Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. januára 2008

 č. 1/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania neprítomní: Ladislav Žitnanský a Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Zloženie sľubu poslanca
  5. Kalendár zasadnutí OZ na rok 2008
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Na začiatku rokovania bol ospravedlnený  Ladislav Žitnanský a na celé rokovanie sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

 

Starosta obce Krakovany privítal na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov a  občanov obce. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Martina Gonu a Mgr. Lukáša Radoského. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma Kališa a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 ( Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 14/2007

- Káblová televízia bola od začiatku januára rozšírená o vysielanie programov FilmBox, ČT24, EUROSPORT, VIASAT HISTORY . Zvýšenie poplatku za káblovú televíziu bude občanom vysvetlené na obecnom kanále.

- Nájomná zmluva na prenájom priestorov kaderníctva bola so slečnou Štangelovou podpísaná.

- Inventúry na obecnom úrade a jednotlivých zariadeniach boli vykonané do konca decembra 2007, a zodpovední pracovníci podali návrhy na vyradenie.

- Pán Paulech zaplatil za pozemok p.č. 1045/44 katastrálne územie Krakovany odsúhlasenú sumu a  kúpna zmluva bola podpísaná.

- Starosta obce prečítal poslancom list od pána farára ohľadne madiel pri kostole a informáciu doplnil, že v piatok 25. januára sa uskutoční stretnutie s pani Klačanskou z Krajského pamiatkového úradu Trnava.

- výkup pozemkov p.č. 722/16 v záhradkárskej osade za účelom vybudovania miestnej komunikácie sa uskutočnil,  zmluva bola podpísaná so všetkými účastníkmi a bola  podaná na Katastrálny úrad  Piešťany na registráciu.

- Kolaudácia plynovodu na uliciach Južná, Strážovská, Krátka, Mlynská a Školská sa uskutočnila 29. decembra 2007. Zostáva ešte zaplatiť ostré prepoje cca ¼ mil.Sk. V bode rôzne bude predložený na schválenie predbežný súhlas na odpredaj plynovodu Slovenskému plynárenskému priemyslu , a.s.

- 31. januára sa uskutoční kolaudácia vodovodu na Južnej a Krátkej ulici. V tomto prípade vodovod ostáva v majetku obce.

Na zasadnutie prišiel Ladislav Žitnanský.

- 29. januára bude kolaudácia kanalizácie na Veternej ulici pri Strážovskom cintoríne.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce oboznámil poslancov s postupom pri uvoľnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe uznesenia č. 14/2007 poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Michala Rajčáka.

Podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí ako prvý náhradník podľa počtu platných získaných hlasov je kandidát Jozef Filo.

Menovaný bol prizvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starosta obce ho vyzval, aby zložil zákonom predpísaný sľub.

Jozef Filo zložil sľub poslanca, čo potvrdil svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti mu starosta obce odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych  predpisov.

Poslanec Jozef Filo sa ujal svojho mandátu a stal s riadnym členom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil na schválenie kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstvo na rok 2008. Podľa dohovoru bol termín zasadnutí z pondelka preložený na štvrtok v nasledujúcich dňoch v jednotlivých mesiacoch: 21. februára, 27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna, 28. augusta,  25. septembra, 23. októbra, 27. novembra, 11. decembra 2008. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 6

 

Vyraďovanie majetkukontrolór obce pán Pekarovič  predložil návrhy na vyradenie majetku pre jednotlivé strediská: obecný úrad, materská škola, základná škola, školská jedáleň pri MŠ a ZŠ, zariadenie opatrovateľskej služby,  kultúrne stredisko.

V kultúrnom stredisku pán Pekarovič predložil návrh na spevnenie stolov, nakoľko sú v pomerne zlom stave. K tomuto návrhu sa pridal aj Ing. Jurda. Pán Pekarovič prisľúbil, že do kultúrneho strediska daruje tri stoly.

Hodnota vyradeného majetku v kultúrnom stredisku je 29 990,30 Sk

Na obecnom úrade sa vyradil majetok v hodnote 584 380,55 Sk. Vyradené boli staré počítače v hodnote 450 306,- Sk a kávovar Brazília z kaviarne  kontrolór navrhol preradiť do kultúrneho strediska. 

V základnej škole sa vyradil majetok v hodnote 19 014,95 Sk, v materskej škole  v hodnote  20 310,- Sk, v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ v hodnote 4 744,92 Sk.

V zariadení opatrovateľskej služby bol vyradený majetok v hodnote 118 314,8 Sk.

Celková suma vyradeného majetku  na všetkých strediskách činí  776 755,52 Sk.

Kontrolór pán Pekarovič navrhol vyradený majetok odpredať za symbolické ceny.

Správa hlavného kontrolóra o vyradení majetku tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo vyradenie majetku v celkovej výške 776 755,52 Sk schválené.

 

- Starosta obce ďalej informoval poslancov, že riaditeľka ZOS od 1. februára odchádza na materskú dovolenku. Zastupovaním bude poverená pani Gonová  a do 6 mesiacov bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľky ZOS.

 

- Výstavu Slovenských hrvoliakov stručne zhodnotil starosta obce. Podľa slov vystavených bolo ave 340 exemplárov. Zúčastnilo sa170 platiacich účastníkov  a 30 dôchodcov. Malý záujem domácich obyvateľov je prekvapivý, pretože v minulosti tu existovala silná organizácia chovateľov. Výstava bola zorganizovaná na úrovni.

 

- pracovníčka OcÚ Ing. Knošková v mene riaditeľky školskej jedálne pani Daňkovej poďakovala Ing. Jurdovi za sponzorský dar  29 ks tanierov pre školskú jedáleň pri MŠ

 

- Firma K&L Real, s.r.o.,  Krakovany požiadala o prenajatie obecných priestorov parcela č. 269 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch  za účelom vybudovanie parkovacích plôch pre Chateau Krakovany – kúria. Hotel je v podstate pripravený na prevádzku, zamestnávať bude prevažne občanov Krakovian a bude reprezentovať obec.  Predseda finančnej komisie pán Kikta navrhol výšku nájmu 1 000,-Sk/mesačne (12 000,-Sk za rok). Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom na parcelu č. 269 k.u. Stráže pri Krakovanoch vo výške 12 000,-Sk za rok schválený.

 

- Pán Jozef Filo v tejto súvislosti  navrhoval, aby sa doriešilo verejné osvetlenie pri tomto parkovisku a taktiež na parkovisku na ulici Hoštáky.  Na túto požiadavku nadviazal pán Pekarovič, aby sa doplnilo osvetlenie aj na parkovisku pri obchode Jednota. 

 

- Pán Peter  Kikta predložil na schválenie zmenu smernice č. 1/2005, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok obce Krakovany. Predmetom zmeny je § 9, odsek 3. V tomto odseku sa mení počet úväzkov technických pracovníkov na úseku hospodárskej správy z počtu 4 na počet 4 ½ úväzku. K tomuto návrhu nemali poslanci žiadne  pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

- Starosta obce predložil poslancom  na riešenie uskladnenia zeleného odpadu v obci – kde ho umiestniť, ako ho uskladniť, čo s ním urobiť. Mgr. Lukáš Radoský navrhol zriadenie zberných miest v obci. Starosta obce vyzval všetkých poslancov, aby sa nad touto problematikou zamysleli a všetky návrhy predložili na budúce zasadnutie OZ.

 

Odpredaj plynovodustarosta obce predložil návrh na predbežný súhlas k odpredaju skolaudovaného plynovodu na uliciach Južná, Strážovská, Školská, Mlynská a Krátka  Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s.

Odmeny za IV. Štvrťrok 2007 – starosta obce a kontrolór obce

Predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie odmeny za IV. Štvrťrok 2007 pre starostu obce a kontrolóra obce. Z predložených návrhov bol vypočítaný  aritmetický priemer, a to vo výške 38% pre starostu obce a 11% pre kontrolóra obce.

 

Interpelácie poslancov:

 

Ladislav Žitnanský – Upozornil starostu na jamy v chodníku na Školskej ulici pri škole a na ceste ulica Hoštáky pre domom pána Hercega. Ďalej tlmočil nespokojnosť občanov zo zvýšením poplatku za káblovú televíziu a požiadal starostu obce,  aby sa občanom vysvetlilo, prečo došlo k zvýšeniu týchto poplatkov. Ako ďalšie navrhol neplatičov za káblovú televíziu odpojiť. Ing. Milan Jurda navrhol, aby sa  zriadil malý vysielací balík už v tomto roku a ponúkol sa obyvateľom, ktorý by mali oň záujem. Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa pri vyberaní poplatku za káblovú televíziu na rok 2008 urobil prieskum, a kto by mal záujem o tento balík menovite, by sa prihlásil s možnosťou napojenia od  roku 2009. Ďalej navrhol predložiť zriaďovateľovi KT  možnosť, vyberať poplatky za KT polročne.

O možnosti zriadenia malého balíka s účinnosťou od roku 2009 dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

Mrg. Lukáš Radoský  oboznámil poslancov  s tým, že  na internete našiel VZN o parkovaní nákladných a osobných vozidiel na verejnom priestranstve.  Na základe tohto starosta obce navrhol Mgr. Radoskému, aby vypracoval návrh VZN o parkovaní nákladných vozidiel na miestnych komunikácia v obci Krakovany.

Mgr. Radoský sa ďalej pýtal, v akom štádiu je súdny proces s Pavlom  Sarvašom o súdnych poplatkoch. Na tento dotaz reagoval  starosta obce, že v tejto kauze súd zatiaľ nerozhodol.

 

 

Kontrolór obce

- Pán Pekarovič predložil na zváženie návrh na zmenu firmy na vývoz komunálneho odpadu

- Prečítal rozsah kontrolnej činnosti Kontrolóra obce na 1 a 2. polrok 2008. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol rozsah kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008 schválený.

- predložil návrh poslancom a starostovi obci, či by nevedeli pomôcť pánovi farárovi pri doriešení spustenia kúrenia v kostole v Krakovanoch.

- zriadiť prístrešok na autobusovej zastávke na Hlavnej ulici pred domom č. 16/48 a pri futbalovom štadióne v smere na Ostrov.

Návrh na doriešenie prístreškov na autobusových zastávkach predloží finančná a stavebná komisia.

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnili občania pán Jozef Mitošinka a Matúš Klčo. Pán Mitošinka požiadal obecné zastupiteľstvo, či by nebolo možné do klubovne v ktorej skúšajú spev doplniť nejaké stoličky a stôl, lebo tie ktoré sú tam, sú už v v nevyhovujúcom stave. Starosta obce na túto požiadavku reagoval, že do klubovne sa môžu presunúť stoličky zo zasadačky, do ktorej boli v minulom roku zakúpené nové stoličky.

Pán Klčo mal pripomienku na bývalý klub mládeže, či obec neuvažuje zo zriadením posilovne, alebo podobného zariadenia pre mladých. Na otázku reagoval pán Peter Kikta, že s podobným zariadením sa v obci neuvažuje.

Pán Martin Gono navrhol, že ak majú mladí záujem o podobnú činnosť, mohli by osloviť OZ Koráb nádeje a v spolupráci s nimi niečo zorganizovať. V tom prípade by obec mohla pre občianske združenie poskytnúť dotáciu na činnosť.

 

Po prejednaní posledného bodu programu, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila na schválenie návrh uznesenia.

 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2008 z  24. januára 2008.

 

 

 

UZNESENIE č. 1/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. januára 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Mgr. Lukáš Radoský, Martin Gono

3. overovateľov zápisnice Ing. Jarolím Kališ a Peter Kikta

4. Kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2008

5. Návrh kontrolóra obce na vyradenie majetku vo výške 776 755,52 SK

6. prenájom parcely č. 269 k.ú. Stráže pri Krakovanoch za cenu 12 000,- Sk na rok pre firmu             K&L Real, s.r.o.,  Krakovany.

7. zmenu Organizačného poriadku obce v §9, odsek 3 zo 4 na 4 ½ pracovného úväzku

8. predbežný súhlas na odpredaj plynovodu Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s., ulíc Južná, Strážovská, Krátka, Školská, Mlynská.

9. odmeny za IV. štvrťrok 2007  pre starostu obce – 38% a pre kontrolóra – 11%.

10. možnosť zriadenia malého balíku vysielania na KT s účinnosťou od roku 2009.

11. rozsah kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý pol rok 2008.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesení

2. zloženie sľubu Jozefa Filu, ako nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

3. interpelácie poslancov

 

 

C. ukladá

1. Finančnej a stavebnej komisii predložiť návrh na osadenie autobusových zastávok na Hlavnej ulici pri dome č. 16/48 a pri futbalovom štadióne v smere na Ostrov.

2. Mgr. Lukášovi Radoskému  pripraviť návrh na VZN o parkovaní nákladných vozidiel na miestnych komunikáciách.

3. Ukladá OcÚ vyriešiť osvetlenie parkoviska na ul. Hoštáky a Strážovskej ulici a pri obchode Jednota.

 

 

 

 

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 1/2008 zo dňa  24. januára 2008 schválené.

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.