Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. januára 2007

 

č. 1/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania neprítomný: Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Zmena VZN o úhrade za bývanie a zaopatrenie pre obyvateľov umiestnených v ZOS Krakovany
  5. Žiadosti o prenájom kaderníctva
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Na začiatku rokovania bol ospravedlnený Ing. Michal Sedlák.

 

Starosta obce Krakovany privítal na prvom tohoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov, občanov obce i pozvaných hostí. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Rajčák), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo slávnostné a zo schváleného uznesenia nevyplynuli žiadne úlohy, ktoré by bolo potrebné na tomto zasadnutí skontrolovať.

 

K bodu č. 4

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

Riaditeľka ZOS Krakovany Mgr. Lajchová predložila návrh na úpravu výšky úhrad za bývanie a zaopatrenie v ZOS Krakovany. Návrh bol v súlade so zákonom zverejnený dňa 20. decembra 2006 na úradnej tabuli obecného úradu. K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky ani iné pozmeňovacie návrhy. Prítomní poslanci boli oboznámení s finančným zabezpečením zariadenia, nakoľko členmi OZ je 5 nových poslancov, ktorí nemali dostatok informácií o prevádzkovaní zariadenia. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,

bol návrh schválený a účinnosť zmien vo VZN je od 1. marca 2007.

 

K bodu č. 5

 

Obec Krakovany prenajíma priestory kaderníctva na základe platnej nájomnej zmluvy. Pani Ivana Galbavá mala uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu, ktorá bola podpísaná do termínu 31.12.2006 s tým, že k jej predĺženiu sa už bude vyjadrovať novozvolené obecné zastupiteľstvo. Dňa 21. decembra 2006 požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy pani Ivana Galbavá. Dňa 5. januára 2007 bola doručená ďalšia žiadosť o prenájom kaderníctva, ktorú predložila Lucia Štangelová (Menovaná v tomto období zastupuje p, Galbavú počas čerpania MD.). Predseda finančnej komisie p. Kikta navrhol situáciu riešiť vyhlásením nového výberového konania na prenájom kaderníctva. K tomuto návrhu sa pripojili aj ďalší poslanci - Mgr. Filo a Ing. Sedlák.

Starosta obce v tejto súvislosti navrhol, že pri vyhlásení výberového konania by bolo vhodné, aby výberová komisia pôsobila aj pri vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa ZOS. (Pozn. - miesto nie je voľné, ale podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme je potrebné toto miesto obsadiť formou výberového konania).

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Rajčák), nehlasoval: 0, bolo schválené vyhlásenie výberového konania na prenájom kaderníctva a na obsadenie funkcie riaditeľa ZOS Krakovany.

Starosta obce navrhol členov komisie pre obe výberové konania v zložení: Martin Gono, Peter Kikta, Ing. Michal Sedlák, Lukáš  Radoský a starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Sedlák), nehlasoval: 0, boli členovia komisie schválení.

Bol navrhnutý časový harmonogram s tým, že termín podávania prihlášok je do 15. marca 2007, následne zasadne výberová komisia a na riadnom zasadnutí OZ 19. marca 2007 budú schválené výsledky výberových konaní.

 

Poslanci OZ ďalej navrhli riešiť vzniknutú situáciu v prenájme kaderníctva dodatkom nájomnej zmluvy s pani Ivanou Galbavou s termínom platnosti od 1.1.2007 do 31.3.2007.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol dodatok nájomnej zmluvy na  prenájom kaderníctva schválený.

 

K bodu č. 6

 

Pomenovanie novovytvorenej ulice - Krátka ulica

Na základe schváleného Územného plánu obce Krakovany bola vytvorená nová ulica, a to v priestoroch oproti budovy materskej školy. Nakoľko však boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obce, nebolo možné uvedenú ulicu pomenovať. Vzhľadom k tomu, že v uvedenej lokalite sa už začalo s výstavbou rodinného domu, pri budovaní inžinierskych sietí je už potrebné danú lokalitu oficiálne pomenovať. Stavebná komisia predložila návrh, aby sa uvedená ulici pomenovala ako „Krátka ulica“. Uvedený návrh bol zverejnený na informačnej tabuli v súlade s platným VZN č. 6/2005. Nakoľko k predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky ani iné podania, starosta obce dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo pomenovanie novovytvorenej ulice schválené.

 

Komisia pre nezlučiteľnosť záujmov

Nakoľko sa uskutočnili nové voľby do orgánov samosprávy obcí, vzniklo nové politické zloženie obecného zastupiteľstva. Do obecného zastupiteľstva bol zvolený 1 nezávislý kandidát, 1 kandidát za HZDS-ĽS, a 7 kandidátov koalície KDH+SDKÚ. Na základe tohto politického spektra starosta obce predložil návrh na nové zloženie komisie pre nezlučiteľnosť záujmov. Navrhol: Ing. Milana Jurdu ako nezávislého kandidáta, Ing. Michala Sedláka, CSc. ako kandidáta za HZDS-ĽS a Mgr. Juraja Filu ako kandidáta koalície KDH+SDKÚ.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (Mgr. Filo a Ing. Sedlák), nehlasoval: 0, boli členovia komisie schválení. Komisia si na svojom prvom zasadnutí určí svojho predsedu.

 

Informácie o školských zariadeniach

Riaditeľka materskej školy p. Jozefína Klčová informovala prítomných poslancov o prevádzke materskej školy. Poslanci dostali informácie o pracovníkoch, počte detí, ktoré navštevujú materskú školu, o aktivitách a všetkých podujatiach, ktoré organizuje materská školy v spolupráci so združením rodičov. Predložila i požiadavky na zlepšenie materiálno-technického vybavenia a informovala o potrebách rekonštrukčných prác (hygienické zariadenia, výmena okien, radiátorov a pod.)

Starosta obce poďakoval za organizovanie rôznych akcií, ktoré utužujú rodinné vzťahy najmä v mladých rodinách. Týchto akcií sa zúčastňujú nielen mamičky, ale i ostatní členovia rodiny (otcovia, súrodenci).

Riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Seitlerová informovala prítomných poslancov o prevádzke základnej školy. Najmä novozvolení poslanci boli informovaní o spôsobe financovania originálnych a prenesených kompetencií na úseku školstva. Tunajšiu základnú školu navštevuje 1 integrovaný žiak (s poruchou vzdelávania) a 1 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľka školy poskytla informácie o aktivitách školy, zapájaní sa do rôznych súťaží, škola je zapojená so školskej mliečnej ligy a podporuje pitný režim žiakov varením čaju.

Škola sa snaží vylepšiť svoju finančnú situáciu prenajímaním novovybudovaného tenisového kurtu a zrekonštruovanej telocvične. V diskusii boli predstavené i pripravované projekty do budúcnosti (napr. organizovanie tenisových kurzov s kvalifikovaným trénerom).

Prítomné riaditeľky školských zariadení poskytli kvalifikované odpovede na otázky, ktoré im položili prítomní poslanci.

 

Odpredaj plynovodného zariadenia na Novej ulici - „Za cintorínom“

Starosta obce rokoval s Ing. Sagalom, zástupcom investičného úseku SPP, a.s. Bratislava, distribúcia Nové Mesto nad Váhom o odpredaji plynovodného zariadenia. Obec Krakovany v rokoch 2001-2002 vybudovala plynovod v časti „Za cintorínom“ na Novej ulici pri firme Semper Decor. Obec predložila SPP náklady na vybudovanie vo výške 267.653,- Sk. Cena za odpredaj bude stanovená na základe vzájomných rokovaní a dohody medzi obcou Krakovany a SPP, a.s. Bratislava.   Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj plynovodného zariadenia schválený.

 

Projektové dokumentácie na inžinierske siete

Obec v tomto roku vypracuje projekty a zrealizuje výstavbu inžinierskych sietí (voda, plyn) na Južnej ulici v lokalite, kde sa odpredávajú stavebné pozemky, v novovytvorenej Krátkej ulici (voda, plyn, elektrina), dobuduje sa plynovod po ČOV. Vybudovaním plynovodu na Mlynskej a Školskej ulici bude už splynofikovaná celá obec.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené doplynofikovanie celej obce.

 

Andrej Palkech - Kovotech združenie Piešťany

Pán Palkech odkúpil v katastri obce Krakovany parcelu č. 398/12, na ktorej ide vybudovať svoju prevádzku. Predložil žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty k uvedenej parcele, ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne Horné pole. (Jedná sa o lokalitu smerom na PŠD stredisko Stráže.)

K žiadosti sa vyjadrili prítomní poslanci, skonštatovali, že obec v súčasnosti nepočíta v rozpočte obce s výstavbou prístupových komunikácií v priemyselných zónach. Túto otázku si podnikatelia riešia v rámci svojich investícií. Obec uprednostňuje rekonštrukciu miestnych komunikácií v intraviláne obce. Z diskusie Ing. Sedlák predložil záverečný návrh stanoviska: obec nemá vlastné finančné zdroje na vybudovanie cesty, ale v budúcnosti s jej výstavbou súhlasí. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo toto stanovisko odsúhlasené.

 

Budova bývalej MŠ - súpisné číslo 341 - prenájom/odpredaj

Obec Krakovany už v minulosti ponúkala na prenájom budovu bývalej materskej školy po jej uvoľnení firmou POPRO., s.r.o., Krakovany. V minulom roku napriek 2 výberovým konaniam nikto o prenájom budovy neprejavil záujem. Jedna žiadosť bola o odkúpenie, tú však OZ zamietlo.

Dňa 8. januára 2007 bola doručená na obecný úrad žiadosť o prenájom jednej miestnosti, ktorú predložila pani Oľga Juricová z Vrbového. Nakoľko sa však jednalo len o čiastkový prenájom, obecné zastupiteľstvo s týmto návrhol nesúhlasilo.

Hlasovaním za: 0, proti: 9, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť zamietnutá.

Dňa 9. januára 2007 bola na obecný úrad doručená žiadosť pána Petra Radoského na odkúpenie uvedeného priestoru. Menovaný už v minulosti takúto žiadosť predložil a stále má záujem v danom objekte vybudovať stolársku dielnu.

Žiadosť bola postúpená na prerokovanie finančnou a stavebnou komisiou s možnosťou  vypracovania návrhu na odpredaj uvedenej nehnuteľnosti.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento postup schválený. Žiadosť bude vybavená na najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Informácie starostu obce:

-         dňa 2. februára 2007 o 18.00 h sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom vyhodnotenia III. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov,

-         pripravuje sa zmluva s firmou X-net - Ľuboš Čelín, ktorá bude prevádzkovať internet v káblových rozvodoch, požiadal Mgr. Filu, aby na budúcom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval poslancov o technických podmienkach takéhoto prevádzkovania internetu,

-         pripravuje sa rekonštrukcia počítačovej siete na obecnom úrade, 1 nový kompletný počítač získala obec z prostriedkov EÚ cez ZMO (platili sme len DPH), 1 nový monitor + programové vybavenie XP-Windows bolo zakúpené z dotácie na matričný úrad a 1 kompletný nový počítač zakúpila obec z vlastných prostriedkov. Rekonštrukcia je potrebná z dôvodu nového programového vybavenia.

-         na obecnom úrade sa množia sťažnosti na voľný pohyb psov po obci. Starosta navrhol riešenie, aby boli občania najskôr upozornení na pripravovaný odchyt túlajúcich sa psov, v termíne po 1. 2. 2007 obec pristúpi k odchytu, majiteľovi psa identifikovaného na základe známky bude uložená bloková pokuta vo výške 1.000,- Sk, pes bez identifikačnej známky bude odovzdaný do útulku.

 

 

 

Informácie o zasadnutí kultúrnej komisie

Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie. Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia občianskych združení (SČK, TJ, združenia rodičov), ktorí si urobili rezervácie termínov na rôzne spoločenské podujatia. V tejto súvislosti sa rozprúdila diskusia o organizovaní diskoték. Organizátori budú vyzvaní k dodržiavaniu nočného kľudu, najmä vo vzťahu k občanom bývajúcim v okolí kultúrneho domu.

 

Interpelácie poslancov:

 

Mgr. Juraj Filo - je potrebné riešiť situáciu s množiacimi sa krádežami motorových vozidiel v našej obci,

Michal Rajčák - podporil riešenie voľného pohybu psov po obci,

Ladislav Žitnanský - zaradenie vysielania TV Karpaty do káblového rozvodu obce Krakovany,

Ing. Milan Jurda - má problémy s pripojením na káblovú televíziu v časti Južná ulica,

Ing. Michal Sedlák - je potrebné vyzvať občanov, aby si skontrolovali svoje daňové priznania k dani z nehnuteľnosti. Obec by mala uskutočniť kontrolu predložených daňových priznaní so skutočnosťou prostredníctvom ortofotomapy a ďalších informačných nosičov,

Lukáš Radoský - požiadal o možnosť získať určitý podkladový materiál pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

 

Kontrolór obce

Pán Pekarovič predložil žiadosť o zvýšenie výšky sumy, s ktorou môže starosta obce disponovať bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Navrhol sumu 70.000,- Sk s tým, že o takýchto výdavkoch bude obecné zastupiteľstvo informované  na najbližšom zasadnutí.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Ďalej predložil na schválenie Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. a 2. polrok 2007.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol plán práce schválený.

 

Po prejednaní posledného bodu programu, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila na schválenie návrh uznesenia.

 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2007 z  22. januára 2007.

 

 

UZNESENIE č. 1/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. januára 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Michala Rajčáka

3. overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Petra Kiktu

4. zmenu VZN o úhrade za bývanie a zaopatrenie pre obyvateľov umiestnených v ZOS Krakovany s účinnosťou od 1. marca 2007

5. vyhlásenie výberového konania na prenájom kaderníctva a na obsadenie miesta riaditeľa ZOS Krakovany

6. zloženie komisie pre výberové konania na prenájom kaderníctva a na obsadenie miesta riaditeľa ZOS Krakovany v zložení: Martin Gono, Peter Kikta, Ing. Michal Sedlák - predseda komisie, Lukáš Radoský a PaedDr. Vladimír Mihálik - starosta obce.

7. dodatok Nájomnej zmluvy č. 5/2004 pre pani Ivanu Galbavú na prenájom kaderníctva na dobu od 1.1.2007 do 31.3.2007

8. termín podávania prihlášok do výberových konaní je 15. marec 2007

9. pomenovanie novovytvorenej ulice „Krátka ulica“

10. komisiu pre nezlučiteľnosť záujmov v zložení Ing. Milan Jurda (NEKA), Ing. Michal Sedlák, CSc. (HZDS-ĽS), Mgr. Juraj Filo (koalícia KDH+SDKÚ)

11. odpredaj plynovodného zariadenia „Za cintorínom“ na Novej ulici pre SPP, a.s. Bratislava. Cena bude stanovená na základe dohody medzi obcou Krakovany a SPP, a. s., Bratislava

12. doplynofikovanie obce Krakovany -novovytvárané ulice Južná ulica, Krátka ulica, Školská ulica a Mlynská ulica.

13. platný postup pri voľnom pohybe psov po obci Krakovany. V termíne po 1. 2. 2007 obec pristúpi k odchytu, majiteľovi psa identifikovaného na základe známky bude uložená bloková pokuta vo výške 1.000,- Sk, pes bez identifikačnej známky bude odovzdaný do útulku.

Odchytom bude poverený obyvateľ obce Krakovany  Vojtech Ševčík.

14. dispozičný limit pre starostu obce vo výške 70.000,- Sk

15. plán činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany na 1. a 2. polrok 2007.

 

B. berie na vedomie:

1. správu riaditeľky materskej školy Jozefíny Klčovej o činnosti materskej školy v školskom roku 2005/2006

2. správu  riaditeľky základnej školy Mgr. Evy Seitlerovej o činnosti základnej školy v školskom roku 2005/2006 a v 1. polroku 2006/2007

3. žiadosť Andreja Palkecha - Kovotech združenie Piešťany na vybudovanie prístupovej komunikácie, ale vzhľadom na nedostatok vlastných finančných zdrojov na uvedenú investíciu obec v tomto období s jej výstavbou neráta. V budúcnosti s jej výstavbou súhlasí.

4. informáciu o mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 2.2.2007 na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - III. kolo - predaj pozemkov.

5. informácie Ing. Michala Sedláka o zasadnutí kultúrnej komisie

6. interpelácie poslancov

 

C. neschvaľuje:

1. žiadosť p. Oľgy Juricovej o prenájom nebytových priestorov bývalej materskej školy z dôvodu, že sa jedná  len o čiastočný prenájom budovy.

 

D. poveruje:

1. finančnú a stavebnú komisiu na vypracovanie návrhu na odpredaj budovy bývalej materskej školy na základe žiadosti p. Petra Radoského

2. Mgr. Juraja Filu a Lukáša Radoského, aby pripravili informáciu o technických podmienkach na prevádzkovanie internetu firmou X-net prostredníctvom rozvodov káblovej televízie

3. kanceláriu obecného úradu pozvať na nasledujúce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Dušana Siku - prevádzkovateľa káblovej televízie na doriešenie programovej ponuky (TV Karpaty)

4. kanceláriu obecného úradu, aby upozornila občanov na dodržiavanie VZN o chove psov a so sankciami platnými od 1. februára 2007

5. upozorniť občanov na skutočnosť, že obec Krakovany v tomto roku uskutoční kontrolu daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti so skutočným stavom nehnuteľností uvedených v daňových priznaniach.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 1/2007 zo dňa  22. januára 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.