Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 6. júna 2003

 

č. 9/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Juraj Filo

 

Program rokovania:

1.  Otvorenie

2.  Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.  Výberové konanie na funkcie riaditeľa ZŠ a ŠJ pri ZŠ Krakovany

4.  Rôzne

5.  Návrh uznesenia, záver

 

 

Starosta obce zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo na základe dohody s členmi obecného zastupiteľstva zo dňa 2. júna 2003.

V úvode zasadnutia starosta obce poďakoval poslancom za ich aktívnu prácu. Ako malé poďakovanie im odovzdal erbové kľúčenky, ktoré boli vyhotovené v limitovanej sérii a nie sú voľne dostupné.  

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal na zasadnutí prítomných poslancov. Prítomných informoval, že poslanec Juraj Filo sa na dnešné zasadnutie riadne a včas ospravedlnil.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia a overovatelia zápisnice pracovali v rovnakom zložení ako na predchádzajúcom zasadnutí / členovia návrhovej komisie: Ing. Michal Sedlák a Peter Radoský, overovatelia zápisnice: Jozef Filo a Anna Belobradová/. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, boli členovia návrhovej komisie a overovatelia zápisnice schválení.

Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o svojom rozhodnutí, že stálou zapisovateľkou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bude pracovníčka obecného úradu Janka Belicová.

 

 

 

Na schválenie ďalej predložil program rokovania: 

1.  Otvorenie

2.  Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.  Výberové konanie na funkcie riaditeľa ZŠ a ŠJ pri ZŠ Krakovany

4.  Rôzne

5.  Návrh uznesenia, záver

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bol program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 3

 

V stredu 4. júna 2003 sa uskutočnilo výberové konanie na funkcie riaditeľa základnej školy a riaditeľa školskej jedálne pri ZŠ. O priebehu výberového konania prítomných poslancov informoval Peter Kikta.

Rada školy tajným hlasovaním určila poradie kandidátov. Za riaditeľku Školskej jedálne pri ZŠ v Krakovanoch navrhla pani Janu Daněkovú.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bola pani Jana Daněková schválená do funkcie riaditeľky Školskej jedálne pri Základnej škole v Krakovanoch.

 

Za riaditeľku Základnej školy v Krakovanoch rada školy navrhla na základe poradia Mgr. Evu Seitlerovú. V tejto súvislosti starosta obce informoval prítomných poslancov, že Mgr. Libuša Hoštáková zo zdravotných dôvodov zrušila svoju účasť vo výberovom konaní a jeden z kandidátov pán Ľubomír Kertész nespĺňal podmienky na riadiacu funkciu na I. stupni ZŠ.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bola Mgr. Eva Seitlerová schválená do funkcie riaditeľky Základnej školy v Krakovanoch.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov na základe informácií z minulého zasadnutia, že už na základe smernice bolo vydaných 8.701 kusov akcií firmy TAVOS, a. s., v nominálnej hodnote 1.000,- Sk za 1 akciu na obec Krakovany. Podiel akcií a. s.  bol určený a stanovený zaokrúhlene 0,63%, a to podľa  počtu obyvateľov jednotlivých obci zisteného z údajov ŠÚ SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.     

K realizácii prevodu je ďalej potrebné schváliť aj úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec Krakovany a otvorenie účtu obce Krakovany v Stredisku cenných papierov SR,  a. s., na ktorý Fond národného majetku SR akcie TAVOS, a. s., prevedie.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bol prevod akcií, úhrada poplatkov a zriadenie účtu v Stredisku cenných papierov  schválený.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o jednaniach  ohľadne rozšírenia sietí v novej lokalite Staré konopiská.

-         jednanie s Ing. Antalom, firma TAVOS, a. s.  – cena potrubia je cca 160,- Sk / 1 m, náklady na uloženie sú 4.000,- Sk / 1 m, z týchto nákladov 1/3 predstavujú výkopové práce. Náklady na projektové práce predstavujú cca 3% z hodnoty diela.

V našom prípade sa jedná o dĺžku približne 260 metrov.

-         jednanie s Pavlom Kusovským, firma Západoslovenská energetika a.s. Trnava – jednania sa zúčastnil aj obecný kontrolór p. Ľubomír Pekarovič. Výsledkom jednania je konštatovanie, že sieť je veľmi preťažená. Jediným riešením je vybudovanie novej trafostanice. Naďalej budú pokračovať rokovania, vypracuje sa žiadosť na Západoslovenskú energetiku a.s. ohľadne možností spolufinancovania výstavby novej trafostanice.

-         Jozef Filo zatiaľ neuskutočnil jednanie s p. Sabom z Vrbového, ktorý je projektantom a realizátorom plynoinštalácii. Starosta obce však uskutočnil priateľské stretnutie so starostom obce Veľké Orvište. Tam sa realizovala nová obytná zóna Topoľové. Priemerné náklady na vybudovanie plynofikácie predstavovali cca 1.300,- Sk / 1 m potrubia.

 

Ing. Michal Sedlák vyslovil požiadavku, aby sa dali vypracovať štúdie na vybudovanie jednotlivých sietí/ Tieto štúdie sú zdarma a obci poskytnú základné informácie ohľadne finančných požiadaviek na vybudovanie sietí. Až na základe týchto informácií sa dá stanoviť predajná cena budúcich stavebných pozemkov, nakoľko bez inžinierskych sietí sa uvedený predaj nedá realizovať. K tomuto názoru sa pripojili viacerí prítomní poslanci.

 

Peter Radoský zisťoval v obci Hubina, prečo sa tam nerealizovala výstavba spaľovne. Záver bol taký, že občania sa obávali znečistenia životného prostredia.

Výstavba spaľovne by predstavovala určité finančné možnosti na realizáciu inžinierskych sietí v časti Staré konopiská. Ing. Sedlák  navrhol postup, aby sa uskutočnila prezentácia projektu pred celou dedinou. Podľa reakcie obyvateľov by sa obecné zastupiteľstvo potom rozhodlo, či projekt schváli alebo nie. Predišlo by sa tak prípadným petíciám či miestnemu referendu.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o miestnom šetrení sťažnosti ohľadne toku Holeška. Za správcu toku sa šetrenia zúčastnil Ing. Košťál, za poslancov Ladislav Žitnanský. Prešetrovala sa situácia stavníc, prečistenie koryta a zásahy do koryta pri domoch pána Vavrinca, Vatrta a Melichera.

V najbližších dňom bude na obecný úrad doručené písomné stanovisko Povodia Váhu, ako správcu toku Holeška. Po doručení sa týmto stanoviskom bude obecné zastupiteľstvo zaoberať.

 

Starosta obce ďalej podal informáciu o ďalšom pokračovaní Spoločnej stavebnej úradovne v Dolnom Lopašove v termíne do 31. decembra 2003, nakoľko sa ešte v tomto roku pripravuje novela zákona. Spoločné stavebné úradovne budú podľa tohto návrhu od 1. januára 2004 zriadené v bývalom sídle obvodného úradu. Týmto sídlom bolo mesto Piešťany.

 

Ďalšou informáciou, s ktorou boli  poslanci oboznámení, bolo neplnenie termínov firmou HÍLEK Senica. Uvedená firma realizuje v obci Krakovany  výstavbu časti kanalizácie. Práce boli uvedenej firme zaplatené, ale technológia čerpacej stanice nebola do dnešného dňa dodaná, a ani spustená do prevádzky.

Posledný termín je 15. jún 2003, po tomto termíne sa neplnenie zmluvy bude vymáhať súdnou cestou.

 

Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie, informoval o zabezpečení účasti reprezentácie obce na slávnostnom otvorení letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany. V sprievode sa zúčastnia členovia súboru LUSK a členovia detského súboru KRAKOVANKA pod vedením Mgr. Seitlerovej.

 

Na obecný úrad v Krakovanoch bola doručená pozvánka Balneologického múzea v Piešťanoch, ktorou pozývajú predstaviteľov obce Krakovany na vernisáž výstavy „Piešťanská muzeálna spoločnosť a germánske hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“, ktorá sa uskutoční 14. júna 2003 v priestoroch Balneologického múzea v Piešťanoch.  Na výstave by mali byť inštalované všetky nálezy, ktoré pochádzajú z územia našej obce. Výstava potrvá do 20. augusta 2003.

 

Na minulom zasadnutí bolo uznesením č. 8/2003 pod bodom A.6 schválené výberové konanie na prenájom prevádzky kaderníctva. Nakoľko nebol schválený termín tohto výberového konania, poslanci sa dohodli na termíne 31. júl 2003. Uvedený termín bude zverejnený v oblastnom periodiku a v obecných novinách, ktoré budú vydané v najbližších dňoch.

 

Predseda komisie na ochranu verejného poriadku informoval prítomných o opätovnom prešetrení plnenia pokynov pri riešení sťažností ohľadne parkovania vozidla pána Vojtecha Urbana na verejnom priestranstve, uloženia stavebného materiálu pána Jána Havrlenta taktiež na verejnom priestranstve a sťažnosti rodiny Nikodémovej na prevádzku pani Daši Dzurovej.

 

Pri neformálnej diskusii boli poslancom poskytnuté informácie o družobnej návšteve z Nórska a Nemecka. Hostí slávnostne privítame v kultúrnom dome v Krakovanoch v piatok 27. júna 2003 približne o 19.00 h.

 

Nasledujúce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 3. júla 2003.

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 9/2003 z 6. júna 2003 a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bolo uznesenie schválené.

 

 

 

UZNESENIE č. 9/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. júna 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. schvaľuje:

 

 1. program rokovania

 2. overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

 3. Janu Daněkovú do funkcie riaditeľky Školskej jedálne pri Základnej škole v Krakovanoch

 4. Mgr. Evu Seitlerovú do funkcie riaditeľky Základnej školy v Krakovanoch

 5. bezodplatný prevod 8.701 kusov akcií v nominálnej hodnote 1.000 Sk za akciu TAVOS  , a. s., so sídlom Kukučínova 13 Piešťany na obec Krakovany v zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 838/Zm. Z 2. 8. 2002, kde bol podiel  akcií akciovej spoločnosti určený a stanovený zaokrúhlene 0,63%, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých  obcí zisteného z údajov Štatistického úradu SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

 6. úhradu  všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií TAVOS na obce Krakovany

 7. zriadenie účtu obce Krakovany v Stredisku cenných papierov ST , a. s., na ktorý Fond národného majetku prevedie akcie TAVOS

 8. termín výberového konania na prenájom prevádzky kaderníctva na termín 31. júl 2003

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. informáciu, že starosta obce požiada majiteľov a správcov sietí /vody, plyn, elektrická energia/  o vypracovanie štúdie ohľadne ich rozšírenia v lokalite Staré konopiská

 2. informáciu ohľadne jednania s predstaviteľom Povodia Váhu Ing. Košťálom pri riešení sťažností na zásahy do toku Holešky

 3. informáciu ohľadne pokračovania prevádzkovania Spoločnej stavebnej úradovne v Dolnom Lopašove v termíne do 31. 12. 2003

 4. informáciu ohľadne účasti zástupcov obce na otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

 5. informáciu ohľadne inštalovania výstavy „Piešťanská muzeálna spoločnosť a germánske hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“, ktorá sa uskutoční  od 14. júna 2003 do 20. augusta 2003 v priestoroch Balneologického múzea v Piešťanoch. 

 6. informácie predsedu komisie na ochranu verejného poriadku o šetrení plnenia riešení sťažností.