Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN

Futbal:  Aktuálne výsledky   A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

ZŠ žije naplno

Červený kríž rokoval

Nadviažeme na bývalú tradíciu?

Kuchynské okienko

Kde žije mesiac marec?

OSK Krakovany na čele

Rozhovor s riaditeľom KS Ak. soch. Jaroslavom Hladkým

Futbalisti počas zimy

HLAS KRAKOVIAN - elektronické vydanie štvrťročníka pre obyvateľov obce, vydáva Obecný úrad Krakovany, adresa redakcie: Nám. Sv. Mikuláša 4, 92202 Krakovany, šéfredaktor: Juraj Filo, redaktori: Andrej Čelín (zást. šéfredaktora), Lukáš Radoský. Registrácia: Okres. úrad Piešťany pod č. OVVS/2003/21533/LE