Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Geografická poloha

 

   Obec Krakovany sa nachádza v západnej časti Slovenska a je súčasťou okresu Piešťany. Ten sa nachádza z hľadiska geografického v tzv. stredo-severnej časti trnavského kraja. Okres Piešťany vypĺňa severný výbežok Podunajskej nížiny ohraničený k sebe sa zbiehajúcimi pohoriami - od západu Malými Karpatami a od východu Považským Inovcom. Prevažujúca nížinná poloha dala väčšine územia poľnohospodársky ráz krajiny.

 

Obec je situovaná v nadmorskej výške 165 m. n. m. v centre osídlenia okresu medzi mestami Vrbové a Piešťany. Katastrálne územie je ohraničené katastrami susedných obci - Vrbové, Šípkové, Ostrov, Veľké Orvište, Piešťany a Trebatice.

 

Za pomerne výhodne treba považovať dopravné napojenie obce. Obec je situovaná na dopravnom ťahu cesty II/504 smer Nové Mesto nad Váhom a na ceste II/499 na trase Vrbové - Piešťany s priamym napojením na diaľnicu D 61 (Bratislava /Považská Bystrica) a na medzinárodnú trasu E 75. Letecké spojenie je možné z neďalekého obnoveného letiska Piešťany. Obcou prechádza aj funkčná železničná vlečka na trati Vrbové - Piešťany.

 

Rozloha obce Krakovany  zahŕňa 2 katastrálne územia: katastrálne územie Krakovany vo výmere 645,33 ha a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch vo výmere 336,93 ha podľa Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra v Piešťanoch. Z celkovej výmery predstavuje orná pôda výmeru 833,59 ha t.j. takmer 85%. Zastavané plochy tvoria 79,41 ha, t.j. 7,8%, záhrady predstavujú 25,88 ha t.j. 2,6%. Zostávajúce plochy sú vedené ako chmelnice, vinice, vodné plochy a ostatné plochy a predstavujú výmeru 43,12 ha t.j. 4,4%.

Obcou preteká potok Holeška  a do severo-východnej časti obce zasahujú suché toky  Očkovského  kanála a Dudváhu. Dudváh je zavodnený až po zaústení toku Holeška, čo je mimo katastrálneho územia obce.

 

 
Zväčšiť mapu

 

Správne členenie

 

Z hľadiska verejnej správy je obec Krakovany súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Trnavský kraj tvorí NUTS II Západoslovenský kraj.

Obvodným úradom pre obec Krakovany je Obvodný úrad Piešťany,  Spoločný stavebný úrad Dolný Lopašov, pracovisko Piešťany. V obci je sídlo matričného úradu pre obec Krakovany a Trebatice. Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch má 9 členov.

 

Tabuľka č. 1  Základné údaje o obci Krakovany

 

Obec               Počet              Výmera          Katastrálne    Stavebný úrad          Matrika

                        obyvateľov    (v ha)              územia            - pracovisko

Krakovany      1 344               982                  2                      Dolný Lopašov           Krakovany

                                                                                              Piešťany         

 

 

 

Obec Krakovany už niekoľko desaťročí udržiava neformálne družobné styky s obcou Krakovany v Čechách. Každoročne sa uskutočňujú menšie družobné návštevy (3-5 osôb),  v dvojročných intervaloch viacpočetné návštevy (približne 40 - 50 osôb). Ide najmä o reprezentantov záujmových združení (futbalisti, požiarnici a pod.)