Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. apríla 2003

 

č. 6/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Jozef Štefanka

Program rokovania:

1.      Overovatelia zápisnice, členovia návrhovej komisie.

2.      Výberové konanie na nájom kaviarne, schválenie textu nájomnej zmluvy

3.      Odvolanie Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ

4.      Členstvo  obce Krakovany v Združení zborov pre občianske záležitosti Človek -človeku v Slovenskej republike

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

 

Na zahájení mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7 poslancov, neprítomní boli Ing. Michal Sedlák a Jozef Štefanka.

 

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal poslancov a obecného kontrolóra na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie program mimoriadneho zasadnutia:

 1. Schválenie overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie.

 2. Výberové konanie na nájom kaviarne, schválenie textu nájomnej zmluvy

 3. Odvolanie Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ

 4. Členstvo  obce Krakovany v Združení zborov pre občianske záležitosti Človek -človeku v Slovenskej republike

 5. Rôzne

 6. Návrh uznesenia

Hlasovaním - za: 7, proti 0, zdržal sa: 0 bol program rokovania schválený. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil pracovníčku obecného úradu Janku Belicovú.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním – za: 6, zdržal sa: 1 /Belobradová/, proti: 0 boli schválení overovatelia zápisnice.

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol Petra Kiktu a Jozefa Filu.

Hlasovaním – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 boli schválení členovia návrhovej komisie.

 

K bodu č. 2

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič predložil prítomným poslancom zápisnice z 1. a  2. kola výberového konania na nájom kaviarne. Fotokópie zápisníc výberovej komisie tvoria nedeliteľnú súčasť originálu tejto zápisnice.

Podľa výsledku výberového konania a na základe rozhodnutia výberovej komisie sa víťazom výberového konania stali Ľudmila a Ondrej Saboví bytom Borovce č. 282.

Na zasadnutie sa dostavil Ing. Michal Sedlák.

Starosta ďalej informoval o pokračovaní v rokovaní s novými nájomcami. Právna poradkyňa vypracovala návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov – nájom kaviarne. Nájomné je vo výške 25.000,- Sk mesačne a nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov.

Poslanci sa podrobne oboznámili s textom nájomnej zmluvy a hlasovaním – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 bol text nájomnej zmluvy schválený.

 

 

K bodu č. 3

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe zosúladiť uznesenie ohľadne odvolania Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ a vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ.

Uznesením č. 4/2003 pod bodom D.1  obecné zastupiteľstvo neschválilo odvolanie Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ, ale uznesením č. 5/2003  pod bodom A.6 schválilo vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ a zároveň i na funkciu riaditeľky školskej jedálne pri ZŠ v Krakovanoch.

K porušeniu právnych predpisov došlo v dôsledku časovej „nepostupnosti“. Obecné zastupiteľstvo skôr vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ , ako bola Mgr. Hoštáková odvolaná z funkcie.

Pri tejto príležitosti starosta obce informoval prítomných o situácii v základnej školy, o nie práve vhodnom správaní sa vedenia školy k svojmu zriaďovateľovi. Vyslovil názor, že o vedení školy má iné predstavy. Rodičia sa naďalej sťažujú na Mgr. Hoštákovú a mali záujem spísať ďalšiu petíciu, nakoľko prvou petíciou nedosiahli požadovanú zmenu.

Na základe týchto skutočností starosta obce navrhol nasledujúci právny postup:

-         zrušiť uznesenie č. 4/2003 bod D.1 o neodvolaní Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ. Hlasovaním – za: 6, proti: 1 /Čelín/, zdržal sa: 1/Belobradová/ bolo uznesenie zrušené.

-         zrušiť uznesenie č. 5/2003 bod A.6 vyhlásenie výberového konania v časti na funkciu riaditeľky ZŠ. Hlasovaním – za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 bolo uznesenie zrušené.

-         starosta podal návrh na odvolanie Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ k dátumu 30. apríl 2003. Hlasovaním – za: 6, proti: 1 /Čelín/, zdržal sa: 1 /Belobradová/.

-         starosta podal návrh na vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ s termínom odovzdania prihlášok do 15. mája 2003 a uverejnenia výsledkov výberového konania v termíne do 31. mája 2003. Hlasovaním – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 /Čelín, Belobradová/ bolo výberové konanie schválené.

 

 

K bodu č. 4

Starosta obce vyzval prítomnú Janku Belicovú, pracovníčku obecného úradu, aby podala prítomným informáciu zo služobnej cesty. Menovaná sa zúčastnila  zasadnutia Ústrednej rady Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2003 v Brezovej pod Bradlom. Ústredná rada na tomto zasadnutí apelovala na predstaviteľov nečlenských obcí, aby sa pridružili k tomuto združeniu. Informovala o aktivitách združenia a o edičnej činnosti tohto združenia.

Členský poplatok na rok činí 0,50 Sk na obyvateľa obce. V rámci tohto poplatku obec obdrží bulletiny a zborníky, ktoré toto združenie vydáva. Hlasovaním – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /Radoský/ obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo v združení a ročný poplatok 0,50 Sk na obyvateľa obce.

 

K bodu č. 5

Starosta v tomto bode informoval o liste od firmy MOBILIS IN MOBILI  s.r.o. Piešťany, ktorá pre svoju podnikateľskú činnosť hľadá vhodnú lokalitu.

Zástupca starostu Jozef Filo sa podujal vyhľadať vhodnú lokalitu, ktorá by vyhovovala aj po majetkoprávnej stránke /možnosť odpredaja, umiestnenie/.

Ladislav Žitnanský predložil požiadavku vykosiť areál futbalového ihriska okolo lavičiek v termíne do 4. mája 2003, kedy sa hrá majstrovský zápas. Starosta informoval, že boli zakúpené 2 nové krovinorezy, nakoľko jestvujúce krovinorezy sú nefunkčné. Po sprevádzkovaní nových kosačiek pracovníci obce začnú s kosením trávnatých plôch, požadovaná plocha bude taktiež pokosená.

V tejto súvislosti kontrolór obce vyzval pána Žitnanského, aby upozornil členov TJ na udržiavanie čistoty v okolí areálu TJ, nakoľko tento priestor bol v týchto dňoch vyčistený.   

 

K bodu č. 6

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2003. Hlasovaním – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 bolo uznesenie schválené.

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 6/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. apríla 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. schvaľuje:

 

 1. program rokovania

 2. overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Anna Belobradovú

 3. členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Jozefa Filu

 4. text nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – Kaviarne u notára od 1. mája 2003 na dobu 10 rokov  v cene nájmu 25.000,- Sk mesačne

 5. odvolanie Mgr. Libuše Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ v Krakovanoch k termínu 30. apríl 2003

 6. vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ s termínom podania prihlášok v termíne do 15.5.2003 a uverejnenia výsledkov v termíne do 31.5.2003

 7. prihlášku obce Krakovany do Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike a úhradu členského príspevku vo výške 0,50 Sk na obyvateľa ročne.

 

  1. zrušuje:

 

 1. uznesenie č. 4/2003 pod bodom D.1 /neodvolanie Mgr. Hoštákovej z funkcie riaditeľky ZŠ v Krakovanoch/

 2. uznesenie č. 5/2003 pod bodom A.6 /vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ v Krakovanoch/

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. informáciu kontrolóra obce Ľubomíra Pekaroviča o výsledkoch výberového konania na nájom Kaviarne u notára,

 2. informáciu o dopyte firmy MOBILIS IN MOBILI s.r.o. ohľadne vhodnej lokality na podnikateľské účely

 3. termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v utorok 13. mája 2003