Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. februára 2012

 č. 1/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

5.      Návrh VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

6.      Návrh dodatku VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Milan Jurda, Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil  Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Návrh VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  5. Návrh VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku
  6. Návrh dodatku VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesení
  9. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 109/10/2011-120/10/2011 z riadneho zasadnutia konaného dňa 15. decembra 2011.

Všetky uznesenia boli splnené.

 

K bodu č. 4

Starosta  obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie návrh VZN č 1/2012 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestnehopoplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  VZN bolo vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z.z. O správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č 1/2012 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil návrh VZN č.2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku.

K VZN poslanci predložili svoje pripomienky.

Mgr. Juraj Filo navrhol v §2 v bode a) odstavec „trvalé parkovanie vozidiel „  odkázať na VZN č.1/2008  o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách.

Ing. Marián Florek navrhol doplniť  v §5  odst. 2  zodpovedá vlastník priľahlého  pozemku.

Ing. Michal Sedlák navrhol doplniť názov §5 Zodpovednosť za zabezpečenie   čistoty verejného priestranstva a predchádzanie výskytu šírenia burín na všetkých plochách. V  § 5 odst. 5 upraviť vetu - Pri nehnuteľnostiach, kde bývajú občania, ktorým kosenie trávnika a údržbu zelene nedovoľuje zdravotný stav, vykonajú túto činnosť na požiadanie zamestnanci obce. Ďalej navrhol doplniť v §5 bod 9. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy, nájomca alebo správca poľ. pôdy je povinný vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitných vlastností a funkcií poľ. pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou a predchádzať výskytu  a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch v súlade s §3 ods. 1 zákona 220/2004 Z.z. a v znení neskorších predpisov.

Ing. Elena Podmaková navrhla doplniť v § 6  názov – Čistota vodných tokov a spodných vôd. Ďalej v  § 6 doplniť bod 6. Zákaz vypúšťania fekálií na verejných priestranstvách a vlastných pozemkoch. Kontrolórka obce sa pýtala, či sa budú osádzať odpadkové koše na verejných priestranstvách v obci.  Starosta obce požiadal poslancov, aby na ďalšie rokovanie OZ predložili návrh na umiestnenie odpadkových košov na verejných priestranstvách v obci.

Ďalšie pozmeňujúce návrhy k VZN  neboli predložené. Starosta obce dal za návrh VZN č. 2/2012 O čistote a verejnom poriadku hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2012 O čistote  a verejnom poriadku schválené s predloženými pripomienkami.

 

K bodu  č.6

Starosta obce predložil poslancom na schválenie dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Dodatok bol vypracovaný na základe ustanovenia § 100 zák. č. 548/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2011 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Vo VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany sa slová platobný výmer nahrádzajú slovom rozhodnutie v celom rozsahu.  K predloženému návrhu dodatku poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol dodatok č.1 k VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválený.

  

K bodu č. 7

Rôzne

 - Starosta obce predložil poslancom návrh na zrušenie uznesenia č. č.101/9/2011, ktorým poslanci OZ schválili odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže spoločnosti I.E.T., s.r.o.,  Piešťany za cenu 20,00€/m2 za podmienok, že spoločnosť sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovenie GP, predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti a odpredá obci p.č. 542/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch.  Z dôvodu, že budovu železničnej zastávky pán Horňák kúpil ako fyzická osoba, nebolo možné podpísať zmluvu na odpredaj parciel spoločnosti I.E.T., s.r.o., Piešťany.

Preto pán Horňák poslal na OcÚ novú žiadosť ako fyzická osoba.

Starosta obce dal za zrušenie uznesenia č. .101/9/2011 zo dňa 24. novembra 2012 hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 101/9/2011 zo dňa 24. novembra 2011 zrušené. 

Starosta obce predložil na schválenie  žiadosť pána Petra Horňáka , Kubrická 34, Trenčín 911 01 na  odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže orná pôda o výmere 40 m2,  za cenu 20,00€/m2 za podmienok, že sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovený GP, vyhotovený Zuzanou Gackovou dňa  21.11.2011, č. 155/2011, overený Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011  Ing. Evou Gonovou. Predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.  Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) – vysporiadanie chodníka a miestnej komunikácie na Železničnej  ulici. 

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa :0, nehlasoval: 0, bol odpredaj p.č.  544/5, k.ú.Stráže orná pôda o výmere 40 m2,  za cenu 20,00€/m2 schválený.

Starosta obce predložil poslancom  ponuku Ing. Petra Horňáka Kubrická 34, Trenčín na  odpredaj  p.č. 542/5, k.ú. Stráže o výmere 30m2 – zastavané plochy  za cenu 20,00€/m2 podľa GP  vyhotoveného Zuzanou Gackovou  dňa 21.11.2011, č. 155/2011, overeného Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011 Ing. Evou Gonovou. . Parcelu obec odkupuje za účelom vysporiadanie chodníka a miestnej komunikácie na Železničnej  ulici.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo odkúpenie p.č. 542/5, k.ú. Stráže o výmere 30m2 – zastavané plochy  za cenu 20,00€/m2 od Ing. Petra Horňáka Kubrická 34, Trenčín schválené.

 

- Starosta obce predložil poslancom návrh na rozšírenie vjazdu na MK Krátka ulica. Za účelom rozšírenia dal starosta vypracovať nový geometrický plán.  Na základe GP č. 156/2011, zhotoveného Zuzanou Gackovou, ktorý overila dňa  1. 2.2012 Ing. Eva Gonová a zapísaný Správou katastra Piešťany. Obec Krakovany má záujem odkúpiť p.č. 253/2 –záhrada diel 4 o výmere 18m2,  diel 8 o výmere 2m2, za cenu  17,0€ /m2,  ktorý je odčlenený z p.č. 258/2- zastavané plochy a nádvoria od pána Vladimíra Glasnáka, Nám. sv. Floriána 179/6  Krakovany, p.č. 253/2 diel 6 o výmere 1m2, ktorý bol odčlenený z p.r. 258/1-zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom sú Peter Kriho a manželka Lucia Krihová, bytom Lančár č.8. za cenu 17,0€/m2.

Obec Krakovany bude predávať novovytvorenú p.č. 241/2 diel 2 o výmere 16m2, ktorá je odčlenená z p.č. 241 – zastavané plochy v k.ú. Krakovany pánovi  Vladimírovi Glasnákovi Nám. sv. Floriána  179/6,  Krakovany za cenu 17,0€/m2.

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie predbežného súhlasu na navrhovaný odpredaj a kúpu podľa GP č. 156/2011. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bol predbežný súhlas na kúpu a odpredaj podľa GP č. 156/2011 schválený.

 

- Na zasadnutie prišiel Ing. Igor Žúbor  zástupca spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 573/3, Krakovany. Informoval poslancov o pripravovanom zámere rozšírenia spoločnosti výstavbou novej výrobnej  haly. Z toho dôvodu potrebujú prekládku chodníka, ktorého vlastníkom je Obec Krakovany. Tento chodník pretína parcelu, na ktorej spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia plánuje výstavbu novej haly. Ing. Žúbor poslancom predložil situačný nákres, na ktorom je navrhnutá prekládka chodníka.  Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia  sa bude spolupodieľať na prekládke. Zároveň poslanci poverili zástupcu starostu, aby jednal aj s ostatnými zástupcami v priemyselnej zóne na spoluúčasti pri prekládke chodníka.  Zámennú zmluvu  dá vypracovať Obec Krakovany.  Za predložený návrh prekládky chodníka do Trebatíc podľa predloženého návrhu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania:1(Florek), nehlasoval: 0, bol návrh na prekládku chodníka podľa predloženého návrhu schválený.

Starosta poďakoval Ing. Žúborovi za účasť  a OcZ  pokračovalo v rokovaní.

 

- Starosta obce predložil žiadosť pani Mgr. Silvie Ondrejičkovej z Horného Srnia a MUDr. Ireny Sudorovej z Ilavy na odkúpenie p.č. 2514/2 o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vrbové, ktorá je zapísaná na LV č. 2285.  Svoju žiadosť odôvodnili tým, že pozemok, ktorý vlastní Obec Krakovany bráni  prístupu na pozemok, ktorý majú vo vlastníctve žiadateľky. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Dohodli sa na predajnej cene 35,00 €/m2.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predbežný súhlas na odpredaj p.č. 2514/2 o výmere 106 m2, zastavené plochy a nádvoria, k.ú. Vrbové, ktorá je zapísaná na LV č. 2285 za cenu 35,00 €/m2 pre pani  Mgr. Silviu Ondrejičkovú, Zbezianska 289/3 Horné Srnie a MUDr. Irenu Sudorovú, Štúrova 386, Ilava. 

 

- Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti Geránium, s.r.o., Semenárska 1, Vrbové  na odpredaj pozemku p.č. 428 – orná pôda o výmere 98 m2, k.ú. Krakovany, zapísaná na LV 1769.  Parcela sa nachádza v ohradenom objekte spoločnosti Geranium, preto požiadali o odkúpenie parcely za 100,00 € alebo o uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu.   Poslanci OZ sa zhodli na uzatvorení dlhodobého nájmu. Nájomnú zmluvu predloží obec Krakovany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený dlhodobý nájom na p.č.  428 – orná pôda o výmere 98 m2, k.ú. Krakovany, zapísaná na LV 1769 pre spoločnosť Geránium, s.r.o., Semenárska 1, Vrbové.

 

- Kontrolórka Ing. Elena Podmaková predložila OZ na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.  K návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, ktorú poslal Jozef Žažo, 6. apríla 360/18, Vrbové. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že rokovanie nie je možné, nakoľko je presvedčené, že obec Krakovany je výlučným vlastníkom parciel a taktiež jeden z účastníkov konania je proti dohode a v tomto prípade musí celú záležitosť obec Krakovany postúpiť na súd.  Zároveň prečítal návrh odpovede, ktorú obec zašle pánovi Žažovi.

 

- Starosta obce predložil poslancom návrh na umiestnenie dopravného značenia Zóna zákazu státia v obci Krakovany pre vozidlá nad 3,5 t. Týmto značením by sa mohol vyriešiť dlhotrvajúci problém nedovoleného parkovania nákladných vozidiel na verejných priestranstvách v obci. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na  umiestnenie dopravného značenia Zóna zákazu státia v obci Krakovany pre vozidlá nad 3,5 t schválený.

 

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo, prekonzultovať dopravné značenie na ulici Hoštáky. Na ulici Hrádze sú pomerne veľké výtlky, či by sa nedali aspoň zasypať štrkom.

Ladislav Žitnanský – prehodnotiť dopravné značenie pri mostíku pri Jednote.

Ing. Marián Florek – hrdzavé stĺpy verejného osvetlenia pri cintoríne v Strážoch,  či neboli osádzané pri rekonštrukcii Veternej ulice. Odpovedal starosta obce, že stĺpy boli osádzané pred viac ako desiatimi rokmi.

In. Michal Sedlák informoval poslancov o možnosti zorganizovať koncert v KD, ktorý by bolo možné spojiť s diskotékou. Je na zváženie, či to bude organizovať obec v spolupráci s kultúrnou komisiou,  alebo si to zoberie na starosť LUSK.

 

K bodu  č.8

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 23. februára 2012

 

K bodu  č.9

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 23. februára 2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

 

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1. Otvorenie zasadnutia                                                            

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Návrh VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

5. Návrh VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

6. Návrh dodatku VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany

7. Rôzne

8. Návrh uznesení

9. Záver              

 

Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

 

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Jozefa  Štefanku

 

Prítomných:5

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 3/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č 109/10/2011 -120/10/2011,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

 

Návrh VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

Uznesenie č. 4/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

B/Schvaľuje

VZN č. 1/2012 o spôsobe označovania platby dane a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Návrh VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

 

Uznesenie č. 5/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

 

B/Schvaľuje

VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku s  doplňujúcimi návrhmi poslancov

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Návrh dodatku VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 6/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh dodatku VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

Dodatok VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Zrušenie uznesenia č.101/9/2011

 

Uznesenie č. 7/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh na zrušenie uznesenia č.101/9/2011

 

B/ Schvaľuje

Zrušenie uznesenia č. 101/9/2011

 

Prítomných: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 8/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín o odkúpenie p.č. 544/5  orná pôda, k.ú. Stráže o výmere 40 m2, za cenu 20,00 €/m2

 

 

 

Schvaľuje

Odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže orná pôda o výmere 40 m2,  pre Ing. Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín,  za cenu 20,00€/m2 celkom 800,00 €, za podmienok, že sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovený GP, vyhotovený Zuzanou Gackovou dňa 21.11.2011 č. 155/2011, overený Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011 Ing. Evou Gonovou. Predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.  Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) – vysporiadanie chodníka a miestnej komunikácie na Železničnej  ulici. 

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 9/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Ponuku Ing. Petra Horňáka Kubrická 34, Trenčín na  odpredaj  p.č. 542/5, k.ú. Stráže o výmere 30m2 – zastavané plochy  za cenu 20,00€/m2 podľa GP  vyhotoveného Zuzanou Gackovou dňa 21.11.2011, č. 155/2011, overeného Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011 Ing. Evou Gonovou.

 

Schvaľuje

Kúpu p.č. 542/5, k.ú. Stráže o výmere 30m2 – zastavané plochy  za cenu 20,00 €/m2, celkom 600,00 €,  od Ing. Petra Horňáka,  Kubrická 34, Trenčín, podľa GP  vyhotoveného Zuzanou Gackovou dňa 21.11.2011, č. 155/2011, overeného Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011 Ing. Evou Gonovou. Kúpa  je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) – vysporiadanie chodníka a miestnej komunikácie na Železničnej  ulici. 

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 10/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh starostu obce na vysporiadanie miestnej komunikácie Hrádze a rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice podľa GP č. 156/2011 vyhotoveného dňa 24.1.2012 Zuzanou Gackovou a overený Správou katastra Piešťany dňa 1.2. 2012 Ing. Evou Gonovou.

 

Schvaľuje

predbežný súhlas 

na  predaj novovytvorenej p. č. 241/2, diel 2 o výmere 16m2, ktorá je odčlenená z  parc. č. 241 – zastavaná plocha o výmere 892 m2, zapísanej na LV č. 1365 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je Obec  Krakovany. Túto novovytvorenú parcelu predáva Obec Krakovany za dohodnutú sumu 17,00 €/m2, kupujúcemu Vladimírovi Glasnákovi, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie  novovytvorenej parcely č.253/2 - záhrada, diel 4 o výmere 18 m2 za dohodnutú cenu 17,00 €/m2. Táto novovytvorená parcela je odčlenená z parcely č. 253 o výmere 352 m2 – záhrada, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území  Krakovany. Jej výlučným vlastníkom je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie p.č. 253/2  diel 8 o výmere 2m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/2 – zastavaná plocha o výmere 412 m2, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie novovytvorenej parcely č.253/2, diel 6 o výmere 1m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/1 – zastavaná plocha o výmere 419 m2, zapísanej na LV č. 595 v katastrálnom území Krakovany, ktorú  vlastnia Peter Kriho a manželka Lucia Krihová, rod. Sýkorová, bytom Lančár č.8  za dohodnutú cenu 17,00 €/m2.

Novovytvorená parc. č.253/2– zastavaná plocha, ktorá pozostáva z dielov 4,6 a 8 má spolu 21m2.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o predaj pozemku p.č. 2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 2285.

 

Schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj p.č.  2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 2285,  pani   Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Irene Sudorovej, Štúrova 386, Ilava za cenu 35 €/m2. Náklady spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí žiadateľ.

 

Prítomných: 6

Za:6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 12/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti GERANIUM, s.r.o.,  Semenárska1, Vrbové na odpredaj, alebo dlhodobý prenájom  pozemku, p.č. 428, k.ú. Krakovany  o výmere 98 m2, orná pôda zapísaný na LV 1769.

 

 

 

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom. p.č. 428, k.ú. Krakovany  o výmere 98 m2, orná pôda zapísaný na LV 1769 spoločnosti GERANIUM, s.r.o.,  Semenárska1, Vrbové. Návrh nájomnej zmluvy predloží Obec Krakovany  

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 13/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

 

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 14/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť starostu obce o umiestnenie dopravného značenia Zóna zákazu státia v obci Krakovany pre vozidlá nad 3,5 t.

 

Schvaľuje

Umiestnenie dopravného značenia Zóna zákazu státia v obci Krakovany pre vozidlá nad 3,5 t.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 15/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní od pána Jozefa Žažu,  6. apríla 360/18, Vrbové.

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

Uznesenie č. 16/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie Ing. Žúbora o návrhu  prekládky chodníka z dôvodu rozšírenia spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovkia, s.r.o., Krakovany

 

Schvaľuje

prekládku chodníka podľa priloženej štúdie. Náklady budú riešené po dohode s dotknutými stranami.

 

Ukladá

zástupcovi starostu Petrovi Kiktovi viesť rokovania  s dotknutými priemyselnými subjektami o prekládke cesty  a  forme spoluúčasti

 

Prítomných: 6

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Florek)

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 17/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  23. februára 2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková