Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 5. januára 2010

 č. 1/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Ing. Oľga Galbavá a Ing. Slávka Kotulová

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Rôzne

  5. Návrh uznesenia

  6. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Jozef Filo a Ing. Elena Podmaková. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Jarolím Kališ a Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Juraja  Filu a  Mgr. Lukáša Radoského.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a  Petra  Kiktu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Jarolím Kališ a Ing. Michal Sedlák.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 13/2009:

 

-Žiadosť o posudok na Krajský pamiatkový úrad ohľadne garáže postavenej pri oplotení strážovského kostola je skoncipovaná a bude zaslaná do konca týždňa.

 

- Cestové poriadky sú už na OcÚ. Od 11. januára nastúpia do práce aj pracovníci obecného úradu a cestovné poriadky vyvesia na jednotlivé autobusové zastávky.

 

- Chodník na Školskej ulici vedľa pána Sabu. Starosta obce dohol stretnutie s pracovníkmi správý a údržby ciest TTSK pánom Mezníkom a Lužákom. Pri tejto príležitosti by chcel starosta obce taktiež prekonzultovať riešenie parkovania pri vinotéke Chateau Krakovany, nakoľko pri parkovaní vozidiel na chodníku  vznikajú kolízne situácie, hlavne pre chodcov.

 

- sťažnosť pána Klinovského na znečisťovanie miestnej komunikácie pánom Matejíkom bola postúpená na poriadkovú komisiu.

 

- Schod do sály kultúrneho domu, ktorý vznikol pri výmene dverí, bol vyriešený dreveným nábehom, ktorý urobil pán Radoský.  

 

- Bramo na vchodové dvere do kultúrneho domu bolo namontované.

 

- vyvesenie cenníka a prevádzkových poriadkov ihrísk je potrebné urobiť do 18. januára 2010.

 

- Nájomná zmluva medzi obcou Krakovany a Futbalovým klubom Krakovany bola podpísaná.

 

- Žiadosť o registráciu sociálnej služby bola podaná na TTSK.

 

- Obec Krakovany sa zapojila do programu rozvoja vidieka prostredníctvom Podmalokarpatského partnerstva o.z.

 

- Informácie o pridelení dotácií z obecného rozpočtu pre všetky subjekty ktoré o dotáciu požiadali budú zaslané do 31.1.2010.

 

K bodu č. 4

 

- Starosta obce informoval poslancov o tom, že podpísal zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ohľadne pridelenia dotácií na rekonštrukciu ciest, ktoré nám boli pridelené z eurofondov.  Aby bolo možné tieto prostriedky čerpať, je potrebné schváliť preklenovací úver, ktorý bude vo výške 366 097,43 € bez DPH (435 655,94 € s DPH). Starosta  obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol preklenovací úver vo výške 366 097,43 € bez DPH (435 655,94 € s DPH) na prefinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia časti komunikácií, chodníky a spevnené plochy, vetva B, Veterná ulica, ktorá bude financovaná z EU fondov  opatrenie 3.4.2 program rozvoja vidieka a bude zabezpečená zmenkou.

 

- Starosta obce ďalej informoval o pridelenej dotácii z Ministerstva financií na rekonštrukciu strechy v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 40 000 €. Rekonštrukčné práce by mali prebehnúť do konca marca.

 

- Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že termín zasadnutia OZ bude vo štvrtok posledný celý týždeň v mesiaci.

Zasadnutia OZ v roku 2010: 25. februára, 25. marca, 22. apríla, 27. mája, 24. júna, 26. augusta, 23. septembra, 28. októbra, 25. novembra, 14. decembra.

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol kalendár zasadnutí OZ na rok 2010 schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom ponuku televíznej spoločnosti KARPATY, ktorou je ročná zmluva na výrobu reportáži v celkovej sume 1 000 €. V rámci tohto balíka je možné objednať si  10 príspevkov ľubovoľne počas roka 2010. K tomu ako bonus ponúkajú vyrobenie             10 krát -  krátkeho zostrihu „Bez komentára“ v dĺžke  5-15 min., a propagáciu akcií v relácii „Kedy a Kam“.  Predseda kultúrnej komisie sa k predloženej ponuke prikláňa a necháva ju na zváženie aj ostatným poslancom. Na najbližšom zasadnutí  kultúrnej komisie navrhnú mediálny plán.

 

Interpelácie

- Ladislav Žitnanský –  ulica Hoštáky pri starom kine je znova v katastrofálnom stave, navezený štrk sa vyjazdil a je všade po ceste, len nie tam, kde mal byť. Pán Žitnanský navrhuje, aby sa tieto diery zabetónovali.

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2010 zo dňa 5. januára  2010

 

 

 

UZNESENIE č.1/2010

zo slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. januára 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský

 3. Overovateľov zápisnice Ing. Milan Jurda a Peter Kikta

 4. Kalendár rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2010: 25.2., 25.3., 22.4., 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., 28.10., 25.11., 14.12.,

 5. Preklenovací úver vo výške 366 097,43 € bez DPH (435 655,94 € s DPH) na prefinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia časti komunikácií, chodníky a sp. plochy, vetva B, Veterná ulica, ktorá bude financovaná z EU fondov  opatrenie 3.4.2 program rozvoja vidieka a bude zabezpečená zmenkou.

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 13/2009

2.      Ponuka televízie KARPATY na spoluprácu pri výrobe reportáží na rok 2010.

3.      Pripomienku Mgr. Lukáša Radoského na aktualizáciu VZN zaradených na internetovej stránke obce Krakovany.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 1/2010 zo dňa 5. januára 2010 schválené.

 

K bodu č.6

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie a pozval prítomných na slávnostnú večeru.