Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. januára 2009

 č. 1/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Štatút obce Krakovany
  5. VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany
  6. Zmluva na vytvorenie združenia za účelom dobudovania kanalizácie v aglomerácii Vrbové Krakovany
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Kikta), bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Martin Gono. Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Lukáša Radoského a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 12/2008:

- V zmysle VZN č.6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany starosta obce vypísal termín zápisu detí do prvej triedy  na 4. februára 2009.

- požiadavka na umiestnenie zrkadiel na štátnej ceste II/504 na križovatky s miestnymi komunikácia ulíc Hlavná, Hrádze a Mlynská ulica bola zaslaná na Správu  údržby ciest TTSK. Odpoveď zatiaľ neprišla.

- Projekt na rekonštrukciu materskej školy je vypracovaný, ale žiadosť na dotácie ešte podaná nebola.

- Ochrana cestovných poriadkov na autobusových zastávkach v obci zatiaľ nebola zrealizovaná. Úloha stále trvá a bude zrealizovaná čo najskôr za spoluúčasti poslanca Ing. Milana Jurdu, ktorý sa podujal pomôcť. .

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Štatútu obce Krakovany, nakoľko starý štatút obce už nebol v súlade  zo zákonom 369/1990 Zb.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce navrhol  v § 30 vypustiť článok 4, ktorý hovorí, „Listy s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.“ Poslanci s týmto návrhom starostu súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol návrh Štatútu obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5

 

VZN  č. 4/2008 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany, ktoré bolo schválené uznesením č. 10/2008 pod bodom A4 23. 10. 2008 okresná prokurátorka napadla. Preto starosta obce predložil na schválenie nový návrh VZN č. 1/2009 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za zrušenie uznesenia č. 10/2008 pod bodom A.4, ktorým bolo schválené VZN č. 4/2008. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol uznesenie č. 10/2008 pod bodom A.4 zo dňa 23. 10.2008 zrušené.  Po tom nasledovalo hlasovanie za nové VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany č. 1/2009. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 1/2009 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce už na minulom zasadnutí OZ informoval poslancov o rokovaniach so zástupcami mesta Vrbové o možnosti vytvorenia združenia na, ktorého účelom bude spoločné podanie žiadosti na  f dobudovania kanalizácie v obci Krakovany a v meste Vrbové z fondov EU. Na dnešnom zasadnutí  predložil  poslancom návrh Zmluvy o združení. Predmetom zmluvy je vytvorenie združenia , ktorého účelom je dobudovanie a kompletné sfunkčnenie stokovej siete v aglomerácii Vrbové - Krakovany.  Názov združenia bude „ Kanalizácia Vrbové-Krakovany“ so sídlom vo Vrbovom. Najvyšším orgánom združenia je rada združenia, ktorá je tvorená štatutármi zmluvných strán a ich zástupcami, po jednom z každej zmluvnej strany. N účely združenia je každá zo zmluvných strán povinná vniesť jednorázový paušálny príspevok vo výške 35€ na spoločný účet, ktorý bude zriadený po registrácii združenia. Súčasťou zakladateľskej zmluvy o vytvorení Združenia obci „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ sú aj Stanovy združenia, v ktorých je uvedené: - názov združenia, sídlo, cieľ činnosti , orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí, zásady hospodárenia, spôsob zániku, naloženia s majetkom a vysporiadanie všetkých záväzkov združenia obcí.

Obec Krakovany má všetky podklady potrebné na podanie žiadosti o dotácie z fondov. Mesto Vrbové  má platné územné rozhodnutie, zatiaľ nepožiadali o stavebné povolenie.

V súvislosti s prideľovaním finančných prostriedkov sa poslanec Martin Gono spýtal, ako budú prostriedky rozdelené. Na pripomienku odpovedal starosta, že prostriedky budú rozdelené podľa dĺžky kanalizácie.  V závere dal starosta obce hlasovať o návrhu uzatvorenia zmluvy medzi obcou Krakovany a mestom Vrbové. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené uzatvorenie zmluvy medzi obcou Krakovany a mestom Vrbové o vytvorenie združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, za účelom dobudovania kanalizácie v obci.

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce predložil návrh termínov zasadnutí v roku 2009: 19.február, 26.marec, 23.apríl, 28. máj, 25. jún, 27. august, 24. september, 22. október, 26. november, 10. december. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh termínov zasadnutí na rok 2009 schválený.

 

- V dôsledku prechodu na euro starosta obce predložil návrh na zmenu VZN č. 2/2004 – Knižničný poriadok, článok 4,  ročný poplatok za dospelú osobu vo výške 1€, ostatní 0,70€.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa  hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena knižničných  poplatkov schválená.  Taktiež v dôsledku prechodu na euro starosta obce navrhol upraviť  vstupné na hobby stretnutie z doterajších 20,- Sk na 1,-€ a poplatok za predajné stoly  z doterajších 60,-Sk na 2,-€. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, bola úprava vstupného a poplatku za predajné stoly na hobby stretnutie schválená.  

V roku 2008 sa začal na základe uznesenia 7/2008 pod bodom A.4, zo dňa 26.6.2008, vyplácať príspevok pri narodení dieťaťa pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Krakovany. Príspevok bol chválený vo výške 5000,- Sk, v dôsledku prechodu na euro je konverzným kurzom prepočítaná výška príspevku na 165,96 €. Pre rok 2009 a ďalšie poslanci obecného zastupiteľstva navrhli príspevok upraviť. Predložené boli dva návrhy. Starosta obce navrhol sumu 166,- € a poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol sumu 170,- €. Prvé sa hlasovalo za príspevok vo výške 166,-€. Hlasovaním za: 2 (Kikta, Radoský), proti: 2(Žitnanský, Jurda), zdržal sa hlasovania: 3(Sedlák, Kališ, Filo Jozef), nehlasoval: 2(Gono, Filo Juraj), príspevok vo výške 166,- € nebol schválený.  Ďalej sa hlasovalo za výšku príspevku 170,- €. Hlasovaním za: 8, proti: 1(Radoský), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola schválená výška príspevku pri narodení dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2009 vo výške 170,-€. V súvislosti so schválením nového príspevku starosta obce navrhol zrušiť uznesenie č. 7/2008 pod bodom A.4, zo dňa 26.6.200.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie 7/2008 pod bodom A.4, zo dňa 26.6.2008 zrušené.

 

- Starosta obce informoval poslancov o výške poplatku za káblovú televíziu. Po rokovaní s prevádzkovateľom káblovej televízie oznámil, že poplatok sa zvyšovať nebude,  len sa prepočíta konverzným kurzom.

 

- V zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  podľa §18 vyhlásil zástupca starostu Peter Kikta  termín voľby kontrolóra obce Krakovany, nakoľko mu 6.marca 2009 končí funkčné obdobie. Dátum voľby kontrolóra navrhol na 5. marca 2009. Zverejnenie výzvy za uskutoční 23.1. 2009, čo je  40 dní pred dátumom voľby,  na internetovej stránke obce Krakovany, na obecnom kanáli a úradných tabuliach obce Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol dátum  voľby kontrolóra obce Krakovany schválený.

 

- Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Jozef Čápa a manželky Anny, bytom Vrbové,  Sadová ulica č. 1046/47, v ktorej žiada o súhlasné stanovisko k výstavbe hospodárskeho dvora pre poľnohospodársku prvovýrobu na pozemku  par. č. 391/132, orná pôda o výmere 10768 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch. V súvislosti s udelením súhlasného stanoviska, bude potrebné vykonať zmenu územného plánu na tejto parcele. Ing. Sedlák navrhol nebrániť žiadateľovi v jeho zámere, ale vyvolanú zmenu územného plánu  bude  musieť uhradiť žiadateľ na vlastné náklady. Starosta obce informoval poslancov, že v roku 2009 bude musieť aj obec Krakovany vykonať zmenu územného plánu, ktorý bol schválený v roku 2005 za účelom jeho aktualizácie. Starosta obce dal hlasovať za zmenu územného plánu pre parcelu č. 391/132 k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Gono), nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu územného plánu na parcelu č. 391/132 orná pôda o výmere 10768 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch schválený. Ďalej predložil starosta obce  na schválenie návrh financovania zmeny územného plánu na náklady žiadateľa. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo financovanie zmeny územného plánu na náklady žiadateľa schválené.

 

- Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva Ing. Róberta Dohála, ktorý sa zaoberá spracovaním projektov na získavanie finančných prostriedkov  z fondov EU. Zameriava sa väčšinou na poľnohospodárske projekty. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Dohálovi, ktorý odprezentoval novú techniku vykurovania drevom.  Predstavil firmu Fröling, ktorá dodáva moderné zariadenia na vykurovanie drevom . Je to rakúska spoločnosť, ktorá má svoje zastúpenie už aj na Slovensku. Vykurovanie polenovým drevom, štiepkami a peletami firmy Fröling a premyslené systémy zásobníkov sa dnes úspešne využíva v celej Európe. V súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu a materskej školy Ing. Dohál ponúkol bezplatné vypracovanie štúdie na vykurovanie týchto objektov modernou vykurovacou technikou drevom od firmy Fröling.

Z rokovania obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.  Po prezentácii Ing. Dohála dal starosta hlasovať o vypracovaní štúdie na vykurovanie obecných objektov v obci Krakovany. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval:0, bol návrh na vypracovanie štúdie  schválený.

 

Starosta obce predložil na opätovné prerokovanie žiadosť pána Gašpar Zuzica na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola doručená na OcÚ  5. augusta 2008. Žiadosť bola doplnená snímkou z mapy a listom vlastníctva. Zároveň bol vytvorený nový geometrický plán v súvislosti s výkupom pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici. Na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 280/2008  sa z parcely č. 649/1 o výmere 2300 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, v ktorej je obec spoluvlastníkom v 1/5, čo činí 460 m2, vytvorila  nová parcela č. 649/5 diel 2 o výmere 86 m2 – tu je obec vlastníkom 1/5, čo činí 17,2 m2 a je určená pod miestne komunikácie. Predmetom kúpy je teda 442,8 m2 a nie 460m2, ako bolo uvedené v žiadosti z 5.8.2008. Na žiadosť reagoval zástupca starostu Peter Kikta a navrhol zámenu pozemkov. Obec Krakovany by zamenila spoluvlastnícky podiel 1/5 z parcely č. 649/1 o výmere 2214 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, čo činí 442,8m2 za spoluvlastnícky podiel na parcele č. 635/4 o výmere 4515 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch v ktorej má Gašpar Zuzic podiel 1/10 z celku čo predstavuje 451,5 m2,  a podiel na parcele č. 607/59 o výmere 1826 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, podiel 1/10 z celku, čo činí 182,6m2 z celku, spolu to predstavuje 634,1 m2.  Predmetom výmeny bude 442,8 m2 vo vlastníctve obce za 634,1 m2 vo vlastníctve Gašpara Zuzica. Podrobnosti zámeny a zámenná zmluva bude pripravená na prerokovanie do budúceho zasadnutia OZ 19. februára 2009. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2(Jurda, Gono), nehlasoval: 0, bol návrh na zámenu pozemkov schválený.

Gašpar Zuzic ponúka na odpredaj svoje spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde na parcelách  č.635/4 o výmere 4657m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, v 1/10 z celku, čo činí 465,7m2, z čoho je  pod miestnu komunikáciu  vyčlenená výmera 142m2, diel 7 a vzniká nová parcela č. 649/10, z ktorej Gašpar Zuzic vlastní 1/10, čo činí 14,2m2. Parcela č. 632/4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 2197 m2, z ktorej bola odčlenená pod MK parcela č. 649/7, diel 4, o výmere 73m2, ktorej je Gašpar Zuzic vlastníkom v celosti. Parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 280/2008, ktorý vypracovala kancelária Romana Klču 2.12.2008. Geometrickým plánom č. 239/2008 zo dňa 8.9.2008, boli vyčlenené pod MK parcely č. 607/63 o výmere 81m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch,  na ktorých je Gašpar Zuzic vlastníkom  1/10 z celku, čo predstavuje 8,1 m2607/60 o výmere 40 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, v ktorej je vlastníkom ½ z celku čo predstavuje 20 m2. Výmera ponúkaných parciel pod MK, ktoré ponúka na odpredaj Gašpar Zuzic spolu je 115,3 m2. Dohodnutá cena na odkúpenie pozemkov pod MK je 1,66€/m2. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkúpenie pozemkov pod MK za cenu 1,66 €/m2 schválený.

 

V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou detského ihriska požiadal starosta obce niekoľko zástupcov rodičov malých detí, aby oslovili niektoré firmy a pripravili tak návrh na možnú rekonštrukciu.  Starosta obce požiadal Mgr. Michaelu Havrlentovú a Tomáša Kubrana, ktorí sa na tejto príprave podieľali, aby predložili návrhy rodičov. Na začiatku práce bolo oslovených 6 firiem. Odpoveď dostali  od 4 spoločnosti, z ktorých vyberali. Boli to firmy T-PARKY, s.r.o,  Bratislava,  ZEPELIN, s.r.o., Trenčianske Teplice, EUROFIMA, s.r.o., Brezová pod Bradlom a K-TEN DREVOSKLAD, s.r.o.  Makov. Po porovnaní a posúdení jednotlivých prvkov odporúčajú spracovatelia návrhu: Jaroslava Keprtová, Jarmila Kubranová, Tomáš Kubran, Michaela Havrlentová , Daniel Havrlent  a Elena Podmaková, firmu T-PARKY, s.r.o., ktorá do konca januára ponúka na objednané zostavy 20% zľavu. Firma svoje produkty vyrába z agátového dreva, ktoré sa vyznačuje dlhou trvácnosťou a dobrou kvalitou. Do základnej zostavy navrhli prvky v celkovej hodnote cca 16000 € bez DPH. Ľubomír Pekarovič navrhol pri rekonštrukcii detského ihriska vytvoriť senzorický chodník, ktorý má nielen relaxačné, ale aj liečebné účinky. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu rekonštrukcie detského ihriska od firmy T- TARKY, s.r.o., Bratislava. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený návrh na nákup prvkov detského ihriska od spoločnosti T- PARKY, s.r.o., do výšky sumy schválenej v rozpočte  na rok 2009. Na zasadnutie sa vrátil Ing. Michal Sedlák. OZ zaviazalo starostu, aby začal konať.

 

- Starosta obce predložil na prerokovanie návrh kúpnej zmluvy, ktorú predložila Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., za účelom vysporiadania pozemkov pod ČOV, ktorú plánuje rekonštruovať. Jedná sa o parcelu č. 727/1, orná pôda o výmere 828 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, kde obec má vlastnícky podiel 1/27 z celku, čo predstavuje 30,67 m2.  Za odkúpenie pôdy navrhuje spoločnosť cenu 0,33 €/m2, čo predstavuje sumu 10,18 €. Starosta obce najskôr predložil návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na parcele č.727/1 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, čo predstavuje 30,67 m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj schválený. Cenu za 1m2 navrhoval poslanec Jozef Filo ponechať podľa predloženého návrhu kúpnej zmluvy na 0,33€. Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol zvýšiť cenu na 1,66€, čo je cena obvyklá v obci.  Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Milana Jurdu. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh ceny na odpredaj parcely č. 727/1  k.ú. Stráže pri Krakovanoch  schválený vo výške 1,66€/m2.

- Zástupca starostu  rozdal poslancom hlasovacie lístky, na ktoré poslanci stanovili výšku odmeny pre starostu obce a kontrolóra za IV. štvrťrok 2008. Aritmetickým priemerom bola vypočítaná výška  odmeny pre starostu 42% a kontrolóra 11%.

- Starosta obce oboznámil poslancov, že k 31.12.2008 ukončila pracovný pomer pani Jana Starovičová, ktorá pracovala v KD. Na dohodu boli prijaté dve pracovníčky, ktoré budú zabezpečovať  chod kultúrneho strediska, Ing. Jaroslava Keprtová organizačnú činnosť a Ľubica Balážová upratovanie.

 

Interpelácie

 

- Na interpeláciu poslanca Ladislava Žitnanského z minulého zasadnutia, týkajúcej sa cyklotrasy popri železnici informoval starosta obce, že sa na TTSK uskutočnilo rokovanie so Železnicami SR.  Železnice SR vyčíslili údržbu trate za vysokú a pre nich neúnosnú, preto plánujú túto časť previesť na trnavský samosprávny kraj, ale zatiaľ to nie je oficiálne. 

- Mgr. Juraj Filo sa pýtal, ako sa dorieši dlažba pri kostole. Zástupca starostu  Peter Kikta navrhol, aby sa pripravili podklady a na budúcom zastupiteľstve sa táto záležitosť dorieši.

- Ladislav Žitnanský upozornil na problematiku voľne sa pohybujúcich psov po obci. Odpovedal starosta obce, že upozornenie bude vyhlásené v miestnom rozhlase a oznam bude uverejnený aj na obecnom kanáli.  

- kontrolór obce Ľubomír Pekarovič mal pripomienku na nedostatočné osvetlenie zasadacej miestnosti a navrhol dodatočné namontovanie ďalšieho osvetlenia na bočných stenách.  Pri kontrole zistil, že na vyjadreniach kultúrnej komisie  pri žiadostiach o dotácie nie je odpísaný predseda kultúrnej  komisia a požiadal ho o nápravu.

- Mgr. Lukáš Radoský oboznámil poslancov, že pripravuje VZN o prevádzkovaní futbalového štadióna a detského ihriska.

- Ing. Milan Jurda v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou detského ihriska sa spýtal, či sa pripravuje niečo aj pre staršie deti – mládež do 18 rokov.

- Poslanec Martin Gono informoval poslancov,  o podaní dvoch projektov na obecnú knižnicu, ktoré boli podané na Ministerstvo kultúry SR a projekt na TTSK na zhotovenie pamätného CD nosiča - folklórny festival.

- Mgr. Juraj Filo v spolupráci s Jánom Šokom a Karolom Hercegom vypracovali a podali projekt na TTSK na zakúpenie tréningových futbalových bránok.

- Starosta obce  informoval o projekte, ktorý podala riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová na TTSK za účelom pridelenia príspevku na organizovanie olympiády málotriednych škôl okresu Piešťany. Projekt na rekonštrukciu KD je pripravený. Rozpočet na rekonštrukciu je vyčíslený na  663 878 €. Z rekonštrukciou sa bude môcť začať  až po získaní prostriedkov z fondov.

  

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2009 zo dňa 22. januára  2009

 

 

 

UZNESENIE č.1/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. januára 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ladislav Žitnanský a Mgr. Lukáš Radoský
 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu, Ing. Milana Jurdu.
 4. Štatút obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 1/2009 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany.
 6. Uzatvorenie zmluvy medzi obcou Krakovany a mestom Vrbové o vytvorení združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, za účelom dobudovania kanalizácie v obci.
 7. Termíny zasadnutí : 19. február, 26. marec, 23. apríl, 28. máj, 25. jún, 27. august, 24. september, 22. október, 26. november, 10. december 2009.
 8. Zmenu VZN č. 2/2004 – Knižničný poriadok, kde sa v článku 4 menia poplatky.  Poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre dospelých zo sumy 30,- Sk na sumu 1€ a poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných zo sumy 20,- Sk na 0,7€.  
 9. Zmenu poplatku vstupné na HOBBY stretnutie z 20,- Sk na 1,0 € a poplatok za predajný stôl a predajné miesto pred KD zo sumy 60,- Sk na 2,0 € s platnosťou od 1. februára 2009
 10. Zmenu príspevku vo výške 170,00€ pre každé narodené dieťa od 1.1.2009, ktoré má v obci trvalý pobyt.
 11. Termín voľby kontrolóra obce Krakovany  na dňa 5.3.2009
 12. Zmenu územného plánu na parcelu č.  391/132, orná pôda o výmere 10768 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch.
 13. Financovanie zmeny územného  plánu pre parcelu č. 391/132 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch na náklady žiadateľa, Ing. Jozefa Čápa.
 14. Vypracovanie štúdie na vykurovania modernou technikou drevom pre zariadenia obce.
 15. Schvaľuje odmeny za IV. štvrťrok 2008 pre starostu vo výške 42% a kontrolóra obce vo výške 11%.
 16. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pod miestnu komunikáciu na parcele č. 607/63, o výmere 81 m2,  k.ú. Stráže pri Krakovanoch  1/10 z celku, čo predstavuje 8,1 m2, parcele č. 607/60, o výmere 40 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch ½ z celku, čo predstavuje 20 m2, parcele. č. 632/4 diel 4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 73 m2 v celosti, parcele č. 635/4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 142 m2 v 1/10, čo činí 14,2 m2, spolu 115,3 m2, za cenu 1,66 €/m2. Celková suma za odkúpenie pozemku bude 191,40 €.  
 17. Pripravenie zámennej zmluvy na parcelu č. 649/1 k.ú. Stráže pri Krakovanoch vo vlastníctve Obce Krakovany za  parcelu č. 635/4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch a parcelu č. 607/59, k.ú. Stráže pri Krakovanoch vo vlastníctve Gašpara Zuzica do budúceho zasadnutia OZ. 
 18. Schvaľuje nákup prvkov na detské ihrisko od spoločnosti T-PARKY, s.r.o., do výšky stanovenej v rozpočte obce na rok 2009.
 19. Odpredaj pozemku parcela č. 727/1, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 30,67 m2 za účelom vysporiadania ČOV.
 20. Cenu za odpredaj parcely č. 727/1, k.ú. Stráže pri Krakovanoch na 1,66 €/m2.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 12/2008

 

 1. Ruší:

 

 1. VZN 4/2008, ktoré bolo schválené uznesením č. 10/2008 pod bodom A.4, dňa 23. 10.2008
 2. Bod A.15. uznesenia č. 4/2007 zo dňa 21.3.2007
 3. Bod A.17. uznesenia č. 4/2006 zo dňa 27.4.2006
 4. Bod A. 4. uznesenia č. 7/2008 zo dňa 26. júna 2008

 

 

 

 1. Ukladá:

 

 1. kancelárii  obecného úradu, pripraviť podklady na doriešenie dlažby pred kostolom v Krakovanoch.
 2. Mgr. Lukášovi Radoskému pripraviť návrh VZN – prevádzkový poriadok futbalového štadióna a detského ihriska

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 1/2009 zo dňa 22. januára 2009 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.