Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zariadenie opatrovateľskej služby

 

Obec Krakovany

Zariadenie opatrovateľskej služby

Dolná ulica 72/23, 922 02 Krakovany

telefón:033/ 77 98 518

  

 

Zariadenie opatrovateľskej služby v Krakovanoch (ďalej len ZOS) je účelovým zariadením Obce Krakovany a slúži na ubytovanie osamelých občanov v starobnom dôchodku (nielen z obce Krakovany), ktorých zdravotný stav a sociálne pomery odôvodňujú potrebu poskytovania opatrovateľskej služby. Nachádza sa v blízkosti centrálnej časti obce, neďaleko kostola.

 

ZOS prešlo od svojho vzniku v roku 1991 rôznymi zmenami. Pôvodná budova rodinného domu bola Miestnym národným výborom V Krakovanoch odkúpená zo súkromných rúk a v rámci akcie „Z“ zrekonštruovaná a pristavaná do súčasnej podoby zariadenia. Vlastníkom bol Obvodný úrad V Piešťanoch, neskôr to bol Okresný úrad v Piešťanoch. V rámci prechodu niektorých kompetencií na obce bolo ZOS delimitované a od 1. júla 2002 patrí Obci Krakovany. Obec je zároveň štatutárnym orgánom a zriaďovateľom zariadenia. Obec eviduje a spravuje poradovník žiadostí o umiestnenie. Tlačivo žiadosti si je možné  vyzdvihnúť na obecnom úrade, v ZOS alebo stiahnuť na tejto stránke - tlačivo na stiahnutie

 

V ZOS pracuje 5 kvalifikovaných opatrovateliek striedajúcich sa v 12 hodinových službách aj počas víkendov a sviatkov a ostatný technicko-hospodársky personál.

 Rok 2006 a 2007 sa niesol v duchu stavebných úprav a opráv. V novembri 2006 boli vymenené staré okná za nové plastové, v mesiaci jún 2007 boli kompletne zrekonštruované kúpeľne pre obyvateľov a v mesiaci august 2007 prebehlo maľovanie a výmena podlahovej krytiny. Všetky tieto práce boli zrealizované počas plnej prevádzky ZOS za prítomnosti všetkých obyvateľov.

 

V ZOS sa poskytuje ubytovanie bez určenia času spoločného užívania obytnej miestnosti a vedľajších priestorov. Stravovanie obyvateľov ZOS je spoločné.

Za stravovanie, za ubytovanie a za základné úkony opatrovateľskej služby platí každý obyvateľ podľa platných rozhodnutí Obce Krakovany.

Zariadenie poskytuje stravovanie aj občanom z obce Krakovany, ktorí odoberajú zo zariadenia obedy.

Do ZOS nie sú prijímaní imobilní občania, občania s psychiatrickými diagnózami, na základe ktorých by svojím správaním narúšali spolunažívanie kolektívu obyvateľov, prípadne by zo ZOS utekali. Do zariadenia nie sú prijímaní občania trpiaci závislosťou na alkohole alebo iných návykových látkach.

 V ZOS sú 2 dvojposteľové izby, 1 trojposteľová izba a 2 štvorposteľové izby. Každý obyvateľ má k dispozícii svoju posteľ, nočný stolík, skriňu, stoličku, resp. kreslo. Izbu a miesto určuje riaditeľka ZOS. 

Obyvatelia môžu voľný čas tráviť vo veľkej záhrade, ktorá je vysadená z časti okrasnými a z časti ovocnými stromami. Pohyb obyvateľov nie je obmedzovaný. Ak to zdravotný stav a mobilita dovolia, navštevujú obyvatelia rôzne kultúrne podujatia organizované obcou, neďaleké múzeum „Za krakovskú bránu“ alebo trávia voľný čas podľa svojich zvykov a predstáv.

 Vchod do budovy je otvorený v letnom období od 7,00 do 20,00, v zimnom období od 7,00 do 19,00. Návštevné hodiny sú denne od 13,00 do 17,00.  V čase chrípkovej epidémie je zariadenie zatvorené a všetky návštevy zakázané.

V celom objekte ZOS je fajčenie zakázané.

Príloha:      1. zoznam dokladov, ktoré treba priložiť k vyplnenej žiadosti

zoznam dokladov potrebných pri nástupe

zoznam vecí potrebných pri nástupe