Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. januára 2014

 č. 1/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom obecných bytov

5.      Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok 2014

6.      Správa o činnosti kontrolóra za rok 2013

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení 

9.      Záver                                             

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Prenájom obecných bytov
 5. Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok 2014
 6. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2013
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesení 
 9. Záver                                            

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Floreka a Martina Gonu  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 73/7/2013-86/7/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 16. decembra 2013.  Na zasadnutie prišiel poslanec Juraj Filo. Uznesenie, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. - prenájom obecných bytov

 

Starosta obce oboznámil poslancov s doručenými žiadosťami o prenájom obecných bytov. Spolu prišlo päť žiadostí. Žiadatelia: Martina Balónová z Veľkých Kostolian, Anna Denková z Trebatíc, Štefan Káčer z Piešťan, Zdenka Hlístová v Ducového a Bronislava Alexandrová zo Šterús.  Z radu žiadateľov poslanci vyradili slečnu Zdenku Hlístovu, lebo v žiadosti uvádza, že je sama a o pridelenie  bytu žiada z dôvodu osamostatnenia sa.  Po zvážení jednotlivých žiadosti poslanci vybrali ako prvého nájomcu pani Martinu Balónovú z Veľkých Kostolian a druhého nájomcu pani Bronislavu Alexandrovú zo Šterús. Starosta obce navrhol dve základné podmienky, ktoré budú musieť noví nájomníci akceptovať. Prvá podmienka je prihlásenie sa v  obci na trvalý pobyt a druhá podmienka, že nájomná zmluva sa vyhotoví vo forme notárskej zápisnice, ktorej zhotovenie bude hradiť nájomca. Za jednotlivých nájomcov poslanci samostatne hlasovali. Ako prvé dal starosta obce hlasovať za prenájom bytu pre pani Martinu Balónovú. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bol schválený prenájom bytu pani Martine Balónovej. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Milan Jurda.  Starosta obce dal hlasovať za druhého nájomníka, pani Bronislavu Alexandrovú  zo Šterús. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený prenájom obecného bytu pre pani Bronislavu Alexandrovú zo Šterús

Vzhľadom k tomu,  obec nemôže zvyšovať nájom bytov, starosta obce odporučil pripraviť VZN na prenájom bytov, v ktorom sa stanoví aj výška fondu opráv, aby obec mala rezervu na opravu týchto bytov.

 

K bodu č. 5. -   Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok roku 2014.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2014. Predložený návrh, ktorý poslanci dostali spolu s pozvánkou,  kontrolórka ešte doplnila kontrolou čiernych stavieb v obci, ktorú vykoná spolu s Ing. Galbavou ešte pred vydávaním rozhodnutí na dane z nehnuteľnosti za rok 2014. K návrhu kontrolnej činnosti nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh  hlasovať. Hlasovaním  za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2014 schválený.

 

K bodu č. 6 . - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková prečítala poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Správu poslanci hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:  0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 –Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pána Romana Samuhela a manželky Jany Samuhelovej o ukončenie nájmu na obecný byt v zmysle nájomnej zmluvy. Žiadosť bola na obecný úrad doručená … januára 2014. Výpovedná lehota začína plynúť 1. februára 2014.

Poslaci hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  žiadosť pána Samuhela zobrali na vedomie.

 

- Poslanec Mgr. Juraj Filo, ako šéfredaktor obecných novín,  informoval poslancov o možnosti úpravy obecných novín. Menil by sa  vzhľad aj rozsah Hlasu Krakovian.

 

Interpelácie

- Mgr. Juraj Filo – v zápisnici z OZ obce Trebatice čítal, že stavebný úrad by mal prejsť do Vrbového, či je to pravda? Odpovedal starosta obce, že taký návrh je, ale stále je to v štádiu riešenia, mali by zostať z doterajších piatich stavebných úradov (Piešťany, Trebatice, Vrbové, Banka a Moravany nad Váhom) len dva, a to v Piešťanoch a  vo Vrbovom.

 

K bodu č.8

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 28. januára 2014

 

 

K bodu  č.9

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 28. januára 2014

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Prenájom obecných bytov
 5. Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok 2014
 6. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2013
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesení   
 9. Záver                                            

Prítomných: 6 ( Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Mariána Floreka a  Martina Gonu

 

Prítomných: 6( Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 3/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/7/2013-86/7/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 16. decembra 2013.

 

Prítomných: 7  (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Prenájom obecných bytov

 

Uznesenie č. 4/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosti o prenájom obecných bytov

 

B/ Schvaľuje

Žiadosť o prenájom  obecného bytu pre Martinu Balónovú, Veľké Kostoľany, Ul. mieru 919/40

 

Prítomných: 7  (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesením č. 5/1/2014

 

Schvaľuje

prenájom obecného bytu pre Bronislavu Alexandrovú, Šterusy  151

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

 

Uznesenie č. 6/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok 2014

 

B/ Schvaľuje

Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok 2014

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono,  Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Správa o činnosti kontrolóra za rok 2013

 

 

Uznesenie č. 7/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2013

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 7/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu na    byt manželov Romana Samuhela a Jany Samuhelovej.

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono,   Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za:6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 8/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informáciu Mgr. Juraja Filu o úpravu vzhľadu obecných novín

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č.9/1/2014

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:6 (Filo, Florek, Gono,  Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono,  Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. januára 2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková