Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 2. februára 2007

 

č. 2/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania neprítomný: Martin Gono

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Otváranie obálok

4.      Vyhodnotenie III. kola verejnej obchodnej súťaže – predaj pozemkov

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Na začiatku rokovania bol ospravedlnený Martin Gono.

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov, ako aj účastníkov III. kola verejnej obchodnej súťaže. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Lukáša Radoského  a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. Filo), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Na zasadnutie bola prizvaná Mgr. Stanková, ktorá informovala prítomných o podmienkach III. kola verejnej obchodnej súťaže, prostredníctvom ktorej obec odpredávala 8 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov.

Záznam z otvárania obálok, ktorý vypracovala Mgr. Stanková, tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Obálky otváral starosta obce v poradí, v akom boli doručené na adresu vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže.

Prečítal meno účastníka, adresu  a   navrhovanú cenu za l m2 pozemku v tomto poradí:

 

1.  Ing. Ľubomír Pekarovič,.Hrádze 397/47, Krakovany             návrh ceny         521,– Sk/m2

2.  Lucia Krupanská, Horné Orešany 347 a Ing. Patrik Kuruc           „                   510,- Sk/m2

3.  Marek Scheuer, Javorová 2885/35, Piešťany a Lucia Moudrá       „                   530,- Sk/m2

4.  Radovan Vavrinec, Športová 337,  Veľké Orvište                        „                   500,- Sk/m2

5.  Ing. Pavel Urblik, Mliekarenská 22, Piešťany,  s manž. Magdalénou                510,- Sk/m2

6.  Sofiane Idriss Belmechri, Agátová 30, Piešťany                           „                   500,- Sk/m2

 

     Zároveň bolo konštatované, že všetky predložené písomné návrhy splnili podmienky súťaže.

 

K bodu č. 4    

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže sa uskutočnil výber jednotlivých pozemkov, a to nasledovne:

 

Meno a priezvisko účastníka súťaže                            účastníkom vybraný  pozemok par. číslo

       

1. Marek Scheuer a Lucia Moudrá        cena    530,- Sk/m2                 1045/11 o výmere  597 m2

2. Ing. Ľubomír Pekarovič                                521,- Sk/m2                 1045/16         “       604 m2

3. Lucia Krupanská a Ing. Patrik Kuruc           510,- Sk/m2                 1045/14         “       600 m2

4. Ing. Pavel Urblik s manž. Magdalénou        510,- Sk/m2                  1045/12        “        597 m2

5. Radovan Vavrinec                                        500,- Sk/m2                  1045/13        “        598 m2

6. Sofiane Idriss Belmechri                              500,- Sk/m2                  1045/10        “        912 m2

    (pridelená parcela podľa jeho návrhu v ponuke)

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol predaj pozemkov v III. kole verejnej obchodnej súťaže schválený. Prítomní kupujúci boli informovaní o ďalšom postupe v súlade s podmienkami súťaže.

 

K bodu č. 5

 

Na rokovanie prišiel poslanec Martin Gono.

 

Káblová televízia

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné rozhodnúť o programovej štruktúre v ponuke káblovej televízie a o ročnom užívateľskom poplatku. Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol prizvaný aj p. Dušan Sika, majiteľ firmy STELAR Nové Mesto nad Váhom, ktorá je prevádzkovateľom káblovej televízie v obci.

Po diskusii a zohľadnení požiadaviek občanov bola odsúhlasená nasledujúca programová ponuka: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, Nautik, ČT1, ČT2, Prima, GalaxieSport, Óčko, Minimax, Noe, BBC (v angličtine), Deutsche Welle (v nemčine), TV5 (po francúzsky), TV Karpaty = spolu 17 kanálov. Posledný 18. kanál bude určený pre obecný okruh – vysielanie obecných oznamov. Z uvedeného vyplýva, že bude odstavený kanál Film+ a bude nahradený TV Karpaty.

Pán Sika predložil na schválenie aj ročný užívateľský poplatok, ktorý bol po diskusných príspevkoch poslancov upravený na konečnú sumu 1.300,- Sk na rok 2007. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol ročný poplatok schválený.

 

Mineral-aquaservis, s.r.o. Piešťany – žiadosť

Firma Mineral-aquaservis, s.r.o., Piešťany má záujem o odkúpenie podielu 14/60 v parcele č. 425, k. ú. Stráže pri Krakovanoch, ktoré vlastní obec Krakovany. Uvedená firma má záujem umiestniť svoju prevádzku v priemyselnej zóne Horné pole. Uvedená parcela má slúžiť ako prístupová. Firma žiada obecné zastupiteľstvo o predbežný súhlas na odpredaj. Dá vyhotoviť geometrický plán, v ktorom bude určená presná výmera. Na základe toho bude potom obecné zastupiteľstvo rozhodovať o cene predávanej nehnuteľnosti.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol  predbežný súhlas schválený.

 

Nájom kaderníctva

Na minulom zasadnutí sa nedoriešila problematika prenájmu kaderníctva. Pani Galbavá predložila žiadosť o stornovanie svojej požiadavky o prenájom kaderníctva, nakoľko v tomto období má pozastavené živnostenské oprávnenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky.

Na základe tejto skutočnosti poslanci navrhli, aby bola uzatvorená nájomná zmluva s ďalšou žiadateľkou – Luciou Štangelovou. Lucia Štangelová navrhla nájom vo výške 1.300,- Sk + úhradu za spotrebu energií. Poslanec Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa nájomná zmluva uzatvorila na obdobie 1 roka (1.1.2007-31.12.2007). Poslanci s návrhom súhlasili a vykonali úpravu uznesenia č. 1/2007.

Na základe uvedených skutočností pristúpili k zrušeniu uznesenia č. 1/2007 bod A.5 (vyhlásenie výberového konania na prenájom kaderníctva) a uznesenia č. 1/2007 bod A.7 (schválenie dodatku k nájomnej zmluve pre pani Ivanu Galbavú na prenájom kaderníctva od 1.1.2007 do 31.3.2007). Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli uvedené body uznesenia č. 1/2007 zrušené.

Starosta obce predložil návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 1/2007 na prenájom kaderníctva pre Luciu Štangelovú na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 vo výške 1.300,- Sk/mesačne + spotreba energií. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol  prenájom kaderníctva schválený.

 

Predaj budovy súpisné číslo 341 (bývala MŠ)

Člen stavebnej komisie Ing. Jarolím Kališ informoval poslancov ohľadne prerokovania žiadosti o odpredaj budovy bývalej MŠ. Z dôvodu odpredaja uvedenej nehnuteľnosti bude najskôr potrebné dať vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku, nakoľko budova je súčasťou obecného dvora. Pri odpredaji uvedenej nehnuteľnosti bude taktiež potrebné vychádzať z ceny znaleckého posudku.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol  schválený ďalší postup – vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie budovy s priľahlým pozemkom a vypracovanie znaleckého posudku.

 

Interpelácie poslancov:

Ing Milan Jurda – kedy sa začne s výstavbou inžinierských sietí v novej stavebnej lokalite na Južnej ulici a či počíta s určitým manipulačným priestorom pri novovytvorených pozemkoch.

Starosta odpovedal, že sa pracuje na projektovej dokumentácii a v najbližšom čase sa začne s ich výstavbou (plyn + voda, el. energia už je zabezpečená). Pred každým pozemkom je ponechaný „zelený pás“ v šírke 3 m na uloženie inžinierských sietí.

 

Predaj obecných pozemkov – konečné stanovisko

V III. kole verejnej obchodnej súťaže sa odpredalo 6 z ponúkaných 8 pozemkov. Starosta obce navrhol, aby pozemok – parcela č. 1045/27 k. ú. Krakovany zatiaľ zostala pre potreby obce a v budúcnosti bola použitá na výstavbu nájomných bytov. Parcelu č. 1045/15 k. ú. Krakovany vo výmere 603 m2 je možné ponúknuť na priamy predaj s podmienkou súhlasu so všeobecnými podmienkami verejnej obchodnej súťaže. Poslanci s daným riešením situácie súhlasili a návrhová komisia toto riešenie zahrnula do návrhu uznesenia.

 

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2007 z  2. februára 2007.

 

 

UZNESENIE č. 2/2007

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. februára 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Lukáša Radoského a Ing. Jarolíma Kališa

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Mgr. Juraja Filu

4. výsledky III. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov

5. odpredaj parcely č. 1045/11 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 597 m2 v cene 530,- Sk/1 m2 do podielového spoluvlastníctva pre Mareka Scheuera v podiele ½ a pre Luciu Moudrú, rod. Moudrú, v podiele ½.

6. odpredaj parcely č. 1045/16 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 604 m2 v cene 521,- Sk/1 m2 pre Ing. Ľubomíra Pekaroviča

7. odpredaj parcely č. 1045/14 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 600 m2 v cene 510,- Sk/1 m2 do podielového spoluvlastníctva pre Luciu Krupanskú v podiele ½  a pre Ing. Patrika Kuruca v podiele ½

8. odpredaj parcely č. 1045/12 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 597 m2 v cene 510,- Sk/1 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Pavla Urblika a manželku Magdalénu Urblikovú, rod. Sýkorovú

9. odpredaj parcely č. 1045/13 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 598 m2 v cene 500,- Sk/1 m2 pre Radovana Vavrinca

10. odpredaj parcely č. 1045/10 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 912 m2 v cene 500,- Sk/1 m2 pre Sofiana Idriss Belmechriho

11. novú programovú štruktúru v káblovom rozvode a ročný poplatok vo výške 1.300,- Sk na rok 2007

12. predbežný súhlas na odpredaj podielu 14/60 v parcele č. 425 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch pre firmu Mineral-aquaservis, s.r.o., Piešťany. Kúpna cena bude určená po vypracovaní geometrického plánu.

13. nájomnú zmluvu č. 1/2007 na prenájom kaderníctva pre Luciu Štangelovú na obdobie do 1.1.2007 do 31.12.2007 s nájmom vo výške 1.300,- Sk/mesačne + úhrada energií.

14. vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie parcely, na ktorej stojí budova súpisné číslo 341 (bývalá MŠ) a vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj uvedenej nehnuteľnosti

15. postup, aby parcela č. 1045/15 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 603 m2 bola odpredaná priamym predajom za podmienok verejnej obchodnej súťaže.

 

B. berie na vedomie:

1. otváranie obálok v III. kole verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov

2. návrh pani Ivany Galbavej o stornovanie žiadosti o prenájom kaderníctva

 

C. ruší:

1. uznesenie č. 1/2007 – bod A.5 – vyhlásenie výberového konania na prenájom kaderníctva

2. uznesenie č. 1/2007 – bod A.7 – dodatok č. 2 nájomnej zmluvy č. 5/2004 pre pani Ivanu Galbavú na prenájom kaderníctva na dobu od 1.1.2007 do 31.3.2007.

 

D. ukladá:

1. kancelárii obecného úradu zverejniť spôsobom v mieste obvyklým  informáciu o priamom predaji parcely č. 1045/15 katastrálne územie Krakovany za podmienok verejnej obchodnej súťaže.

 

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2007 zo dňa  2. februára 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.