Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. februára 2011

 č. 1/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zloženie sľubu poslanca

5.      Odmeňovací poriadok poslancov OZ

6.      Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

7.      Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

8.      Žiadosť p. Pialovej o údržbu priestorov kozmetického salónu

9.      Zmluva s TV Karpaty

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesení

12.  Záver                                                                                                                      

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Z rokovania OZ sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil  s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Radoský), bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                   

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zloženie sľubu poslanca

5.      Odmeňovací poriadok poslancov OZ

6.      Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

7.      Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

8.      Žiadosť p. Pialovej o údržbu priestorov kozmetického salónu

9.      Zmluva s TV Karpaty

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesení

12.  Záver                     

 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského.   

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

Ďalej starosta obce predložil návrh na zloženie mandátovej komisie, nakoľko poslanec Ing. Michal Sedlák bude skladať poslanecký sľub. Za predsedu mandátovej komisie bol navrhnutý Mgr. Juraj Filo, za členov: Peter Kikta a Ladislav Žitnanský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola mandátová komisia v zložení Mgr. Juraj Filo, Peter Kikta a Ladislav Žitnanský, schválená.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 1/12/2010 – 8/12/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 19. decembra 2010.  Zo všetkých schválených uznesení nevyplynula žiadna úloha. 

Na zasadnutia prišiel Ing. Michal Sedlák.    

 

K bodu č. 4 – Zloženie sľubu poslanca

Starosta obce vyzval Ing. Michal Sedláka, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Predseda mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ing. Michal Sedlák splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch.

           

K bodu č. 5 – Odmeňovací poriadok poslancov OZ

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh odmeňovania poslancov OZ , predsedov komisií a zástupcu starostu. K predloženému návrh mali poslanci  pripomienky.

Mgr. Juraj Filo nesúhlasí s návrhom v bode 5 odmena predsedov komisií 10,00-100,00 € za pol roka. Spodnú hranicu navrhuje zvýšiť, pretože každý predseda komisie si  odmenu zaslúži. Navrhol, aby odmena predsedov komisií zostala taká ako bola v minulom funkčnom období 16,60 € mesačne. 

Mgr. Lukáš Radoský navrhol upraviť spodné rozmedzie na 80,00-100,00€ za pol roka, ale v prípade mimoriadnej činnosti by predseda komisie mohol dostať aj viac, ako je max. výška  odmeny. 

Ing. Michal Sedlák navrhol posunúť spodnú hranicu odmeny predsedov komisií na   30,00 €.

Ing. Marián Florek súhlasil s predloženým návrhom a nemal žiadne pripomienky.

Poslanec Jozef Štefanka nemal pripomienky k predloženému  návrhu.

Poslanec Ladislav Žitnanský navrhuje zvýšiť spodnú hranicu  odmeny na 50,00 €.

Zástupca starostu Peter Kikta súhlasil s návrhom Ladislav Žitnanského  aby sa návrh upravil na 50,00 – 100,00 € za pol roka a pri  mimoriadnej aktivite môže predseda dostať aj vyššiu  odmenu ako 100,00 €.

Starosta obce dal hlasovať najskôr za pozmeňovací návrh k bodu 5. poslanca Mgr. Lukáša Radoského upraviť odmenu 80,00 -100,00 € za pol roka a za mimoriadnu činnosť komisie zvýšiť odmenu aj nad hornú hranicu.  Hlasovaním za: 4 (Filo, Gono,  Radoský,  Žitnanský), proti: 2 (Kikta, Sedlák), zdržal sa hlasovania: 2 (Florek, Štefanka) , nehlasoval: 0,  neschválili pozmeňovací návrh Mgr. Lukáša Radoského.   Potom dal starosta obce hlasovať za pozmeňovací návrh zástupcu starostu Petra Kiktu k bodu 5. -  50,00-100,00 € za pol roka a za mimoriadnu činnosť komisie zvýšiť odmenu aj nad hornú hranicu. Hlasovaním za: 6, proti: 2 (Gono, Radoský), zdržal sa hlasovania: 0, bol pozmeňovací návrh schválený. Na záver dal starosta obce hlasovať za celý návrh Zásad odmeňovania poslancov, predsedov komisií a zástupcu starostu so zapracovaním schváleného pozmeňovacieho návrhu.  Hlasovaním za:6, proti: 2 (Gono, Radoský), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu schválené.

 

K bodu č. 6 – Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Návrh na schválenie nových finančných pásiem pre školské stravovacie zariadenia v obci predložila riaditeľka školských jedální Jana Daňková.  Zmena spočíva v prechode z 1. finančného pásma do 2. pásma.  Navrhované zvýšenie  pre všetky kategórie stravníkov predstavuje 0,06 €/deň. K predloženému návrhu mal pripomienku poslanec Martin Gono, predseda sociálnej komisie. Svoju pripomienku poslal emailom na obecný úrad a žiadal o zváženie situácie ohľadne zvyšovania stravného. Nutnosť zvyšovania ceny stravného vysvetlila poslancom priamo na zasadnutí riaditeľka stravovacích zariadení pani Jana Daňková.  Požiadavku na zvýšenie cien zdôvodnila narastajúcimi cenami základných potravín, a hlavne zavedením nových noriem.  Za predložený návrh zmeny VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu  VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválený

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Pani Františka Markechová listom požiadala o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  9/48 z celku na parcelách 15/1 – záhrady o výmere 814 m2, 15/2 – záhrady o výmere 1802 m2, 16/3- záhrady o výmere 1459 m2 a 16/4- záhrady o výmere 351 m2, k.ú. Krakovany, čo predstavuje 829,87 m2. Žiadosť o odkúpenie zdôvodnila tým, že ide o dedičstvo po nebohej rehoľnej sestre Alžbete Sedlákovej, ktorá bola sestrou jej matky.  Podľa platných právnych predpisov v čase dedičského konania, toto dedičstvo prešlo na  čs. štát. Obec sa stala spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti titulom nadobudnutia delimitáciu.  Cena, za ktorú pani Markechová navrhuje odkúpiť podiel z týchto nehnuteľností je 0,70 €/m2, čo pri výmere 829,87 m2 predstavuje cenu 581 €. Predseda stavebnej komisie Mgr. Lukáš Radoský podanú žiadosť preveril a navrhol spoluvlastnícky podiel odpredať za cenu, ktorú žiadateľka navrhla. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa postupne vysporiadali všetky takéto spoluvlastnícke podiely.

Za návrh odpredaja spoluvlastníckeho podielu dal starosta obce hlasovať. Za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu  9/48 z celku na parcelách 15/1 – záhrady o výmere 814 m2, 15/2 – záhrady o výmere 1802 m2, 16/3- záhrady o výmere 1459 m2 a 16/4- záhrady o výmere 351 m2, k.ú. Krakovany,  čo predstavuje 829,87 m2 po 0,70€/m2 schválený.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť p. Pialovej o údržbu priestorov kozmetického salónu

Z dôvodu nedostatočného výkonu vykurovacieho zariadenia, ktoré je v kozmetickom salóne, vlhnú steny a opadáva farba zo stien. Pani Katarína  Pialová požiadala Obec Krakovany o rekonštrukciu prenajatých priestorov, a to o zakúpenie dvoch radiátorov a výmenu dreveného   okna za plastové. Poslanec Mgr. Juraj Filo bol osobne v kozmetickom salóne danú situáciu pozrieť a rozprával sa nájomcom. Ten navrhol, že by si na vlastné náklady zakúpil do zariadenia kozub, čo by podporilo vykurovanie z radiátorov, a tým urýchlilo vysušenie navlhnutých stien. Poslanec Ing. Michal Sedlák súhlasil s rekonštrukciou, pokiaľ na to budú finančné prostriedky. Predseda finančnej komisie Peter Kikta nesľúbil realizáciu hneď, nakoľko teraz na to nie sú finančné prostriedky, ale do začiatku budúceho vykurovacieho obdobia by sa to dalo zrealizovať. Za žiadosť pani Pialovej o rekonštrukciu kozmetického salónu  dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0,  bola  výmena okna a rekonštrukcia kúrenia schválené.

 

 

 

K bodu č. 9 – Zmluva s TV Karpaty

Starosta obce predložil návrh zmluvy o výrobe záznamu o akcii a sprostredkovaní pre televízne vysielanie od spoločnosti  Karpaty realmedia s.r.o. K návrhu zmluvy sa vyjadril predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák a neodporučil uzatvoriť zmluvu pre rok 2011 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na neuzatvorenie zmluvy schválený.

 

K bodu č. 10 -  Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúce ROEPe vo Vrbovom. Obec Krakovany podala námietky proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov. Námietky sa týkali parciel, ktoré boli v minulosti odčlenené z k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže  a pričlenené ku k.ú. Vrbové, pretože neboli súčasťou rozhodnutia ONV Trnava zo dňa 29.12.1967.

- Starosta obce informoval poslancov o postupe pri riešení problému na parcele 1014 Krakovské záhumenice, na ktorej je dvojité vlastníctvo.

- Starosta obce informoval poslancov o podávaní projektu spoločnosti TAVOS, a.s., na rekonštrukciu ČOV a výstavbu kanalizácie v našej obci. Posledný dátum podania projektu je 5.3.2011. Vedenie TAVOSu prisľúbilo, že projekt do uvedeného termínu podajú.

- Starosta informoval o súdnom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom, vo veci nedodaného altánku pre ZOS, kde zariadenie vyplatilo zálohu vo výške 900,00 € ešte v roku 2010. Súd rozhodol v prospech obce, no obvinený sa  procesu nezúčastnil a rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť.

 - Starosta obce informoval poslancov o ponuke, ktorú dostal od spoločnosti EMPENOMT Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou meračov rýchlosti.

-Starosta obce informoval o predloženej  vizualizácii obchodného centra, ktorú spoločnosť Firma PLAUTO plánuje postaviť na p.č. 651/39, k.ú. Stráže pri Krakovanoch (priestor medzi železnicou a firmou Sturm. 

- čerpanie programového rozpočtu  2010 bolo poslancom doručené emailom, keďže poslanci k materiálu nemali žiadne pripomienky, zobrali materiál na vedomie.  

- Starosta obce informoval poslancov o návrhu zriadenia zberného dvora v priestoroch dvora obecného úradu. V nakreslenej situácii sú vyznačené spevnené plochy, na ktorých budú umiestnené kontajnery. Tento projekt by sa dal realizovať z výzvy, ktorú zverejní Ministerstvo životného prostredia SR. Starosta obce dal hlasovať za vypracovanie projektu na realizovanie zberného dvora. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vypracovanie projektu zberného dvora schválený.

- Starosta obce informoval poslancov o neustále sa opakujúcej problematike túlavých psov. Poriadková komisia navrhla, aby obec určila dvoch pracovníkov, ktorí budú chodiť po obci a týchto psov odchytávať, ale nie len náhodne, ale budú chodiť po obci celý deň.  Pokiaľ budú vedieť určiť  majiteľa psa, obec udelí majiteľovi  pokutu, ak sa majiteľ psa neprihlási, pes bude odovzdaný do útulku.

 - Starosta obce predniesol opakujúci sa problém  nedodržiavanie VZN o parkovaní kamiónov v obci. Predseda poriadkovej komisie Jozef Štefanka navrhol napísať výzvu priestupcom. Pokiaľ na výzvu nebudú reagovať priestupok sa začne riešiť v správnom konaní a bude im udelená pokuta .

 

Interpelácie poslancov

 

Ladislav Žitnanský – pani Vilma Madunická sa pýtal, či nie je možné predĺžiť cestu na Krátkej ulici od posledného stavebného pozemku až k jej záhrade, lebo vnučka by mala záujem stavať dom v tejto záhrade. Odpovedal starosta obce, že návrh nie je možné realizovať, nakoľko sú to súkromné parcely. V spoločenskej miestnosti KD je nefunkčný plynový varič, či by sa nemohol zakúpiť nový, taktiež  nefunguje regulátor plynu na jedných z kachiel v tejto miestnosti. Odpovedal starosta obce, že nefunkčný regulátor dá skontrolovať a v prípade potreby vymeniť a o kúpe nového variča v spoločenskej miestnosti zatiaľ neuvažuje.

Martin Gono – ako sa bude riešiť digitálne vysielanie v káblovom rozvode obce Krakovany.

- Mgr. Lukáš Radoský –  doriešiť problematiku čiernych stavieb v obci, dokedy bude možné stavby legalizovať a po tomto termíne pristúpiť   k ukladaniu sankcií. Garáž pri strážovskom kostole – doriešiť jej odstránením.

- Ing. Michal Sedlák požiadal o vybudovanie priečky vo vstupnej hala KD v rámci projektu rekonštrukcie KD.

 

 

K bodu č. 11

 

Zapisovateľka   predložila na schválenie návrh uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 24. februára  2011

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 24. februára 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zloženie sľubu poslanca

5.      Odmeňovací poriadok poslancov OZ

6.      Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

7.      Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

8.      Žiadosť p. Pialovej o údržbu priestorov kozmetického salónu

9.      Zmluva s TV Karpaty

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesení

12.  Záver

 

Prítomních:7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1(Radoský)

 

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Peter Kikta a Ladislav Žitnanský

Mandátovú komisiu: Mgr. Juraj Filo, Peter Kikta a Ladislav  Žitnanský

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3 /1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

berie na vedomie

kontrolu uznesení 1/12/2010 – 8/12/2010, ktorú vykonal starosta obce

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 4:

Zloženie sľubu poslanca

 

Uznesenie č. 4 /1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca Ing. Michala Sedláka CSc.

 

Prítomných: 8

Za:7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 (Sedlák)

 

Uznesenie č. 5/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

 

Berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub a ujal sa svojej funkcie

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Odmeňovací poriadok poslancov OZ

 

Uznesenie č. 6/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/berie na vedomie

 návrh zásad odmeňovania poslancov, predsedov komisie

 

B/neschvaľuje

 pozmeňovací návrh L. Radoského  min. výška 80 €

 

Prítomných:8

Za: 4 Filo, Gono, Radoský, Žitnanský

Proti:2 Kikta, Sedlák

Zdržal sa hlasovania: 2 Štefanka, Florek

Nehlasoval: 0

 

C/schvaľuje

pozmenovací návrh 50-100 €, a za mimoriadnu činnosť  môže byť odmena aj viac ako 100%

 

Prítomných:8

Za:6

Proti:2

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

D/ schvaľuje

Odmeňovací poriadok poslancov OZ v Krakovanoch s pozmenovacím návrhom Petra Kiktu min. výška odmeny 50 € za ½ roka

 

Prítomných:8

Za:6

Proti:2 (Gono, Radoský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

K bodu č. 6

Zmena VZN č.3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 7/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Uznáša sa

Na zmene VZN č. 3/2008 § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. MŠ 1,06 €, ZŠ 1.stup. 0,90 €, ZŠ 2.stup. 0,96 €, dospelí 1,06 €.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č.7

Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

 

Uznesenie č. 8/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 Žiadosť p. Markechovej o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  9/48 z celku na parcelách 15/1 – záhrady o výmere 814 m2, 15/2 – záhrady o výmere 1802 m2, 16/3- záhrady o výmere 1459 m2 a 16/4- záhrady o výmere 351 m2, k.ú. Krakovany, čo predstavuje 829,87 m2. Pani Františka Markechová si uplatnila predkupné právo na základe §9, ods.8 písmena c., zákona 138/1991 Z.z.

B/Schvaľuje

podľa §9, ods.8 písmena c., zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí  odpredaj spoluvlastníckeho podielu pani Markechovej na parcelách 15/1 – záhrady o výmere 814 m2, 15/2 – záhrady o výmere 1802 m2, 16/3- záhrady o výmere 1459 m2 a 16/4- záhrady o výmere 351 m2, k.ú. Krakovany, čo predstavuje 829,87 m2, za cenu  0,70 €/m2  za podmienok, že Obec predáva pozemok ako stojí a leží. Zmluvu a návrh na vklad platí nadobúdateľ.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č.8

Žiadosť pani Pialovej  o údržbu priestorov kozmetického salónu

 

Uznesenie č. 9/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Žiadosť p. Pialovej

 

B/schvaľuje

výmenu okna a  rekonštrukciu vykurovania v kozmetickom salóne do začiatku budúceho vykurovacieho obdobia.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9

Návrh zmluvy TK Karpaty

 

Uznesenie č.10/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/berie na vedomie

návrh zmluvy s TV Karpaty

 

B/ neodporúča

podpísať Zmluvu s TV Karpaty na rok 2011

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10

Rôzne

 

Uznesenie č. 11/1/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany

A/Berie na vedomie

informáciu starostu o priebehu ROEP vo Vrbovom a podania námietok obce Krakovany

 

B/Berie na vedomie

Informáciu starostu o postupe pri riešení problému na parcele 1014 Krakovské záhumenice, na ktorej je dvojité vlastníctvo.

 

C/Berie na vedomie

Informáciu starostu o možnosti podania projektu na kanalizáciu a rekonštrukciu ČOV, ktorú bude podávať TAVOS.

 

D/Berie na vedomie

Čerpanie programového rozpočtu z roku 2010

 

Uznesenie č. 12/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie  projektu na MŽP na zberný dvor

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 13/1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Ukladá

Kancelárii OcÚ napísať výzvu na odstránenie protiprávneho stavu spôsobeného parkovaním kamiónov na verejných priestranstvách obce Krakovany.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

B/Ukladá

Kancelárii OcÚ zabezpečiť dvoch  pracovníkov na odchytávanie psov.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

C/Berie na vedomie

 interpelácie poslancov

 

Hlasovanie: za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, boli uznesenia z riadneho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 24.2.2011