Starosta bilancuje

Vianočná nálada

Z obecnej matriky

Darček pre dobrovoľníkov

Ako a kedy platiť dane

Rozhovor so spevákom skupiny Slniečko Petrom Remišom

Vianočné duchovné slovo

Futbalové sumarizovanie a novinky

Dobroty na vianočný stôl

 

HLAS KRAKOVIAN - elektronické vydanie štvrťročníka pre obyvateľov obce, vydáva Obecný úrad Krakovany, adresa redakcie: Nám. Sv. Mikuláša 4, 92202 Krakovany, šéfredaktor: Juraj Filo, redaktori: Andrej Čelín (zást. šéfredaktora), Lukáš Radoský. Registrácia: Okres. úrad Piešťany pod č. OVVS/2003/21533/LE