Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. novembra 2004

 

č. 9/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Schválenie Podpisového poriadku obce Krakovany 

5. Schválenie inventarizačných komisií a termínov vykonania inventarizácie

6. Prejednanie pripomienok k územnému plánu

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie program rokovania. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti. 0, zdržal sa: 1 /Jozef Štefanka/, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Filo a Jozef Štefanka.   

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Poslanec Peter Radoský požiadal starostu obce o slovo. Poslanec Peter Radoský pred prítomnými poslancami podal vyhlásenie, že sa vzdáva mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Toto vyhlásenie doloží i písomne na obecný úrad.

Všetkým poďakoval za spoluprácu a poslancom zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.

Poslanci toto vyhlásenie vzali svojím uznesením na vedomie a vyzvali pracovníčku obce, aby zabezpečila ďalší postup pri nástupe náhradníka.

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 8/2004.  Zámenná zmluva s manželmi Bedlovičovými a Obcou Krakovany je už vyhotovená a podpísaná, je pripravená na zápis do katastra. K podpisu je pripravená aj nájomná zmluva na umiestnenie novinového stánku pre firmu T-PRESS na parcele č. 123 k.ú. Stráže pri Krakovanoch na Strážovskej ulici.

Taktiež bol už zrealizovaný odpredaj parcely č. 1014/78 k.ú. Krakovany pre Miroslava Augustína a Helenu Šedíkovú.

Dňa 10. novembra 2004 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Územného plánu obce Krakovany. Bližšie informácie budú predložené v samostatnom bode rokovania.

Železniciam Slovenskej republiky bola zaslaná opätovná výzva na opravu budovy železničnej zastávky, na ktorej došlo k ďalšiemu poškodeniu strechy v dôsledku víchrice, ktorá bola 19.11.2004. Starosta danú situáciu konzultoval aj telefonicky, kde mu bolo povedané, že odpoveď na prvú výzvu je už pripravená na odoslanie. K dnešnému dňu však na obecný úrad nebola doručená žiadne listina zo Železníc Slovenskej republiky.

Obec už zakúpila 51 nových svietidiel na verejné osvetlenie, pracovníci ich už začali kompletovať a podľa poveternostných podmienok ich začnú postupne vymieňať.

 

Starosta obce zároveň informoval poslancov, že dňom 1. januára 2005 vstupuje do platnosti nová legislatíva v oblasti dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov. Zákon o miestnych poplatkoch bude k 1. januáru 2005 zrušený a začne platiť nový zákon o miestnych daniach a poplatkoch. Na základe tejto právnej normy sa bude podstatne meniť daňové zaťaženie našich občanov. Nové právne normy už pripravujú pracovníci obecného úradu, budú zverejnené 15 dní pred ich prerokovaním obecným zastupiteľstvom. Vyzval poslancov, aby sa s nimi oboznámili, nakoľko sa bude meniť spôsob zdaňovania nehnuteľností, ako aj výpočet iných miestnych daní napr. daň za psa, či poplatok za komunálny odpad.

Predbežne sa prítomný poslanci dohodli, že budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva za bude konať v pondelok 13. decembra 2004 o 17.00 h.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce vyzval poslanca Mgr. Juraja Filu, aby predniesol návrh Podpisového poriadku obce Krakovany, nakoľko na vypracovaní tejto normy aktívne pracoval.

Nakoľko poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky, hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola táto smernica schválená.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie zloženia inventarizačných komisii pre rok 2004.

Inventarizačná komisia pre obecný úrad, požiarnu zbrojnicu a ZOS:

Predseda: Peter Kikta, členovia: Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský a Slávka Kotulová,

 

Inventarizačná komisia pre sklad civilnej obrany:

Predseda: Jozef Štefanka, členovia: Mgr. Juraj Filo a PaedDr. Vladimír Mihálik

 

Dokladová inventarizačná komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič,  členovia: Jozef Štefanka a Jozef Filo

 

Vyraďovacia komisia:

Predseda: Anna Belobradová, člen Jozef Štefanka

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu:

Predseda: Ing. Michal Sedlák, členovia: Mgr. Juraj Filo, Ak. Soch. Jaroslav Hladký, Anton Toplanský

 

Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce:

Predseda: Andrej Čelín, členovia Anna Belobradová a riaditeľka príslušného školského zariadenia /ZŠ – Mgr. Seitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ – Jana Daněková.

 

Termín vykonania inventarizácie bol po prejednaní navrhnutý na 21. decembra 2004.

Hlasovaním  za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli schválené navrhnuté inventarizačné komisie a ich zloženie, ako aj termín vykonania inventarizácie.

 

V tomto bode zároveň starosta obce informoval prítomných poslancov, že od 1. decembra 2004 začína na obci prebiehať audit za rok 2003, ktorý vykoná Ing. Marta Serenčešová.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce informoval poslancov o priebehu verejného prerokovania Územného plánu obce Krakovany, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra 2004. Na obecný úrad boli doručené nasledujúce vyjadrenia:

Trnavský samosprávny kraj – táto organizácia vyzvala na predloženie úplnej technickej a sprievodnej dokumentácie, v termíne do 24.11.2004 však obec neobdržala žiadne záväzné stanovisko.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave – nemá žiadne pripomienky.

Mesto Piešťany – nemá osobitné pripomienky.

Obec Trebatice – vzhľadom na budovanie priemyselných zón požaduje budovať inžinierske siete s napojením na rozvody obce Krakovany, aby sa neobmedzovali kapacity obce Trebatice. K ostatným návrhom nemá obec Trebatice pripomienky.

Telekomunikačný úrad SR, štátny dohľad Trnava – nemá žiadne pripomienky, len upozornil na potrebu vyjadrenia prevádzkovateľov rádiových trás. Títo boli s prerokovaním oboznámení, ale v termíne sa taktiež nevyjadrili.

Hydromeliorácie,  š. p., Bratislava – upozornili pri ústnom prerokovaní na existenciu vybudovaných závlah. Vyjadrili sa, že záväzné stanovisko  vydá pracovisko v Bratislave, Vrakuňská cesta 29. V požadovanom termíne do 24.11.2004 však obec neobdržala žiadne záväzné stanovisko.

Správa nehnuteľného majetku a výstavby – Ministerstvo obrany SR Bratislava  - zaslali vyjadrenie, že nemajú žiadne pripomienky, nakoľko vojenská správa nemá v riešenom území zvláštne územné požiadavky.

Slovenský plynárenský priemysel  Bratislava -  akékoľvek nárasty odberu plynu vyvolávajú aktualizáciu generelu plynofikácie obce, každý odber plynu musí byť krytý platným povolením na dodávku plynu v zmysle platnej právnej úpravy /zákon č. 70/1998 Z.z. a vyhlášky 265/1999 Z.z./. Iné pripomienky neboli uplatnené.

Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany – pri ústnom prerokovaní predložil len upozornenie na nutnosť konzultácie pri akéjkoľvek investorskej činnosti pri vodných tokoch Holeška, Očkovský kanál a Dudváh a potrebu dodržiavania STN 736822. Iné záväzné stanovisko nebolo doručené.

Marta Vaculová, Krakovany č. 290 – žiadala určiť hranice stavebného pozemku na majetkoprávnej hranici parcely č. 607/9 a 607/1. Poslanci o tejto pripomienke nerokovali, ale vyzvali  obecný úrad, aby menovanej zaslal odpoveď na pripomienku v znení, že je potrebné si dať vyhotoviť geometrický plán podľa schválenej štúdie zástavby lokality Strážovské Záhumenice.

Ján Remiš, Krakovany č. 11 – požiadal vo svojej pripomienke, aby sa lokalita za predajným areálom firmy SEMPER DEKOR neevidovala ako priemyselná zóna, ale výlučne ako poľnohospodárska pôda na poľnú výrobu, nakoľko táto lokalita už dnes tvorí súčasť tejto poľnohospodárskej firmy a využíva sa výlučne na poľnú výrobu.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola táto pripomienka schválená a bude zapracovaná do dokumentácie Územného plánu obce Krakovany.

Vojtech Hornák, A. Dubčeka 1, Piešťany – na zasadnutie obecného zastupiteľstva osobne doručil žiadosť o zmenu využívania lokality parcely č. 334/5 k.ú. Stráže při Krakovanoch. Táto pripomienka však už bola doručená po termíne prerokovania územného plánu. Poslanci sa dohodli, že nebudú o nej rokovať, ale vyzvú žiadateľa, aby osobne na zasadnutí zastupiteľstva predniesol svoj zámer. V prípade, že ho bude obecné zastupiteľstvo akceptovať, je možné to riešiť formou zmeny a doplnenia Územného plánu obce Krakovany.

 

K bodu č. 7

 

Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Krakovany – starosta obce predložil na schválenie novú smernicu, ktorá bola vypracovaná v súlade s novou právnou úpravou odmeňovania pracovníkov  pri výkone práce vo verejnom záujme.

Poslanci nemali k predloženej smernici žiadne pripomienky a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 bola smernica s účinnosťou od 1.1.2005  schválená.

 

Úprava rozpočtu obce Krakovany

Úpravu rozpočtu si vyžadoval pokyn Krajského školského úradu v Trnave č. 2004/00930, na základe ktorého sa upravoval rozpočet na prenesené a originálne kompetencie v školstve.

Príjmy rozpočtu sa znižujú o 108.000,- Sk

/z pôvodných 15 428.000,- Sk na sumu 15 320.000,- Sk/

Výdaje sa znižujú o 108.000,- Sk

/z pôvodných 15 428.000,- Sk na sumu 15 320.000,- Sk/.

Viď príloha zápisnice, ktorú vypracovala Slávka Kotulová.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola úprava rozpočtu schválená.

 

Zrušenie VZN o výstavbe obecných nájomných bytov.

Obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období schválilo formou VZN výstavbu obecných nájomných bytov v lokalite „Krakovské Záhumenice“.

Súčasné obecné zastupiteľstvo tento zámer zrušilo, ale chýba upresnenie, že sa týmto ruší aj platné VZN. Na túto skutočnosť upozornil starostu obce Jozef Vatrt, bývalý starosta.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 3/2002 z 5.6.2002 bod A.3 o  výstavbe obecných nájomných bytov v lokalite „Krakovské Záhumenice“ zrušené.

 

Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov:

POPRO , s.r.o., Krakovany – starosta obce vyzval poslancov, aby súhlasili s dodatkom č. 1 nájomnej zmluvy č. 3/2003 , ktorú uzavrela obec Krakovany s firmou POPRO. Dodatok sa týka len zmeny úhrady nájomného, nie štvrťročne, ale nájomné bude uhrádzané mesačne. Ostatné podmienky nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 /Jozef Filo/ bol tento dodatok schválený.

 

Kaderníctvo GABRIELA – nájomná zmluva č. 4/2003 bola podpísaná len do 31.12.2004.  Nakoľko sa táto prevádzka osvedčila, poslanci súhlasili s podpísaním novej nájomnej zmluvy s Ivanou Boháčikovou na prenájom priestorov kaderníctva na dobu určitú – 2 roky, t. j. od 1.1.2005 do 31.12.2006. Nájomné bude 1.000,- Sk mesačne a bude uhrádzané v hotovosti do pokladne obecného úradu, vždy najneskôr do 15. v príslušnom mesiaci. Ostatné podmienky zostávajú v platnosti ako v pôvodnej nájomnej zmluve /úhrada spotreby médií a pod./

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ladislav Žitnanský/, nehlasoval: 0, boli podmienky nájomnej zmluvy na prenájom prevádzky kaderníctva schválené.

 

Pavol Zuzic, Krakovany 448 – žiadosť o náhradu pôdy

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o náhradu pôdy za cestnú komunikáciu. Obecné zastupiteľstvo sa touto žiadosťou zatiaľ nezaoberalo, nakoľko nie je vypracovaný geometrický plán, aby sa takáto zámena mohla uskutočniť. V tomto znení bude menovanému zaslaná aj odpoveď na jeho žiadosť.

 

Starosta obce v rámci tohoto bodu informoval poslancov o nasledujúcich skutočnostiach:

-         nájom klubu mladých bude zúčtovaný až k 31.12.2004. Riaditeľka MŠ predložila evidenciu brigádnických hodín, ktorá má slúžiť ako kompenzácia za prenájom priestorov a spotrebu médii.

-         Zástupca Českej poisťovne Slovensko, ktorým je pani Jarábková, doručil k podpisu poistnú zmluvu na poistenie priestorov domu č. 186 /Kaviareň, kaderníctvo, klub mladých/, požiarnej zbrojnice a domu smútku. Týmto aktom už má obec poistené všetky budovy.

-         Pracovníci obce boli na obhliadke vyradeného vozidla, ktoré pre naše potreby dodá MO SR, odbor civilnej ochrany. Vozidlo je v dobrom technickom stave a bude využité pre potreby obce.

-         Bola odstránená porucha prasknutého kanalizačného potrubia smerom k ČOV. Za spolupráce p. Kiktu, ktorý zabezpečil dovoz potrebných rúr z Trenčína, pracovníci obce uložili nové potrubie, ktoré je pripravené na tlakové skúšky. Tie by sa mali predbežne uskutočniť vo štvrtok 2.12.2004.

-         V tomto období ešte nie je dobudované tenisové ihrisko za budovou základnej školy. Pracovníci obce už začali niektoré betonárske práce na oplotení areálu. Je objednané vhodné pletivo, ktoré bude dodané v pondelok 6.12.2004, do konca roka bude uhradený aj ostatný materiál /cement, drôty, ohradové stĺpiky, antuka/, nakoľko je potrebné vyčerpať účelovú dotáciu vo výške 120.000,- Sk, ktorú na túto stavbu poskytlo Ministerstvo školstva SR. Dokončovacie prácu budú zrealizované podľa poveternostných podmienok.

-         Starosta obce vyzval členov finančnej komisie, aby v čo najkratšom termíne pripravili podklady na schválenie rozpočtu obce pre rok 2005 /treba počítať s investičnými akciami: dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia, dokončenie rozvodov káblovej televízie, rekonštrukciu domu smútku, zokruhovanie plynu a vodovodu medzi Strážovskou ulicou a ČOV/.

-         Starosta poskytol informácie ohľadne prác na zápise záložnej zmluvy na 2 obecné nájomné byty. Táto zmluva mala byť vypracovaná a zapísaná už pred 4 rokmi. S jej zápisom sú momentálne problémy a stále je to v štádiu rokovaní s Ministerstvom výstavby SR a Správou katastra Piešťany.

-         12. decembra 2004 sa v kultúrnom dome v Krakovanoch uskutoční Vianočné posedenie pre dôchodcov, starosta vyzval poslancov, aby sa tejto kultúrnej akcie v hojnom počte zúčastnili.

-         Starosta obce ďalej informoval poslancov o návrhu riaditeľky stravovacích školských zariadení o zvýšení poplatkov za stravu. Na posúdenie boli predložené kalkulácie zvyšovania. Tieto skutočnosti musí zohľadniť finančná komisia pri príprave rozpočtu na budúci rok a o týchto poplatkoch sa v tejto súvislosti rozhodne až na budúcom zasadnutí. Návrh slúži ako  pracovný materiál k budúcemu zasadnutiu.

 

 

Interpelácie poslancov:

Jozef Štefanka

        informoval o riešení sťažnosti rodiny Krihovej a rodiny Bočincovej. Podľa zistených skutočností vypracuje záznam šetrenia,  ktorý bude slúžiť ako podklad na zaslanie stanoviska obce k danej problematike. Záver je však jednoznačný – obaja sťažovatelia sa musia obrátiť na občiansky súd, nakoľko  silách orgánov obce už nie je možné dané spory riešiť.

        požiadal o prehodnotenie otváracích hodín v potravinách Stred Krakovany, nakoľko otváracia doba nevyhovuje požiadavkám občanov. Bolo by vhodné otvárať už o 5.30 h.

 

Ing. Michal Sedlák

-         informoval o zasadnutí kultúrnej komisie

-         predložil požiadavku na finančnú komisiu, aby v rozpočte na rok 2005 zohľadnila aj požiadavky folklórneho súboru LUSK Krakovany, ktorý pôsobí pod kultúrnym strediskom a v tomto mesiaci úspešne reprezentoval obec na súťaži v choreografii FS

-         FS predložil požiadavku na prefinancovanie mzdových požiadaviek choreografa, ktorý začal pôsobiť pri FS LUSK Krakovany

-         Vyzval, aby riaditeľ kultúrneho strediska predložil na schválenie nový sadzobník poplatkov za nájom kultúrneho domu a ostatných poplatkov v KS

 

Anna Belobradová

-         požiadala, aby obecný úrad vyzval občanov k vykonaniu čistenia cintorínov po sviatku Pamiatky zosnulých a po týchto prácach aby sa kontajner spred každého cintorína odstránil, nakoľko tieto nádoby opäť začínajú slúžiť na domový odpad.

 

Ladislav Žitnanský

-         predložil požiadavku na vybudovanie chodníka v lokalite odstráneného domu č. 328 /tzv. Fiedlerovec“/, nakoľko pre peších hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody v danom úseku cestnej komunikácie.

-         Táto záležitosť sa bude riešiť po majetkoprávnom usporiadaní danej nehnuteľnosti.

 

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2004 z 29. novembra 2004

 

 

 

UZNESENIE č. 9/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. novembra 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A. schvaľuje:

1.                                         1. Program rokovania

2.                                         2. Návrhovú komisiu v zložení  Jozef Štefanka a Jozef Filo

3.                                         3. Overovateľov zápisnice Andreja Čelína a Ladislava Žitnanského

4.                                         4. Podpisový poriadok obce Krakovny

5.                                         5. Inventarizačné komisie v zložení:

Inventarizačná komisia pre obecný úrad, požiarnu zbrojnicu a ZOS:

Predseda: Peter Kikta, členovia: Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský a Slávka Kotulová,

 

Inventarizačná komisia pre sklad civilnej obrany:

Predseda: Jozef Štefanka, členovia: Mgr. Juraj Filo a PaedDr. Vladimír Mihálik

 

Dokladová inventarizačná komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič,  členovia: Jozef Štefanka a Jozef Filo

 

Vyraďovacia komisia:

Predseda: Anna Belobradová, člen Jozef Štefanka

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu:

Predseda: Ing. Michal Sedlák, členovia: Mgr. Juraj Filo, Ak. Soch. Jaroslav Hladký, Anton Toplanský

 

Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce:

Predseda: Andrej Čelín, členovia Anna Belobradová a riaditeľka príslušného školského zariadenia /ZŠ – Mgr. Seitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ – Jana Daněková.

Termín vykonania inventarizácie  21. decembra 2004.

 

6.                  Pripomienku Jána Remiša k návrhu Územného plánu obce Krakovany

7.                  Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Krakovany

8.                  Úpravu rozpočtu obce Krakovany na rok 2004, príjmy a výdavky obce sa ponižujú o sumu 108.000,- Sk v kapitole školstvo , výsledné sumy príjmov a výdavkov sa upravujú  zo sumy 15 428.000,- Sk na sumu 15 320.000,- Sk

9.                  Zrušenie VZN č. 3/2002  o výstavbe obecných nájomných bytov v lokalite  „Krakovské Záhumenice“

10.              Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy č. 3/2003 s firmou POPRO, s.r.o., Krakovany v znení, že nájomné bude uhrádzané mesačne bezhotovostným prevodom. Ostatné podmienky nájmu zostávajú v platnosti bez zmeny

11.              Nájomnú zmluvu č. 5/2004 pre  Ivanu Boháčikovú na prenájom kaderníctva od 1.1.2005 do 31.12.2006 /na 2 roky/ s nájomným vo výške 1.000,- Sk mesačne, ktoré je splatné do 15. v príslušnom mesiaci.

 

B: berie na vedomie:

1.                  vyhlásenie poslanca Petra Radoského o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

2.                  kontrolu uznesenia č. 8/2004

3.                  pripomienky k návrhu Územného plánu obce Krakovany

4.                  žiadosť p. Pavla Zuzica, ktorá bude prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu

5.                  interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 9/2004 zo dňa 29.11.2004 schválené.