Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13.5.2003

 

 

Por. číslo 7/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Filo Jozef

 

Program rokovania:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

3. Kontrola uznesení

4. Informácia o prenájme Kaviarne u Notára

5. Rôzne

6. Návrh uznesení

7. Záver

 

            Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov, neprítomný bol Ing. Michal Sedlák, ktorý sa dostavil neskôr a ospravedlnený bol p. Jozef Filo.

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal poslancov  a obecného kontrolóra na riadnom zasadnutí OZ. Na schválenie predložil horeuvedený program rokovania.

Hlasovaním – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, bol jednomyseľne schválený program rokovania.

 

K bodu č. 2

Za zapisovateľku zápisnice starosta určil pracovníčku obecného úradu p. Oľgu Galbavú.

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Petra Kiktu a p. Michala Sedláka.

Hlasovaním – za:7, proti: 0, zdržal sa: 0, boli schválení overovatelia zápisnice.

Za členov návrhovej komisie starosta navrhol p. Jozefa Štefanku a p. Andreja Čelína.

Hlasovaním – za:6, proti: 0, zdržal sa: 1 /Čelín/, boli schválení overovatelia zápisnice.

 

K bodu č. 3

Starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia.

Na zasadnutie bola prizvaná p. Daša Dzurová, ktorá v súlade s uznesením č. 5/2003 zo dňa 3.4.2003 oboznámila poslancov s podnikateľským zámerom a tiež oboznámila poslancov, že súhlas susedov na podnikateľskú činnosť má.

Bod 10 uznesenia č. 5/2003 – v obecných novinách bude uverejnený oznam, ktorým budú oslovení neplatiči dane z nehnuteľnosti a vyzvaní na zaplatenie. Tiež budú oboznámení sociálne slabší občania, že je možná dohoda s obecným úradom zaplatiť poplatky na splátky. V opačnom prípade budú penalizovaní v súlade so zákonom o dani z nehnuteľnosti.   

P. Kikta informoval poslancov o jednaní s občanmi na Južnej ulici ohľadom platenia za pretláčky pod cestou.

P. Jozef Štefanka oboznámil poslancov o riešení situácie odstaveného auta - karavanu na Dolnej ulici. Nakoľko uvedené parkovanie bolo oznámené anonymným listom, nie je známe komu treba dať vyrozumenie o vyriešení sťažnosti. Bolo zistené, že vlastníkom karavanu je p. Urban Vojtech, ktorého p. Štefanka osloví a upozorní ho na odstránenie uvedeného karavanu a v opačnom prípade mu bude vyrúbený poplatok za parkovanie na miestnej komunikácii.

Dostavil sa p. Michal Sedlák  /17,24 hod./.

 K sťažnosti p. Gonovej sa vyjadril p. Štefanka, že nie je potrebné meniť spôsob vyhlasovania pre predajcov pred obecným úradom. Starosta skonštatoval, že s pracovníčkami obce nájdu nejaké kompromisné riešenie uvedenej situácie a na najbližšom zasadnutí poslancov ich oboznámi s riešením.

 

K bodu č 4

Starosta obce podrobne vysvetlil poslancom priebeh odovzdávania kaviarne. V pondelok 28.4.2003 bola poslednýkrát prevádzkovaná. Nasledujúci deň bol prítomný p. Ľubomír Pekarovič, ktorý bol poverený odovzdávaním kaviarne U Notára – tovaru a zariadenia /vzhľadom k tomu, že starosta bol 3 dni neprítomný/. Od 1.5.2003  manželia Sabovci prevádzkujú kaviareň. Nájomná zmluva bola podpísaná bez pripomienok. Jedinou pripomienkou bolo zaevidovanie elektromeru a plynomeru. Touto cestou starosta poďakoval p. Petrovi Radoskému, ktorý vybavil a vyriešil podružné meranie elektrickej energie.  Podobne bude vyriešená aj situácia s plynomerom. Starosta tiež oboznámil poslancov s podnikateľskými zámermi manželov Sabovcov. Plánujú postaviť na terase kozub, zastrešiť terasu a predávať zmrzlinu. Bude tiež potrebné prerobiť aj sociálne zariadenia. Pri týchto prácach sa zároveň vyrieši aj vodomerná šachta na samostatné meranie vody. Zariadenie kaviarne bude postupne vrátené obci a podľa potreby bude umiestnené v prevádzkach obce, čo bolo uvedené aj v zápise pri odovzdávaní.

P. Ľubomír Pekarovič podrobne informoval poslancov o priebehu odovzdávania kaviarne za prítomnosti p. Evy Sedlákovej, p. Pavla Zemana a manželov Sabovcov. Z odovzdávania je vyhotovený záznam.

 

K bodu č. 5

P. Ľubomír Pekarovič prečítal poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia o predajnej a prevádzkovej dobe  v živnostenskom podnikaní obce Krakovany, ktoré podrobne určuje podmienky a povinnosti pre podnikateľov v obci Krakovany.

P. Michal Sedlák – navrhol predĺžiť dobu predaja alebo prevádzky až do 22.00 hod.

P. Andrej Čelín navrhol vypustiť par. 3, bod 2 prvú časť, čo je oznamovacia povinnosť tri dni dopredu nahlásiť uzatvorenie prevádzky okrem predajní s potravinárskym tovarom.

Starosta dal hlasovať o pripomienke p. Andreja Čelína.

Hlasovaním – za: 2, proti: 2, zdržal sa: 4 nebola schválená pripomienka p. Andreja Čelína.

Starosta dal hlasovať za návrh VZN, ktorý predložil p. Ľubomír Pekarovič.

Hlasovaním – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2, bolo schválené VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní obce Krakovany.

Starosta informoval poslancov o poskytnutí dotácie na opravu školy. Zatiaľ nie je rozhodnuté o finančnom krytí na uvedené opravy. Min. financií uvoľnilo finančné prostriedky na pokrytie miezd, pokiaľ bude časť financií poskytnutá obci, tieto budú použité na preplatenie nadčasových hodín učiteľov.

Na mimoriadnom zasadnutí bol prejednávaný list od firmy MOBILIS IN MOBILI, s.r.o., Piešťany, ktorá pre svoju podnikateľskú činnosť hľadá vhodný pozemok. Vzhľadom k tomu, že nebol prítomný na zasadnutí p. Jozef Filo, ktorý má prehľad o voľných lokalitách v obci, bude na najbližšom zasadnutí oslovený, aby sa vyjadril k uvedenej problematike.

P. Michal Sedlák informoval poslancov o priebehu príprav na Folklórne slávnosti, ktoré sa budú konať 28. - 29. júna v Krakovanoch. Účinkujúci sú potvrdení. Na zasadnutí kultúrnej komisie bude prejednaný rozpočet na FS. Do konca týždňa bude určený presný časový harmonogram pre účinkujúcich z Nórska, ktorí by mali pricestovať už v piatok 27.6. vo večerných hodinách. FS budú otvorené sprievodom asi 150 účinkujúcich cez dedinu a následne vystúpia súbory Striebornica, Striebornička, Krakovanka, spevácky súbor, účinkujúci z Nórska, Borovienka a detský súbor. V nedeľu by mal vystúpiť súbor Družba z Trenčína a rôzne krátke vystúpenia. Vyzval poslancov na spoluprácu a tiež zabezpečenie sponzorov. Vstupné bolo navrhnuté na 50,-Sk v sobotu a v nedeľu. Vo vstupnej chodbe KS bude pripravená výstava krojov spolu s videoprojekciou zameranú na históriu FS. Navrhol uverejniť v Obecných novinách podrobné informácie o organizovaní a s programom FS.

Starosta informoval, že sa p. Piscová pripravuje plátnové pútače a tiež aj drevený pútač, ktorý bude symbolizovať FS. Intenzívne prebiehajú práce na oprave javiska v amfiteátri KS, ktoré by mali byť v prípade priaznivého počasia do konca týždňa ukončené.

P. Peter Radoský pripomenul zabezpečiť smetné koše v areáli a amfiteátra a v okolí KS.

Starosta predložil žiadosť p. Jána Manáka o odkúpenie p.č.104/1 k.ú. Krakovany o výmere 665 m2. Parcela je súčasťou záhrady, ktorú užíva otec Manák Alojz.

P. Kikta Peter navrhol zistiť, koľko je potencionálnych dedičov a vyžiadať si od nich vyhlásenie, že súhlasia s odkúpením parcely p. Jánom Manákom, prípadne navrhnúť Alojzovi Manákovi odkúpenie parcely a následne sa môžu so synom majetkoprávne vysporiadať.   

Na Južnej ulici boli vykonané pretláčky pod miestnou komunikáciou, ktoré vykonával  p. Emil Gach a na obecný úrad bola zaslaná  faktúra za vykonané práce. Po rozsiahlej diskusii sa poslanci zhodli, že pokiaľ nebola zo OcÚ strany p. Gachovi doručená objednávka a p. Gach k faktúre nepriložil objednávku, za uvedené práce si finančné prostriedky p. Gach bude faktúrovať od občanov, ktorým práce vykonal. 

P. Floreková predložila požiadavku na zakúpenie nového kresla s umývadlom a uterákov do prevádzky kaderníctva. Celkové náklady by činili asi 18.000,-Sk. Nakoľko prevádzka kaderníctva bola doteraz dotovaná z príjmov kaviarne a jej prevádzka je stratová, p. Štefanka navrhol kaderníctvo ponúknuť do prenájmu prednostne p. Florekovej. Aby bola prevádzka kaderníctva zachovaná p. Michal Sedlák navrhol miestnosť kaderníctva dať do prenájmu bezplatne a ostatné náklady spojené s prevádzkou za úhradu. Dôvodom je aj skutočnosť aby bola kaderníčka motivovaná k vyšším a kvalitnejším výkonom. Starosta osloví p. Florekovú s uvedeným návrhom a na najbližšom zasadnutí OZ bude poslancov informovať.

Starostu navštívil p. Kováč ohľadom spaľovne odpadov a predložil mu investičný plán na výstavbu spaľovne odpadov. Dôležité bude vyjadrenie občanov k výstavbe. Poslancom bude spolu so zápisnicou doručený investičný zámer na preštudovanie a na budúcom zasadnutí sa k zámeru vyjadria. Bude potrebné sa vyjadriť k výberu vhodnej lokality, kde by mohla byť spaľovňa vybudovaná.

P. Ľubomír Pekarovič bližšie informoval, že požiadavka na výmeru pozemku je asi 25 árov. S bližšou lokalitou výberu pozemku oboznámi poslancov p. Jozef Filo na najbližšom zasadnutí OZ.

Starosta prečítal poslancom sťažnosť p. Sarvaša ohľadom vývozu fekálií. Nakoľko p. Sarvaš je predseda poriadkovej komisie, ktorá sa mala uvedenou sťažnosťou zaoberať, prejednal ju starosta obce spolu s hlavným kontrolórom. Požiadal poslancov, aby sa k uvedenej sťažnosti  vyjadrili. P. Pekarovič sa vyjadril, že p. Sarvaš bol prítomný na jednaní a súhlasil so znením riešenia, ktoré mu bolo listom zaslané. Následne sa odvolal a nesúhlasil s riešením. Poslanci zaujali súhlasné stanovisko a to, že p. Sarvaš je nájomca v obecnom byte a bude vedený ako neplatič, pokiaľ predloženú faktúru za náklady spojené s vývozom nezaplatí. Vyjadrili súhlasné stanovisko, že výpočet nákladov uvedených vo faktúre je správny a nie je dôvod ho meniť. Starosta obce ponúkol p. Sarvašovi riešenie situácie takým spôsobom, že si môže dať vyviezť fekálie na vlastné náklady, čo potvrdí hodnoverným dokladom.

Interpelácie poslancov:

Michal Sedlák upozornil na neriadenú skládku odpadu a stav. materiálu na Sadovej ulici, ktorá znečisťuje park.

Ladislav Žitnanský – na žiadosť p. Jakábovej a p. Radoskej upozornil na skutočnosť, že na breh potoka Holešky si p. Vavrinec, p. Vatrt a p. Melicher naviezli hlinu a kamene, čím sa podstatne zúžil tok Holešky a tiež by bolo potrebné upraviť porast na brehu Holešky pri p. Bučkovi č. 170, čo by mohlo mať veľmi nepriaznivé dopady v prípade „veľkej vody“.

Filo Juraj upozornil opätovne na vyčistenie chodníka smerom k železničnej stanici a tiež upozornil na stĺp pri jeho dome, na ktorom je pripevnená káblová televízia a stĺp je v dezolátnom stave.

Radoský Peter upozornil na úpravu miestnej komunikácie na Strážovskej ulici pri č. domu 277, kde je po prekopávke cesty nerovný terén a tiež aj na ostatné výmoly na cestách v obci. Dotazoval sa ako bude reagovať starosta  na článok uverejnený v Piešťanskom týždenníku, ktorý písala p. Hoštáková.

Starosta sa k uvedeným interpeláciam vyjadril nasledovne:

K potoku Holeška starosta prisľúbil, že požiada o odborné vyjadrenie Povodie Váhu, ktoré má potok vo vlastníctve.

Vyčistenie chodníka smerom ku stanici sa bude realizovať, keď budú prijatí pracovníci na VPP, pretože pracovníci zamestnaní na obci robia rozsiahle opravy a úpravy na amfiteátri, ďalej bude potrebné pokosiť cintoríny a parky v obci a iné súrne opravy. Opravy miestnych komunikácií sa budú môcť realizovať iba v prípade, ak sa nájdu finančné prostriedky na uvedené opravy. Zatiaľ budú realizované opravy len v najnutnejších miestach a to vybetónovaním výmolov. Na článok uverejnený v Piešťanskom týždenníku bude starosta reagovať.

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2003 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.5.2003

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje

 

  1. Program rokovania
  2. Overovateľov zápisnice
  3. Návrhovú komisiu
  4. VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní obce Krakovany

 

B: neschvaľuje

 

  1. Pripomienku p. Andreja Čelína k VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní obce Krakovany.

C: Berie na vedomie

 

  1. Kontrolu uznesení
  2. Informáciu o prenájme kaviarne

3.      Informáciu o Folklórnych slávnostiach

  1. Bod č. 5 Rôzne

D: ukladá

 

  1. Poriadkovej komisii prešetriť skládky odpadov na obecných pozemkoch a parkovanie áut na verejných komunikáciach.