Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 13. decembra 2004

 

č. 10/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2005

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie program rokovania. Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti. 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Ing. Michal Sedlák a Anna Belobradová.   

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Petra Kiktu a Mgr. Juraja Filu. 

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2004. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené. 

 

K bodu č. 4

 

Pracovníčka obecného úradu p. Belicová oboznámila poslancov s postupom pri uvoľnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe uznesenia č. 9/2004 poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Petra Radoského.

Podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí bol ako prvý náhradník zvolený Rastislav Tonkovič. Menovaný sa  30.6.2003 odsťahoval z obce Krakovany, na základe tejto skutočnosti podľa § 25, odsek 2 písmeno f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov jeho mandát zanikol.

Ďalším v poradí podľa počtu získaných platných hlasov je kandidát Jozef Macháč /kandidát politickej strany SDĽ/.

Menovaný bol prizvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starosta obce ho vyzval, aby zložil zákonom predpísaný sľub.

Menovaný Jozef Macháč zložil sľub poslanca, čo potvrdil svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti mu starosta obce odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov.

Poslanec Jozef Macháč sa ujal svojho mandátu a stal sa riadnym členom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch.

 

K bodu č. 5

 

Na základe § 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec Krakovany zverejnila 29. novembra 2004 návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Starosta skonštatoval, že občania obce k danému návrhu nepredložili žiadne pripomienky.

Nasledovalo postupné rokovanie o jednotlivých  častiach predloženého VZN.

Prvá pripomienka:

§ 6 - spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti /oslobodenie/

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválenie doplnenie tohto paragrafu o bod h/že od dane sú oslobodené aj pozemky pod kostolom sv. Mikuláša, kostol sv. Gála /spolu s príslušným parkom/ a parcela, na ktorej je umiestnená budova sídla farského úradu. Uvedená pripomienka bola prerokovaná na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy v Trnave.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola pripomienka schválená. Záhrada farského úradu nie je oslobodená, nakoľko je prenajímaná na poľnohospodárske účely.

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišiel kontrolór obce Ľubomír Pekarovič.

 

Druhá pripomienka:

§ 6 - spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti /vyrubenie dane/

Splatnosť dane pre PO pri sadzbe od 5.000 do 100.000,- Sk

a/ do 31.03.2005 vo výške 30%

b/ do 30.06.2005 vo výške 30%

c/ do 30.09.2005 vo výške 40%

Splatnosť dane pre PO pri sadzbe od 100.000,- Sk

a/ do 31.03.2005 vo výške 25%

b/ do 30.06.2005 vo výške 25%

c/ do 30.09.2005 vo výške 25%

d/ do 30.11.2005 vo výške 25%.

 Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola pripomienka schválená.

 

Tretie pripomienka:

§ 8 - daň za užívanie verejného priestranstva

V tejto súvislosti sa len formou uznesenia navrhlo, aby plocha verejného priestranstva určeného na predaj bola stanovená na 14 m2, na základe tejto skutočnosti sa bude od 1.1.2005 inkasovať za predajné miesto 70,- Sk /14 m2 x 5,- Sk  (sadzba za 1 m2).

 

Iné pripomienku k návrhu neboli poslancami predložené.

 

Starosta predložil na schválenie návrh VZN o miestnych daniach ako celku:

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil na schválenie návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2005. Predložený návrh tvorí súčasť originálu tejto zápisnice.

 

Návrh príjmov rozpočtu obce Krakovany na rok 2005  -        14.272.000,- Sk

Návrh výdavkov rozpočtu obce Krakovany na rok 2005 -      14.272.000,- Sk.

Predseda komisie zdôvodnil výšku jednotlivých položiek príjmov a výdavkov.

 

Poslanec Ing. Michal Sedlák mal k predloženému návrhu poznámku, aby sa bližšie vyšpecifikovali príjmy a výdavky pri organizovaní folklórneho festivalu.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočet obce Krakovany na rok 2005  schválený.

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala z Fondu národného majetku poukázané finančné prostriedky ako vratku za investície na verejnom osvetlení na Veternej ulici.

Poukázanú sumu 275.000,- Sk je potrebné účelovo vyčerpať na rozvojové programy obce.

Starosta navrhol, aby sa v sume 140.000,- Sk zakúpili chýbajúce nové svietidlá na verejné osvetlenie /51 svietidiel je už vymenených/ a suma 135.000,- Sk by sa použila na dokončenie rekonštrukcie rozvodov káblovej televízie.

Zároveň je potrebné o sumu 275.000,- Sk navýšiť príjmy a výdavky rozpočtu obce Krakovany.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený účel použitia finančných prostriedkov a navýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu obce Krakovany na rok 2004 o sumu 275.000,- Sk.

Na základe tejto skutočnosti sa rozpočet  obce v príjmoch zvyšuje zo sumy 15.320.000,- Sk na sumu 15.595.000,- a vo výdavkoch zo sumy 15.320.000,- Sk na sumu 15.595.000,- Sk.

 

K bodu č. 7

 

Novoročné posedenie poslancov obecného zastupiteľstva

Na základe dohody prítomných poslancov sa novoročné posedenie uskutoční vo štvrtok 6. januára 2005 o 18.00 h v zasadačke kultúrneho domu v Krakovanoch.

 

Správa audítora za rok 2003

V termíne od 1. decembra 2004 prebiehal na obecnom úrade audit za rok 2003, ktorý vykonávala Ing. Marta Serenčešová.  Na zasadnutie obecného zastupiteľstva predložila Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2003.

Starosta uvedenú správu predniesol a výrok audítora bol, že vydáva správu bez výhrad.

 

 

 

RSP, s. r. o., Orviská cesta 421/11, Piešťany - žiadosť

Firma RSP. s.r.o., Piešťany požiadala obec o vydanie súhlasu k prenájmu železničnej zastávky Krakovany. Obec už v minulosti odstúpila od zámeru prenajať si uvedenú nehnuteľnosti. Železnice SR sa dohodli s uvedenej firmou, že jej túto nehnuteľnosť prenajmú, ale k uvedenému zámeru je potrebný súhlas obce.

Obec už niekoľkokrát urgovala Železnice SR o vykonanie údržby budovy, ktorá bola výrazne poškodená počas víchrice v minulom mesiaci.  Uvedenú opravu už vykoná nový nájomca.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený súhlas k nájmu železničnej zastávky pre firmu RSP, s.r.o. Piešťany.

 

Ante Petričevič - žiadosť o súhlas k prevádzkovaniu nevýherných zábavných  prístrojov

Menovaný požiadal obec o vydanie súhlasu na prevádzkovanie 2 kusov nevýherných  hracích prístrojov. Ide o šípkový prístroj a biliardový stôl.

Na základe už schváleného VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany bola schválená sadzba 500,- Sk za 1 prístroj.

Na základe uvedeného bude žiadateľovi zaslaná odpoveď na jeho žiadosť.

 

Ondrej Sabo - žiadosť o odpustenie poistného

Nájomca Kaviarne u Notára požiadal o odpustenie poistného za budovu kaviarne. Argumentoval, že do rekonštrukcie budovy investoval značné finančné prostriedky. Budovu obec poistila ako celok, poistná suma je 6.100,- Sk a zahŕňa kaviareň, kaderníctvo a klub mladých.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o odpustenie poistného schválená.

 

Interpelácie:

- starosta informoval poslancov o vykonaných tlakových skúškach na kanalizačnom potrubí s napojením na ČOV.

- predseda finančnej komisie požiadal starostu obce, aby obec vystavila pre firmu HÍLEK Senica penalizačnú faktúru na nedodržanie zmluvy o dielo.

- poslanec Ladislav Žitnanský zhodnotil Vianočné posedenie pre dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 12.12.2004 v kultúrnom dome v Krakovanoch. Mal pripomienku, aby bolo zlepšené osvetlenie javiska, nakoľko účinkujúcich nebolo dostatočne vidieť.

- poslanec Jozef Štefanka informoval o riešení sťažnosti Zdenky Machalovej na exmanžela Branislava Machalu. Na zasadnutí bol prijatý záver, že obecný úrad nasmeruje pani Zdenku Machalovú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, ktorý rieši dané problémy.

 

Predseda finančnej komisie predložil na schválenie návrh na odmenu pre starostu obce za IV. štvrťrok 2004.

Aritmetickým priemerom navrhnutých súm bol predložený na schválenie návrh vo výške 38%.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Predseda finančnej komisie predložil na schválenie návrh na odmenu pre kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2004. /Najvyššia hranica je 30%/

Aritmetickým priemerom navrhnutých súm bol predložený na schválenie návrh vo výške 14%.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2004 z 13. decembra 2004

 

UZNESENIE č. 10/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

  1. schvaľuje:
 1. Program rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení Ing. Michal Sedlák a Anna Belobradová
 3. Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Mgr. Juraja Filu
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany na rok 2005
 5. aby plocha verejného priestranstva určeného na predaj bola stanovená na 14 m2, na        základe tejto skutočnosti sa bude od 1.1.2005 inkasovať za predajné miesto 70,- Sk /14 m2 x 5,- Sk  (sadzba za 1 m2).
 6. návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2005
 7. súhlas pre firmu RSP, s.r.o., Piešťany k prenájmu železničnej zastávky od Železníc Slovenskej republiky
 8. žiadosť o odpustenie poistného za budovu kaviarne u Notára pre p. Ondreja Sabu
 9. odmenu starostovi obce za IV. štvrťrok 2004 vo výške 38%
 10. odmenu kontrolórovi obce za IV. štvrťrok 2004 vo výške 14 %
 11. navýšenie rozpočtu obce na rok 2004 v položke príjmov a výdavkov o sumu 340.000,- Sk / 275.000 + 65.000/. Na základe tejto skutočnosti sa rozpočet  obce v príjmoch zvyšuje zo sumy 15.320.000,- Sk na sumu 15.660.000,- a vo výdavkoch zo sumy 15.320.000,- Sk na sumu 15.660.000,- Sk. Suma 275.000,. Sk, ktorú obec získala z Fondu národného majetku bude čerpaná na rozvojové programy: 140.000,- Sk na zakúpenie nových svietidiel na verejné osvetlenie a 135.000,- Sk na dokončenie rekonštrukčných prác na rozvodoch káblovej televízie v obci. Vzhľadom k tomu, že rozpočtom plánované príjmy neboli realizované v plnej  výške, suma 65.000,- Sk predstavuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 29.700,-  /faktúry FD 04/1/1/386 vo výške 20.150,- Sk, FD 04/1/1/386 vo výške 9.550,- Sk - geodetické práce 2002 Ing. Jančiček (územný plán) a na úhradu bežných výdavkov vo výške 35.300,- Sk.

 

  1. berie na vedomie:
 1. zloženie sľubu Jozefa Macháča ako nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch
 2. organizovanie novoročného stretnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch dňa 6. januára 2005 o 18.00 h v zasadačke kultúrneho domu
 3. správu audítora za rok 2003
 4. interpelácie poslancov

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 10/2004 zo dňa 13.12.2004 schválené.