Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. marca 2013

 č. 1/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena ÚP obce Krakovany č. 9/2012

5.      Predĺženie prenájmu bytu

6.      Žiadosť o odkúpenie p.č. 720/5, k.ú. Krakovany

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia    

9.      Záver                                             

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo  zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Michal Sedlák.  Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ladislav Žitnanský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Kikta), bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                      

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena ÚP obce Krakovany č. 9/2012

5.      Predĺženie prenájmu bytu

6.      Žiadosť o odkúpenie p.č. 720/5, k.ú. Krakovany

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia    

9.      Záver                                            

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána Floreka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Kikta), schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 123/11/2012-136/11/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 13. decembra 2012. Uznesenie, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4 – Zmena územného plánu obce Krakovany č. 9/2012

Na zasadnutie prišiel poslanec Ladislav Žitnanský.“

Starosta obce prečítal  poslancom stanovisko Obvodného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania k návrhu územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“.

V stanovisku sa uvádza:

-                    obsah návrhu ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012  je  v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa – t.j. So záväznou časťou ÚPN VÚC Trnavský kraj,

-                    návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany  - zmena č. 9/2012“ a spôsob jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

-                    návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ je v súlade so zadaním ÚPN obce Krakovany,

-                    návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ je v súlade s rozsahom ÚPN obce v zmysle ustanovení § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. O územnoplánovacích podkladoch a ÚPD,

-                    záväzná časť ÚPD  „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13 stavebného zákona.

Obvodný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania odporučil poslancom Obecného zastupiteľstva predloženú ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ schváliť.

Starosta obce dal za predložený návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 9/2012“ schválený bez pripomienok.

 

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č.1/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 9/2012.  K predloženému návrhu VZN č. 1/2013 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 1/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany  - Zmeny a doplnky č. 9/2013 schválené.

 

K bodu č. 5 – Predĺženie prenájmu obecného bytu

Starosta obce prečítal žiadosť pána Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej, bytom Nám. sv. Mikuláša 406/4, Krakovany, o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorá im končí 30. apríla 2013. Poslanci OZ navrhli opätovné predlženie nájmu na jeden rok.  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo opätovné predlženie nájmu na obecný byt pre Jozefa Štefanku  a Zlaticu Ferancovú, bytom Nám. sv. Mikuláša 406/4 Krakovany,  do 30. apríla 2014 schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5

Starosta obce prečítal žiadosť pani Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a JUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o odkúpenie parcely č. 720/5, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 1365 vo výmere 127 m2 k.ú. Krakovany. Keďže ide o poľnohospodársku pôdu, navrhujú cenu 0,24€/m2. Starosta obce poslancom vysvetlil, že parcela sa nachádza na hranici katastrálneho územia Vrbové – Krakovany, je v našom katastri a podľa ÚPN tam nie je možné iné využitie - len na poľnohospodárske účely.  Zástupca starostu  Peter Kikta s odpredajom parcely nesúhlasil  a navrhol zamietavé stanovisko.  Starosta obce dal za zamietnutie odpredaja parcely č.  720/5, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 1365 vo výmere 127 m2 k.ú. Krakovany pre pani Mgr. Silviu Ondrejičkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a JUDr. Irenu Sudorovú, Štúrova 386, Ilava, hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o odkúpenie p.č. 20/5, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 1365 vo výmere 127 m2 k.ú. Krakovany zamietnutá.

 

K bodu č. 7 –Rôzne

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Petra Radoského , Sadová ulica 366/24, Krakovany, na zriadenie vecného bremena – právo prechodu cez parcelu č. 271/3, zastavané plochy  a nádvoria, k.ú. Krakovany, zapísanej na LV č. 1365, ktorej vlastníkom je obec Krakovany.  Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že na susednej parcele č. 271/9 má postavený sklad, do ktorého má prístup iba z obecnej parcely. Poslanci OZ so zriadením vecného bremena – právo prechodu cez p.č. 271/3, k.ú. Krakovany súhlasili na náklady žiadateľa.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zriadenie vecného bremena – právo prechodu, na p.č. 271/3, k.ú. Krakovany pre pána Petra Radoského, Sadová ulica 366/24, Krakovany schválené. Výdavky spojené so zápisom vecného bremena bude hradiť žiadateľ.

 

Kontrolórka obce sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnila, preto starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.  K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za plán kontrolnej činnosti hlasovať.   Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013 schválený.

 

Starosta obce informoval poslancov o ponuke spoločnosti DiEnt,s.r.o. Poprad, ktorá ponúkla využívanie sociálnej siete facebook na komunikáciu s širokou verejnosťou. Spoločnosť ponúka vytvorenie profilu obce, pravidelnú tvorbu príspevkov a dokumentov, podľa požiadaviek obce, propagáciu udalostí, vytváranie ankiet a zisťovanie názorov občanov, spracovanie historických momentov obce, Obci poskytuje informácie o počte a demografickom zložení fanúšikov, dodáva zoznam reakcií fanúšikov na oznamy a udalosti.  Ing. Milan Jurda sa pýtal, za akú cenu túto službu spoločnosť ponúka.  Odpovedal starosta obce, vstupný poplatok je 20,00€, prvé tri mesiace to bude bezplatne a následne by bol poplatok do 200,00 € mesačne. Uvedenú ponuku komentoval poslanec Mgr. Juraj Filo. Ako správca počítačovej siete na obecnom úrade je schopný facebookový profil zriadiť sám bez zbytočných poplatkov a zároveň to nepovažuje za potrebné, nakoľko všetky  potrebné informácie sú na obecnej www stránke.  Pokiaľ by vznikla potreba tento profil na sociálnej sieti zriadiť,  obec si ho zriadi sama.  Túto ponuku poslanci  zobrali na vedomie.

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Milana Šimona – SEN ANJELOV, Pribinova 110/39, Krušovice   o súhlas na uskutočnenie tanečnej zábavy, resp. diskotéky a prenajatie sály KD na jeden z nasledujúcich termínov.31.3., 13.4., 20.4. 11.5., 18.5.2013. Poslanci obecného zastupiteľstva  prenájmom kultúrneho domu na organizovanie tanečných zábav  pre cudzích  organizátorov zamietli. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pána Milana Šimona – SEN ANJELOV, Pribinova 110/39, Krušovice   o súhlas na uskutočnenie tanečnej zábavy, resp. diskotéky a prenajatie sály KD zamietnutá.

 

 - Interpelácie poslancov

- Jozef Štefanka poďakoval  Mgr. Jurajovi Filovi  za sprostredkovanie doplnenia televíznej stanice Šláger TV v obecnom káblovom rozvode.

- Starosta obce poveril Mgr. Juraja Filu jednať s firmou Stelar  na ďalšie možné zmeny v káblovom rozvode. Informácie budú podané na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

- Ing. Milan Jurda – na Južnej ulici pri nových domoch sú odhalené káble asi z káblovky, alebo verejného osvetlenia. Tiež na Južnej ulici je poškodený kanalizačný poklop.

- Ladislav  Žitnanský – či sa kontrolórke nebudú schvaľovať odmeny? Ako pokračujú prípravy osláv 900. výročia obce. Odpovedal starosta obce, že informácie o prípravách osláv podá predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák na najbližšom zasadnutí OZ.  

- Martin Gono navrhol na oslavy pozvať skupinu Art Music Orchester. Starosta obce odpovedal, že sa so zástupcami skupiny stretol, Art Music Orchester vystúpi v amfiteátri 1. septembra 2013. Vystúpenie bude bezplatné a obec zabezpečí len spropagovanie tohto vystúpenia.

-Ing. Marián Florek  navrhol zaktualizovať informácie na obecnom káblovom kanále. 

 

 

K bodu č.8

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 28. marca 2013

 

 

K bodu  č.9

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 28. marca 2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.                                                  Otvorenie zasadnutia                                                                

2.                                                  Voľba overovateľov zápisnice

3.                                                  Kontrola uznesení

4.                                                  Zmena ÚP obce Krakovany č. 9/2012

5.                                                  Predĺženie prenájmu bytu

6.                                                  Žiadosť o odkúpenie p.č. 720/5, k.ú. Krakovany

7.                                                  Rôzne

8.                                                  Návrh uznesenia    

9.                                                  Záver                                            

 

Prítomných:.6 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Za: .5 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Štefanka,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Kikta)

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána  Floreka

 

Prítomných: 6.(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, )

Za: 5 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Štefanka,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Kikta)

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 3/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 123/11/2012-136/11/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 13. decembra 2012.

 

Prítomných: 6  (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, )

Za: 6 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Zmena územného plánu obce Krakovany č. 9/2012

 

Uznesenie č. 4/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Stanovisko ObÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, zn. C/ObU-TT-OVBP1-2013/00344/2013/Ti zo dňa 26.3.2013 podľa § 25 stavebného zákona.

 

B/ Schvaľuje

Územný plán obce Krakovany – zmeny a doplnky UPN – zmena č. 9/2012.

 

C/ Ukladá

Sekretariátu OcÚ zabezpečiť uloženie Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 9/2012 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to vyhotovenie registračného listu a doručenie ho na ministerstvo a doručenie na ObÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 5/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh VZN č. 1/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 9/2012

 

B/ Schvaľuje

VZN č. 1/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 9/2012

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej o opakované predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorá končí 30.4.2013.

 

Uznesenie č. 6/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej o opakované predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorá končí 30.4.2013.

 

B/ Schvaľuje

Predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú bytom Nám. sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 30. apríla 2014.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, orná pôda o výmere 127 m2, k.ú. Krakovany

 

Uznesenie č. 7/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pani Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a JUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o odkúpenie parcely č. 720/5, orná pôda o výmere 127 m2, k.ú. Krakovany

 

B/Zamieta

Žiadosť pani Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a JUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o odkúpenie parcely č. 720/5, orná pôda o výmere 127 m2, k.ú. Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 8/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

 

B/Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 9/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

žiadosť pána Petra Radoského, bytom Sadová ulica 366/24, Krakovany na zriadenie vecného bremena – právo prechodu na p.č. 271/3.

 

B/Schvaľuje

Zriadenie vecného bremena – právo prechodu motorovým vozidlom cez parcelu č. 271/3 vedenej na LV č. 1365, ktorej vlastníkom je Obec Krakovany pre žiadateľa Petra Radoského, bytom Krakovany, Sadová ulica 366/24, na náklady žiadateľa.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za:7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 10/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti Milana Šimona – Sen anjelov, Pribinova 110/39, Krušovice, na realizovanie dedinských zábav v Kultúrnom dome Krakovany.

 

B/Zamieta

Žiadosť spoločnosti Milana Šimona – Sen anjelov, Pribinova 110/39, Krušovice, na realizovanie dedinských zábav v Kultúrnom dome Krakovany.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za:7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 11/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu spoločnosti DiEnt, s.r.o., o možnosti  zriadenie profilu na sociálnej sieti   facebooku pre obec Krakovany

 

Prítomných 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Gono, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 12/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá 

Kultúrnej   komisii do budúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh  osláv 900. výročia písomnej zmienky o obci Krakovany.

 

Prítomných:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 13/1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. marca 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková