Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 9. februára 2006

 

č. 2/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnená: Anna Belobradová

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesenia

  4. Vklad majetku obce do TAVOSu  - vodovod a kanalizácia

  5. Rôzne

  6. Návrh uznesenia

  7. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jeho zvolanie odôvodnil termínom zaslania stanoviska firme TAVOS, a.s., Piešťany.

Na otvorení zasadnutia nebol prítomný poslanec Ing. Michal Sedlák.

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania a zároveň vyzval, aby boli predložené prípadné pozmeňovacie návrhy.

Nakoľko k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Peter Kikta.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 /A. Čelín, Mgr. J. Filo/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2006. V inzertnom časopise AB bol uverejnený oznam o možnosti prenájmu budovy č. 341 na Notárskej ulici (bývala prevádzka firmy POPRO, s.r.o.). Ohlásil sa zatiaľ 1 záujemca, ktorý oznámil, že záväzne sa vyjadrí v termíne do 15.2.2006, ktorý bol uverejnený aj v inzeráte.

Poškodená komunikácia pri dome číslo 320 na Školskej ulici zatiaľ nebola opravená z dôvodu nepriaznivého počasia. Vysoké mrazy nedovolili zaasfaltovať jamu, ktorá sa vytvorila.

Finančné prostriedky, ktoré získala obec z Nadácie Markíza zatiaľ ešte neboli zúčtované, hoci už nejaké nákupy boli zrealizované. Celá dotácia bude zúčtovaná v najbližších dňoch.

Spor medzi rodinami Krihových a Klinovských bude naďalej pokračovať, hoci Krajský stavebný úrad potvrdil správnosť postupu obce a rozhodnutia nadobudli právoplatnosť. Rodina Klinovská podala ďalšiu sťažnosť, že nesúhlasí s rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Trnave. Spor bude mať pravdepodobne dohru už na súde.

 

K bodu č. 4

 

Firma TAVOS, a.s., písomne informovala všetkých akcionárov o možnosti vkladania majetku obcí do vlastníctva TAVOS, a.s..  Ide o navýšenie majetku obce v TAVOS, a.s., nepeňažným vkladom, teda vložením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do imania vodárenskej spoločnosti. Termín predloženia záväzného stanoviska obce je do 10. februára 2006.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

V tejto súvislosti zároveň starosta obce informoval poslancov, že bola zablokovaná možnosť, aby obec samostatne žiadala o finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie zo Štrukturálnych fondov.

 

Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že súhlasia s odovzdaním vybudovaného vodovodu a časti kanalizácie, ale zároveň žiadajú rokovať o možnostiach, aby bola výstavba resp. dostavba obecnej kanalizácie zaradená  od roku 2007 do investičných akcií firmy TAVOS, a.s. Piešťany.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválenie odovzdanie obecného vodovodu a obecnej kanalizácie firme TAVOS, a.s., Piešťany.

 

Zároveň obecné zastupteľstvo splnomocnilo starostu obce, aby pri rokovaní s firmou TAVOS, a.s., Piešťany, uplatňoval čo najvýhodnejšie podmienky pre obec.

 

K bodu č. 5

 

SPP, a.s. Nové Mesto nad Váhom

Dňa 9.2.2006 sa na obecnom úrade uskutočnilo rokovanie starostu obce a zástupcu firmy SPP, a. s., Nové Mesto nad Váhom p. Charvátom, že táto firma má záujem odkúpiť  strednotlakový plynovod, ktorý obec vybudovala na Novej ulici a je z neho napojená firma SEMPER DECOR.

Firma má po zakúpení plynovodu záujem pokračovať vo výstavbe plynovodu do novej stavebnej lokality Krakovianske záhumenice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená žiadosť firmy SPP, a.s. Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie strednotlakového plynovodu na Novej ulici.

 

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

PŠD Krakovany-Stráže predložilo na podpis návrh novej zmluvy na nájom poľnohospodárskej pôdy, ktorú vlastní obec Krakovany a užíva ju PŠD. Starosta obce návrh prepracoval podľa platných právnych noriem a zároveň odsúhlasil aj výmeru parciel a listy vlastníctva. Na základe týchto skutočností bol vypracovaný celkom nový návrh, ktorý taktiež odkonzultoval so zástupcami PŠD. Spornými bodmi bola výpovedná doba a doba nájmu. PŠD požadovalo uzatvorenie zmluvy na 10 rokov, obec však požadovala dobu neurčitú. Predstavitelia PŠD napokon súhlasili s návrhom obce a starostu tento návrh predložil na  schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva schválená.

 

Zároveň sa do zmluvy doplnila požiadavka, aby parcely č. 643 (hon Jutrá) a  č. 425 (hon Horné pole) boli na konci vegetačného obdobia v roku 2006 odovzdané obci z dôvodu podnikateľských zámerov v priemyselných lokalitách.  

 

Kontrolór obce

Kontrolór obce predložil na schválenie rozsah kontrolnej činnosti na 1. polrok 2006. Táto správa tvorí súčasť originálu zápisnice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rozsah kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok  schválený.

 

Interpelácie poslancov

Ladislav Žitnanský - informoval poslancov, že 1 záujemca sa dopytoval, či by bola budova č. 341 (bývalá prevádzka firmy POPRO) na predaj. Momentálne platí uznesenie, že budova na predaj nie je, ale je potrebné predložiť ponuku - ak bude lukratívna cena a vyhovujúci účel využitia budovy, o návrhu sa dá rokovať.

 

Starosta obce

Na obecný úrad bola predložená ponuka na zhotovenie propagačných materiálov. Kľúčenky, vlajky a perá starosta obce objednal, žiadal však vyjadrenie poslancov na zhotovenie reklamných tričiek s erbom obce. Poslanci sa vyjadrili za zhotovenie, je potrebné však posúdiť kvalitu vyhotovenia. Tá je dôležitá.

 

Peter Kikta

Informoval prítomných poslancov o znečisťovaní okraja obce a priľahlých poľných ciest trusom z chovu sliepok a iných hospodárskych zvierat. Takto znečistená je časť poľnej cesty k potoku Spúšť. Predseda poriadkovej komisie prisľúbil vykonať kontrolu daného stavu.

 

Ing. Michal Sedlák

Poďakoval všetkým pracovníkom obce za veľmi vzorné zvládnutie snehovej kalamity a vzornú údržbu miestnych komunikácií. K tomu tvrdeniu sa pridali aj všetci ostatní poslanci a kontrolór obce.

 

Starosta obce

Ďalej informoval o oprave telocvične základnej školy. Rekonštrukčné práce by sa mali ukončiť v priebehu 2 týždňov.

 

Jozef Štefanka

Požadoval vykonať posyp zatáčky na Hlavnej ulici pri cintoríne. Uvedený úsek je počas poľadovice veľmi nebezpečný.

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2006 z  9. februára 2006.  

 

UZNESENIE č. 2/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. februára 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Petra Kiktu

3. overovateľov zápisnice Andreja Čelína a Mgr. Juraja Filu

4. súhlas s odovzdaním vybudovaného obecného vodovodu a vybudovanej časti obecnej kanalizácie firme TAVOS, a.s., Piešťany formou nepeňažného vkladu.

5. aby starosta obce jednal s firmou TAVOS, a.s., Piešťany, aby obec bola od roku 2007 zaradená do výstavby kanalizácie vzhľadom na skutočnosť, že bezodkladne odovzdala majetok obce.

6. odpredaj STL plynovodu na Novej ulici, ktorý slúži na pripojenie areálu SEMPER-DECOR, aby sa mohlo pokračovať v ďalšej výstavbe v lokalite Krakovianske záhumenice a splnomocňuje starostu obce, aby začal rokovanie s SPP Nové Mesto nad Váhom.

7. návrh nájomnej zmluvy s PŠD Krakovany-Stráže na nájom poľnohospodárskej pôdy.

8. rozsah kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2006.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 1/2006

2. interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2006 zo dňa  9. februára 2006 schválené.