Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN

Futbal:  Aktuálne výsledky   A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Dvakrát

Folklórne slávnosti Krakovany 2004

Zhodnotenie sezóny 2003/04

Hudobné okienko

Školská dilema

Dobrovoľný hasičský zbor

Oblek našich predkov

Starosta sa prihovára

Tradičnému turnaju počasie neprialo

HLAS KRAKOVIAN - elektronické vydanie štvrťročníka pre obyvateľov obce, vydáva Obecný úrad Krakovany, adresa redakcie: Nám. Sv. Mikuláša 4, 92202 Krakovany, šéfredaktor: Mgr. Juraj Filo, redaktori: Andrej Čelín (zást. šéfredaktora), Lukáš Radoský. Registrácia: Okres. úrad Piešťany pod č. OVVS/2003/21533/LE