Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 14. februára 2008

 č. 2/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Radoský, Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie spolufinancovania multifunkčného ihriska

4.      Rôzne

5.      Návrh uznesenia

6.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanci  Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Michal Sedlák sa ospravedlnili z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Predložil na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Martina Gonu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma  Kališa  a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Poslanec Mgr. Juraj Filo vysvetlil podmienky financovania projektu výstavby viacúčelového ihriska. Verejná výzva bola uverejnená na internete. Dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva bolo odsúhlasenie spolufinancovania daného  projektu  do výšky 500.000,- Sk. (Termín zaslania žiadosti spolu s uznesením OZ je do 18.februára 2008.) Viacúčelové ihrisku bude po dobudovaní verejne prístupné.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené spolufinancovanie obce vo výstavbe viacúčelového ihriska.

 

 

K bodu č. 4

 

- Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie členstvo obce  v Podmalokarpatskom partnerstve.  Poslanci obecného zastupiteľstve k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo členstvo v Podmalokarpatskom partnerstve schválené.

 

 

- Starosta obce oboznámil poslancov s projektom hospodárskej  stratégie. Ing. Jurda navrhol navýšenie prostriedkov na rekonštrukciu kultúrneho domu z 5 miliónov na 15 miliónov. Martin Gono zasa navrhol zvýšiť požiadavku na vzdelávanie pre knižnicu vo výške 200 000,- Sk. Na kanalizáciu zvýšili investičné náklady na 60 miliónov korún.

Celková výška investičných nákladov činí 152 650 000,- Sk. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol upravený projekt stratégie čerpania investičných prostriedkov na rozvoj obce schválený  vo výške 152 650 000,- Sk.

 

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2008 zo dňa 14. februára 2008

 

 

UZNESENIE č. 2/2008

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. februára 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva

2. členov návrhovej komisie Martina Gonu, Ladislava Žitnanského

3. overovateľov zápisnice Ing. Jarolíma Kališa  a Petra Kiktu

4. spolufinancovanie obce pri výstavbe viacúčelového ihriska do výšky 500.000,- Sk v rámci projektu „Viacúčelové ihriská“ v gescii splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

5. Členstvo obce v Podmalokarpatskom partnerstve.

6. Upravený projekt stratégie rozvoja obce vo výške 152 650 000,- Sk.

 

Hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2008 zo dňa  14. februára 2008 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.