Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch zo dňa 3.apríla 2003

 

Č.5/2003

 

Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Anna Belobradová,   inž. Michal Sedlák

 

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh rozpočtu na rok 2003
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Starosta obce privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Predložil im na schválenie program rokovania. Nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy. Starosta obce dal hlasovať o schválení programu rokovania.

Hlasovanie: za 7,                      proti:0,              zdržal sa:0.

Program rokovania bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu č. 2 – Určenia zapisovateľa, overovateľov, návrhová komisia

Starosta obce navrhol za zapisovateľku  Evu Sedlákovú, za overovateľov Andreja

 Čelína, Petra Radoského, za členov návrhovej komisie Jozefa Filu a Petra Kiktu.

Overovatelia:

Hlasovanie: za 7,                      proti:0,              zdržal sa:0.                  

Návrhová komisia:

Hlasovanie: za: 6,                      proti:0,              zdržal sa:0.

 

K bodu č. 3. Kontrola uznesení

Starosta obce konštatoval, že uznesenia boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

List na OO PZ Vrbové nebol zaslaný, ale polícia prešetrila priamo na burze podmienky parkovania, žiadosť na okresný úrad odbor školstva na dotáciu kapitálových prostriedkov bola zaslaná, dokladová inventarizácia prevedená,  rokovací poriadok bol opravený v troch bodoch.

 

K bodu č. 4 - rozpočet obce na rok 2003

Návrh rozpočtu predniesla pracovníčka obce p. Eva Sedláková. Rozpočet bol prednesený položkovite. Rozpočet bol navrhnutý a prejednaný vopred  finančnou komisiou.

Príjmová časť:                          12 773 000,–

Výdavková časť:                      12 773 000,–

Rozpočet je pripravený najmä v oblasti školstva iba provizórne, pretože nie sú známe finančné prostriedky, ktoré obec v rámci dotácie dostane. Vo výdavkovej časti sú zohľadnené iba výdavky na úrovni roku 2002, nie je navýšený rozpočet o zvýšenie elektrickej energie a plynu. Rozpočet je potrebné ešte prepracovať, čo sa týka i výdavkovej časti zariadenia opatrovateľskej služby a podrobne rozpočet rozdeliť na výdavkové položky.

Výdavky obecného rozpočtu sú vo výdavkovej časti zohľadnené iba najnutnejšie výdavky na prevádzku obecného úradu. Takisto je potrebné rozpočet ešte doplniť a prepracovať, najmä čo sa týka príjmovej časti.

 

Poslanci  po diskusii schválili rozpočet:

Hlasovanie: za: 6,                      proti:0,              zdržal sa:1.

Z jednania OZ odišiel poslanec p. Jozef Štefanka.

K bodu č. 5 – rôzne

 

 1. Dobrovoľný hasičský zbor – starosta informoval poslancov o začínajúcej činnosti, prevádzajú sa opravy, nátery, menšie úpravy. Zo strany DHZ je potrebné vykonať preventívne prehliadky. Pán Bajza zaškolí požiarnikov.
 2. Žiadosť o odpustenie platenia poplatku za vývoz odpadu – na obecný úrad podali žiadosť Roman Babuška a Andrea Babušková o odpustenie platenia poplatku za vývoz, nakoľko sa v obci nezdržujú.
 3. Žiadosť o odpustenie platenia poplatku za vývoz odpadu – Peter Nizner – na obecný úrad podal žiadosť o odpustenie platenia poplatku za vývoz, nakoľko sa v obci nezdržuje, ale študuje v zahraničí.

Hlasovanie: za: 2,                      proti: 4,             zdržal sa: 0.

Hlasovanie: za: 0,                      proti: 6,             zdržal sa: 0.

Hlasovaním nebol poplatok za vývoz odpadu odpustený.

 

 1. Žiadosť okresného súdu – schválenie dvoch prísediacich na súde – starosta obce navrhol na prísediacich – p. Peter Palkech a Ervín Sedlák. Starosta osobne hovoril s menovanými, ktorí s návrhom súhlasili. Po diskusii dal osobitne hlasovať:

Peter Palkech

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,                          zdržal sa:0.

Ervín Sedlák

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,                          zdržal sa:0.                  

 

 

 1. Nájomné byty – starosta obce podal informáciu o doriešení výstavby nájomných bytoch. Všetky vyjadrenia k inžinierskym sieťam boli dodané. Žiadosť je u pána Mareka na okresnom úrade životného prostredia a bude pozastavené územné konanie.

Dôvod pozastavenia je nedostatok finančných prostriedkov.

 1. Štatutár obce – bývalý starosta obce bol štatutárom kaviarne. Musí dôjsť k zmene štatutára, nakoľko kaviareň ide do prenájmu, bude výberové konanie a z toho dôvodu je potrebná zmena štatutára. Poslanci navrhli starostu obce.

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,                          zdržal sa:0.

 

 1. Dopravné značky – starosta obce jednal s p. Knoškovou, ktorá pracuje na polícii – odbor dopravy, o rozmiestnení dopravných značiek v obci. Dopravné značky boli zakúpené a rozmiestnené  po obci.
 2. Penalizácia za oneskorené platby – starosta obce predložil poslancom návrh za oneskorené platby daní a poplatkov. Zo zákona vyplýva, že penalizácia sa uplatňuje po 30.3. v danom roku. Starosta obce navrhol, aby sa pristupovalo k jednotlivým neplatičom individuálne, na základe žiadosti, najmä z dôvodu nedostatku financií. Uverejniť túto informáciu aj v obecných novinách. Poslanec Andrej Čelín navrhol, aby  sa k žiadostiam pristupovalo individuálne. Peter Kikta navrhol, aby sa občania najprv vyzvali  na zaplatenie miestnym rozhlasom  a až potom pristúpiť k penalizácii. Starosta obce navrhol, aby sa tieto údaje uverejnili aj v miestnych novinách. Poslanci po diskusii súhlasili, aby sa doporučil nasledovný postup. Vyhlásiť do 31.5..2003 miestnym rozhlasom výzvu na zaplatenie, po tejto lehote nedoplatníkov penalizovať. Informáciu uverejniť v obecných novinách.

Hlasovanie: za:6,                       proti: 0,             zdržal sa:0.

 

Spaľovňa odpadov – starostu obce navštívil a informoval p. Ladislav Križák, že pán Róbert Klčo je chorý, ale na zriadení spaľovne odpadov sa pracuje aj naďalej.

TAVOS – starosta obce odovzdal  firme Tavos pripomienky k vodovodu Krakovany. Na prevádzkovom poriadku sa pracuje. Firma Tavos informovala starostu obce, že nemôžu nájsť niektoré poklopy a ventily.

 

Okresný úrad práce – s OÚP bola podpísaná zmluva za malé obecné služby. Obec  Krakovany má 44  nezamestnaných, z toho sa  prihlásilo na služby 17 občanov. Práce sa vykonávajú pre obec zadarmo, ale títo občania  sa nemusia hlásiť na OÚP. Občania budú pracovať na verejnej zeleni  a drobných prácach na obci, približne budú pracovať 2 dni.

 

Smernica na verejné obstarávanie – starosta obce doporučil, aby kontrolór obce vypracoval smernicu o verejné obstarávanie. Kontrolór by mal mať v pracovnej náplni aj vypracovávanie takýchto smerníc.

 

Ľubomír Pekarovič – na minulom obecnom zastupiteľstve boli pripomienky na jeho adresu, či sa môže k prejednávaným záležitostiam kontrolór vyjadrovať, či môže zasahovať do jednania OZ. Podľa jeho zistenia kontrolór môže kedykoľvek a hocikedy sa vyjadrovať. Jeho funkcia je na úrovni zástupcu starostu resp. primátora. Ďalej navrhol kontrolór obce, aby jeho plat bol ponížený na úroveň zástupcu starostu t.j. na 2700,– Sk. Po diskusii poslanci súhlasili s výškou platu kontrolóra.

Hlasovanie: za: 6,                      proti:0,              zdržal sa:0.

Zároveň sa ruší uznesenie z minulého zastupiteľstva o výške platu kontrolóra.

 

Výberové konanie na riaditeľku školy, riaditeľku školskej jedálne starosta obce informoval poslancov, že je potrebné určiť termín termín na výberové konanie na funkciu riaditeľky základnej školy a na riaditeľku školskej jedálne. Aspoň mesiac dopredu je potrebné podať inzerát.  Do novín je ďalej potrebné podať inzerát. Termín bol určený do 31.5.2003.

Hlasovanie: za: 6,                      proti:0,                          zdržal sa:0.

 

Daša Dzurová – žiadosť o schválenie prevádzkovej doby – na obecný úrad podala žiadosť p. Dzurová Daša o schválenie prevádzkovej doby v prevádzke vináreň-cukráreň podľa priloženej žiadosti.

Peter Kikta – je potrebné zo strany žiadateľky predložiť podnikateľský zámer, podmienka – vyjadrenie susedov, prísť na budúce OZ a vysvetliť podnikanie.

Starosta informoval o otváracích hodinách v kaviarni.

Jozef Filo – doložiť súhlas susedov

Andrej Čelín – ponechať otváracie hodiny ako bolo požiadané.

 

Hlasovanie: za: 6,                      proti:0,                          zdržal sa:0.

 

Ľubomír Sedlák, žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti – za nehnuteľnosť, na ktorom menovaný stavia rodinný dom. Poslanci so znížením dane súhlasili.

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,                          zdržal sa:0.

 

Sťažnosť na parkovanie karavanu – anonym – na OCu bol doručený anonym. Predmetom sťažnosti bolo parkovanie karavanu na Dolnej ulici, ktorý bráni vo výhľade vodičom.

 

Sťažnosť Zuzany Gono – predmetom sťažnosti p. Zuzany Gono bolo neustále vyhlasovanie v miestnom rozhlase, čo ruší ju a jej dieťa. Navrhla v sťažnosti, aby bol upravený čas vyhlasovania, alebo občania informovaní iným spôsobom.

Obidve sťažnosti boli postúpené komisii verejného poriadku.

ROEP – správa katastra – starosta obce informoval poslancov, že na OCU bol doručený list od p. riaditeľky katastra Piešťany, v ktorom žiada resp. informuje, že pri zmene postu starostu je potrebné zmeniť a navrhnúť nového predsedu komisie pre ROEP. Doposiaľ bol predsedom komisie p. Jozef Vatrt. Poslanci navrhli, aby predsedom sa stal starosta obce a starosta obce navrhol, aby za člena namiesto Jozefa Pekaroviča bol zvolený p. Jozef Filo.

Predseda komisie

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,              zdržal sa:0.

Člen komisie – Jozef Filo

Hlasovanie: za:5,                       proti:0,              zdržal sa:1.

 

Spoločná úradovňa – starosta obce informoval poslancov, že je potrebné poukázať na spoločnú úradovňu sumu určenú v dohode. Suma je približne okolo 6615,– Sk t.j. 5 Sk na obyvateľa.

Hlasovanie za: 6,                      proti:0,              zdržal sa:0.

 

Kanalizácia pretláčky – starosta obce informoval poslancov, že dostal od p. Gacha výpočet prác za podtláčky k rodinným domom, ktoré boli vykonané v roku 2002. Práce objednal ústne bývalý starosta obce. Práce boli vykonané podľa výkazu prác 23.10.-4.11.2002.

Zasadnutia obce sa zúčastnil aj bývalý starosta p. Jozef Vatrt, ktorý vysvetlil, že práce boli vykonané na základe jeho ústnej objednávky. Náklady by sa mali prepočítať a vypočítať cenu za bežný meter prác. 

Jozef Filo – občania neboli upovedomení, že tieto práce budú platiť. Práce neboli vypočítané.

Juraj Filo – obecné zastupiteľstvo neprejednávalo túto objednávku.

Starosta obce – ako má teraz jednať s občanmi, keď on nejednal s pánom Gachom a či občania budú ochotní zaplatiť vykonanú prácu. Malo to byť ošetrené   uznesením OZ, alebo VZN.

Pán Vatrt odpovedal, že občania boli informovaní.

Peter Kikta – obíde občanov a poinformuje sa, či  občania boli informovaní, že tieto práce budú platiť.

Po diskusii sa poslanci dohodli, že táto záležitosť sa odkladá na budúce OZ.

 

Kaviareň NOTAR - výberové konanie -  starosta obce informoval, že na OCU došlo 8. žiadostí. Navrhol, aby bol stanovený dátum výberového konania na deň 7.4.2003 a môžu sa ho zúčastniť aj ostatní poslanci OZ, nielen určená komisia.

 

Geometrický plán Staré Konopnice – je potrebné vypracovať geometrický plán na rozparcelovanie dvoch parciel na stavebné pozemky, v lokalite Staré Konopnice, kde je vlastníkom týchto nehnuteľností obec. Poslanci po diskusii sa dohodli, že je potrebné tieto parcely – stavebné pozemky čo najrýchlejšie usporiadať a odpredať. Cena pozemku by sa pohybovala okolo 300 Sk za 1 m2.

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,              zdržal sa:0.

 

Ladislav Žitnanský -  navrhol umiestniť lavičky na cintoríny. Pani Alexia Valová sa sťažovala na vynášanie blata z bývalého domu Jurkulákových. Je tam potrebné naviesť štrk.

Ľubomír Pekarovič – umiestniť lavičky zo stanice na cintoríny

Starosta obce – oprava stola – starosta požiadal poslanca pána Petra Radoského o opravu stolnotenisového stola v kultúrnom dome. Stôl by sa použil deťom do školy.

Juraj Filo – vyčistiť chodník

Andrej Čelín – pri autobusovej zástavke umiestniť odpadový kôš.

Jozef Filo – Miklušák – stĺp káblovej televízie.

Peter Radoský – aj pri burze umiestniť odpadové koše, vyčistiť miestnu komunikácie cez bývalý „Kobylárovec“.

Starosta obce – informoval poslancov, že sa bude čistiť park, pracovníci – robotníci na obci sú zaneprázdnení.

Ľubomír Pekarovič – navrhol, aby si aj sami športovci urobili brigádu na ihrisku

 

Urbanistická štúdia – schválenie lokalita Strážovské záhumenice – starosta obce predložil poslancom návrh  urbanistickej štúdie lokalita Strážovské záhumenice. Urbanistickú štúdiu vypracoval Atelier  5 inž. Arch. Peter Odnoga. Podmienky sú stanovené v technickej správe. Po preštudovaní poslanci súhlasili s podmienkami urbanistickej štúdie. Jozef Filo dal návrh, aby do urbanistickej štúdie bol zapracovaný i sklad bielej techniky na par. č. 611, kde je vlastníkom Rímskokatolícka cirkev.

Hlasovanie: za:6,                       proti:0,              zdržal sa:0.

 

 

 

Uznesenie č. 5/2003 – Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  dňa 3.4.2003

 

 

A./ schvaľuje

 1. Program rokovania
 2. rozpočet obce na rok 2003
 3. overovateľov zápisnice
 4. návrhovú komisiu
 5. odpustenie dane z nehnuteľnosti p. Ľubomírovi Sedlákovi
 6. dátum výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy, riaditeľku školskej jedálne pri ZŠ Krakovany do 31.5.2003
 7. otváraciu dobu p. Daši Dzurovej pod podmienkou, že menovaná príde na budúce OZ prednesie podnikateľský zámer a súhlas susedov
 8. plat kontrolóra na sumu 2700,– Sk
 9. štatutára za hospodársku činnosť p. PaedDr. Vladimíra Mihálika
 10. schvaľuje postup na penalizáciu pri nezaplatení daní

·         vyhlásiť v miestnom rozhlase

·         uverejniť oznámenie v obecných novinách

·         do 31.5.2003 zaslať upomienky

·         po tomto termíne penalizovať

 1. prísediacich na súde p. Petra Palkecha a Ervína Sedláka
 2. predsedu komisie ROEP PaedDr. Vladimíra Mihálika a za člena komisie ROEP p. Jozefa Filu namiesto p. Jozefa Pekaroviča.
 3. príspevok spoločnej úradovni – stavebná, vo výške 5,– Sk na občana t.j. 6615,– Sk.

urbanistickú štúdiu lokalita „Strážovské záhumenice“ podľa predloženej technickej správy vypracovanej inž. Petrom Odnogom – Atelier 5

 1. schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu v lokalite „Staré konopnice“ na rozparcelovanie stavebných pozemkov na par.č. 1021 a par.č. 1021/17 k.ú. Krakovany, ktoré sú vlastníctvom obce.
 2. prémie starostovi obce za I.Q 2003 vo výške 40%

 

 

 

B./ navrhuje

 1. dátum výberového konania na deň 7.4.2003

 

 

C./ berie na vedomie

       1.  kontrolu uznesení

 1. informácie starostu obce
 2. interpelácie poslancov

 

D./ ukladá

 1. poslancovi Petrovi Kiktovi zistiť u občanov, ktorým bola urobená pretláčka na kanalizáciu, či boli informovaní o platení prác bývalým starostom obce

 

E./ neschvaľuje

1. odpustenie dane – poplatku za vývoz odpadu p. Romanovi Babuškovi,  Andree Babuškovej   a  

     Petrovi Niznerovi

 

F./ ruší

 1. uznesenie č.4/A/8/2003 o plate kontrolóra zo dňa 7.3.2003

 

G./  postupuje

 1. anonymnú sťažnosť ohľadom parkovania karavanu na Dolnej ulici a sťažnosť p. Zuzany Gono na neúmerné vysielanie v miestnom rozhlase, komisii verejného poriadku.

 

 

 

Hlasovanie: za 6,                      proti:0,              zdržal sa:0.

 

     Po hlasovaní poďakoval starosta prítomným poslancom a kontrolórovi obce za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.