Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 6. septembra 2004

 

č. 6/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnil sa: Peter Radoský

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Schválenie Územného plánu obce Krakovany

5. Prekládka telefónnej linky na Veternej ulici

6. Rôzne

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň predložil poslancom na schválenie program rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. Jozef Štefanka predložil návrh na doplnenie programu rokovania o bod: "Finančné odmeňovanie predsedov komisií obecného zastupiteľstva". Tento bod žiadal doplniť ako bod č. 6. Starosta dal hlasovať o takto navrhnutom programe:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Schválenie Územného plánu obce Krakovany

5. Prekládka telefónnej linky na Veternej ulici

6. Finančné odmeňovanie predsedov komisií obecného zastupiteľstva.

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa:0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti. 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Ing. Michal Sedlák a Peter Kikta.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2004. Skonštatoval, že uznesenie sa priebežne plní a predniesol tieto základné informácie:

- Združenie pre separovaný zber - starosta obce podpísal zmluvu o vstupe do združenia,

- kosačka - Ján Remiš zaplatil prvú splátku na odpredaj nehnuteľnosti a za uvedené peniaze bola zakúpená nová, výkonnejšia kosačka pre potreby obce, najmä TJ a MŠ,

- PŠD - schválený odklad splátky bol realizovaný, zodpovedajúca finančná čiastka bola poukázaná na účet obce,

- odstránenie stavby č. 328 - schátralá budova "Fiedlerovec" bola na základe právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby zbúraná, plocha je vyčistená.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o stanovisku Krajského stavebného úradu k predloženému návrhu Zadania územného plánu obce Krakovany. Nakoľko je stanovisko kladné, bez výhrad a pripomienok, starosta informoval, že sa bude akceptovať uznesenie č. 5/2004, kde pod bodom A.12 bol tento schválený.

 

K bodu č. 5

 

Nakoľko poslanec Jozef Štefanka bol nútený opustiť rokovanie, starosta obce navrhol, že tento bod bude prerušený a bude sa z časových dôvodov rokovať najskôr o bode č. 6.

 

K bodu č. 6

 

Poslanec Jozef Štefanka navrhol, aby práca predsedov komisií obecného zastupiteľstva bola finančné ohodnotená.  Veľakrát riešia rôzne podania v čase osobného voľna a bolo by vhodné túto prácu oceniť. Navrhol, aby odmena bola 500,- Sk mesačne.

Poslanci sa najskôr rozhodli hlasovať o návrhu, či bude táto práca odmeňovaná.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Peter Radoský, ktorý sa vopred u starostu ospravedlnil za neskorší príchod.

 

Ďalej starosta predložil na hlasovanie návrh o výške odmeny. Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predložený návrh, že výška odmeny predsedu komisie obecného zastupiteľstva bude 500,- Sk mesačne.

V tejto súvislosti vystúpil poslanec Peter Kikta, ktorý sa vyjadril, že sa vzdáva vyplácania uvedenej odmeny.

 

Rokovanie opustil poslanec Jozef Štefanka.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o probléme, ktorý sa vyskytol na Veternej ulici. Telefónne káble, ktoré sú uložené v zemi, idú cez pozemky súkromných vlastníkov. Pri otvorení stavebnej zóny sa objavil problém, že ak budú chcieť stavebníci umiestniť na svoj pozemok žumpu, budú im prekážať telefónne káble. /V projektoch sa však už viac počítalo s výstavbou obecnej kanalizácie, nie súkromných septikov, v tom prípade by tieto káble neprekážali./  Slovenské telekomunikácie predložili cenovú ponuku na sumu cca 140.000,- Sk ako priame náklady na preloženie telefónneho kábla. Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či obec bude financovať túto prekládku v čiastke 140.000,- Sk.

Poslanec Jozef Filo sa vyjadril, že cesta na Veternej ulici nie je majetkoprávne usporiadaná, je stále vo vlastníctve súkromných osôb, takže prekládka vlastne nič nevyrieši, lebo káble budú stále umiestnené na pozemkoch súkromných vlastníkov. Je to dedičstvo z minulého obdobia, že miestne komunikácie nie sú majetkoprávne usporiadané.

Poslanec Peter Kikta sa priklonil k názoru, že bude efektívnejšie, ak by sa začalo na Veternej ulici radšej s výstavbou kanalizácie, ako robiť prekládku káblov.

Starosta na základe týchto vyjadrení dal hlasovať o návrhu, aby obec financovala prekládku telefónnych káblov na Veternej ulici. Hlasovaním za: 0, zdržal sa: 0, proti: 8, nehlasoval: 0, bol tento návrh zamietnutý.

 

K bodu č. 7

V bode rôzne sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo týmito záležitosťami:

 

Výstavba kanalizácie - firma HÍLEK Senica bude na budúci týždeň vykonávať tlakové skúšky na prečerpávacej stanici a jej pripojení na ČOV. Na základe týchto skúšok bude môcť prebehnúť kolaudácia časti stavby. Po skolaudovaní a odovzdaní do prevádzky bude možné uvažovať o zrušení zmluvy o dielo s firmou HÍLEK, nakoľko doterajšie skúsenosti s realizáciou tohto diela nie sú veľmi dobré.

 

Alojz Trebatický a manželka Antónia - žiadosť o odkúpenie parcely č. 293/1 diel 6 o výmere 27 m2, k.ú. Krakovany.

Manželia Trebatickí svoju žiadosť odôvodnili, že pri zameraní ich nehnuteľnosti /dom č. 17/ sa zistilo, že táto zasahuje až do uvedenej parcely. Nakoľko ich dom bol postavený ešte v roku 1920, veľmi radi by uvedenú záležitosť majetkoprávne vysporiadali.

Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy na cenu za odpredávanú nehnuteľnosť.

Jozef Filo predložil návrh 22,- Sk/1 m2,

Peter Radoský navrhol symbolickú 1,- Sk,

Ľubomír Pekarovič navrhol úradnú cenu 50,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol schválený návrh ceny 50,- Sk/1 m2.

 

Miroslav Augustín bytom Krakovany a Helena Šedíková bytom Beluša predložili na rokovanie opätovne ich žiadosť o odpredaj parcely č. 1014/34 k.ú. Krakovany vo výmere 334 m2.

Poslanci sa rozhodli najskôr hlasovať o tom, či sa uvedená nehnuteľnosť odpredá. Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Peter Radoský/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj schválený.

Ďalej sa pristúpilo k návrhu ceny odpredávanej nehnuteľnosti. Boli predložené rôzne sumy:

Jozef Filo - 300,- Sk, Peter Kikta - 400,- Sk, Juraj Filo - 350,- Sk, Ing Michal Sedlák - nie pod 300, skôr 400,- Sk.

 

Na rokovanie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

 

V závere bol na hlasovanie predložený návrh, aby sa hlasovalo o cene 400,- Sk/1 m2. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4 /P. Radoský, L. Žitnanský, Juraj Filo a Jozef Filo/, nehlasoval: 0, bola schválená cena 400,- Sk/1 m2.

 

Ervín Sedlák - ponuka na majetkoprávne usporiadanie miestnej komunikácie na ČOV

Pán Sedlák je stále majiteľom parcely, na ktorej je vybudovaná panelová cesta na miestnu ČOV a nehnuteľnosti, kde boli uložené siete - vodovod a plynovod na ČOV, kanalizačný zberač a signalizačný kábel. Uvedené siete tvoria vecné bremeno, ktoré z dôvodu údržby daných sietí by bolo vhodné, aby boli obci prístupné. Už pred zasadnutím obecného zastupiteľstva sa uskutočnili rokovania p. Sedláka so starostom obce a jeho zástupcom. Tu sa celá záležitosť predjednala a pán Sedlák  súhlasí, aby uvedenú nehnuteľnosť získala obec.

Jedná sa o výmeru cca 400 m2. V tomto období je už vypracovaný geometrický plán a predložený na zápis do katastra. V čase vyhotovenia zápisnice už bude zrejmé aj presné označenie odpredávanej parcely a jej presná výmera. Toto bude už uvedené v uznesení č. 6/2004. Poslanci vyzvali p. Sedláka, aby predložil návrh ceny, za akú túto nehnuteľnosť obci odpredá.  Prítomní sa zhodli na návrhu 150,- Sk/1 m2.

Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať. Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Ján Remiš - odpredaj nehnuteľnosti

Uznesením č. 3/2004 pod bodom A.6 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj p. 927/19 k.ú. Krakovany o výmere 5365 m2 pre p. Jána Remiša. Kedže kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy, menovaný požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie splátkového kalendára, nakoľko sa vyskytli časové posuny zo strany banky, ktorá poskytuje na uvedený prevod finančné prostriedky.

Pán Remiš už zaplatil čiastku 120.000,- Sk /bola použitá na nákup kosačky/, požiadal o splátkový kalendár na sumu 960.000,- Sk úhrada do 31.10.2004 a zbytok 261.250,- Sk do 15. júna 2005.

Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento splátkový kalendár schválený.

 

Ing. Michal Pisca - žiadosť o zníženie poplatku za odvoz odpadu

Pán Ing. Michal Pisca požiadal o prehodnotenie poplatku za odvoz odpadu. Poslanci boli oboznámení s celým textom jeho žiadosti. Žiaľ museli konštatovať, že systém určovania poplatku za odvoz odpadu nie je vo všetkých prípadoch spravodlivý, ale uvedené pravidlá boli schválené všeobecne záväzným nariadením obce. Pre budúci rok 2005 bude opäť nový postup určovania výšky poplatku, návrh bude predložený na verejné pripomienkovanie. V tomto znení zašle obecný úrad menovanému vyjadrenie k jeho žiadosti.

 

Dušan a Veronika Miklušákoví - žiadosť o prenájom obecného bytu

Menovaní manželia Miklušákoví požiadali o prenájom obecného bytu. Nakoľko momentálne nie je voľný žiadny obecný nájomný byt, žiadosť sa bude evidovať a bude sa o nej rokovať, keď sa byt uvolní. V tomto znení zašle obecný úrad vyjadrenie žiadateľom

 

Informácie starostu obce:

- údržba Holešky sa zatiaľ neuskutočňuje, nakoľko investor nemal uvoľnené finančné prostriedky na túto investičnú akciu,

- začali sa práce na dokončovaní prekládky káblovej televízie do zemných rozvodov, v rozpočte obce je na túto činnosť vyčlenených 90.000,- Sk,

- začali sa rekonštrukčné a dokončovacie práce na fasáde obecného úradu, dokončuje sa podbíjanie strechy a hromozvod, rekonštruuje sa vstupná terasa a fasádny náter,

- boli dokončené opravy a nové obklady na WC v budove kaderníctva,

- firma POPRO, ktorá má v prenájme budovu č. 341 prejavila záujem o odkúpenie tejto nehnuteľnosti, starosta obce vyzval poslancov, aby zvážili túto ponuku a v budúcnosti  ich vyzve, aby sa k danej problematike vyjadrili,

- Správa katastra Piešťany vykonala zápis obecným nájomných bytov do katastra a na uvedené byty bol obci vydaný list vlastníctva. Na základe tejto skutočnosti mohla obec vypracovať návrh záložnej zmluvy a zaslať ju k podpisu na  príslušné MVaRR.

- starosta zisťoval podmienky na používanie služobného vozidla na súkromné účely. Na daňovom úrade obdržal informáciu, že je potrebné postupovať podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Uvedené používanie je považované za nepeňažné plnenia. Na základe tejto skutočnosti požiadal poslancov, aby čiastočne zrušili uznesenie č. 4/2004 bod A.18, kde bola stanovená sadzba za používanie služobného vozidla na súkromné účely. V určení sadzby je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. od 1.8.2004.

- anonymná sťažnosť - na obecný úrad bola doručená anonymná sťažnosť, starosta obce ju postúpil na prerokovanie komisii na ochranu verejného poriadku, jej predseda ju však opätovne vrátil na obecný úrad s vyjadrením, že anonymom sa komisia nebude zaoberať. V tejto súvislosti starosta informoval, že na rodinu Miklovičovú /Krakovany č. 487/ bola podaná aj ústna sťažnosť od pána Bibiša, ktorú už komisia prešetrovala.

 

Rokovanie opustil Ladislav Žitnanský, ktorý sa presunul na rokovanie výboru TJ Družstevník Krakovany.

 

Ing. Michal Sedlák - informácie o vystúpeniach FS LUSK Krakovany

Predseda kultúrnej komisie informoval prítomných o zájazde FS LUSK Krakovany do Chorvátska, kde reprezentovali našu obec na viacerých kultúrnych podujatiach. Už dnes majú pozvánky na budúcoročné vystúpenia v zahraničí.

V súvislosti s FS LUSK požiadal, aby sa presne stanovili princípy financovania tohto folklórneho telesa. Uvedenou problematikou sa bude zaoberať finančná, kultúrna komisia a riaditeľ kultúrneho strediska.

 

Kontrolór obce - správa o vykonaní finančnej kontroly, plán činnosti na 2. polrok 2004

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič predniesol správu o vykonaní následnej finančnej kontroly na obecnom úrade. Táto správa tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Ďalej predložil na schválenie Návrh zamerania činnosti úseku hlavného kontrolóra obce Krakovany na 2. polrok 2004.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice. Zároveň bola dohodnutá požiadavky, aby bol v programe rokovania obecného zastupiteľstva vždy venovaný samostatný bod správe kontrolóra obce o vykonanej kontrole.

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák - akou formou je možné odmeniť Zuzanu Snohovú za vedenie detského folklórneho súboru?

Jozef Štefanka - poškodené dopravné značenie po obci, možnosť dopravného značenia "Prechod pre chodcov" pri autobusovej zastávke smerom na Piešťany. Je tam veľmi neprehľadná situácia, automobily od Vrbového značne ohrozujú chodcov prechádzajúcich cez komunikáciu.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2004 z 6. septembra 2004

 

 

 

UZNESENIE č. 6/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. septembra 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A. schvaľuje:

1.      program rokovania

2.      členov návrhovej komisie p. Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu

3.      overovateľov zápisnice p. Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského

4.      odmeňovanie predsedov komisií obecného zastupiteľstva sumou 500,- SK/mesačne v termíne od 1.9.2004,

5.      odpredaj časti parcely č. 293/1 diel 6 k. ú. Krakovany vo výmere 27 m2 pre manželov Trebatických v cene 50,- SK/m2. Menovaní budú taktiež znášať všetky náklady s prevodom uvedenej nehnuteľnosti,

6.      odpredaj parcely č. 1014/34 k. ú. Krakovany vo výmere 334 m2 v cene 400,- Sk/1 m2 pre Miroslava Augustína a Helenu Šedíkovú.  Menovaní budú taktiež znášať všetky náklady s prevodom uvedenej nehnuteľnosti,

7.      schvaľuje výkup parcely č. 1034  k. ú. Krakovany vo výmere 191 m2 pod miestnu komunikáciu a parcelu č. 1045/35 k. ú. Krakovany vo výmere 166 m2, na ktorej sú uložené inžinierske siete od p. Ervína Sedláka v cene 150,- Sk/1 m2,

8.      splátkový kalendár pre p. Jána Remiša na sumu 1.341.250,- Sk nasledovne: suma 120.000,- bola už zaplatená, suma 830.000,- Sk je splatná 31.10.2004, suma 130.000,- do 31.12.2004 a  suma 261.250,- Sk je splatná 15.06.2005.

9.      zmenu uznesenia č. 4/2004 bod A.18 ohľadne finančnej náhrady za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely,

10.  Návrh zamerania činnosti úseku hlavného kontrolóra obce Krakovany na 2. polrok 2004

 

B: berie na vedomie

  1. kontrolu uznesenia č. 5/2004,

  2. platnosť uznesenia č. 5/2004 v bode A.12 Zadanie územného plánu obce Krakovany,

  3. vyhlásenie predsedu finančnej komisie o vzdaní sa finančnej odmeny ako predsedu finančnej a školskej komisie,

  4. informáciu o prácach na prečerpávacej stanici kanalizácie

  5. žiadosť Ing. Michala Piscu o prehodnotenie poplatku za odpad,

  6. žiadosť Dušana a Veroniky Miklušákových o prenájom obecného bytu,

  7. správu kontrolóra obce o vykonaní následnej finančnej kontroly na OcÚ,

  8. interpelácie poslancov.

 

C: neschvaľuje:

  1. financovanie prekládky telefónnych káblov na Veternej ulici.

 

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 6/2004 zo dňa 6. septembra  2004 schválené.