Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 8. júla 2004

 

č. 5/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Anna Belobradová a Jozef Štefanka

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Združenie pre separovaný zber odpadu - Piešťansko

5. Prolongovanie Superlinky

6. Rôzne

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň predložil poslancom na schválenie program rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa:0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti. 0, zdržal sa: 1 /Juraj Filo/, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Filo a Juraj Filo.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Petra Radoského.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2004. Skonštatoval, že uznesenie sa priebežne plní. Bol zrealizovaný odpredaj parciel pre manželov Figedyových a Božíkových, kúpa  parcely č. 29/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch pre majetkoprávne usporiadanie miestnej komunikácie. Doteraz sa neukončil pracovný pomer s pani Frankovou zo ŠJ pri ZŠ, nakoľko menovaná je dlhodobo práceneschopná.

Ostatné body uznesenia boli splnené.

 

 

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere starostov regiónu Piešťansko založiť združenie, ktoré by vhodnejším spôsobom organizovalo separovaný zber.

V tomto období túto činnosť vykonáva firma PETMAS ONYX Pezinok. Nakoľko obce sa snažia racionálnejšie  hospodáriť aj s odpadom, ktorý vzniká na území obcí, rozhodli sa predstavitelia samospráv založiť združenie, ktoré by vypracovalo projekt na separovaný zber a na základe neho čerpalo prostriedky z Recyklačného fondu.

Podmienkou účasti v združení je schválenie vstupu obecným zastupiteľstvom a odsúhlasenie vstupného poplatku 5,- Sk na 1 obyvateľa obce na vypracovanie projektu.

Poslanci ocenili snahu skvalitniť riešenie problematiky separovaného zberu a túto myšlienku podporili.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený vstup obce Krakovany do združenia a poplatok 5,- Sk na 1 obyvateľa.

 

K bodu č. 5

 

DEXIA banka Slovensko, a. s., Trnava poskytla obci Krakovany 2 druhy úverov. Jedným druhom úveru je "Superlinka". Tento druh úveru umožňuje obci na bežnom účte debetný zostatok vo výške 200.000,- Sk. Je určený na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov. Tento typ úveru je potrebné každoročne schvaľovať obecným zastupiteľstvom. Starosta obce zároveň informoval, že takého finančné prostriedky obec využila len na začiatku kalendárneho roka pri krátkodobom nedostatku finančných prostriedkov /SPP a ZSE si formou inkasa odčerpali zálohy na spotrebu médií, čo pre obec predstavuje nárazovo veľké výdavky/.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo prolongovanie "Superlinky" schválené.

Druhým druhom úveru, ktorý obec čerpala v DEXIA banka Slovensko bol 1. municipálny úver. Obec ho zatiaľ nesplácala a na základe predložených výsledkov hospodárenia obce za minulý rok, predložila banka na schválenie splátkový kalendár, ktorý je obec povinná dodržať. Predstavuje mesačné splátky vo výške 22.000,- Sk.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol splátkový kalendár na splácanie 1. municipálneho úveru schválený.

 

Pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2004 sa schválilo splatenie úveru vo výške 900.000,- Sk. Nakoľko banka predložila splátkový kalendár, podľa ktorého obec má uhradiť len 88.000,- Sk  /4 mesiace x 22.000,- Sk/, predseda finančnej komisie navrhol, aby sa uhradila aj mimoriadna jednorázová splátka vo výške 600.000,- Sk.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 6

 

Refundácia nákladov pri výkupe pozemkov na miestne komunikácie

Obec Krakovany začala realizovať zámer majetko-právneho usporiadania pozemkov, ktoré slúžia ako miestne komunikácie a stále nie sú majetkom obce. Už v mesiaci máj sa uskutočnil výkup takejto parcely od manželov Božíkových.

Na vysvetlenie situácie treba uviesť, že v tomto období sa už pozemky oceňujú v trhovej cene. Ak však majitelia sú ochotní odpredať nehnuteľnosť za dohodnutú cenu, ktorá je výrazne nižšia ako cena trhová, starosta obce navrhol, aby sa im na základe uznesenia obecného zastupiteľstva refundovali náklady, ktoré vznikli majiteľom s realizáciou daného predaja /správny poplatok za osvedčenie podpisu a daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti/. Podľa tohto uznesenia by sa postupovalo pri všetkých výkupoch, ktoré sa uskutočnili od mája 2004.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Výkupy parciel  na miestne komunikácie - informácia

Starosta obce informoval poslancov o ďalších pripravovaných výkupoch parciel na miestne komunikácie. Pán Ervín Sedlák súhlasí s odpredajom parcely pod miestnu komunikáciu smerom z Južnej ulice k ČOV, pán Ing. Cyril Bedlovič s odpredajom prepojenia Strážovskej a Veternej ulice. Tieto prevody sú v štádiu vyhotovovania geometrických plánov.

V tejto súvislosti  starosta obce predložil na schválenie odkúpenie parcely č. 298/9 k. ú. Krakovany o výmere 376 m2 od Jozefa Macháča s manželkou v cene 30,- Sk/1 m2 na majetko-právne usporiadanie miestnej komunikácie na Sadovej ulici.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo odkúpenie schválené.

 

Nákup kosačky

Vybudovanie nových trávnatých plôch v obci /areál materskej školy a základnej školy, amfiteáter kultúrneho domu/, údržba areálu futbalového ihriska si vyžaduje nákup výkonnejšej kosačky. Doteraz kosenie uvedených  plôch sponzorsky zabezpečovala firma SEDOS, s. r. o. Kosačka uvedenej firmy už technicky doslúžila, a vzhľadom na zväčšené plochy už je nevyhovujúca.  

Ing. Michal Sedlák uskutočnil prieskum trhu a priniesol na zasadnutie prospektový materiál. Navrhol, aby sa schválila výberová komisia, ktorá uskutoční výber najvhodnejšieho typu kosačky. Zároveň navrhol maximálnu cenu  kosačky vo výške 140.000,- Sk. Taktiež predložil návrh, aby starosta obce určil zo zamestnancov obce jedného zodpovedného pracovníka, ktorý bude na uvedené zariadenie odborne zaškolený a zároveň zodpovedný za prevádzku kosačky.

Za členov výberovej komisie boli navrhnutí: Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta a Ľubomír Pekarovič.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli schválení členovia výberovej komisie a maximálny finančný limit na nákup kosačky vo výške 140.000,- Sk.

 

Búracie povolenia na dom súpisné číslo 328 - "Fiedlerovec"

Starosta obce informoval poslancov o právoplatnom búracom povolení na uvedený rodinný dom. Technicky je budova poškodená, ohrozuje obyvateľov, ale aj premávku na priľahlej komunikácii. V termíne do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia je potrebné stavbu odstrániť. Boli rôzne návrhy na rozoberanie tejto stavby, ale z bezpečnostného hľadiska celé búracie práce uskutoční obec v priebehu mesiaca júla 2004.

 

PŠD Krakovany-Stráže - žiadosť o odklad splátky dane z nehnuteľnosti za rok 2004

PŠD požiadalo obec o odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti  za rok 2004 vo výške 122.423,- Sk  v termíne do 31. júla 2004. Ako dôvod  uviedlo nedostatok voľných finančných prostriedkov.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Realizácia údržbárskych prác - materská škola, firma POPRO

Starosta obce informoval poslancov o vykonaní údržbárskych prác v materskej škole - prečisťovanie kanalizačného zberača, v prevádzke POPRO sa vykonali práce na údržbe fasády celej budovy. Práce vykonali pracovníci obce, materiálne výdavky hradila firma POPRO.

 

Územný plán obce - schválenie

Územný plán obce vyhotovuje firma Ateliér A5 - Ing. Odnoga. V prípade, že Krajský stavebný úrad Trnava nebude mať výraznejšie pripomienky k predloženému návrhu zadania územného plánu obce, starosta navrhol, aby poslanci dali súhlas k územnému plánu. V prípade, že Krajský stavebný úrad v Trnave bude mať výhrady k predloženému návrhu, tieto pripomienky budú opätovne predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo zadanie územného plánu schválené.

  

Valné zhromaždenie TAVOS - informácia

Starosta obce sa zúčastnil na valnom zhromaždení firmy TAVOS. Zároveň informoval prítomných poslancov o zámere firmy získať do majetku obecné vodovody a kanalizácie. V súčasnej dobe je firma len prevádzkovateľom obecného vodovodu.

Vo veci dotácie na výstavbu kanalizácie zatiaľ nie sú žiadne nové informácie.

 

Trafostanica - informácia

Je pripravené rokovanie s Ing. Streicherom, ktorý sa má vyjadriť k najvhodnejšej lokalite na umiestnenie novej trafostanice. Táto je základnou podmienkou na otvorenie novej stavebnej lokality na Starých konopiskách. Rokovanie sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa.

 

Folklórne slávnosti - informácia

Starosta obce informoval poslancov, že na toto podujatie obec získala grand vo výške 20.000,- Sk.

Na zasadnutie prišla poslankyňa Anna Belobradová, zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel poslanec Andrej Čelín.

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák predniesol informáciu o folklórnom festivale KRAKOVANY 2004. Zatiaľ sa však nedá po finančnej stránke celkom vyhodnotiť, nakoľko ešte nie sú k dispozícii všetky faktúry. Podrobná správa bude predložená na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po zasadnutí kultúrnej komisie.

K problematike folklórnych slávností mal pripomienku poslanec Ladislav Žitnanský, že počas týchto slávností  boli bufety v amfiteátri málo obsadené. Chýbal tovar typu sladkosti, chipsy, ale aj rôzne typy nápojov. Treba však brať do úvahy skutočnosť, že riaditeľ kultúrneho strediska Ak. soch. Jaroslav Hladký poriadal túto akciu po prvýkrát.

 

Informácie starostu obce

- dokončili sa práce na oprave fasády budovy, ktorá je v prenájme firmy POPRO,

- začali sa práce na zriadení počítačovej učebne v základnej škole,

- obec získala dotáciu na tenisové ihrisko za budovou základnej školy vo výške 120.000,- Sk,

- v priestoroch dvora obecného úradu sa v tomto čase buduje nová vodovodná prípojka, ktorá umožní samostatné napojenie jednotlivých prevádzok,

- uskutočnilo sa jednanie s firmou SIKA, od 1.8.2004 budú pokračovať dokončovacie práce na rozvodoch káblovej televízie a jej uloženie do zeme,

- je dokončená šachta kanalizačnej čerpacej stanice, na budúci týždeň firma realizuje montáž čerpadiel a pristúpi sa ku kolaudácii tejto časti kanalizácie,

- v prevádzkach kaviarne a kaderníctva sa dokončuje výstavba nových sociálnych zariadení,

- poďakoval p. Petrovi Radoskému na vyhotovenie nových lavičiek na detský kolotoč a na hojdačky na detské ihrisko.

 

 

 

Správa vyraďovacej komisie

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli predložené zoznamy na vyradenie majetku, ktoré pripravili jednotlivé organizačné zložky. Vyraďovacia komisia ich posúdila a predložila návrh na vyradenie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nahlasoval: 0, bol majetok podľa priložených zoznamov vyradený. Zoznamy tvoria prílohu originálu tejto zápisnice.

 

Miroslav Augustín, Helena Šedíková - žiadosť o odpredaj

Na obecné zastupiteľstvo bola doručená žiadosť o odpredaj parcely č. 1014/34 k.ú. Krakovany. Starosta obce vysvetlil problematiku celej žiadosti. V tejto lokalite má byť umiestnená nová trafostanica. Je možné, že na trafostanicu sa vyčlení len časť parcely, zostávajúcu časť bude nožné odpredať.

Starosta obce navrhol, aby sa žiadateľom zaslala odpoveď na žiadosť v znení, že touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo bude opätovne zaoberať až po rokovaniach o umiestnení trafostanice, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň. Zároveň treba žiadateľov informovať, že odpredaj sa uskutoční za trhovú cenu a na odpredaj bude potrebné vypracovať geometrický plán.

 

Interpelácie poslancov:

Juraj Filo - veľmi problematická je dopravná situácia na Školskej ulici pri dome číslo 322 /je to vlastne výjazd z Mlynskej ulice/. Navrhol, aby v tejto časti bola umiestnená dopravná značka obmedzujúca maximálnu rýchlosť na 40 km/h. Taktiež navrhol, aby sa zrekonštruovala informačná tabuľa, ktorá sa nachádza na Námestí sv. Mikuláša pred obecným úradom. Bolo by vhodné do nej doplniť názvy ulíc a znovu ju zaskliť, nakoľko sklo je rozbité a do tabuľa zateká, čím sa veľmi znehodnocuje.

Peter Radoský - dopytoval sa na súčasný stav sporu s vyprataním obecného nájomného bytu, ktorý toho času neoprávnene užívajú manželia Sarvašoví.

Starosta informoval, že prišiel výrub súdneho poplatku vo výške 45.000,- Sk. Poslanec Jozef Štefanka vyzval starostu na nové riešenie tohto sporu. Žiaľ, nie je to možné. Bude sa postupovať podľa platného uznesenia obecného zastupiteľstva. Poslanci potvrdili požiadavku, že všetky kroky je potrebné konzultovať s právnikmi.

 

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič požiadal poslancov o schválenie odmeny pre starostu obce za II. štvrťrok 2004. Aritmetickým priemerom navrhnutých súm bol predložený návrh na odmenu vo výške 40%.

O návrhu sa samostatne nehlasovalo, ale návrhová komisia ho priamo   predložila v návrhu uznesenia č. 5/2004.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2004 z 8. júla 2004

 

 

UZNESENIE č. 5/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. júla 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A. schvaľuje:

 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a Juraja Filu
 3. overovateľov zápisnice p. Petra Radoského a Andreja Čelína
 4. súhlas so vstupom obce Krakovany do Združenia pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany a schvaľuje 5,- Sk na obyvateľa pre vypracovanie projektu
 5. prolongovanie úveru "Superlinka" do výšky 200.000,- Sk
 6. splácanie 1. municipálneho úveru č. 26/003/2001 podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí dodatok úverovej zmluvy
 7. jednorázovú splátku 1. municipálneho úveru vo výške 600.000,- Sk po získaní finančných prostriedkov z odpredaja parciel pánovi Jánovi Remišovi
 8. refundáciu nákladov /správny poplatok za osvedčenie podpisu predávajúcich a úhradu dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, ktorú platí predávajúci daňovému úradu/ občanom, ktorí odpredávajú nehnuteľnosti na majetkoprávne usporiadanie miestnych komunikácií v obci Krakovany. Uvedené refundácie sa týkajú všetkých prevodov, ktoré sa uskutočňujú od roku 2004.
 9. odkúpenie parcely č. 298/9 k. ú. Krakovany o výmere 376 m2 od Jozefa Macháča a manželky Márie, rod. Bartošovej, v cene 30,- Sk/1 m2 pre majetkoprávne usporiadanie miestnej komunikácie na Sadovej ulici
 10. zloženie výberovej komisie na nákup kosačky v zložení  Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta a Ľubomír Pekarovič. Maximálna nákupná cena kosačky je 140.000,- Sk. Starosta obce poverí 1 pracovníka obce, ktorý bude zodpovedať za prevádzku a údržbu kosačky
 11. odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti pre PŠD Krakovany-Stráže za rok 2004 vo výške 122.423,- Sk v termíne do 31.7.2004. V prípade neuhradenia splátky v schválenom termíne sa bude postupovať podľa sankcií v zmysle zákona.
 12. Územný plán obce Krakovany za predpokladu, že Krajský stavebný úrad v Trnave nebude mať k návrhu výraznejšie pripomienky
 13. vyradenie majetku obce podľa návrhu vyraďovacej komisie. Zoznamy vyradeného majetku tvoria prílohu originálu tejto zápisnice.
 14. odmeny starostu obce za II. štvrťrok 2004 vo výške 40%.

 

B.  berie na vedomie:

 1. kontrolu uznesenia č. 4/2004
 2. 2. informáciu o pripravovanom majetkoprávnom usporiadaní ďalších miestnych komunikácií /Ing. Bedlovič, Ervín Sedlák/
 3. informáciu o právoplatnom rozhodnutí o odstránení stavby rodinného domu súpisné číslo 328 /"Fiedlerovec"/
 4. informáciu o Valnom zhromaždení firmy TAVOS
 5. informáciu o dotácii z Ministerstva kultúry SR na folklórny festival KRAKOVANY 2004
 6. informáciu o folklórnom festivale KRAKOVANY 2004, ktorú predložil predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák
 7. žiadosť Miroslava Augustína a Heleny Šedíkovej o odpredaj parcely č. 1014/34 k. ú. Krakovany. Žiadosťou sa bude opätovne zaoberať obecné zastupiteľstvo po rokovaniach o umiestnení novej trafostanice s Ing. Steicherom,
 8. interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2004 zo dňa 8. júla 2004 schválené.