Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 Vznik samostatného poľovníckeho združenia
§

  V roku 1991 došlo k rozdeleniu JRD Trebatice na samostatné podnikateľské subjekty a v našom katastri vzniklo PŠD Krakovany – Stráže a tým aj nové poľovnícke združenie PZ Králik Krakovany o  výmere 892 ha poľovných pozemkov. Bol vypracovaný nový poľovnícky poriadok, ktorý vypracoval výbor PZ.

I.        Pre všetkých členov PZ Králik Krakovany-Stráže sú v plnom rozsahu platné vzorové stanovy SPZ. Pre všetkých členov platí aj ďalej uvedený Domáci poriadok.

II.        Poľovníctvo, ako súčasť národného hospodárstva je dobrovoľnou organizáciou, kde sa riadi, kontroluje, cieľavedome zveľaďuje a zušľachťuje lovná zver. PZ "Králik"Krakovany-Stráže obhospodaruje 904 ha pôdy. V našom revíri sú zastúpené nasledovné druhy úžitkovej zveri: A/ zajac B/ bažant C/ srnčia zver D/ jarabica

Celú činnosť PZ riadi výbor PZ zvolený členskou schôdzou v tomto zložení: A/ predseda B/ poľovný hospodár

C/ tajomník D/ pokladník E/ člen výboru

Popri základných ustanoveniach Domáci poridok upresňuje povinnosti a práva všetkých členov PZ, ako aj dodržiavanie zákonných nariadení. Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza. PZ hospodári podľa svojho rozpočtu schváleného členskou schôdzou.

Našou úlohou je starať sa o zveľaďovanie a rozvoj poľovníctva, a to sústavnou starostlivosťou o zver, jej chov, zlepšením úžitkovosti revíru a jej hospodárskeho zúžitkovania.

P r á v a   a   p o v i n n o s t i   č l e n o v  P Z

1./ Každý člen je povinný dodržiavať ustanovenia zákona a vyhlášky o poľovníctve, ako aj Vzorových stanov a Domáceho poriadku vydaného PZ ´´Králik´´.  a/Každý novoprijatý člen  od roku 2002 je povinný uhradiť do pokladne PZ Králik Krakovany-Stráže členský poplatok vo výške 1000 Sk

2./ Do revíru na výkon práva poľovníctva smie chodiť len ten člen PZ, ktorý je držiteľom platného poľovného lístka ,zbrojného preukazu a má platnú povolenku.

3./ Poľovať na srnčiu zver môže len člen PZ ´´Králik´´ na základe povolenky, ak je držiteľom guľovej zbrane.

4./ Rozdelenie diviny sa bude realizovať podľa zásluh člena na činnosti  v PZ. Na rozdelenie  diviny je určený hospodár PZ /resp. Výbor PZ/, ktorý vedie presnú evidenciu rozdelenia diviny.

5./ Člen, ktorý odvezie autom divinu na verejné zásobov. obdrží prislúchajúcu finančnú  čiastku podľa počtu km a kubatúri auta podľa vyhlášky, to isté platí, keď výbor určí člena na zabezpečenie dovozu a odvozu vlastným motorovým vozidlom členv PZ.

6./ Trofej na chovateľskú prehliadku si musí zabezpečiť každý člen sám.

7./ Náhrada chovateľom poľovne upotrebiteľných. psov: veľké plemená 2.500 Sk ročne, malé plemeno 1.200 Sk ročne. Náhrada na náklady skúšok a veterinárne ošetrenie sa bude hradiť podľa predložených dokladov.

      a/ Za šteňa, alebo staršieho jedinca plemien stavačov až do nadobudnutia kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti, najviac však do dvoch rokov veku, ročne 500 Sk

      b/ Za úspešné absolvovanie skúšok jedinca plemien stavačov:  v    I.  cene 700,-- Sk  jednorázovo po skúškach v   II.   cene 600,-- Sk  jednorázovo po skúškach ; v  III.   cene 500,-- Sk  jednorázovo po skúškach

8./ Členovia výboru, ktorí budú aktívne pracovať, zúčastňovať sa zasadnutia výboru, bude im ročne pripočítaných 10 brigádnických hodín.

9./ Každý člen po splnení povinností v PZ si môže 1x ročne pozvať hosťa na spoločnú poľovačku na zajacov.Pať najaktívnejších členov si môže pozvať hosťa i viackrát – toto musí byť dohodnuté vopred s výborom PZ.

§10./ Stanovenie počtu brigádnických hodín – každý člen PZ je povinný odpracovať v priebehu   §       sleodvaného obdobia 24 brigádnickych hodín, či už na prácach v PZ Poľnohospodárskom šľachtiteľskom družstve Krakovany, alebo na prácach organizovaných OcÚ Krakovany. Evidenciu brigádnických hodín bude viesť poverený člen výboru PZ. Účasť členov na brigáde bude zaevidovaná na prezenčnej listine, ktorú na  znak súhlasu podpíše každý člen, ktorý sa na brigáde zúčastnil. Uzávierku prehľadu odpracovaných brigádnických hodín podpisujú na znamenie správnosti predseda PZ, kontrolór a člen poverený evidenciou odprac. brigádnických hodín. Nesplnenie predpísaného počtu brigádnických hodín bude člen uhrádzať do pokladne PZ  a to za každú neodpracovanú hodinu 30 Sk. Neodpracovanie 75 % brigádnických hodín tj. 18 hod. bude naviac postihnuté zákazom účasti člena na spoločných poľovačkách a vylúčenie člena z odmeňovania v danom období.

§11./ Zníženie počtu odpracovania brigádnických hodín môže schváliť výročná členská schôdza a to:  a./ u vážne chorých členov§      b./ členov vo výkone vojenskej služby §      c./ iných odôvodnených prípadoch, o ktorých rozhodne členská schôdza §      d./ členovia nad 60 rokov

§12./ Finančné odmeny – ich výška závisí od ekonomickej situácie PZ. Finančné odmeny sa  môžu vyplácať:

§       a/ ak je výsledok hospodárenia aktívny §       b/ aj sa nezistia závažné nedostatky v činnosti PZ

§       c/ finančná odmena môže byť nahradená nákupom nábojov pre členov PZ podľa  odpracov. hodín v bode č. 10./ a jeho mimoriad. aktivite v PZ.

§13./ Prehľad o ulovenej úžitkovej zveri vedie poľovný hospodár vo výkaze o love a úhyne        zveri. Z týchto údajov musí byť zrejmý dátum ulovenia, hmotnosť, počet kusov a ako  bolo s divinou naložené /dodávka na verejné zásobov., vlastná spotreba/.

14./ Základné povinnosti členov PZ sú stanovené vo ´´Vzorových stanovách SPZ´´. Okrem týchto základných povinností je každý člen nášho PZ  povinný:

      a/ každý člen musí mať zhotovený krmelec

      b/ zabezpečiť zimné prikrmovanie zveri v čase od 15.10. do 31.3. podľa počasia,

      c/ zúčasťňovať sa na každej spoločnej akcii, napr. schôdzi, brigádach, poľovačkách, ktoré  poriada PZ.  V prípade, že sa člen nemôže zúčastiť, musí sa vopred ospravedlniť  a  zabezpečiť si za seba rovnocennú náhradu. Neospravedlnená účasť sa bude  považovať ako porušenie základných povinností a tento priestupok bude riešený výborom PZ.

      d/ všetci členovia sa musia zapísať do knihy návštev v revíri

      e/ za odstrelenú škodnú líšku na spoločných poľovačkách budú domáci poľovníci platiť poplatok 100,- Sk hostia 200,- Sk.

 f/ dodržiavať Stanovy a Disciplinárny poriadok SPZ. Pri porušení Stanov SPZ  a domáceho poriadku, môže výbor PZ trestať členov PZ nasledovne: 1/ napomenutie  2/ písomné pokarhanie s výstrahou

             3/ obmedzenie počtu spoloč. Poľovačiek   4/ zákaz lovu  5/ odvolanie z funkcie Pz

             6/ pri stálom porušovaní disciplíny a poriadku dočasné vylúčenie z PZ   7/ trvalé vylúčenie z PZ

g/ aspoň 2x mesačne vykonať vychádzku do revíru za účelom tlmenia škodnej zveri

h/ zmeny a doplnky tohoto Domáceho poriadku môže vykonávať výbor PZ na základe schválenia členskej schôdze

15./ Domáci poriadok bude na znak súhlasu podpísaný všetkými členmi Pz ´´Králik´´ Krakovany-Stráže a každý člen obdrží jednu kópiu tohoto poriadku.