Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Odpredaj majetku obce

 

Zámenná zmluva medzi manželmi Niznerovými a Obcou Krakovany (vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce - ZOS a vo vlastníctve manželov Niznerových)

- žiadosť

- zámenná zmluva manželia Nineroví - Obec Krakovany

- geometrický plán str.1 , str.2

zverejnené 25.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o odpredaj parcely - MUDr. Irena Sudorová a Mgr. Silvia Ondrejičková

 

- otvoriť Žiadosť    - otvoriť prílohu  zverejnené 22.02.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o odpredaj parcely - Zdenko Jurda

 

- otvoriť Žiadosť      zverejnené 09.08.2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o odpredaj parcely

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť, ktorú podala Katarína Jurdová a Štefan Jurda na odpredaj parcely č. 134/1  diel 11 o výmere 16 m2, a parcely č. 133 diel 12 o výmere 9 m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, nakoľko uvedené parcely využívajú dlhé roky. Na odčlenenie parciel si žiadatelia dali zhotoviť geometrický plán č. 39/2012, ktorý vypracovala  geodetická kancelária Roman Klču a overila ho Ing. Eva Gonová, Správa katastra v Piešťnoch dňa 13.6.2012. Žiadatelia navrhli kúpnu cenu 2,00€/m2.  Táto žiadosť nebola pred schvaľovaním zverejnená, preto starosta obce navrhol poslancom schváliť len predbežný súhlas. Konečný súhlas môžu poslanci schváliť až po zverejnení žiadosti na internetovej stránke obce min. 15 dní pred schvaľovaním.   Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na odpredaj parciel č. 134/1 diel 11 o výmere 16 m2 a 133 diel 12 o výmere 9 m2   zastavené plochy, k.ú. Krakovany  pre Katarínu Jurdovú a Štefana Jurdu, Južná ulica 119 Krakovany za cenu 2,00€/m2, čo predstavuje 50,00€. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Jurda), bol predbežný súhlas na odpredaj p.č. 134/1 diel 11 a 133 diel 12, zastavané plochy, k.ú. Krakovany za cenu 2,00€/m2 schválený.

- žiadosť o odpredaj pozemku Štefan Jurda a Katarína Jurdová

- žiadosť o odpredaj pozemku Katarína Jurdová

- geometrický plán str.1 , str.2 , str.3

 

Uznesenie č. 70/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Kataríny Jurdovej  a Štefana Jurdu na odpredaj p.č.134/1 diel 11 o výmere 16m2 a p.č. 133 diel 12 o výmere 9m2  zastavené plochy, k.ú. Krakovany na vysporiadanie vlastníckych vzťahov

 

Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj p.č.134/1 diel 11 o výmere 16m2 a p.č. 133 diel 12 o výmere 9m2  zastavené plochy, k.ú. Krakovany pre Katarínu Jurdovú a Štefana Jurdu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov za  cenu 2 €/m2.

 

Prítomných: 7

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 Jurda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

    Dušan Maťus, týmto žiada obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu, ktorý je vo vlastníctve Obce Krakovany.

      Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v  zastavanom území obce Krakovany,  katastrálne územie Stráže,  zapísanú Správou katastra Piešťany na LV č. 1899 ako parcelu registra C evidovanú na katastrálnej mape parcelné č. 607/59 orná    

    pôda o výmere 1826 m2. Obec Krakovany je spoluvlastníkom tejto parcely v spoluvlastníckom podiele 1/10, t.j. 182,6 m2.  Je som vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 9/10 z uvedenej parcely. Na tento pozemok  si dal vyhotoviť

    geodetické zameranie za účelom využitia pozemku na výstavbu.

    Pozemok je pre výstavbu využiteľný len sčasti (asi 1/3), pretože cez tento pozemok prechádza vysoké napätie, el. energie a ochranné pásmo od posledného vodiča je 10 m, čo je zakreslené i v náčrte geodeta. Na väčšej časti parcely (2/3) nie

    je možné postaviť žiadnu, ani drobnú stavbu. Slúžila by ako parkovisko, prípadne zelená zóna. Za jeden m2 ponúka 8 €, pretože 2/3 pozemku, ako spomenul sa nedajú využiť pre výstavbu. Je vlastníkom vedľajšej nehnuteľnosti a to

    parc. č. 607/58, ktorá je tiež z časti znehodnotená (prechádza cez ňu vysoký tlak vody).

    Na týchto nehnuteľnostiach má záujem vybudovať bytové jednotky. Ak dá obec Krakovany súhlas k odpredaju spoluvlastníckeho podielu 1/10 na vyššie uvedenej parc. č. 607/59 bude mať záujem tiež o stretnutie s poslancami a starostom

    obce, kde by svoj podnikateľský zámer osobne prezentoval.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec  Krakovany si  kúpnopredajnou zmluvou s dotknutými vlastníkmi Danielom Rajčákom a manželkou Helenou Rajčákovou, rodenou Hromadovou,  vysporadúva  svoje  pozemky nasledovne:

  1. Daniel Rajčák predáva Obci Krakovany  parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¼, čo činí 32,2 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2.
  2. Daniel Rajčák a manželka Helena Rajčáková rodená Hromadová, predávajú Obci Krakovany  parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 48/4 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 129 m2, zapísanú na LV č. 235, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu ¾  čo činí 96,8 m2 za dohodnutú sumu 1,7 €/m2. Uvedenú parcelu vlastnia v BSM.
  3. Obec Krakovany, so sídlom Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany predáva do BSM Danielovi Rajčákovi a manželke Helene Rajčákovej rodenej Hromadovej, obaja bytom parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/2 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 45 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti za dohodnutú sumu 1,7 €/m2  a parcelu registra C evidovanú  na katastrálnej mape, parc. č. 51/3 – zastavané plochy a nádvoria  v katastrálnom území Stráže,  o výmere 12 m2, zapísanú na LV č. 1361, v celosti  za dohodnutú sumu 1,7 €/m2.

Obec  Krakovany pri podpise kúpnopredajnej zmluvy vyplatí:

  1. Danielovi Rajčákovi  54,74,- €.
  2. Danielovi Rajčákovi a manželke Helene Rajčákovej rodenej  Hromadovej  164,56,- €.

Daniel Rajčák a manželka Helena Rajčáková rodená Hromadová vyplatia pri podpise zmluvy obci Krakovany  96,9,- €.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh spoločnosti Inalfa Roof Systems

nákres riešeného chodníka /Trebatice-Krakovany/ vrátane ostrovčekov pre lavičky, altánok - kliknutím otvoríte

 

Preloženie chodníka bolo schválené obecným zastupiteľstvom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 8/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín o odkúpenie p.č. 544/5  orná pôda, k.ú. Stráže o výmere 40 m2, za cenu 20,00 €/m2

 

Schvaľuje

Odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže orná pôda o výmere 40 m2,  pre Ing. Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín,  za cenu 20,00€/m2 celkom 800,00 €, za podmienok, že sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovený GP, vyhotovený Zuzanou Gackovou dňa 21.11.2011 č. 155/2011, overený Správou katastra Piešťany dňa 28.11.2011 Ing. Evou Gonovou. Predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.  Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. e),  zákona 138/1991 Z.z. (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) – vysporiadanie chodníka a miestnej komunikácie na Železničnej  ulici. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 10/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh starostu obce na vysporiadanie miestnej komunikácie Hrádze a rozšírenie vjazdu do Krátkej ulice podľa GP č. 156/2011 vyhotoveného dňa 24.1.2012 Zuzanou Gackovou a overený Správou katastra Piešťany dňa 1.2. 2012 Ing. Evou Gonovou.

 

Schvaľuje

predbežný súhlas 

na  predaj novovytvorenej p. č. 241/2, diel 2 o výmere 16m2, ktorá je odčlenená z  parc. č. 241 – zastavaná plocha o výmere 892 m2, zapísanej na LV č. 1365 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je Obec  Krakovany. Túto novovytvorenú parcelu predáva Obec Krakovany za dohodnutú sumu 17,00 €/m2, kupujúcemu Vladimírovi Glasnákovi, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie  novovytvorenej parcely č.253/2 - záhrada, diel 4 o výmere 18 m2 za dohodnutú cenu 17,00 €/m2. Táto novovytvorená parcela je odčlenená z parcely č. 253 o výmere 352 m2 – záhrada, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území  Krakovany. Jej výlučným vlastníkom je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie p.č. 253/2  diel 8 o výmere 2m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/2 – zastavaná plocha o výmere 412 m2, zapísanej na LV č. 422 v katastrálnom území Krakovany, ktorej výlučným vlastníkom je je Vladimír Glasnák, bytom Nám. sv. Floriána 179/6, Krakovany.

Odkúpenie novovytvorenej parcely č.253/2, diel 6 o výmere 1m2, ktorý je odčlenený z parc. č. 258/1 – zastavaná plocha o výmere 419 m2, zapísanej na LV č. 595 v katastrálnom území Krakovany, ktorú  vlastnia Peter Kriho a manželka Lucia Krihová, rod. Sýkorová, bytom Lančár č.8  za dohodnutú cenu 17,00 €/m2.

Novovytvorená parc. č.253/2– zastavaná plocha, ktorá pozostáva z dielov 4,6 a 8 má spolu 21m2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uznesenie č. 11/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Ireny Sudorovej, Štúrova 386, Ilava o predaj pozemku p.č. 2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 2285.

 

Schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj p.č.  2514/2 k.ú. Vrbové o výmere 106 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 2285,  pani   Mgr. Silvii Ondrejičkovej, Zbezianska 289/3, Horné Srnie a MUDr. Irene Sudorovej, Štúrova 386, Ilava za cenu 35 €/m2. Náklady spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí žiadateľ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uznesenie č. 12/1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti GERANIUM, s.r.o.,  Semenárska1, Vrbové na odpredaj, alebo dlhodobý prenájom  pozemku, p.č. 428, k.ú. Krakovany  o výmere 98 m2, orná pôda zapísaný na LV 1769.

 

 

 

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom. p.č. 428, k.ú. Krakovany  o výmere 98 m2, orná pôda zapísaný na LV 1769 spoločnosti GERANIUM, s.r.o.,  Semenárska1, Vrbové. Návrh nájomnej zmluvy predloží Obec Krakovany 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o zámenu pozemkov medzi Vladimírom Pekarčíkom, Ľubošom Madunickým a Obcou Krakovany - návrh vo formáte .pdf - otvoriť

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov, o ktoré požiadala pani Anna Lacková, bytom Krakovany, Hlavná ulica 201, na základe novovytvoreného geometrické plánu č. 16/2010, ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Ing. Márie Minarechovej.  Žiadosť sa dá rozdeliť na dve časti. V prvej pani Lacková žiada o zámenu parciel diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany. Poslanci sa zhodli, že pri zámene aj odpredaji budú postupovať v zmysle zákona 138/1991 § 9 ods. 8, písm. b), o nakladaní s obecným majetkom,  a tak rozhodnutie, na ktorom sa na dnešnom zasadnutí uznesú budú len predbežné. Konečné stanovisko bude dané až na ďalšom zasadnutí OZ. K  tejto časti žiadosti poslanci nemali pripomienky,  starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas so zámenou parciel diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na zámenu parciel  diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, a diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, schválený.

V druhej časti sa poslanci zaoberali žiadosťou pani Lackovej o odkúpenie parciel

- diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria.

Spolu sa jedná o odkúpenie 64 m2. Pani Lacková navrhuje odkúpiť novovytvorené parcely za tú istú cenu, ako bola v roku 2001 odpredaná p.č. 305/39, k.ú. Krakovany pani Heskovej. Vzhľadom k tomu, že predajná cena, za ktorú obec Krakovany predala p.č. 305/39 v roku 2001 bola 4,00 Sk/m2 s uvedenou cenou poslanci nesúhlasili. Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby sa na odpredaj pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Krakovany pripravila smernica, podľa ktorej sa v takýchto prípadoch bude postupovať, napriek tomu bude potrebné každú žiadosť posudzovať individuálne. V tomto prípade navrhol Mgr. Lukáš Radoský, aby predajná cena bola vo výške 1,66 €/m2. To je cena, za ktorú obec Krakovany vykupovala pozemky pod miestne komunikácie.  K tomuto návrhu sa pridal aj poslanec Mgr. Juraj Filo a Martin Gono.  Za predbežný súhlas na odpredaj  parciel   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany – zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kitka), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj parciel schválený. 

Uznesenie č. 19/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Anny Lackovej o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

B/ schvaľuje

Predbežný súhlas na zámenu diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany, podľa  GP č. 16/2010.

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

C/schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj  parciel   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 pani Lackovej Anne, bytom Hlavná ulica  201,  Krakovany.

 

Prítomných:9

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Kikta)

Nehlasoval:0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žiadosť  o odkúpenie parcely, ktorú  predložili Ľuboš Madunický, bytom Strážovská ulica 533/2 Krakovany a Vladimír Pekarčík, bytom Sadová ulica 472/5 Krakovany.  Žiadajú odpredaj parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany do podielového spoluvlastníctva,  každý v polovici. Predpokladaná výmera by bola 350m2. Bude odčlenená geometrickým plánom. Novovytvorenú parcelu predpokladajú použiť na vybudovanie trafostanice a studne pre účely rekreačno-športového areálu.  Taktiež žiadajú o zriadenie vecného bremena  na parcelu č. 527, k.ú. Krakovany, cez ktorú budú vedené inžinierske siete na p.č. 508/2, k.ú. Krakovany. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Jozef Štefanka a odišiel.  Poslanci navrhli  uvedenú  časť parcely  č. 526/1 odpredať za cenu 1,66 €/m2.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním  za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Florek), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany pánom Ľubošovi  Madunickému a Vladimírovi Pekarčíkovi  za cenu 1,66 €/m2 schválený. 

Starosta obce dal ešte hlasovať za zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany, podľa  nákresu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol súhlas na zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany schválený.

 

 

Uznesenie č. 20/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 Žiadosť Ľ. Madunického a Vladimíra Pekarčíka o odkúpenie časti parcely 526/1 k.ú. Krakovany

 

 

 

B/Schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 526/1, k.ú. Krakovany pánom Ľubošovi  Madunickému a Vladimírovi Pekarčíkovi  za cenu 1,66 €/m2 po vyhotovení GP.

 

Prítomných:8

Za:7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Florek)

Nehlasoval:0

 

C/schvaľuje

súhlas na zriadenie vecného bremena na p.č. 527, k.ú. Krakovany , cez ktorú budú vedené inžinierske siete

 

Prítomných:8

Za:0

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0