Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. októbra 2004

 

č. 8/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa: Andrej Čelín a Ladislav Žitnanský

Neospravedlnený: Peter Radoský

 

Na zahájení nebol prítomný Jozef Štefanka. 

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia

 4. Pracovný poriadok

 5. Rôzne

 6. Návrh uznesenia

 7. Záver

Starosta obce zvolal riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 17.00 h. Nakoľko sa viacerí poslanci ospravedlnili zo zasadnutia, alebo ohlásili neskorší príchod, aby sa vôbec mohlo uskutočniť rokovanie, bol posunutý začiatok rokovania na 18.00 h.

Starosta obce privítal prítomných poslancov a predložil im na schválenie program rokovania.

Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky a hlasovaním  za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 5, proti. 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Ing. Michal Sedlák a Anna Belobradová. 

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Juraja Filu a Petra Kiktu. .

Hlasovaním za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia  č. 7/2004.  Body uznesenia sa priebežne plnia alebo sú už splnené. Problém sa vyskytol v bode A.10 - prevádzkovanie časti kanalizácie, kde pri tlakových skúškach prasklo výtlačné potrubie smerom k ČOV. Z uvedeného dôvodu ešte neprebehla kolaudácia tejto časti diela a prevádzkovanie tejto časti kanalizácie zatiaľ nebolo odovzdané firme TAVOS, a. s.. Na budúci týždeň sa uskutoční nové tlakovanie, prasknuté potrubie bolo vymenené, výkopy zahrnuté. Po odtlakovaní by sa mala uskutočniť kolaudácia a odovzdanie časti diela.

 

K bodu č. 4

Poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva obdržali k preštudovaniu návrh pracovného poriadku zamestnancov obce. Uvedený pracovný materiál prerokovali aj zástupcovia odborovej organizácie, ktorí s predloženým návrhom súhlasili.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy. K návrhu sa vyjadril p. Ľubomír Pekarovič, ktorý predložil niekoľko pozmeňujúcich pripomienok, ktoré sa operatívne zahrnuli do schvaľovaného materiálu.

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka. 

Poslanec Ing. Michal Sedlák podporil predkladaný návrh, nakoľko jeho vypracovanie bolo konzultované s právnikmi z oblasti pracovného práva.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol pracovný poriadok schválený a jeho text tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 5

Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Starosta obce informoval prítomných poslancov na povinnosť obce podľa uvedeného zákona zriadiť osobitnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Požiadavky na je zloženie zákon definuje nasledovne:

- komisia môže byť zložená len z poslancov obecného zastupiteľstva,

- komisia musí byť najmenej trojčlenná,

- v komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana alebo hnutie, ktoré je v obecnom zastupiteľstve, ak sú v zastupiteľstve aj nezávislí poslanci, musia mať v komisii tiež jedného zástupcu.

Na základe uvedených podmienok politické strany a hnutia navrhli nasledujúcich členov komisie:

HZDS - ĽS - Anna Belobradová

KDH - Mgr. Juraj Filo

SDKÚ - Peter Kikta

Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo vytvorenie komisie schválené v zložení, ktoré navrhli jednotlivé politické strany a hnutia zastúpené v obecnom zastupiteľstve.

 

Zámenná zmluva

Obec Krakovany dala vypracovať geometrický plán na majetko-právne usporiadanie prechodu medzi Strážovskou ulicou a Veternou ulicou pri dome č. 293. Rodinné domy súpisné číslo 294 a 295 boli na základe právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby zbúrané. Ich majiteľom boli manželia Milada a Cyril Bedlovičoví. Na základe dohody medzi manželmi Bedlovičovými a obcou sa vypracuje  zámenná zmluva, na základe ktorej sa obec stane vlastníkom parciel, cez ktoré bude možný prechod z Veternej na Strážovskú ulicu.

Prerozdelenie je nasledujúce:

LV č. 1361 parcela č. 123 vo vlastníctve obce  o výmere 8159 m2 zastavaná plocha - sa vytvára novovytvorená parcela  č. 123/4 o výmere 40 m2 - zastavaná plocha ide do vlastníctva manželov Bedlovičových, zbytok parcely č. 123/1 o výmere 8119 m2 zostáva vo vlastníctve obce.

LV č. 435  parcela č. 218 vo vlastníctve manželov Bedlovičových o výmere 40 m2 zastavaná plocha  - sa vytvára novovytvorená parcela  č. 218/1 o výmere 25 m2 zastavaná plocha, ktorá ide do vlastníctva manželov Bedlovičových a novovytvorená parcela č. 218/2 o výmere 15 m2 ide do  vlastníctva obce.

LV č. 847 parcela č. 221 vo vlastníctve manželov Bedlovičových o výmere 351 m2, 58 m2, 58 m2 zastavaná plocha , z tejto parcela sa vytvára novovytvorená parcela  č. 221/2 o výmere 104 m2 pre obec Krakovany a novovytvorená parcela č. 221/1 o výmere 364 m2 zostáva vo vlastníctve manželov Bedlovičových.

LV č. 1361 vo vlastníctve obce parcela č. 225 o výmere 739 m2 - záhrada, sa vytvára novovytvorená parcela č. 225/1 o výmere 183 m2 - záhrada - ide do vlastníctva manželov Bedlovičových a novovytvorená parcela č. 225/2 o výmere 330 m2 - záhrada, zostáva vo vlastníctve obce Krakovany. Zbytok z parcely č. 225 ostáva 226 m2, táto výmera sa dáva do parcely č. 226 - záhrada.

LV č. 1361 parcela č. 226 o výmere 193 m2 - záhrada a parcela č. 226 o výmere 419 m2 /Táto výmera je 193 m2 z pôvodnej parcely a 226 m2 z parcely č. 225/.

Pri zámene sa do vlastníctva manželov Bedlovičových dostávajú:

parcela č. 123/4 o výmere 40 m2 - zastavená plocha

parcela č. 225/1 o výmere 183 m2 - záhrada

Spolu:                          223 m2

Pri zámene sa do vlastníctva obce dostávajú:

parcela č. 218/2  o výmere 15 m2 - zastavaná plocha 

parcela č. 221/2 o výmere 104 m2 - zastavaná plocha

parcela č. 222 o výmere 104 m2 - záhrada

Spolu:                          223 m2

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva schválená.

 

Územný plán obce Krakovany

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s verejnou vyhláškou o zverejnení územného plánu. Verejné prerokovanie sa uskutoční 10. novembra 2004, pre podnikateľov a dotknuté orgány a firmy je stanovený čas o 10.00 h a verejné prerokovanie s obyvateľmi obce Krakovany bude v ten istý deň o 17.00 h v kultúrnom dome. Starosta obce zároveň vyzval poslancov, aby sa uvedeného verejného prerokovania zúčastnili.

 

Kepta, spol. s r. o. - návrh na začatie rokovania

Firma Kepta,  spol. s r. o., zaslala na obecný úrad žiadosť o začatie rokovaní ohľadne odkúpenia pozemku za účelom výstavby rodinného penziónu. Poslanci boli oboznámení s textom žiadosti. Poslanci sa vyjadrili za stanovisko, aby starosta pozval predstaviteľov firmy na predbežné jednanie. Stretnutia sa spolu so starostom zúčastnia aj 2 poslanci. Po predbežných rokovaniach sa dohodnú podmienky, ktoré budú predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

Firma STELAR - práce na káblovom rozvode

Starosta obce informoval poslancov, že firma STELAR Nové Mesto nad Váhom pokračuje v prácach na prepojení káblového rozvodu vzduchom na zemný rozvod v časti Stráže. Podľa schváleného rozpočtu bol zakúpený potrebný materiál, firma práce robí v rámci údržby. V budúcom roku by sa mal dokončiť rozvod v časti Krakovany a káblová televízia by celá už fungovala len na zemný rozvod, čím by odpadli refundácie elektrickej energie u občanov, kde sú umiestnené zosilovače rozvodu vzduchom.

V súvislosti s káblovou televíziou starosta obce predložil na rokovanie požiadavku na úpravu vstupného poplatku účastníka káblovej televízie. Suma 3.000,- Sk je už v tomto období nepostačujúca.

Poslanci predložili niekoľko návrhov:

5.000,- Sk - predložil Ing. Sedlák,

4.000,- Sk - predložil Ľubomír Pekarovič,

4.500,- Sk - predložil Mgr. J. Filo. K tomuto návrhu sa priklonil aj p. Peter Kikta.

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mladých rodín  by sa zároveň umožňoval aj splátkový kalendár na uvedený poplatok, ktorý však musí byť splatený do konca účtovného roka.

Poslanec Ing. Sedlák svoj pôvodný návrh pozmenil a priklonil sa k návrhu 4.500,- Sk.

Starosta obce dal o návrhoch hlasovať:

Návrh 4.500,- Sk

Hlasovaním: za 3 /Sedlák, Juraj Filo, Kikta/, zdržal sa: 1/Jozef Filo/, proti: 2 /Belobradová, Štefanka/, nehlasoval: 0, návrh nebol schválený.   

Návrh 4.000,- Sk

Hlasovaním: za: 3 /Belobradová, Štefanka, Jozef Filo/, zdržal sa: 2 /Sedlák, Kikta/, proti: 1 /Filo Juraj/, nehlasoval: 0 návrh nebol schválený.

Na základe tejto skutočnosti sa poslanec Kikta vyjadril, že pri opätovnom hlasovaní podporí návrh 4.000,- Sk.

Starosta obce vyzval poslancov na nové hlasovanie o návrhu 4.000,- Sk.  Hlasovaním: za: 5, proti: 1 /Juraj Filo/, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený spolu so splátkovou možnosťou.

 

Vyradené skriňové vozidlo V3S 

Civilná ochrana vyraďuje zo svojho majetku nepotrebné vozidlá. Obec mala záujem o takéto vozidlo pre potreby požiarnej ochrany. Vyraďuje sa však skriňové vozidlo, o ktoré prejavili záujem členovia poľovníckeho združenia, ktorým by slúžilo na rozvoz krmiva po chotári v zimnom období. Starosta považoval za potrebné o danej skutočnosti informovať poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Železničná zastávka - informácia

Pracovníčka obecného úradu prečítala prítomným poslancom texty žiadostí, ktoré zaslala obec majiteľovi železničnej zastávky, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky.  Výzva na vykonanie údržby daného objektu bola odstúpená Stredisku hospodárenia s majetkom v Trenčíne. Zatiaľ do dnešného dňa obec neobdržala žiadne vyjadrenie.

V tejto súvislosti starosta informoval poslancov o vývoze stavebnej sute pri železničnú trať v katastri našej obci. Uskutočnili sa rokovania s kompetentnými osobami a celá záležitosť bola vysvetlená a boli dohodnuté podmienky  likvidácie uvedeného dopadu.

 

Žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie novinového stánku

Firma T-PRESS, spol. s r. o. Trnava požiadala obec o poskytnutie pozemku na umiestnenie novinového stánku v obci Krakovany, ktorý bude určený na predaj tuzemskej a zahraničnej periodickej tlače, tabakových výrobkov a ostatného doplnkového tovaru (známky, pohľadnice, kolky, perá, žuvačky a pod.). Poslanci so žiadosťou súhlasili a ako najvhodnejšiu lokalitu určili parcelu č. 123 k. ú. Stráže pri Krakovanoch v blízkosti parcely, kde bol odstránený dom so súpisným číslom 328.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený. Ostatné podmienky nájmu už dohodne starosta obce podľa nájomných podmienok v okolitých obciach.

 

Žiadosť Miroslava Augustína a Heleny Šedíkovej

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením č. 6/2004 pod bodom A.6 schválilo menovaným ich žiadosť o odkúpenie parcely č. 1014/78 o výmere 334 m2 v cene 400,- Sk/1 m2. Pán Augustín s partnerkou požiadali o prehodnotenie ceny odpredávanej nehnuteľnosti, nakoľko uvedená plocha bude slúžiť výlučne ako predzáhradka. Podľa schvaľovaného územného plánu obce Krakovany sa v danej lokalite bude vytvárať nová stavebná zóna a domy budú umiestnené v novej stavebnej čiare. Na základe tejto skutočnosti na uvedenú parcelu nie je možné osadiť rodinný dom, ale táto parcela bude iba prístupová k ďalšej parcele, kde už bude rodinný dom stáť.

Na základe uvedenej žiadosti sa rozprúdila medzi poslancami živá diskusia. Predseda finančnej komisie schválenú sumu považoval za adekvátnu, nakoľko obec finančné prostriedky potrebuje na výstavbu novej trafostanice. Poslanec Jozef Filo predložil argumenty, že uvedená parcela skutočne nie je stavebným pozemkom a vyzval poslancov, aby zobrali danú skutočnosť na zreteľ.

Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, poslanci zrušili uznesenie č. 6/2004 pod bodom A.6 a schválili nové hlasovanie o cene odpredávanej nehnuteľnosti.

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený odpredaj parcely č. 1014/78 o výmere 334 m2 v cene 200,- Sk/1 m2.

 

Rekonštrukcia toku Holešky

Starosta informoval poslancov, že 25.10.2004 sa na obecnom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prebratia staveniska. Povodie Váhu začne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia uskutočňovať rekonštrukciu toku Holešky.

 

Výmena verejného osvetlenia

Na základe schváleného rozpočtu obce Krakovany sa v tomto roku ešte uskutoční výmena svietidiel verejného osvetlenia za úspornejšie. Starosta obce uskutočnil prieskum trhu a dal si vypracovať cenové ponuky  u firiem MASMART Madunice, ELOS Piešťany a p. Kopúnová v Hôrke nad Váhom. Po vyhodnotení cenových ponúk vypracuje objednávku na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky.

 

HADICE PRO - sponzorský dar obci

Uvedená firma sponzorsky darovala obci 2 savice k motorovému vozidlu V3S.

 

Fasáda obecného úradu

Pracovníci dokončujú práce na fasáde obecného úradu,  na budúci týždeň  bude zhotovený bleskozvod na budove obecného úradu. Lešenie bude zapožičané  do kostola sv. Gála v Strážach, kde v blízkej budúcnosti začne pokračovať reštaurovanie interiéru.

 

Odstránenie domu súpisné číslo 328

Dom číslo 328 "Fiedlerovec" bol odstránený a na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení súpisného čísla bol vykonaný zápis na Správe katastra v Piešťanoch. Zároveň obec oslovila ostatných spoluvlastníkov, aby sa vyjadrili k majetkoprávnemu usporiadaniu, nakoľko obec má záujem o vlastníctvo celej parcely, kde chce vybudovať chodník pre peších  a park.

 

Nový cenník služieb

Starosta obce vyzval finančnú komisiu, aby pripravila návrh nového cenníka služieb, ktoré poskytuje obec svojim občanom. Uvedený cenník je platný od roku 2000 a niektoré sadzby nezohľadňujú reálne náklady na danú službu.

 

Cintoríny - majetkoprávne usporiadanie

Poslanci vyslovili predbežný súhlas, aby starosta obce zahájil rokovania s majiteľmi susedných nehnuteľnosti, nakoľko najmä v Krakovanoch sa v blízkej budúcnosti objaví nedostatok miesta na pochovávanie. Obec má záujem o rozšírenie plochy cintorína spolu s majetkoprávnym usporiadaním.

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič informoval poslancov o vykonaní kontroly dodržiavania schváleného cenníka nájmu kultúrneho domu. Podľa zistených skutočností sa tento cenník nedodržiava, zároveň tiež apeloval na prehodnotenie doteraz platných sadzieb.

Ďalej  navrhol, aby poslanci schválili odmenu starostovi obce za III. štvrťrok 2004. Aritmetickým priemerom navrhnutých súm bola zistená výška 42%, ktorú poslanci hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

Poslanec Jozef Štefanka  informoval poslancov o svojom ocenení na výstave jabĺk s celoslovenskou pôsobnosťou, kde obsadil 4. miesto.

 

Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov, že v najbližšej dobe prebehne v obci rekonštrukcia telefónnych búdok a natretie telefónnych rozvodných skriniek, k čomu obec vyzvala firmu Slovak Telekom, a.s.,  Trnava

  

Poslanec Ing. Michal Sedlák :

- pripomenul potrebu pravidelného kosenia plôch z dôvodu ekonomicky efektívnej prevádzky kosačky.

- informoval o účasti súboru LUSK na súťaži súborov Trnavského kraja, ktorá sa uskutoční 12.11.2004 pod patronátom Trnavského osvetového strediska,

- prisľúbil usporiadanie tradičného Vianočného posedenia pre dôchodcov začiatkom mesiaca december, najlepšie do 15.12.2004.

 

Starosta obce v závere ešte informoval poslancov o pripravovaných aktivitách:

- od 1.11.2004 v stravovacích zariadeniach MŠ a ZŠ bude vykonávať absolventskú prax Stanislav Košťál, ktorého odporučil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, ktorý bude pokrývať všetky finančné požiadavky,

- od 1.12.2004 bude Ing. Serenčešová vykonávať audit obce za rok 2003 a 1. polrok 2004 .

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2004 z 28. októbra 2004

 

 

 

UZNESENIE č. 8/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. októbra 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A.     schvaľuje:

 1. program rokovania

 2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Annu Belobradovú

 3. overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu

 4. Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany

 5. vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce v zložení  p. Peter Kikta, p. Anna Belobradová a Mgr. Juraj Filo

6.      zámennú zmluvu medzi obcou Krakovany a manželmi Ing. Miladou a Ing. Cyrilom Bedlovičovými  v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch.

Pri zámene sa do vlastníctva manželov Bedlovičových dostávajú:

parcela č. 123/4 o výmere 40 m2 - zastavaná plocha

parcela č. 225/1 o výmere 183 m2 - záhrada

Spolu:                          223 m2

Pri zámene sa do vlastníctva obce dostávajú:

parcela č. 218/2  o výmere 15 m2 - zastavaná plocha 

parcela č. 221/2 o výmere 104 m2 - zastavaná plocha

parcela č. 222 o výmere 104 m2 - záhrada

Spolu:                          223 m2

7.      vstupný poplatok účastníka káblovej televízie vo výške 4.000,- Sk, pričom uvedený poplatok možno splatiť v splátkach  podľa splátkového kalendára. Splátkový kalendár musí byť vypracovaný tak, aby bol celý poplatok uhradený do konca účtovného roka.

8.      umiestnenie predajného stánku na predaj novín a časopisov pre firmu T-PRESS spol. s r. o. Trnava na parcele č. 123 k.ú. Stráže pri Krakovanoch v priestoroch, kde bol odstránený dom so súpisným číslom 328, podmienky nájmu dohodne starosta podľa bežných podmienkach na trhu v okolitých obciach

9.      odpredaj parcely č. 1014/78 o výmere 334 m2 katastrálne územie Krakovany pre Miroslava Augustína a Helenu Šedíkovú v cene 200,- Sk/1 m2

 1. odmenu starostovi obce za III. štvrťrok 2004 vo výške 42%

 

B: berie na vedomie:

 1. kontrolu uznesenia č.7/2004

 2. informáciu o zverejnení verejnej vyhlášky na prerokovanie Územného plánu obce Krakovany, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2004

 3. zaslanie výzvy Železniciam Slovenskej republiky na vykonanie údržby na budove železničnej zastávky v obci

 4. informáciu o zahájení prác na údržba toku Holešky

 5. informáciu o nákupe nových svietidiel verejného osvetlenia n základe budúceho vyhodnotenia cenových ponúk predložených na obec

 6. správu kontrolóra obce o vykonaní kontroly dodržiavania sadzobníka nájmu priestorov kultúrneho domu, správa tvorí súčasť originálu tejto zápisnice,

 7. interpelácie poslancov

 

C: zrušuje:

 1. uznesenie č. 6/2004 pod bodom A.6, ako aj jeho opravu v uznesení č. 7/2004 pod bodom A.4 - ide o odpredaj parcely č. 1014/78 o výmere 334 m2 v k.. ú. Krakovany v cene 400,- Sk/1 m2 z dôvodu obmedzenia výstavby rodinného domu na uvedenej parcele.

 

 

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 8/2004 zo dňa 28.10.2004 schválené.