom na parcelu č. 649/1 orná pôda o výmere 2300 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch na ktorej má Obec  Krakovany spoluvlastnícky podiel 1/5-ina, čo predstavuje 460 m2,  parcelu č. 607/59, orná pôda , k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 1826 m2  a parcelu č. 635/4, orná pôda, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 4657 m2 na oboch parcelách má Gašpar Zuzic spoluvlastnícky podiel 1/10, čo predstavuje 182,6 m2 a 465,7 m2.
 7. Prenájom dlažby pred RK kostolom sv. Mikuláša  v Krakovanoch RK cirkvi farnosť Krakovany na dobu 10 rokov za cenu 1 € na rok.
 8. Odkúpenie pozemkov p.č. 1005/6 diel 2,  k.ú. Krakovany, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 81m2 od Milana Urbana a p.č.1005/6 diel 4, k.ú. Krakovany, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, od Petra Urbana pod miestne komunikácie na ulici k Spúšťu za cenu 1,66 €/m2.
 9. Pri výkupe pozemkov pod miestne komunikácie obec Krakovany bude hradiť geometrické plány, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností a preplatí správne poplatky za osvedčovanie podpisov na kúpnych zmluvách vlastníkom a spoluvlastníkom pozemkov pod MK.
 10. Cena za výkup pozemkov pod miestne komunikácie je 1,66 €, v prípade dohody aj darovanie.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 1/2009

 

 

 1. Ukladá:

 

 1. Mgr. Jurajovi Filovi aktualizovať na internetovej stránke obce Krakovany zoznam firiem a  tlačivá stavebného úradu.
 2. Kancelárii obecného úradu spracovať zoznam platných VZN obce Krakovany a umiestniť ich na internete.

 

 

 

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 2/2009 zo dňa 9. februára 2009 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.