Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 10. februára 2003

 

č. 3/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní na zahájení rokovania: Andrej Čelín, Ing. Michal Sedlák

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Schválenie plánu práce komisií

 5. Informácia o hospodárskej činnosti – Kaviareň u Notára

 6. Riešenie sťažností občanov komisiami

 7. Ekonomické problémy

 8. Príprava návrhu na riešenie situácie s odpadom

 9. Schválenie poplatku za komunálny odpad

 10. Rôzne

-         rokovania s CK Pressburg

-         návrh p. Gacha na realizáciu kanalizačných prípojok

-         organizácia stolnotenisového turnaja

-         vyjadrenie k nájomným bytom

-         osvetlenie na železničnej stanici

 1. Návrh uznesenia

 2. Záver

 

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Predložil im na schválenie program rokovania. Pretože nikto z prítomných nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu. Hlasovaním – za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 -  bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol ako zapisovateľa zápisnice Janku Belicovú. Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Annu Belobradovú a Jozefa Štefanku. Za členov návrhovej komisie starosta navrhol Juraja Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 – boli menovaní do uvedených funkcií schválení .

 

K bodu č. 3

Zapisovateľka prečítala uznesenie č. 2/2003 z 27. januára 2003. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák a Andrej Čelín.

 

K bodu č. 4

Jednotliví predsedovia komisií a ich zástupcovia informovali prítomných o pláne práce komisií.

Športová komisia – predseda komisie Ladislav Žitnanský predložil poslancom informáciu o náplni činnosti tejto komisie, ktorá bude koordinovať činnosť miestnej telovýchovnej jednoty, stolnotenisového klubu, vydávanie športového bulletinu.

Pri tejto príležitosti požiadal p. František Valo, ako zástupca stolnotenisového klubu, o možnosť využívania kultúrneho domu vždy v utorok a vo štvrtok na tréningy a stolnotenisové zápasy.

Kultúrna komisia – predseda komisie Ing. Michal Sedlák informoval, že plán činnosti sa upravuje, nakoľko ešte neboli ukončené rokovania s CK Pressburg, ktorá prejavila záujem folklórne svadby a využívanie kultúrneho domu.

V súvislosti s využívaním kultúrneho domu sa rozpútala diskusia ohľadne úhrad za energie a čistiace potreby. Každý užívateľ by mal uhrádzať tieto náklady, ktoré zaťažujú vo výdavku kultúrne stredisko.

Komisia verejného poriadku – predseda komisie Pavol Sarvaš sa ospravedlnil. Plán činnosti predniesol člen komisie Jozef Štefanka. Komisia má stanovený harmonogram zasadnutí a taktiež bude zasadať operatívne podľa potreby.

Finančná komisia – predseda komisie Peter Kikta informoval, že finančná komisia zasadne vždy týždeň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. V najbližšom čase začne komisia s prípravou rozpočtu obce na rok 2003.

Školská komisia – predseda komisie Peter Kikta informoval o zákonnej povinnosti vytvoriť obecnú školskú radu. Pri tejto úlohe bude nápomocná aj školská komisia.

Sociálna komisia – predsedkyňa komisie Janka Belicová predložila plán činnosti. Komisia bude zasadať aj operatívne, podľa potreby.

Stavebná komisia – predseda komisie Jozef Filo informoval, že komisia bude intenzívne pracovať, nakoľko podľa zákona obec prebrala ďalšie kompetencie v oblasti stavebníctva.

Svoju činnosť zameria najmä na rozvoj obce, bude nápomocná pri prácach na rozšírení intravilánu obce. Predseda komisie sa zúčastnil na rokovaniach s Ing. Odnogom pri tvorbe Územného plánu obce Krakovany. V najbližšom čase prebehnú rokovania na projekte – Rekonštrukcia zatekajúcej strechy základnej školy.

 

K bodu č. 5

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič predložil správu o vykonaní kontroly hospodárenia v hospodárskej činnosti obce, ktorú vykonal dňa 7. februára 2003 v spolupráci s pani Evou Sedlákovou. V prevádzke kaderníctva bol výsledok hospodárenia   –17.000,- Sk a v prevádzke kaviarne bol výsledok  +55.000,- Sk /+ zásoby cca 100.000,- Sk/. Pani Sedláková informovala, že uvedené informácie nie sú celkom objektívne, lebo neodrážajú vlastnú podstatu výsledku hospodárenia uvedených prevádzok.

Z rokovania obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil Jozef Štefanka.

Kontrolór obce podal návrh, aby sa prevádzka kaviarne ponúkla do prenájmu záujemcovi, ktorý predloží pre obec najvýhodnejšiu ponuku.

Uvedená informácia vyvolala širokú diskusiu. V tejto súvislosti sa vyjadril Ing. Michal Sedlák, ktorý navrhol podobne postupovať aj v prípade kultúrneho strediska. Podľa jeho názoru vedúci kultúrneho strediska je málo produktívny. Bolo by vhodné spojiť prenájom kaviarne spolu s prenájmom kultúrneho domu. Zástupca starostu Jozef Filo vyslovil názor, že ak je obec zriaďovateľom, čistý príjem uvedených prevádzok má byť príjmom obce. Za posledných 12 rokov sa nič nevyprodukovalo, celý systém bol veľmi neprehľadný.

Starosta obce upozornil prítomných poslancov, že o majetku obce rozhoduje len a len obecné zastupiteľstvo.

Poslanci hlasovaním – za: 7, zdržal sa: 1, proti. 0 -   rozhodli, že vyhlásia výberové konanie na prenájom prevádzka kaviarne.

Po tomto hlasovaní sa pristúpilo k schváleniu komisie pre výberové konanie. Za členov komisie boli navrhnutí: PaedDr. Vladimír Mihálik, Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta a Ľubomír Pekarovič. Hlasovaním – za: 7, zdržal sa: 1, proti: 0 – boli členovia komisie schválení. Komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí svojho predsedu.

 

K bodu č. 6

Stavebná komisia

Predseda komisie Jozef Filo informoval o žiadosti Bernarda Svetlíka na drobné stavebné úpravy na dome so súpisným číslom 58. Je to bývalá budova JEDNOTY, ktorú pán Svetlík odkúpil. K uvedenej žiadosti o stavebnú úpravu je potrebné doložiť list vlastníctva,  snímku z pozemkovej mapy a náčrtok umiestnenia prefabrikovanej žumpy. Po doplnení spisu bude žiadosť vybavená.

V tejto súvislosti sa Ing. Michal Sedlák pýtal. aký je podnikateľský zámer menovaného. V uvedených priestoroch boli v minulosti potraviny a prevádzka firmy DANPIS.

Zatiaľ nie je známe, aký má pán Svetlík podnikateľský zámer.

 

Komisia verejného poriadku

Predseda komisie Pavol Sarvaš písomne predložil riešenie záškoláctva maloletej Kristíny Luptákovej a sťažnosť rodiny Ficelovej na poškodzovanie stromov, ktoré z tohto dôvodu vysychajú.

 

Starosta informoval prítomných, že na zasadnutie sa dostavil p. Kováč, ktorý poskytne informácie ohľadne spaľovne odpadu. Tieto informácie mali byť poskytnuté až v bode č. 10. Starosta obce však vyzval pána Kováča, aby poskytol potrebné informácie, aby sa nemusel zdržovať na celom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Poslanec obecného zastupiteľstva Peter Kikta informoval prítomných poslancov o zahraničnej služobnej ceste zástupcov obce  do Maďarska a návšteve v dvoch spaľovniach.

Podobný typ spaľovne má záujem firma RM Ekospol,  s.r.o., prevádzkovať aj na území obce Krakovany. Finančný náklad na realizáciu stavby  predstavuje sumu 60.000.000,- Sk

Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo dalo firme predbežný súhlas so zriadením spaľovne v priestoroch za areálom smetiska.

Na rokovanie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

V súčasnosti sa však podmienky zmenili a uvedená lokalita už nevyhovuje tomuto investičnému zámeru. Poslanci sa v diskusii vyjadrili za zriadenie spaľovne, ale uvedená problematika si vyžaduje dlhšiu diskusiu a rokovania o podmienkach vstupu obce do uvedeného projektu.

Hlasovaním - za: 7, zdržal sa: 2, proti: 0 obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas  so zámerom výstavby spaľovne odpadu mimo obytnej zóny obce Krakovany.

 

K bodu č. 7

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil návrh na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a zapisovateľov. Výška odmeny za účasť na zasadnutí pre poslanca a zapisovateľa bola navrhnutá na sumu 400,- Sk. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa zachovala výška 350,- Sk, ktorá bola schválená aj pre minulé obecné zastupiteľstvo.

Hlasovaním – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3 – bola schválená výška odmeny za účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva a odmena zapisovateľa vo výške 350,- Sk.

Ďalej pán Kikta predložil návrh na voľbu kontrolóra obce. Zákon vyžaduje vykonať uvedenú voľbu v termíne do 31. marca 2003. Ako kandidáta navrhol Ľubomíra Pekaroviča.

Ing. Michal Sedlák požadoval, aby bola daná možnosť viacerým kandidátom. Z programu rokovania nebolo zrejmé, že prebehne voľba kontrolóra obce.

Hlasovaním – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 – bola voľba kontrolóra obce odložená na začiatok mesiaca marca 2003.

Peter Kikta ďalej navrhol, aby sa odmena starostovi obce schvaľovala mesačne. Ing. Michal Sedlák sa vyjadril proti, nakoľko 1 mesiac je veľmi krátke obdobie, aby sa dala objektívne zhodnotiť práca riadiaceho pracovníka, akým starosta určite je. Navrhol, aby sa odmena schvaľovala aspoň  štvrťročne. Toto časové obdobie už poskytuje lepšiu možnosť zhodnotenia práce.

Hlasovaním – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 – bol schválený interval schvaľovania odmeny starostu obce, a to štvrťročne.  

 

K bodu č. 8 a 9

Predseda finančnej komisie Peter Kikta informoval prítomných poslancov o finančnej náročnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom. Predpokladané náklady na zber a uloženie odpadu bez nákupu nových smetných nádob predstavujú sumu cca 450.000,- Sk

Prvý návrh, aby za smetnú nádobu, vrátane jedného člena, bola stanovená suma 250,- Sk a za každého ďalšieho člena suma 150,- Sk, bol zamietnutý, nakoľko uvedený prepočet predpokladal veľké finančné zaťaženie obce.

Ďalší návrh bol nasledujúci:

-         1.200,- Sk poplatok pre fyzickú osobu ako podnikateľa a pre právnickú osobu za 1 nádobu

-         400,- Sk poplatok za 1 nádobu, vrátane 1 člena domácnosti, pre fyzickú osobu

-         150,- Sk poplatok pre každú ďalšiu fyzickú osobu.

Hlasovaním – za: 6, zdržal sa: 3, proti: 0 – bola schválená zmena VZN o miestnych poplatkoch v § 1 odsek 2 podľa zákona č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

 

K bodu č. 10

Starosta obce informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich rokovaniach so Slovenskou poštou. Táto organizácia je ochotná sa finančne podieľať na úprave fasády budovy, kde sídli obecný úrad a prevádzka pošty.

 

Štátny fakultný zdravotný ústav Trnava listom informoval obec ako majiteľa a prevádzkovateľa vodovodnej siete o zákonnej povinnosti uskutočňovať pravidelné rozbory pitnej vody, ktorá je dodávaná do domácností. Uvedené rozbory musí prevádzkovateľ hradiť sám. Nakoľko to predstavuje značnú finančnú sumu, starosta predložil návrh, aby sa obecný vodovod dal do prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Trnava, ktorá by hradila uvedené poplatky.

Hlasovaním – za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 – bolo schválené odovzdanie prevádzkovania obecného vodovodu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Trnava.

Zároveň bola navrhnutá komisia, ktorá sa zúčastní rokovania o odovzdaní obecného vodovodu  Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Trnava.  Za členov komisie boli navrhnutí: Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák, Jozef Štefanka.

Hlasovaním – za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 – boli členovia komisie schválení.

 

Poslanci sa ďalej zaoberali problematikou večerného osvetlenia autobusových zástavok na Železničnej ulici smerom na Piešťany a smerom na Vrbové.

Po technickej stránke je možné uvedený problém riešiť cez rozšírenie verejného osvetlenia.

Hlasovaním – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 – bolo uvedené riešenie schválené.

 

Ďalším okruhom rokovania bola otázka nájomných bytov. V diskusii zazneli rôzne názory na výber lokality, finančné možnosti obce na výstavbu uvedených nájomných bytov.

Poslanci vyslovili názor, že agendu vyjadrovania sa k projektom nájomných bytov je potrebné dokončiť, pretože to nie je finančne náročné. Ďalší postup sa rozhodne v najbližšom období.

Hlasovaním – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - sa schválilo dokončenie vybavovania agendy stavebného povolenia nájomných bytov.

 

Stolnotenisový turnaj

Obec Krakovany každoročne organizovala Jozefovský stolnotenisový turnaj a Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Zástupcovia stolnotenisového klubu požiadali o možnosť aj v tomto roku organizovať uvedené turnaje. Poslanci nemali námietky a uložili športovej komisii, aby sa podieľala na organizovaní uvedeného turnaja.

 

Kanalizácia obce

Starosta informoval poslancov o ponuke pána Emila Gacha na pretláčacie práce pri realizácii domových kanalizačných prípojok. Poslanci uvedenú ponuku zobrali na vedomie. Kontrolór obce v tejto súvislosti vyjadril názor, či by nebolo vhodné, aby obec takúto pretláčaciu súpravu zakúpila. V prípade realizácie kanalizačných prípojok by jej finančná návratnosť bola už pri realizácii približne 20-tej  až 25-tej kanalizačnej prípojky.

 

Žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2003

Stavebníci Ľubomír Pekarčík s manželkou, Vojtech Kališ s manželkou a Dušan Kollár s manželkou požiadali o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2003 na parcely, na ktorých prebieha výstavba ich rodinných domov. Z dôvodu podpory výstavby nových rodinných domov poslanci hlasovaním – za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 – schválili zníženie dane z nehnuteľnosti zo sumy 2,80 Sk/1 m2 na sumu 0,21 Sk/1 m2 na parcely vedené ako stavebné pozemky.

 

Rokovania s CK Pressburg

Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich rokovaniach s CK Pressburg, ktorá prejavila záujem o nájom kultúrneho domu a organizovanie folklórnych svadieb. Nakoľko podmienky ešte nie sú pevne dojednané, poslanci budú o celkovom výsledku rokovaní informovaní na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Petícia rodičov žiakov Základnej školy Krakovany

Peter Kikta,  poslanec obecného zastupiteľstva a člen rady školy, predniesol text petície rodičov žiakov základnej školy za odvolanie riaditeľky základnej školy. Petíciu podpísalo 43 rodičov. Uvedenú petíciu prejedná v najbližšom období rada školy. O výsledku rokovania bude na najbližšom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva informovať  Peter Kikta.

V tejto súvislosti prítomných poslancov o postupe voľby a odvolania riaditeľa školy informoval starosta obce.

 

Na záver rokovania sa poslanec Jozef Štefanka pýtal, či je pravdivá informácia, že pani Anna Horanská bola napojená na vodovodnú prípojku základnej školy a za čerpanie vody neplatila žiadny poplatok.

Starosta odpovedal, že uvedená informácia je pravdivá. V mesiaci január 2003 pracovníci obce zriadili pani Horanskej samostatnú vodovodnú prípojku. Náklady na jej zhotovenie budú pani Horanskej vyfakturované.

 

 

K bodu č. 11

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili na schválenie uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia č. 3/2003 z 10.2.2003, ktorý bol hlasovaním – za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  - schválený.

 

K bodu č. 12

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.

 

UZNESENIE č. 3/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. februára 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. schvaľuje:

 

 1. program rokovania.

 2. zapisovateľku zápisnice Janku Belicovú.

 3. overovateľov zápisnice Jozefa Štefanku a Annu Belobradovú.

 4. výberové konanie na prenájom prevádzky kaviarne u Notára.

 5. členov komisie pre výberové konanie na nájom kaviarne u Notára v zložení: PaedDr. Vladimír Mihálik, Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta a Ľubomír Pekarovič.

 6. predbežný súhlas so zámerom výstavby spaľovne odpadov mimo obytnej zóny obce.

 7. odmenu poslanca obecného zastupiteľstva za účasť na jednaní obecného zastupiteľstvo vo výške 350,- Sk za 1 zasadnutie.

 8. odmenu zapisovateľovi obecného zastupiteľstva vo výške 350,- Sk za zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 9. schvaľovanie odmeny starostu obce po ukončení príslušného štvrťroka.

 10. zmenu všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych poplatkoch v časti „miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov“ nasledovne:

-         1.200,- Sk poplatok pre fyzickú osobu ako podnikateľa a pre právnickú osobu za 1 nádobu

-         400,- Sk poplatok za 1 nádobu, vrátane 1 člena domácnosti, pre fyzickú osobu

-         150,- Sk poplatok pre každú ďalšiu fyzickú osobu.

11. prevádzkovanie obecného vodovodu  firmou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,   Trnava.

12. členov komisie na ďalšie jednania s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Trnava  v zložení: Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák, Jozef Štefanka.

13.  pokračovať v elektrifikácii Železničnej ulice v časti autobusových zastávok smer Piešťany a smer Vrbové.

 1. zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2003 pre stavebníkov:

-         Vojtech Kališ , parcela č. 1045/6 o výmere 1205 m2, zo sumy 2,80 Sk na sumu 0,21 Sk/1 m2

-         Dušan Kollár, parcela č. 231/1 o výmere 722 m2, zo sumy 2,80 Sk na sumu 0,21 Sk/1 m2

-         Ľubomír Pekarčík a manželka, parcela č. 7 o výmere 1435 m2, zo sumy 2,80 Sk na sumu 0,21 Sk/1 m2.

 

 

  1. ukladá:

 

 1. športovej komisii prípravu Jozefovského stolnotenisového turnaja a Stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce.

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. plány činnosti jednotlivých komisií.

 2. správu kontrolóra obce o hospodárení prevádzok hospodárskej činnosti.

 3. riešenie záškoláctva Kristíny Luptákovej.

 4. šetrenie sťažnosti PaedDr. Oľgy Petrovskej a Jána Ficela ohľadne poškodzovania stromov.

 5. informáciu o jednaní so Slovenskou poštou ohľadne spolupodieľaní sa na oprave fasády budovy obecného úradu a pošty.

 6. informáciu Petra Kiktu o petícii rodičov za odvolanie riaditeľky základnej školy. Bližšie informácie podá Peter Kikta  po zasadnutí rady školy.

 

  1. doporučuje:

 

 1. do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na kandidátov na post  kontrolóra obce

 2. termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva – piatok 7. marca 2003 o 17.00.