Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. apríla 2004

 

č. 3/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Správa o hospodárení KS Krakovany

5. VZN o vylepovaní plagátov politických subjektov

6. Rôzne

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

K bodu č. 1

Starosta obce obce privítal prítomných poslancov. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák, ktorému pracovné povinnosti neumožnili zúčastniť sa rokovania. Hneď úvodom vysvetlil nezrovnalosti v dátumoch. Pozvánky aj oznámenia na informačných tabulkách boli vyhotovené s dátumom zasadnutia v piatok 30. apríla 2004. Termín sa však operatívne upravil na žiadosť viacerých poslancov z dôvodu Majstrovstiev sveta v hokeji. Zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 29. apríla 2004.

Na úvod starosta predložil na schválenie program rokovania. Vyzval prítomných poslancov, aby uplatnili pripomienky k navrhovanému programu.

Poslanec Peter Radoský navrhol doplniť program rokovania o samostatný bod: „Rušenie nočného kľudu počas kultúrnych akcií pri KD – riešenie situácie“

Poslanci hlasovaním za: 8, zdržal sa 0, proti: 0, nehlasoval: 0, schválili tento program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Správa o hospodárení KS Krakovany

5. VZN o vylepovaní plagátov politických subjektov

6. Rušeni  nočného kľudu počas kulturných akcií pri KD – riešenie situácie.

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 

K bodu č. 2

Starosta predložil na schválenie návrh členov návrhovej komisie. Za členov navrhol Jozefa Filu a Petra Radoského.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

Ďalej starosta predložil na schválenie návrh na overovateľov zápisnice: Andreja Čelína a Jozefa Štefanku.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Jozef Štefanka/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

V rámci kontroly uznesení starosta obce skonštatoval, že kontrolór obce prednesie správu o vykonaní kontroly hospodárenia v kultúrnom stredisku za 1. štvrťrok 2004.

Zostávajúce body uznesenia boli splnené.

 

K bodu č. 4

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič predložil správu o hospodárení, ktorá tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Ako výsledok kontroly p. Pekarovič navrhol tieto opatrenia:

 1. riaditeľ kultúrneho strediska bude uskutočňovať vyúčtovanie každej kultúrnej akcie na stanovenom tlačive
 2. termín predkladania je vždy do 5 dní odo dňa akcie, mesiac sa uzatvára vždy do 2. dňa nasledujúceho mesiaca
 3. riaditeľ kultúrneho strediska doplní chýbajúce vyúčtovania za 1. štvrťrok na stanovenom tlačive v termíne do 10. mája 2004.

Poslanec p. Peter Kikta vyjadril požiadavku, že by bolo vhodné, aby sa riaditeľ kultúrneho strediska, najmä ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva problematika kultúrneho strediska, zúčastnil rokovania.

Starosta obce v zápätí vysvetlil situáciu, že Ak. sochár Jaroslav Hladký si v týchto dňoch čerpá dovolenku a je s členmi ochotníckeho divadelného súboru z Hornej Stredy na celoslovenskej prehliadke. Na budúce rokovanie bude riadne pozvaný.

Ak sa odpočítajú náklady na výmenu kotlov a úhradu starých faktúr p. Garafovi, strata kultúrneho strediska za 1. štvrťrok 2004 bola 1.700,- Sk, čo je prijateľné. Správa o hospodárení tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Starosta obce predložil návrh, aby sa hlasovalo o navrhnutých opatreniach. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bol návrh opatrení schválený. Riaditeľovi kultúrneho strediska budú tieto opatrenia doručené v písomnej forme po podpise zápisnice.

 

V súvislosti s vykonaním kontroly hospodárenia, starosta obce informoval prítomných poslancov o vypracovaní finančnej uzávierky za 1. štvrťrok 2004. Obec riadne predložila požadované uzávierku na Daňový úrad do Trnavy. Taktiež sa uskutočnili úhrady všetkých doteraz nezaplatených faktúr. Možno konštatovať, že k dátumu 29.4.2004 obec neeviduje žiadne neuhradené faktúry.

 

K bodu č. 5

Na základe zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu obecné zastupiteľstvo svojim všeobecne záväzným nariadením určí vyhradené plochy na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane.

Pracovníčka obce p. Belicová predložila návrh textu VZN, ktorý bol vypracovaný podľa horeuvedeného zákona.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 5/2004 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu schválené.

 

 

K bodu č. 6

Starosta obce vyzval p. Petra Radoského, ktorý navrhol zaradenie tohto bodu na rokovanie, aby sa vyjadril k danej situácii.

Dňa 24.4.2004 sa v kultúrnom dome v Krakovanoch uskutočnila súkromná diskotéka. Riaditeľ KS prenajal priestory, nakoľko nebol informovaný o zákaze organizovať diskotéky inými subjektami ako sú spoločenské organizácie v obci.

Organizátori akciu uskutočnili až do neskorých ranných hodín, starosta obce v nedeľu ráno na telefonické upozornenie občanov z rodinných domov v okolí kultúrneho domu, bol akciu ukončiť.

Poslanec Peter Radoský predložil návrh, aby sa organizovanie diskoték v našej obci definitívne zakázalo.

Starosta obce v tejto súvislosti zahájil diskusiu k danému problému a požiadal prítomných poslancov, aby sa jednotlivo vyjadrili.

Zároveň si priznal chybu, že neoboznámil p. Hladkého s uvedeným zákazom.

Na danú tému sa rozprúdila veľmi živá diskusia.

 

Peter Kikta – za nevhodné považuje podávanie alkoholických nápojov mladistvým počas konania takýchto akcií.

Jozef Štefanka – má taktiež nedobré skúsenosti. Návštevníci takýchto akcií sa v nočných hodinách po obci pohybujú veľmi hlučne a správajú sa vulgárne. Taktiež sa priklonil k názoru, aby boli takéto akcie zakázané.

Andrej Čelín a Juraj Filo – vysvetlili situáciu, že organizovanie diskoték je podstatným finančným zdrojom pre činnosť miestnej TJ. Po zákaze si nevedia predstaviť získavanie finančných zdrojov pre jej činnosť.

Juraj Filo vyzval k určitej tolerancii, nie každý si môže vybrať, kde býva.

Ľubomír Pekarovič – vyjadril názor,  že obec organizovala I. obecný ples, ktorý bol kultúrnym podujatím organizovaním na vysokej spoločenskej úrovni, ale nestretol sa s požadovaným záujmom. Tejto kultúrnej akcie sa zúčastnilo veľmi málo poslancov, ako predstaviteľov obce.

Ladislav Žitnanský – ako organizátor diskoték TJ  informoval, že je veľmi ťažká komunikácia s prevádzkovateľom hudobnej aparatúry. Napriek výzvam často nezníži hlučnosť.

Členovia TJ – A. Čelín a Juraj Filo prisľúbili, že vykonajú osobný pohovor s prevádzkovateľom, aby zabezpečili regulovanie hlučnosti.

 

Peter Radoský vyzval starostu, aby vyjadril svoj názor na danú situáciu. Starosta reagoval, že ak sa zakážu diskotéky pre spoločenské organizácie, v rozpočte obce sa už nenájdu ďalšie financie na ich činnosť.

 

Na základe týchto vyjadrení starosta podal návrh na hlasovanie za úplné zrušenie organizovania diskoték v kultúrnom dome tak, ako tento návrh predložil Peter Radoský.

Hlasovaním za: 4 /P. Radoský, J. Štefanka, P. Kikta, A. Belobradová/, proti: 3 /A. Čelín, Juraj Filo, L. Žitnanský/, zdržal sa: 1 /Jozef Filo/, nehlasoval: 0, nebol tento návrh prijatý.

 

K bodu č. 7

Informácie o toku Holeška

Starosta obce informoval poslancov, že Povodie Váhu dalo vypracovať geometrický plán na zameranie toku Holeška. Pripravuje sa i projekt stavidla a na základe vypracovaného geometrického plánu sa vypracuje návrh na odčlenenie mlynského náhonu, ktorý bol v minulom roku predmetom sporu a sťažností obyvateľov Strážovskej ulice. Po vypracovaní projektu a schválení finančných prostriedkov sa firma zaviazala, že začne s reguláciou potoka.

Regulácia bude pokračovať do vyčerpania schváleného limitu prostriedkov.

 

 

Ján Remiš – žiadosť o odpredaj parciel

Finančná situácia obce nedovoľuje splácanie poskytnutého úveru. Pri návrhu rozpočtu obce na rok 2004 sa uvažovalo s príjmom cca 500.000,- Sk za odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov v majetku obce. Uvedená suma by bola určená výhradne na splácanie úveru.

Na základe uvedenej skutočnosti starosta obce predložil žiadosť p. Jána Remiša na odkúpenie parcely č. 951 a 952 v k.ú. Krakovany. Geometrickým plánom bola z uvedených dvoch parciel vytvorená nová parcela č. 974/19 o celkovej výmere 5365 m2. Pôvodne boli uvedené parcely zakúpené na výstavbu obecných nájomných bytov.  Nakoľko sa tento projekt nezrealizoval, obec tieto pozemky nevyužíva.  Záujemca navrhol ako kúpnu cenu sumu 250,- Sk /m2. Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta posúdil tento návrh za prijateľný vzhľadom na lokalitu, kde sa uvedené parcely nachádzajú. Nedostupné inžinierske siete znižujú celkovú hodnotu uvedenej nehnuteľnosti. Záujemca bude v tejto lokalite rozširovať svoje podnikateľské aktivity – rastlinnú výrobu v sortimente okrasných drevín.

Starosta obce navrhol najskôr hlasovať o žiadosti, či sa uvedená novovytvorená parcela č. 974/19 o výmere 5365 m2 odpredá. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento odpredaj schválený.

Druhý návrh na hlasovanie predstavoval návrh kúpnej ceny predávanej nehnuteľnosti vo výške 250,- Sk/ 1m2. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Poslanci zároveň určili, že finančné prostriedky, ktoré obec získa z odpredaja uvedenej nehnuteľnosti sa v celej výške použijú na splatenie časti prvého municipálneho úveru.

Starosta v tejto súvislosti zároveň informoval, že v časti Novej ulice sa buduje miestna komunikácia. Po uložení sietí žiadateľ /p. Remiš/ zafinancuje dobudovanie tejto komunikácie, nakoľko sa jedná o prístup k jeho firme SEMPER DEKOR. Obec v tomto prípade uhradila len náklady na projektovú dokumentáciu.

 

Matúš Klčo – žiadosť o odpredaj parciel

Starosta informoval poslancov o ďalšej možnosti odpredaja parciel, ktoré sú majetkom obce a financie, ktoré sa získajú ich odpredajom by bolo vhodné použiť na majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácie /či už výkup alebo vyhotovenie geometrických plánov/. V tomto prípade má žiadateľ záujem o parcelu č. 264/1 a časť parcely č. 268 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch. Jedná sa o časť terajšieho školského políčka. Uvedená lokalita je pre využívanie žiakmi čiastočne nevýhodná, nakoľko je situovaná pri pomerne frekventovanej cestnej komunikácii. Po jej odpredaji by sa školské políčko vytvorilo v náhradných priestoroch, ktoré sú ku škole bližšie a pre žiakov bezpečnejšie. Novovytvorených geometrickým plánom bude vytvorená nová parcela o výmere cca 700 m2. Presné údaje o čísle parcely a jej výmere budú doručené na obecný úrad v piatok ráno po registrácii návrhu geometrického plánu. V texte uznesenia č. 3/2004 bude už uvedené konkrétne číslo parcely a jej výmera.

Poslanci hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0 schválili žiadosť p. Matúša Klču o odpredaj parcely.

Záujemca navrhol ako kúpnu cenu sumu 300,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /P. Kikta/, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta navrhol, aby sa finančné prostriedky, ktoré sa získajú z  odpredaja uvedenej parcely použili na vypracovanie geometrických plánov na miestne komunikácie, a to parcela č. 29/1 a 29/2 – pri Božíkových, parcela č. 298/1 –  pri Jozefovi Macháčovi, parcela č. 218, 226 pri Bernardínovi Kľúčovskom. Tieto geometrické plány bude vypracovávať geodet p. Roman Klčo. Geodetická kancelária Jančíček – Hornák bude vypracovávať geometrický plán na výkup miestnej komunikácie na Veternej ulici.

 

Kultúrny dom – projekt rekonštrukcie

V súvislosti s vypracovávaním geometrických plánov starosta informoval poslancov o prípravných prácach na vypracovanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu. V tejto súvislosti je potrebné taktiež vypracovať geometrický plán a zameranie budovy kultúrneho domu. Bude potrebné uvedenú budovu zatepliť a vymeniť okná. Aj takáto úprava by pomohla odstrániť problematiku hlučnosti.

V tomto období sa začalo na prípravných prácach, ktoré povedú k predloženiu projektov na poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu z EUROFONDOV.

 

Revízne správy na budovy obce

Starosta obce ďalej informoval poslancov, že boli vykonané všetky revízie, potrebné na bezpečnú prevádzku budov obce.  V budove kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice bude potrebné vymeniť rozvody elektrickej energie, v materskej škole len drobné technické úpravy v inštalovaní elektrických ističov.

 

Úpravy fasád

Pracovníci obce vykonali maliarske a natieračské práce na budove Kaviarne u Notára, kaderníctva a klubu mladých. V najbližších dňoch sa začne s úpravou fasády na budove bývalej materskej školy, ktorá bola daná do prenájmu firme POPRO Piešťany. Do folklórnych slávností je v pláne zrealizovať aj opravu fasády obecného úradu.

 

Prenájom budovy železničnej stanice

V tomto bode starosta informoval o list, ktoré zaslali Železnice Slovenskej republiky na našu žiadosť o prenájom  resp. odpredaj za symbolickú sumu budovy železničnej stanice.

Celá záležitosť sa zbytočne predlžuje, lebo najnovšie železnice oznámili, že túto záležitosť musia prerokovať v širších zložkách organizácie. Do dnešného dňa sme však nedostali žiadne záväzné stanovisko. Na celej záležitosti sa intenzívne pracuje a starosta je v telefonickom kontakte s predstaviteľmi Železníc SR.

 

Ivan Herman – žiadosť o prenájom

Menovaný užíva parcelu č. 627/1 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch ako jazdecký areál. Túto lokalitu oplotil, zatrávnil a udržuje ju vo veľmi kultúrnom stave. V tejto svojej činnosti chce i naďalej pokračovať, z uvedeného dôvodu žiada o predĺženie nájmu na uvedenú parcelu.

Administratívnym šetrením sa zistilo, že geometrický plán, ktorým bola vytvorená parcela č. 627/1 nebol zapísaný. Z uvedeného dôvodu nie je možné po majetkoprávnej stránke presne určiť majiteľov danej lokality. Obecné zastupiteľstvo preto navrhuje, aby si dal žiadateľ vypracovať geometrický plán, ktorým by sa zistil majetkoprávny stav. Poslanci hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, súhlasili s prenájmom na dobu 3 rokov na parcelu, ktorá je v uvedenej lokalite majetkom obce. Nájom parciel, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, si na základe tohoto geometrického plánu zabezpečí žiadateľ sám.

 

Dopravná záchranná služba

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so žiadosťou p. Daniela Sersena na vykonávanie dopravnej záchrannej služby na území našej obce. Táto služba bude sídliť vo Vrbovom na miestnom zdravotnom stredisku. Obec Krakovany súhlasí.

 

Pavol Sarvaš – list advokátskej kancelárie

Starosta obce informoval poslancov o liste advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje p. Pavla Sarvaša v právnej veci ukončenia nájmu obecného bytu. Advokátska kancelária oznamuje, že p. Sarvaš neopustí obecný byt do rozhodnutia súdu.

 

Poslanec Jozef Filo opustil rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

K situácii vo veci nájmu obecného bytu sa vyjadril aj kontrolór obce. Od 1.5.2004 vznikne situácia neoprávneného užívania obecného bytu. Navrhol  odpojenie energií. Starosta informoval, že prešetrí všetky možnosti. Zároveň informoval, že zo súdu obec neobdržala žiadne predbežné opatrenie.

Kontrolór obce navrhol aj možnosť zaslať podanie na policajnú inšpekciu oznámenie, že pán Sarvaš si neplní povinnosti príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky.

 

Poslanec Jozef Filo sa vrátil na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Zástupcovia francúzskej firmy – kúpa pozemku

Starosta obce informoval poslancov, že zástupcovia francúzskej firmy ARTE M oznámili, že nemajú záujem o kúpu pozemku na výstavbu novej firmy.

 

Folklórne slávnosti KRAKOVANY 2004 – príprava

Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá sa organizačne podiela na príprave folklórnych slávností. Na toto podujatie sú pozvaní hostia z Chorvátska a návšteva z družobnej obce Krakovany v Čechách.  Folklórne slávnosti sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. júna 2004.

 

Nákup služobného osobného automobilu

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci svojím uznesením č. 2/2004 pod bodom A. 11 schválilo  nákup služobného motorového vozidla.

Prieskumom sa zistilo, že forma pôžičky či leasingu by nebola pre obec výhodná. Finančná komisia spolu so starostom obce zvolili možnosť nákupu ojazdeného motorového vozidla v prijateľných cenových reláciách. Na základe týchto skutočností sa uskutočnila kúpa motorového vozidla zn. Felícia v hodnote 138.000,- Sk.

 

Informácie o školstve

Základná škola v Krakovanoch v rámci projektu INFOVEK dostane v mesiaci august 2004 vybavenie pre počítačovú učebňu. Na základe požiadaviek z tohto projektu bude potrebné zabezpečiť bezpečnostné zamrežovanie okien na tejto špeciálnej učebni.

V minulých týždňoch sa uskutočnila na Krajskom školskom úrade v Trnave dohodovacie konanie na zabezpečenie finančných prostriedkov pre potreby prevádzky školských zariadení v našej obci. Podľa posledných prepočtov bude chýbať 300.000,- Sk. Obec bude musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam – zrušeniu niektorých pracovných miest v školských jedálňach. Pravdepodobne pôjde o pomocné pracovné sily v týchto zariadeniach.

 

Ďalšie informácie:

-         uskutočnila sa oprava poklopu na vodovodnej šachte pri futbalovom ihrisku. Tento bol poškodený prejazdom ťažkého nákladného motorového vozidla.

-         bol zabezpečený materiál na výrobu oplotenia strážovského cintorína. V prípade nepriaznivého počasia začnú pracovníci obce s jeho výrobou.

-         zástupca firmy HÍLEK Senica podal informáciu, že do 9.5.2004 bude kanalizačná prečerpávacia stanica  dokončená.

-         obec dostane sumu 334.324,- Sk ako vratku za investované finančné prostriedky do výstavby energetickej siete na Veternej ulici

-         dňa 5.5.2004 sa zaháji verejnou vyhláškou nové zadanie územného plánu obce Krakovany s návrhom nových priemyselných zón.

 

Odmena starostu obce za I. štvrťrok 2004

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič informoval poslancov, že starosta obce odmietol návrh na odmenu za IV. štvrťrok 2003 pre nedostatok finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že bol ukončený I. štvrťrok 2004, navrhol odmenu starostovi za toto časové obdobie.

Aritmetickým priemerom navrhnutých hodnôt bola navrhnutá odmena vo výške 29%.

 

Káblová televízia – jednanie s prevádzkovateľom

V pondelok 3. mája 2004 sa uskutoční jednanie s p. Dušanom Sikom, majiteľom firmy STELAR, ktorá prevádzkuje káblovú televíziu v našej obci. V tejto súvislosti vyzval poslancov, ktorí majú záujem, aby sa zúčastnili tohto rokovania. Bude sa rokovať o dokončovacích prácach na káblových rozvodoch tejto televízie.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2004 z 29. apríla 2004

 

 

UZNESENIE č. 3/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. apríla 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

1.      program rokovania

2.      členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a Petra Radoského

3.      overovateľov zápisnice p. Jozefa Štefanku a Andreja Čelína

4.      správu kontrolóra obce o hospodárení kultúrneho strediska za I. štvrťrok 2004 spolu s navrhovanými opatreniami. Táto správa tvorí prílohu originálu tejto zápisnice

5.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 5/2004 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu

6.      odpredaj parcely č. 974/19 k. ú. Krakovany o výmere 5365 m2 pre pána Jána Remiša bytom Krakovany č. 11 v cene 250,- SK/1 m2.

7.      odpredaj parcely č.  264/1 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 668 m2 pre pána Matúša Klča bytom Krakovany, Sadová ulica č. 36O/12 v cene 300,- Sk/1m2.

8.      schvaľuje žiadosť p. Ivana Hermana na prenájom parcely č. 627/1 k. ú. Stráže pri Krakovanoch na jazdecký areál po vypracovaní geometrického plánu na dobu 3 rokov z dôvodu, že na uvedenej lokalite sú ako vlastníci uvedení aj ďalšie fyzické osoby a nie je majetkoprávne vysporiadaná.

9.      odmenu pre starostu obce za I. štvrťrok 2004 vo výške 29%.

 

 

 

B: ukladá:

 1. riaditeľovi kultúrneho strediska uskutočňovať vyúčtovanie každej akcie na predpísanom tlačive
 2. riaditeľovi kultúrneho strediska uvedené vyúčtovanie uskutočňovať v termíne do 5 pracovných dní po akcii, pri ukončení mesiaca do 2. dňa nesledujúceho mesiaca na predpísanom tlačive
 3. riaditeľovi kultúrneho strediska doplniť vyúčtovanie akcií za 1. štvrťrok 2004 na predpísanom tlačive v termíne do 10. mája 2004.
 4. použitie finančných prostriedkov z odpredaja parcely č. 974/19 k.ú. Krakovany na splátku časti 1. municipálneho úveru
 5. použitie finančných prostriedkov z odpredaja parcely č.  264/1  k. ú. Stráže pri Krakovanoch  na vypracovanie geometrických plánov potrebných na majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií a výkup parciel.

 

C: berie na vedomie:

 1. informáciu o riešenie problematiky toku Holeška
 2. informáciu o vyhotovení revíznych správ na objekty v majetku obce
 3. informáciu o úprave fasád budov v majetku obce
 4. informáciu o dopravnej zdravotnej službe, ktorú bude zabezpečovať p. Daniel Sersen
 5. informáciu o oznámení advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje p. Pavla Sarvaša vo veci ukončenia nájmu obecného bytu
 6. informáciu o pripravovaných folklórnych slávnostiach a družobnej návšteve Krakovian z Čiech
 7. informáciu o kúpe služobného motorového vozidla značky Felícia
 8. informáciu o zakúpení materiálu na oplotenie cintorína v časti Stráže
 9. informáciu zástupcu firmy HÍLEK o dokončení práce na prečerpávacej stanici
 10. informáciu o vratke sumy 334.324,- Sk za vybudovanie energetickej siete na Veternej ulici. Tieto financie by bolo vhodné použiť na výstavbu novej trafostanice.
 11. informáciu o novom zadaní územného plánu obce, kde budú zahrnuté aj nové priemyselné zóny. Toto zadanie bude zverejnené verejnou vyhláškou dňa 5.5.2004 na informačných tabuliach obce.
 12. informáciu o dohodovacom konaní na finančné zabezpečenie prevádzky školských zariadení na Krajskom školskom úrade v Trnave
 13. informáciu o predložení finančného hospodárenia obce za I. štvrťrok 2004 na Daňový úrad v Trnave

 

D: neschvaľuje:

 1. návrh na zrušenie organizovania diskoték v obci Krakovany.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 3/2004 zo dňa 29.4.2004 schválené.