Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 30. septembra 2004

 

č. 7/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa: Jozef Štefanka, Ing. Michal Sedlák 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí. Predložil na schválenie program rokovania:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia

 4. Rôzne

 5. Návrh uznesenia

 6. Záver

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti. 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Peter Kikta a Peter Radoský. 

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Filu a Juraja Filu.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 1 /Juraj Filo/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 6/2004. Informoval poslancov, že uznesenie sa priebežne plní alebo už bolo splnené. Zároveň požiadal o opravu technickej chyby v uznesení. Uznesením č. 6/2004 pod bodom A.6 bol schválený odpredaj parcely č. 1014/34 k.ú. Krakovany vo výmere 334 m2 pre Miroslava Augustína a Helenu Šedíkovú.  Uvedená parcela má celkovú výmeru 388 m2 a predávaná výmera 334 m2 bola z uvedenej parcely odčlenená a bola podľa geometrického plánu označená ako parcela č. 1014/78. Ide teda len o opravu čísla odpredávanej parcely,  všetky ostatné podmienky predaja zostávajú v platnosti.

 

K bodu č. 4

 

Pracovný pomer kontrolóra

Novelou zákona 369/1990 Z. z. je potrebné zosúladiť pracovný pomer kontrolóra obce. Starosta obce vysvetlil poslancom, že je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, inak by pracovný pomer p. Ľubomíra Pekaroviča zanikol, nakoľko pracuje i u iného zamestnávateľa.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 1 /A. Belobradová/, proti: 0, nehlasoval: 0, obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas p. Pekarovičovi na uzatvorenie pracovného pomeru na kratší pracovný čas.

Doterajšie zaradenie kontrolóra obce bolo podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaný niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kde sa funkčný plat vypočítal podľa 7 platovej triedy,  zaradenia do 12 platového stupňa a zodpovedal 0,33 úväzku.

Podľa už spomínanej novely zákona o obecnom zriadení  podľa § 18c sa plat hlavného kontrolóra počíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva /14.365,- Sk/ x koeficient 1,54  - podľa počtu obyvateľov /od 1001 do 3000/.

Predseda finančnej komisie navrhol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, aby sa v roku 2004 nenavyšovali výdavky rozpočtu obce, ale aby sa upravil pracovný úväzok kontrolóra  obce a zostala zachovaná rozpočtovaná čiastka pre rok 2004. Na základe tejto skutočnosti predložil návrh, aby bol pracovný úväzok kontrolóra obce upravený z 0,33 na 0,135  pracovného úväzku.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

PŠD - žiadosť o odklad II. splátky dane z nehnuteľnosti

 

PŠD Krakovany-Stráže predložilo na obecné zastupiteľstvo žiadosť o odklad 2. splátky dane z nehnuteľnosti pre rok 2004.  V tejto súvislosti starosta obce spolu so zástupcom starostu p. Jozefom Filom informovali poslancov pre rokovaniach, ktoré sa uskutočnili s vedením PŠD  24. septembra 2004 na stredisku Stráže. Vedenie PŠD vysvetlilo svoju finančnú situáciu na zdôvodnenie svojej žiadosti. Vedenie obce vyjadrilo svoje stanovisko k priemyselným zónam, ktoré obec vytvára na rozšírenie podnikateľských aktivít v obci.

Na danú tému sa rozprúdila živá diskusia, ktorej záverom bol návrh, aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo žiadosť o odklad II. splátky dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 v termíne do 30.10.2004 s poznámkou, že toto je posledný súhlas na odklad.

Hlasovaním za: 6, proti: 1 /A. Čelín/, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený. V prípade, že PŠD nezaplatí svoju splátku v schválenom termíne, poslanci sa budú zaoberať požiadavkou, aby tento právnický subjekt predložil predstaviteľom obce k nahliahnutiu výkaz ziskov a strát, nakoľko  žiadosťami je spochybňovaná finančná solventnosť tohoto subjektu.

 

Róbert Figedy a manželka Mária– žiadosť o odpredaj parciel

 

Manželia Figedyoví požiadali obecné zastupiteľstvo o odpredaj parcely č. 268/2 vo výmere 66 m2 a parcely č. 123/3 o výmere 66 m2 k. ú. Stráže pri Krakovanoch. Menovaní manželia v minulosti už od obce odkúpili určitú nehnuteľnosť. Dali si vypracovať geometrický plán na zarovnanie svojich nehnuteľností a na základe tohoto geometrického plánu majú záujem o odkúpenie horeuvedených parciel.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený požadovaný odpredaj.

Ďalej poslanci začali rokovať o cene, za ktorú sa uvedené parcely odpredajú. Poslanci predložili nasledujúce návrhy, o ktorých dal starosta postupne hlasovať:

Poslanec Peter Radoský predložil návrh najskôr 400,- Sk/1 m2, potom tento návrh poopravil na sumu 300,- Sk/1 m2 , o ktorom sa hlasovalo nasledovne:

za: 1 /P. Radoský/, proti: 4 /Juraj Filo, Jozef Filo, A. Čelín, A.Belobradová/, zdržal sa: 1 /P. Kikta/, nehlasoval: 1 /L. Žitnanský/.  Tento návrh nebol schválený.

Poslanec Juraj Filo predložil návrh na sumu 100,- Sk/1 m2 , o ktorom sa hlasovalo nasledovne: za: 1 /Juraj Filo/, proti: 5 / J. Filo, P. Kikta, A. Čelín, A. Belobradová, P. Radoský/, zdržal sa: 1 /L. Žitnanský/, nehlasoval: 0. Tento návrh nebol schválený.

Poslanec Jozef Filo predložil návrh na trhovú cenu 113,- Sk/ 1 m2. Tento návrh podporil i kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič. O návrhu sa hlasovalo nasledovne: za: 3 /Juraj Filo, Jozef Filo, A.Čelín/, proti: 2 /P. Kikta, P. Radoský/, zdržal sa: 2 /A. Belobradová, L. Žitnanský/, nehlasoval: 0. Tento návrh nebol schválený.

Poslanec Peter Kikta predložil návrh 200,- Sk/ 1 m2 , o ktorom sa hlasovalo nasledovne: za: 5, proti: 2 /A. Čelín, Juraj Filo/, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. Tento návrh bol schválený.

 

Rozpočet na rok 2004 – návrh na úpravu

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil na schválenie návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2004.

Príjmy rozpočtu na rok 2004 sa zvyšujú o sumu 526.000,- Sk z pôvodných 14.902.000,- Sk na sumu 15.428.000,- Sk.

Suma 526.000,- Sk predstavuje zdroje, ktoré obec získala nasledovne:

 25.000,- Sk – dotácia na MŠ, ŠJ, ŠK – valorizácia miezd

320.000,- Sk – dotácia na ZŠ – rekonštrukcia strechy

 33.000,- Sk – dotácia na ZŠ – valorizácia miezd

104.000,- Sk – dividendy z TAVOSu

Výdaje rozpočtu obce na rok 2004 sa zvyšujú o sumu 526.000,- Sk z pôvodných 14.902.000,- Sk na sumu 15.428.000,- Sk. Dotácie v príjmovej časti sú účelové a suma 104.000,- Sk /dividendy z TAVOSu/ bude vo výdavkoch zahrnutá do bežných výdavkov OcÚ.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Prevádzkovanie kanalizácie

 

Starosta obce informoval poslancov, že v najbližších dňoch sa uskutoční ešte jedna tlaková skúška /vodou/ časti kanalizácie od prečerpávacej stanice po vyústenie na ČOV. Po tejto skúška bude predložená žiadosť na kolaudáciu tejto časti diela. V tejto súvislosti predložil návrh, aby po skolaudovaní prevádzkovala túto časť kanalizácie firma TAVOS.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Postúpenie sťažností

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručených sťažnostiach rodiny Krihovej, Bočincovej a PŠD. Uvedené sťažnosti odovzdal predsedom príslušných komisií na prešetrenie.

 

Chovateľská výstava – žiadosť

 

Starosta obce predložil na schválenie zatiaľ len ústnu žiadosť p. Jána Sedláka na prenájom kultúrneho domu v mesiaci január 2005 na zorganizovanie výstavy holubov „Český stavák", zároveň požiadal i o príspevok na cenu pre víťaza tejto výstavy.

Poslanci živo diskutovali o tomto podujatí, vyjadrili však názor, že priestory KD sa budú prenajímať za riadnych nájomných podmienok platných v období konania výstavy

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa:2 /A. Čelín, L. Žitnanský/, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený s podmienkou, že do 2 týždňov bude podaná na obecný úrad i riadna písomný žiadosť na zaevidovanie do termínovníka podujatí v KD v roku 2005.

 

Interpelácie poslancov:

L. Žitnanský – v akom právnom stave je prevádzka firmy NORMAT?

Odpoveď: Firma NORMAT ukončila svoje podnikateľské aktivity v obci, objekt je v ponuke realitnej kancelácie na predaj.

 

Starosta predložil návrh rodiny Štefankovej, nájomníci obecného nájomného bytu, ktorá ponúka k odkúpeniu linoleum, ktorý zakúpila na obecného bytu.

Poslanci sa vyjadrili, že tento sa odkupovať nebude, rodina Štefanková sa môže finančne dohodnúť s budúcimi nájomníkmi tohto bytu.

 

P. Radoský – po poslednej diskotéke zostal poškodený plot rodiny Božíkovej a taktiež bolo poškodených niekoľko dopravných značiek po obci, ale aj mimo obce.

Odpoveď: Poriadajúca organizácia zodpovedá za poriadok v priestoroch kultúrneho domu, za poriadok v obci je zodpovedná polícia, ktorá je o poriadaní uvedenej akcie vždy informovaná.

 

Ľubomír Pekarovič – vyzval na zabezpečenie čistoty a poriadku v priestoroch autobusových čakární v našej obci. Považuje za vhodné, aby boli v týchto priestoroch inštalované odpadkové koše.

Odpoveď: V budúcnosti je možné s takýmto riešením počítať a uvažovať o ňom pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu obce.

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2004 z 30. septembra 2004

 

 

 

UZNESENIE č. 7/2004

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. septembra 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A. schvaľuje:

 1. program rokovania

 2. členov návrhovej komisie p. Petra Kiktu a Petra Radoského

 3. overovateľov zápisnice p. Jozefa Filu a Juraja Filu

 4. opravu uznesenia č. 6/2004 pod bodom A.6, kde má byť správne uvedené číslo odpredávanej parcely ako parcela č. 1014/78 o výmere 334 m2 k. ú. Krakovany. Ostatné podmienky predaja zostávajú v platnosti

 5. pracovný pomer kontrolóra obce p. Ľubomíra Pekaroviča na kratší pracovný čas podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov s platnosťou od 1.10.2004

 6. pracovný úväzok kontrolóra obce vo výške 0,135 s platnosťou od 1.10.2004. Platové náležitosti prináležia podľa jeho zaradenia a výšky úväzku.

 7. Žiadosť PŠD Krakovany-Stráže o odklad II. splátky dane z nehnuteľnosti v termíne do 30.10.2004. Tento odklad je potrebné považovať za posledný schválený v tomto roku.

 8. Odpredaj parcely č. 268/2 vo výmere 66 m2 a parcely č. 123/3 o výmere 66 m2 obe v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch pre manželov Figedyových v cene 200,- Sk/ 1 m2

 9. Zmenu rozpočtu obce Krakovany na rok 2004, a to navýšenie v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 526.000,- Sk. Podrobný rozpis položiek tvorí prílohu tejto zápisnice.

 10. Prevádzkovanie časti kanalizácie od prečerpávacej stanice po zaústenie do ČOV firmou TAVOS, a to po skolaudovaní uvedenej časti diela a odovzdaní do prevádzky

 11. Po dodaní písomnej žiadosti prenájom kultúrneho doku v mesiaci január 2005 pre Klub chovateľov "Českého staváka" na organizovanie výstavy holubov za riadnych nájomných podmienok platných v čase prenájmu.

 

B. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesenia č. 6/2004

2.      postúpenie sťažností rodiny Krihovej, Bočincovej a PŠD na prešetrenie v príslušných komisiách

3.      informácie o problematike reklamných tabúľ

4.      interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 7/2004 zo dňa 30. septembra  2004 schválené.