Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 5. januára 2006

 

č. 1/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesenia

4.      Termíny riadnych zasadnutí OZ v roku 2006

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pri príležitosti nového roku 2006.

Na otvorení zasadnutia nebol prítomný poslanec p. Jozef Macháč.

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania a zároveň vyzval, aby boli predložené prípadné pozmeňovacie návrhy.

Nakoľko k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Macháč.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /J. Macháč/, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Jozef Macháč.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Annu Belobradovú a Jozefa Štefanku. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /A. Belobradová/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce sa prihovoril poslancom obecného zastupiteľstva. Poďakoval im za prácu, ktorú vykonali v roku 2005 a informoval ich o aktivitách, ktoré čakajú našu obec v roku 2006.

Ďalej vykonal kontrolu uznesenia č. 12/2005. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené, ako nesplnené zostáva zasypanie výkopu pri chodníku pri železničnej trati.

 

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil na schválenie termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2006. Podľa odsúhlasenia prítomných poslancov sa zaviedlo pravidlo - zasadnutie vo štvrtok posledný celý týždeň v navrhnutých mesiacoch.

Termíny:

23. február 2006

27. apríl 2006

22. jún 2006

31. august 2006

28. september 2006

26. október 2006

30. november 2006

14. december 2006

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli termíny riadnych zasadnutí schválené.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce v rámci poďakovania odovzdal každému poslancovi obecného zastupiteľstva a kontrolórovi obce diár samosprávy na rok 2006 a knižnú publikáciu Roky v nás I., ktorá mapuje doterajšiu činnosť samosprávy regiónu ZMO Jaslovské Bohunice.

 

Starosta obce ďalej informoval:

- kontrola v knižnici

Novým obecným knihovníkom je  p. Adriana Pániková. Okresná knižnica v Trnave vykonala metodickú kontrolu, činnosť knižnice je v poriadku. V priebehu týchto týždňov sa dokončuje inventarizácia knižničného fondu a uskutočňuje sa revízia čitateľov v knižnici.

Navrhol prehodnotiť pomenovanie knižnice. Všetky okolité obce majú pomenovanie obecná knižnica, naša obec má v platnosti ešte pôvodné pomenovanie - miestna ľudová knižnica. Predložil návrh, aby sa knižnica premenovala na Obecnú knižnicu Krakovany.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

- odmeňovanie poslancov

Starosta obce zisťoval, či sa bude prehodnocovať odmeňovane poslancov za zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2006. Poslanci zotrvali na pôvodnom uznesení a výšku odmeny za zasadnutie nezmenili.

- informácie o finančnom hospodárení

Starosta obce informoval poslancov, že obec Krakovany mala k 31.12.2005 na účte cca 1.100.000,- Sk s tým, že mzdy za december 2005 boli prevedené do depozitu. Uhradené boli všetky došlé faktúry okrem faktúry za výstavbu vodovodu v časti Strážovské. Podľa dohody sa faktúra bude uhrádzať až v roku 2006. Obec obdržala dotáciu z Nadácie Markíza na rozvoj mládežníckeho športu vo výške 50.000,- Sk. Tieto finančné prostriedky boli poukázané obci 31.12.2005 a budú vyčerpané v najbližších dňoch.

- výstavba kanalizácie

Starosta obce sa v najbližších dňoch zúčastní rokovaní s firmou TAVOS. Po týchto rokovaniach sa rozhodne, či obec požiada o finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie samostatne alebo cez vodárenskú spoločnosť. Treba prehodnotiť možnosti a výhodnosť jednotlivých postupov.

- investičné akcie v roku 2006

a) dokončiť prepojenie vodovodu na Strážovskej ulici smerom k ČOV

b) pokračovať vo výstavbe kanalizácie

c) rekonštrukcia miestnych komunikácií

d) vypracovať projekty  potrebné k predaju obecných stavebných pozemkov (zameranie cesty, odkanalizovanie Južnej ulice, vytýčenie sietí, vodovod, elektrické siete).

- sťažnosť Klinovský a Kriho

Uvedená sťažnosť bola prerokovávaná na stavebnej komisii, postúpená bola i na Krajský stavebný úrad v Trnave.

Na 12.1.2006 zvolala stavebná úradovňa miestne zisťovanie so štátnym stavebným dohľadom. Túto sťažnosť sa nedarí vyriešiť už niekoľko rokov. Vždy je jedna strana nespokojná a vytvára sa začarovaný kruh.

 

Ľubomír Pekarovič

- odpredaj vyradeného majetku

Kontrolór obce informoval poslancov na vyradení majetku a o jeho odpredaji podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Taktiež navrhol, aby vedúci prevádzok vždy štvrťročne predkladali požiadavky na vyradenie majetku.

- ukončenie nájmu firmou POPRO, s.r.o., Krakovany

Nakoľko uvedená firma ukončila nájom týchto obecných priestorov, priklonil sa k názoru starostu obce, aby boli uvedené priestory ponúknuté na prenájom. K tomuto návrhu sa priklonili aj ďalší poslanci (Mgr. Juraj Filo, Peter Kikta, Jozef Macháč). Starosta obce zabezpečí uverejnenie inzerátu s ponukou na prenájom priestorov budovy na Notárskej ulici súpisné číslo 341.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Interpelácie poslancov:

Štefanka Jozef:

- zisťoval, aká bola usporiadateľská služba pri organizovaní Štefanskej zábavy.

- navrhol zorganizovať spoločenské posedenie pre všetkých členov komisií obecného zastupiteľstva.

 

Čelín Andrej:

- rozkopávka miestnej komunikácie pri dome č. 321 (Pekarovičová Katarína) , ktorá bola upravená zaasfaltovaním sa začala prepadať. Bude potrebné ju opäť opraviť.

 

Ing. Sedlák Michal:

- je potrebné sledovať výzvy na projekty "Rekonštrukcia športových zariadení" - ide o otvorený zimný štadión, ktorý má byť zrekonštruovaný na viacúčelové športové zariadenie (basketbalové ihrisko, volejbalové a nohejbalové ihrisko, in-line korčuľovanie).

 

Starosta obce:

- poďakoval Ing. Jarolímovi Kališovi za vyhotovenie technickej dokumentácie na plynofikáciu zariadení obce. Tento materiál bol potrebný na vyhotovenie revíznych správ v jednotlivých zariadeniach.

 

Peter Kikta:

-predseda finančnej komisie podal návrh na schválenie odmeny pre starostu obce a kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2005.

Aritmetickým priemerom bol zistený nasledujúci návrh:

starosta obce - odmena vo výške 43%

kontrolór obce - odmena vo výške 18%.

Návrh bol zapracovaný do návrhu uznesenia.

 

K bodu č. 6

 

Predtým, ako starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 1/2006 , poďakoval prítomným poslancom a pozvaným hosťom za účasť a pozval ich na malé spoločenské posedenie, ktoré bolo pripravené na začiatok nového kalendárneho roku 2006.

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2006 z 5. januára 2006

 

UZNESENIE č. 1/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. januára 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Macháča a Ladislava Žitnanského

3. overovateľov zápisnice Annu Belobradovú a Jozefa Štefanku

4. termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2006:

            23. február 2006

            27. apríl 2006

            22. jún 2006

            31. august 2006

            28. september 2006

            26. október 2006

            30. november 2006

            14. december 2006

5. zmenu názvu z miestnej ľudovej knižnice  na Obecná knižnica Krakovany

6. predloženie ponuky na prenájom budovy súpisné číslo 341 (bývalá prevádzka POPRO, s.r.o. Krakovany) formou inzerátu v regionálnych periodikách

7. odmenu starostu obce za IV. Q. 2005 vo výške 43%

    odmenu kontrolóra obce za IV. Q. 2005 vo výške 18%.

 

B. berie na vedomie:

1. príhovor starostu obce

2. kontrolu uznesenia č. 12/2005

3. informácie o úlohách v roku 2006

4. informácie kontrolóra obce o vyradení majetku

5. interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 1/2006 zo dňa  5. januára 2006 schválené.