Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 2. júna 2003

 

č. 8/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Predaj pozemkov

 5. Rôzne

 6. Návrh uznesenia, záver

 

 

Starosta obce zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení nebol prítomný Ing. Michal Sedlák, ktorý sa ospravedlnil.

Starosta  obce predložil prítomným poslancom na schválenie tento program rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Predaj pozemkov

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia, záver

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice pracovníčku obecného úradu Janku Belicovú. Ako overovateľov zápisnice navrhol Annu Belobradovú a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Anna Belobradová/, proti: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel Ing. Michal Sedlák.

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol Petra Radoského a Ing. Michala Sedláka. Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/, proti: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2003. Vyzval člena poriadkovej komisie Jozefa Štefanku, aby informoval prítomných o prešetrení sťažností na parkovanie na miestnej komunikácii pred domom č. 89 na Dolnej ulici  a skládky stavebného materiálu pred domom č. 363 na Sadovej ulici. Obecný úrad ešte raz písomne vyzve dotknutých občanov, aby zjednali nápravu, inak sa bude postupovať blokovým konaním.

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase na naše podmienky nie je možné realizovať púšťaním gongovej znelky, nakoľko pri hlásení je spojených viacero oznamov, nielen predaj.

Pracovníci obecného úradu umyli chodník pre peších na Školskej ulici, aby sa odstránil prach. Šetrenie ohľadne toku Holeška sa zatiaľ neuskutočnilo, je dohodnuté rokovanie s pánom Košťálom, ktoré bude spojené s miestnou obhliadkou. Toto rokovanie by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.

 

K bodu č. 4

 

Na lokalitu Staré konopiská  k. ú. Krakovany bol vytvorený nový geometrický plán. Na parcelách  1014/27 a 1020 bolo týmto geometrickým plánom vytvorených 19 nových parciel – budúcich stavebných pozemkov. Starosta predložil prítomným poslancom návrh, aby  sa stanovila metodika postupu pri odpredaji týchto pozemkov.

Peter Radoský  však predložil námietku, že uvedené pozemky nie je možné predať ako stavebné, nakoľko táto lokalita nie je celá pokrytá inžinierskymi sieťami.  Uvedenú podmienku spĺňa len 5 pozemkov. Peter Kikta predložil návrh, aby sa odpredalo možných 5 pozemkov, na ostatné pozemky  by sa mal zaviesť poradovník. Juraj Filo vyjadril požiadavku, že je potrebné zabezpečiť inžinierske siete. Kontrolór obce sa priklonil k názoru, aby sa predalo 5 pozemkov, ktoré majú k dispozícii inžinierske siete, ostatné sa odpredajú až po vybudovaní inžinierskych sietí.

Problematickým bodom sa stalo financovanie chýbajúcich inžinierskych sietí, nakoľko finančné prostriedky, ktoré sa získajú predajom 5 pozemkov nebudú stačiť na vybudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí.

Ing. Michal Sedlák vyslovil požiadavku, aby sa zatiaľ počkalo s odpredajom. Je potrebné zistiť cenové ponuky na rozšírenie inžinierskych sietí a podľa finančných možností sa rozhodne. Peter Radoský zistí možnosti jestvujúcej trafostanice, potrebu rozšírenie elektrického vedenia, Jozef Filo zistí cenovú ponuku vo firme SABO Vrbové ohľadne rozšírenia plynovodu a starosta obce zistí cenovú ponuku na rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v danej lokalite. Uvedené informácie budú podané na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 5

 

Pán Ján Manák bytom Geologická ulica 12, 821 06 Bratislava požiadal obec Krakovany o odpredaj parcely č. 104/1  k. ú. Krakovany vo výmere 665 m2. Uvedenú parcelu v celosti vlastní obec Krakovany. Menovaný predložil vyhlásenie súrodencov, že nemajú záujem o kúpu uvedenej parcely.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol odpredaj uvedenej parcely schválený.  Nakoľko k uvedenej parcele nie je prístup, poslanci navrhli odpredať uvedenú parcelu za cenu 20,- Sk / 1m2. Náklady spojené s predajom uvedenej parcely /vypracovanie znaleckého posudku, vypracovanie zmluvy, návrhu na vklad vrátane správnych poplatkov/ uhradí kupujúci.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 / Peter Radoský /, proti: 0, bola schválená predajná cena pozemku.

 

Manželia Ľubica a Milan Kocianoví predložili na obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemku. Nakoľko nešpecifikovali svoju požiadavku uvedením parcelného čísla a katastrálneho územia, obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyzvať menovaných na doplnenie tejto žiadosti. Po jej doplnení sa ňou bude obecné zastupiteľstvo zaoberať.

 

 

Ivan Herman,  bytom Námestie sv. Mikuláša 57/33, Krakovany požiadal obec Krakovany o prenájom parcely č. 627/1 v  katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Uvedenú parcelu chce menovaný skultivovať a využiť ju na jazdecký areál.

Prítomní poslanci vyjadrili s daným zámerom súhlas, ale nájomnú zmluvu treba časovo obmedziť na dobu do 31. 12. 2004. Po tomto termíne sa prehodnotia podmienky nájmu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bola žiadosť schválená a prenájom bol určený za symbolickú 1,- Sk na dobu do 31. 12. 2004.

 

Starosta obce predložil poslancom informáciu ohľadne  príjmov a výdavkov v prevádzke kaderníctvo. Za rok 2002 boli príjmy vo výške 73.422,- Sk  /tržba/ a výdavky vo výške 114.000,- Sk.  Prevádzka je stratová vo výške – 40.498,- Sk /bez energií/.

V susednej obci Trebatice prevádzka kaderníctva platí obci Trebatice  nájom 209,- Sk / 1 m2 ročne. Na základe uvedených skutočností sa poslanci rozhodli vyhlásiť výberové konanie na prenájom prevádzky kaderníctva.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 / Peter Radoský / bolo výberové konanie schválené.

 

Za členov výberovej komisie boli navrhnutí nasledujúci poslanci: Anna Belobradová, Jozef Štefanka, Peter Radoský, Andrej Čelín, PaedDr. Vladimír Mihálik.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2  / Anna Belobradová, Andrej Čelín /, boli členovia výberovej komisie schválení.

 

Mesto Vrbové predložilo ponuku na zriadenie spoločnej úradovne pre stavebné konanie. Spoločná úradovňa v Dolnom Lopašove  by mala končiť svoju činnosť 30. 6. 2003, ale uvažuje sa s predĺžením jej činnosti do konca roku 2003. Po tomto termíne by mala platiť už novela zákona o spoločných stavebných úradovniach.

Poslanci požiadali starostu obce, aby zistiť cenové podmienky v oboch spoločných úradovniach. Až po týchto informáciách poslanci rozhodnú, do ktorej spoločnej stavebnej úradovne bude obec Krakovany začlenená.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali k dispozícii na preštudovanie  návrh zmluvy o prevádzkovaní celoobecného vodovodu. V tejto súvislosti starosta informoval prítomných poslancov o prevode akcií TAVOS v Stredisku cenných papierov na obec Krakovany.

Zatiaľ sa uvedený prevod neuskutočnil, pretože nie je schválený počet akcií.

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k materiálu ohľadne spaľovne, ktorý dostal každý poslanec spolu so zápisnicou z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Predseda stavebnej komisie Jozef Filo informoval, že momentálne obec Krakovany nevlastní vhodnú parcelu. Poslanci navrhli, aby sa takouto vhodnou lokalitou stali posledné tri pozemky v lokalite Staré konopiská, kde je uvažovaná výstavba rodinných domov. Uvedená firma by výstavbou spaľovne vyriešila problém zavedenia inžinierskych sietí v danej zóne.

Predseda stavebnej komisie zistí možnosti ohľadne tejto lokality ako pozemku pod spaľovnu.

 

Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby sa zaoberali zmenou na poste predsedu komisie na ochranu verejného poriadku, pretože predseda komisie Pavol Sarvaš  neustále podáva sťažnosti, ktoré nie je možné uspokojivo vyriešiť.

Hlasovaním za: 7, proti: 1 / Jozef Štefanka /, zdržal sa: 1 /Anna Belobradová /, bol Pavol Sarvaš odvolaný z funkcie predsedu komisie na ochranu verejného poriadku. Naďalej zostáva členom komisie.

 

Starosta obce ďalej navrhol, aby sa predsedom komisie stal Jozef Štefanka. Je členom uvedenej komisie, je poslancom obecného zastupiteľstva a môže prítomných poslancov vždy aktuálne informovať. Menovaný uvedený návrh prijal.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1  / Jozef Štefanka /, bol menovaný schválený za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku.

 

Starosta obce predložil poslancom sťažnosť rodiny Nikodemovej na novootvorený objekt „Sedliacky dvor“, ktorý prevádzkuje Daša Dzurová. Jedná sa o parkovanie vozidiel a znečisťovanie chodníka pred domom rodiny Nikodémovej. Starosta obce mal osobný pohovor so sťažovateľmi i s pani Dzurovou. Ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Uvedenú sťažnosť vyrieši komisia na ochranu verejného poriadku.

 

Mesto Piešťany  pripravuje na 7. júna 2003 otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Mesto má záujem, aby sa zástupcovia obce zúčastnili v slávnostnom sprievode. V Piešťanskom týždenníku bola zverejnená informácia, že obec Krakovany bude reprezentovať folklórna skupina Krakovanka. V programe vystúpi ľudová hudba Borovienka. Ing. Michal Sedlák informoval, že ak obec prispeje na dopravu a občerstvenie účastníkov, členovia LUSKu sa taktiež zúčastnia.

Rokovanie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Ladislav Žitnanský.

V prípade, že sa členovia LUSKu zúčastnia sprievodu, obecný úrad preplatí účtenky za občerstvenie a dopravu do Piešťan.

 

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslancov o prípravách folklórnych slávností. Areál amfiteátra je už takmer pripravený, zrealizovala sa oprava javiska, údržba trávnatej plochy pod lavičky. Je pripravený program slávností. V programe sú zahrnuté aj zahraničné návštevy z Čiech, Nórska a Nemecka. Finančné požiadavky na organizovanie slávností sú vyjadrené v schválenom rozpočte obce Krakovany na rok 2003. Príjmy je veľmi ťažko odhadnúť, nakoľko je ťažké predpokladať príjem zo vstupného a občerstvenia v bufetoch.

 

Obec Krakovany čerpá 1. municipálny úver. Na schválenie čerpania je potrebné zostaviť novú komisiu, ktorá posúdi oprávnenosť čerpania. Úver je potrebné vyčerpať do 6. 6. 2003.

Za členov komisie na čerpanie úveru boli navrhnutí: Jozef Filo, Peter Kikta, Jozef Štefanka, Ľubomír Pekavorič a PaedDr. Vladimír Mihálik.

 

Predseda rady školy Peter Kikta požiadal o zrušenie uznesenia č. 6/2003 v bode A.6 v texte uverejnenia výsledkov v termíne do 31. 5. 2003. Nakoľko pozvánky na výberové konanie boli zaslané v neskoršom termíne, výberové konanie na uskutoční 4. 6. 2003. Obecné zastupiteľstvo rozhodne v termíne do 5 dní od uskutočneného výberového konania.  

 

Nakoľko je potrebné, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočnilo do 5 dní od výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a riaditeľa ŠJ, prítomní poslanci sa dohodli, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 6. júna 2003 o 18.00 h v zasadačke obecného úradu.

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 8/2003 z 2. júna 2003 a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bolo uznesenie schválené.

 

 

 

UZNESENIE č. 8/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. júna 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

 

1.   program rokovania

2.   overovateľov zápisnice

3.   členov návrhovej komisie

4.   odpredaj  parcely č. 104/1 katastrálne územie Krakovany vo výmere 665 m2 v cene 20,- Sk    /1 m2 vrátane úhrady poplatkov spojených s predajom pre Jána Manáka bytom Geologická   12, Bratislava

5.   prenájom parcely č. 627/1 katastrálne územie Stráže pri  Krakovanoch  za symbolickú 1,- Sk na dobu do 31. 12. 2004 pre Ivana Hermana bytom Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 57/33 za účelom využitia na jazdecký areál

6.   výberové konanie na prenájom prevádzky kaderníctva

7.   členov výberovej komisie na prenájom prevádzky kaderníctva v zložení : Anna Belobradová, Jozef Štefanka, Peter Radoský, Andrej Čelín a PaedDr. Vladimír Mihálik.

8.   Jozefa Štefanku ako nového predsedu komisie na ochranu verejného poriadku

9.   nový termín výberového konania na riaditeľa ZŠ a riaditeľa ŠJ na termín 4. 6. 2003

10. členov komisie na čerpanie 1. municipálneho úveru v zložení Jozef Filo, Peter Kikta, Jozef Štefanka, Ľubomír Pekarovič a PaedDr. Vladimír Mihálik.

 

 

                  B. berie na vedomie:

 

1.    kontrolu uznesenia č. 7/2003

2.    riešenie vyhlasovania v miestnom rozhlase

3.    diskusné príspevky ohľadne prípravy predaja nových stavebných pozemkov v lokalite Staré konopiská v katastrálnom území Krakovany

4.    informáciu, že starosta obce zistí finančné požiadavky ohľadne rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete v lokalite Staré konopiská

5.    informáciu o možnosti pričlenenia sa k novej spoločnej stavebnej úradovni v meste Vrbové

6.    informáciu ohľadne prevodu akcií TAVOS,  a. s.,  cez Stredisko cenných papierov Bratislava na obec Krakovany

7.    sťažnosť rodiny Nikodemovej a postupuje ju na prešetrenie komisii na ochranu verejného poriadku

8.    informáciu o otvorení novej letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany a o účasti reprezentácie obce v slávnostnom sprievode

9.    informáciu predsedu kultúrnej komisie o príprave folklórnych slávností Krakovany 2003

 

C. ukladá:

 

 1. Petrovi Radoskému zabezpečiť stretnutie starostu obce s pánom Kusovským ohľadne možností rozšírenia elektrickej siete v novovytvorenej stavebnej lokalite Staré konopiská

 2. Jozefovi Filovi zabezpečiť stretnutie s p. Sabom ohľadne možností rozšírenia plynovodu v novovytvorenej stavebnej lokalite Staré konopiská

 3. obecnému úradu vyzvať manželov Kocianových o doplnenie žiadosti o odpredaj parcely

 4. Jozefovi Filovi zistiť možnosti ohľadne vhodného pozemku pre spaľovnu

 

  1. odvoláva:

 

 1. Pavla Sarvaša z funkcie predsedu komisie na ochranu verejného poriadku.

 

  1. ruší:

 

      1. uznesenie č. 6/2003 v bode A.6 v texte uverejnenia výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a ŠJ pri ZŠ v termíne do 31. 5. 2003.