Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. mája 2004

 

č. 4/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomný: Peter Radoský

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Voľba členov Rady školy a Rady škôlky

5. Úprava počtu pracovníkov v ŠJ – pomocné sily

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2004

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie program rokovania, ktorý bol uverejnený na pozvánke na zasadnutie.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti. 0, zdržal sa: 1 /Ing. Sedlák/, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Ing. Michal Sedlák a Peter Kikta.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Anna Belobradová/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2004. Skonštatoval, že body B.4 a B.5 nie sú splnené z dôvodu, že doteraz sa nezrealizoval odpredaj parciel pre p. Jána Remiša a Matúša Klču. K bodom B.1, B.2 a B.3 podá správu kontrolór obce v ďalšom bode programu rokovania.

Ostatné body uznesenia č. 3/2004 boli splnené.

 

K bodu č. 4

 

Riaditeľka Základnej školy v Krakovanoch požiadala obecné zastupiteľstvo o delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy v Krakovanoch.

Tento orgán školskej samosprávy sa skladá zo 7 členov /2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec, 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa/.

Starosta obce navrhol ako zástupcu zriaďovateľa predsedu školskej komisie p. Petra Kiktu.

V tomto roku by sa podľa zákona malo uskutočniť aj výberové konanie na riaditeľa materskej škôlky. Pri tomto výberovom konaní bude pôsobiť aj Rada školy pri MŠ v Krakovanoch. Tento orgán sa skladá z 5 členov /1 pedagogický zamestnanec, 1 nepedagogický zamestnanec, 2 zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa/. Aj do tejto rady starosta obce navrhol predsedu školskej komisie p. Petra Kiktu ako zástupcu zriaďovateľa.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol Peter Kikta zvolený za člena Rady školy a Rady školy pri MŠ v Krakovanoch.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce informoval poslancov o finančnej situácii v školstve. Financovanie prešlo na normatívy na počet žiakov. Stanovené sumy však nepostačujú na zabezpečenie prevádzky všetkých školských zariadení. Z uvedeného dôvodu je potrebné pristúpiť k nepopulárnym opatreniam – k zníženiu počtu pracovných miest v školských jedálňach o pomocné sily v kuchyni. Starosta obce uskutočnil pohovory s pracovníčkami na uvedených postoch. Pani Klinovská  zo školskej jedálne pri MŠ súhlasí s ukončením pracovného pomeru dohodou k 31. máju 2004, pani Franková  bude taktiež súhlasiť, ale momentálne je práceneschopná. Po ukončení PN sa bude daná situácia riešiť.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli pracovné miesta pomocných síl v školských jedálňach zrušené.

 

K bodu č. 6

 

Obec Krakovany predložila v riadnom stanovenom termíne účtovnú uzávierku za 1. štvrťrok 2004. Na Krajskom školskom úrade v Trnave sa uskutočnilo dohodovacie konanie na zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na prevádzku školských zariadení. Poslanci ďalej v priebehu 1. štvrťroka schválili nákup služobného motorového vozidla. Na základe uvedených skutočností bolo potrebné vykonať úpravu rozpočtu na rok 2004. Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil poslancom na schválenie upravený rozpočet obce na rok 2004.  V diskusii sa poslanci informovali o ďalších zámeroch, napríklad o zamýšľanom nákupe nového vykurovacieho kotla do základnej školy.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol upravený rozpočet obce na rok 2004 schválený. Schválený návrh tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 7

 

Schválenie členov vyraďovacej komisie

Starosta obce informoval poslancov, že v evidencii majetku obce sa nachádza majetok, ktorý je neupotrebiteľný, poškodený alebo inak nefunkčný. Z uvedeného dôvodu požiadal poslancov, aby schválili členov vyraďovacej komisie. Uvedená komisia zhodnotí stav tohto majetku a vypracuje návrh na vyradenie, ktorý predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Za členov tejto komisie navrhol týchto poslancov: Jozef Štefanka, Anna Belobradová a Ladislav Žitnanský.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 2 /Belobradová, Žitnanský/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli členovia vyraďovacej komisie schválení.

 

Zadanie územného plánu obce Krakovany

Obec Krakovany dala vypracovať zadanie územného plánu obce Krakovany. Pôvodné zadanie však bolo doplnené o 2 priemyselné zóny. K uvedenému stanovisku sa dospelo na základe potreby prilákať podnikateľov, ktorí by svoje prevádzky umiestnili v katastri obce Krakovany. Takto upravené zadanie územného plánu bolo zverejnené na informačných tabuliach obce dňa 5. mája 2004. V termíne do 4. júna 2004 majú možnosť občania, ako aj príslušné organizácie štátnej správy, samosprávy a štátne podniky spravujúce inžinierske siete v katastri obce vyjadriť svoje pripomienky k zadaniu.

Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovaním schválili návrh zadania  upravený o doplnenie 2 priemyselných zón.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo zadanie územného plánu doplnené o 2 priemyselné zóny schválené.

 

Firma AGE color, s. r. o. , Piešťany – žiadosť o stanovisko

V predchádzajúcom bode starosta obce informoval o potrebe prilákať podnikateľov na pôsobenie v katastri našej obce. Firma AGE color, s. r. o., Piešťany prejavila záujem podnikať v novovytváraných priemyselných zónach obce Krakovany.  Z uvedeného dôvodu požiadala o vyjadrenie k žiadosti o zmenu určenia parciel č. 651 a 652 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch vedených ako orná pôda  na nepoľnohospodárske využitie s určením pre výstavbu priemyselného areálu. Uvedená firma má záujem podnikať v obci a vytvoriť možnosti pre zamestnanie  približne 40 osôb. Poslanci tento zámer podporili a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, súhlasili so zmenou určenia uvedených parciel.

 

Projekt – Program obnovy dediny

Starosta obce informoval poslancov, že obec predložila projekt na získanie finančných prostriedkov cez Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici. Táto agentúra prijíma projekty v rámci Programu obnovy dediny. Projekt bol vypracovaný na získanie finančných prostriedkov na realizáciu prestavby Námestia sv. Mikuláša v časti pred obecným úradom a na športový areál za futbalovým ihriskom.

V minulom roku sa už obec zapojila do Programu obnovy dediny, finančné prostriedky však nezískala.

 

Železničná zastávka – riešenie situácie

Starosta obce informoval poslancov o pokračujúcich rokovaniach v riešení problematiky železničnej zastávky. Železnice Slovenskej republiky poskytli informáciu, že o prenájom železničnej zastávky prejavila záujem okrem obce aj firma RSP, s. r. o., Piešťany. Starosta obce sa skontaktoval s konateľmi firmy, ktorí poskytli obci písomné stanovisko, a za akým  účelom si chcú prenajať uvedenú nehnuteľnosť. V ich stanovisku je uvedený účel občianskej vybavenosti.

Starosta obce  predložil návrh, aby obec odstúpila od svojej požiadavky o prenájom tejto nehnuteľnosti. Firma chce uvedenú nehnuteľnosť zrekonštruovať, a tým vlastne odstráni problém schátralej budovy pri vstupe do obce. Konateľ firmy RSP, s. r. o.,  Piešťany pán Pavel Zajac je zároveň konateľom firmy K&L  Dendra Bratislava, ktorá je majiteľom kultúrnej pamiatky – kúrie v obci Krakovany. Túto pamiatku rekonštruuje so zámerom využívať ju na komerčné účely.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, poslanci schválili odstúpenie  od požiadavky na prenájom železničnej zastávky od Železníc Slovenskej republiky.

 

 

 

Rozhodnutie o odstránení stavby súpisné číslo 328 – informácia

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o nariadení odstrániť stavbu rodinného domu súpisné číslo 328.  Na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad zistil, že stavba je v nevyhovujúcom technickom stave, je narušená statika domu, čím je ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa v jej bezprostrednej blízkosti. Rozhodnutie bolo doručené všetkým spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. Stavba má byť odstránená do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

Zameranie miestnej komunikácie pri dome súpisné číslo 221-222

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozhodlo, že obec začne postupne s majetkoprávnym usporiadaaním miestnych komunikácií. Na základe uvedenej skutočnosti obec objednala vypracovanie geometrického plánu na zameranie miestnej komunikácie, ktorá spája ulice Hoštáky a Hrádze.  Na základe geometrického plánu č. 91/2004 boli zamerané 2 parcely:

p.č. 301/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 14 m2, ktorej vlastníkom je obec Krakovany, ale uvedenú nehnuteľnosť užívajú manželia Božíkoví. Títo zároveň požiadali obec o odkupenie uvedenej parcely.

p.č. 29/3  k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere  146 m2, ktorej vlastníkmi sú manželia Božíkoví a obec Krakovany ich požiadala o odkúpenie za účelom usporiadania miestnej komunikácie.

Na základe jednania s manželmi Božíkovými bola dohodnutá aj cena odkupovanej a predávanej nehnuteľnosti – 22,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa 0, nehlasoval: 0, poslanci schválili odpredaj parcely č. 301/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 14 m2 pre manželov Jozefa a Máriu Božíkových bytom A. Hlinku 21, Piešťany v cene 22,- Sk/1 m2 a zároveň aj kúpu parcely č. 29/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 146 m2 v cene 22,- Sk/1 m2 od manželov Jozefa a Márie Božíkových pre majetkoprávne usporiadanie miestnej komunikácie.

 

Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 – stavebné pozemky

Stavebníci Eduard Halinkovič, Marián Garafa a Martin Melicher požiadali obecné zastupiteľstvo o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 za stavebné pozemky z dôvodu realizácie výstavby rodinných domov. Pracovníčka OcÚ informovala poslancov, že p. Martin Melicher už v tomto roku aj uvedenú novostavbu rodinného domu skolaudoval, ale oslobodenie mu prináleží až od roku 2005, nakoľko pre daňové účely sa posudzuje stav k 1.1.2004.

Poslanci vyjadrili podporu výstavbe nových rodinných domov a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, poslanci schválili zníženie dane z nehnuteľnosti za stavebné pozemky zo sumy 2,80 Sk/1 m2 na sumu 0,21 Sk/1 m2

 

Matúš Klčo – neodkúpenie pozemku.

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci odsúhlasili žiadosť p. Matúša Klču o odkúpenie parcely č. 264/1 k. ú. Stráže pri Krakovanoch.  Pán Klčo požiadal o zrušenie uznesenia, nakoľko zameraním sa dospelo k nevhodnej šírke na stavbu rodinného domu.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, poslanci súhlasili so zrušením uznesenia č. 3/2004 pod bodom A.7.

 

Robert Figedy a manželka bytom Vrbové – žiadosť o odkúpenie parcely.

Menovaní manželia Figedyoví požiadali obecné zastupiteľstvo o odkúpenie parcely č. 264 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 611 m2 vedenej ako záhrada. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v susedstve ich rodinného domu a záhrady. O uvedenú parcelu prejavili záujem už v minulosti, no v tom čase obec takého nehnuteľnosti neodpredávala. Pri osobnom rokovaní starostu obce a manželov Figedyových  navrhli kúpnu cenu 400,- Sk/ 1 m2.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Andrej Krchnák  - žiadosť o súhlas na umiestnenie septiku

Pán Krchnák požiadal o umiestnenie septiku na verejnom priestranstve na Dolnej ulici pred rodinným domom číslo 129/24. Z dôvodu, že obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, septiky pred rodinnými domami na Dolnej ulici sú umiestnené v „zelenom“ páse, ktorého vlastníkom je obec Krakovany. Majiteľom rodinných domov obec udeľuje súhlas s umiestnením.  Menovaný po udelení súhlasu predloží obci ohlásenie drobnej stavby, ktoré posúdi stavebná komisia.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 /A. Čelín /, poslanci schválili súhlas s umiestnením septiku pred rodinným domom súpisné číslo 129 na Dolnej ulici.

 

Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely

Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas na používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely a stanovenie podmienok súhlasu.

Ing. Sedlák v tejto súvislosti informoval o používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely z hľadiska daňových predpisov.

Predseda finančnej komisie pán Peter Kikta navrhol udeliť súhlas na používanie a ako náhradu výdavkov na prevádzku vozidla bude starosta uhrádzať obci sumu 4,50 Sk/1 km.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Zápis do kroniky obce za rok 2003

Pracovníčka obecného úradu p. Belicová, ktorú poslanci schválili za kronikára obce Krakovany prečítala text zápisu za rok 2003.  Poslanci uvedený text ešte doplnili o ďalšie informácie, ktoré predstavujú historickú hodnotu a tento zápis zobrali na vedomie.

 

Vydanie knihy o obci Krakovany

Trnavský samosprávny kraj predložil obciam informáciu o možnosti účelovo čerpať finančné prostriedky z rozpočtu TSK. Jednou z účelu je aj možnosť podporiť projekt na záchranu kultúrneho dedičstva. Obec Krakovany má veľmi bohatú históriu, ktorá by si určite zaslúžila dokumentáciu vydanú v knižnej podobe. Starosta obce už uskutočnil rokovania s Dr. Melníkovou a profesorom Vincentom Sedlákom, ktorí majú spracované určité historické materiály aj o obci Krakovany. Taktiež mal rokovanie s primátorom mesta Sereď, ktoré podobnú publikáciu už vydalo.

Vydanie takejto publikácie určite nie je záležitosťou jedného roka. Vyžiada sa získanie finančných prostriedkov na daný účel, vytvorenie redakčnej rady a podobne. Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie, informoval poslancov, že získa potrebné informácie od svojho brata, ktorý pôsobí v oblasti vydávania knižných publikácií. Taktiež vyzval redakčnú radu Hlasu Krakovian, aby v najbližších číslach vyzvala občanov na spoluprácu pri realizácii tohto projektu. Zároveň by bolo vhodné uskutočniť prieskum o kúpyschopnosti občanov takejto publikácie, pretože predajné cena takejto publikácie sa predpokladá minimálne 500,- Sk.

 

Folklórne slávnosti KRAKOVANY 2004 – informácia

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o programe XXIX. ročníka folklórneho festivalu  KRAKOVANY 2004, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. júna 2004 v priestoroch kultúrneho strediska v Krakovanoch.

Oproti pôvodnému oficiálnemu programu festivalu sa pripravuje na piatok 25. júna 2004 v priestoroch prírodného amfiteátra aj vystúpenie folkových skupín SLNIEČKO a PARNÉ VALCE.

Počas festivalu privítame hostí z družobnej obce Krakovany v Čechách a hosťom festivalu bude aj zahraničný folklórny súbor z Padiny zo Srbska – Čiernej Hory.

 

V súvislosti s kultúrnymi podujatiami poslanci získali informáciu, že obec Krakovany na otvorení letnej kúpeľnej sezóny v sobotu 5. júna 2004 v Piešťanoch bude reprezentovať FS LUSK Krakovany s ĽH Borovienka. Účasť organizátorom prisľúbil i starosta obce a týmto vyzval aj prítomných poslancov, aby sa podľa možnosti danej akcie zúčastnili a reprezentovali obec Krakovany.

 

Potok Holeška – informácia

Starosta obce informoval poslancov, že pôvodne s predstaviteľmi OZ mal rokovať aj riaditeľ závodu Povodia Váhu Ing. Koščál. Žiaľ,  pre nedoriešenie geodetického zamerania sa stretnutie uskutoční v neskoršom termíne.

 

Kanalizácia – prečerpávacia stanica – informácia

Starosta obce informoval poslancov o postupe prác na prečerpávacej stanici. Uskutočnili sa betonárske práce a momentálne sa čaká na vytvrdnutie betónovej zmesi. Práce napredujú a nasvedčujú tomu, že prečerpávaciu stanicu bude možné dokončiť, zaizolovať a odovzdať tento úsek diela ku kolaudácii.

 

Interpretácie poslancov:

Ladislav Žitnanský vyzval kontrolóra obce, aby predložil správu o kontrole, o ktorej informoval starosta obce v bode „Kontrola uznesení“.

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič vykonal kontrolu hospodárenia kultúrneho strediska za mesiac apríl 2004. Zistil, že úlohy uložené obecným zastupiteľstvom riaditeľovi kultúrneho strediska neboli splnené. Predložil návrh opatrenia, aby riaditeľ kultúrneho strediska dodržal všetky opatrenia, ktoré mu obecné zastupiteľstvo uložilo.

Ďalej informoval o kontrole evidencie dochádzky pracovníkov obecného úradu, ako aj o kontrole pokladničných dokladov za rok 2002, kde v pokladni ZOS chýbajú podpisy bývalého starostu obce p. Jozefa Vatrta. V súvislosti s bývalým starostom Jozefom Vatrtom boli poslanci informovaní, že p. Jozef Vatrt doteraz nevrátil neoprávnene vyplatené peňažné prostriedky. Sám podpísal splátkový kalendár, v ktorom si stanovil termíny splátok. Poslednú splátku mal uhradiť  15. mája 2004. K dnešnému dňu uhradil len 2.500,- Sk.    Na zostávajúcu sumu je pripravený návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Uvedenú listinu predloží zajtra starosta obce na Okresný súd v Piešťanoch.

 

Andrej Čelín  požiadal o informácie v otázke neoprávneného užívania obecného bytu p. Sarvašom. Starosta obce informoval, že menovaný obdržal výzvu na vypratanie bytu a upozornenie, že bude na neho podané trestné oznámenie. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa byt nevypratal, už je spracovaný materiál na podanie trestného oznámenia za neoprávnené užívanie cudzej veci a obmedzovanie domovej slobody a návrh na súd na vypratanie bytu.V tejto súvislosti informoval poslancov o anonymnom udaní na obec Krakovany o prevádzkovaní priepustnej žumpy. Kontrolná návšteva z Obvodného úradu životného prostredia sa uskutoční v utorok 1.6.2004.

 

Ľubomír Pekarovič predložil návrh, aby bol majiteľ včelárskeho voza, ktorý parkuje na Strážovskej ulici, vyzvaný na odstránenie uvedeného prostriedku z verejného priestranstva.

Ladislav Žitnanský sa podujal zistiť, kto je majiteľom uvedeného prostriedku. Pôvodným majiteľom bol p. Michal Valo, terajším by mal byť p. Jozef Vatrt. Predseda poriadkovej komisie p. Jozef Štefanka odmietol vykonať návštevu u p. Vatrta, nakoľko má podozrenie, že ide o zaujatosť voči bývalému starostovi.

Záležitosť sa uzavrela s tým, že obecný úrad priamo vyzve p. Jozefa Vatrta na odstránenie včelárskeho voza z verejného priestranstva.

 

Ing. Michal Sedlák predložil na riešenie otázku údržby nových zatrávnených plôch v areáloch základnej a materskej školy. Formou brigádnických hodín rodičov a členov klubu mladých sa zrealizovala celková údržba a nové zatrávnenie rekreačných a športových plôch v uvedených areáloch. Aby sa toto dielo neznehodnotilo, bude potrebná pravidelná údržba a kosenie. Firma SEDOS, s. r. o., zabezpečuje sponzorsky kosenie trávnika na štadióne TJ a areál prírodného amfiteátra. Ďalšie nové plochy však po technickej stránke už nebude možné vhodne zabezpečiť. Do budúcnosti bude musieť obec uvažovať so zakúpením novej, výkonnejšej kosačky.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2004 z 27. mája 2004

 

 

UZNESENIE č. 4/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. mája 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu

3. overovateľov zápisnice p. Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského

4. do Rady školy p. Petra Kiktu ako zástupcu zriaďovateľa

5. do Rady škôlky p. Petra Kiktu ako zástupcu zriaďovateľa

6. zníženie počtu pracovníkov v školskej jedálni pri MŠ a školskej jedálni pri ZŠ o pomocné pracovné sily

7. úpravu rozpočtu obce pre rok 2004, príloha tvorí súčasť originálu tejto zápisnice

8. členov vyraďovacej komisie p. Jozefa Štefanku, Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského

9. doplnenie návrhu Zadania územného plánu obce Krakovany o 2 priemyselné zóny

10. súhlas na nepoľnohospodárske využitie parciel č. 651, 652 k. ú. Stráže pri Krakovanoch pre firmu AGE color, s. r. o.,  Palarikova 7, Piešťany

11. odstúpenie obce od požiadavky na prenájom objektu železničnej zastávky Krakovany v prospech firmy RSP, s. r. o., Piešťany

12. odpredaj parcely č. 301/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch vedenej ako záhrada o výmere 14 m2 pre manželov Jozefa a Máriu Božíkových v cene 22,- Sk/ 1 m2

13. kúpu parcely č. 29/3 k. ú. Stráže pri Krakovanoch vedenej ako záhrada o výmere 146 m2 v cene 22,- Sk/ 1 m2 na majetkoprávne usporiadanie miestnej komunikácie

14. zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 pre stavebníkov p. Eduarda Halinkoviča, Mariána Garafu a Martina Melichera zo sadzby 2,80 Sk/1 m2 na sadzbu 0,21 Sk/1 m2.

15. zrušenie uznesenia č. 3/2004 bod A. 7 o odpredaji parcely č. 264/1 pre p. Matúša Klču na jeho vlastnú žiadosť

16. odpredaj parcely č. 264 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 611 m2 vedenej ako záhrada v cene 400,- Sk/1 m2 pre Roberta Figedyho s manželkou bytom Vrbové,  Beňovského 494/4.

17. súhlas pre Andreja Krchnáka na umiestnenie septiku na verejnom priestranstve  na Dolnej ulici pred rodinným domom súpisné číslo 129

18. súhlas na používanie služobného motorového vozidla pre súkromné účely pre starostu obce a poplatok za jeho používanie vo výške 4,50 Sk/1 km.

 

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 3/2004

2. informáciu o vydaní rozhodnutia o odstránení stavby súpisné číslo 328

3. text zápisu do kroniky obce za rok 2003

4. informáciu o zámere vydať knižnú publikáciu o obci Krakovany

5. informáciu o príprave folklórneho festivalu KRAKOVANY 2004 a otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch dňa 5.6.2004

6. interpelácie poslancov

 

C. ukladá:

1. riaditeľovi kultúrneho strediska Ak. sochárovi Jaroslavovi Hladkému dodržiavať uznesenie č. 3/2004 bod B.1, B.2., B.3.

 

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 4/2004 zo dňa 27.5.2004 schválené.