Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 11. marca 2004

 

č. 2/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Schválenie rozpočtu obce na rok 2004

5.      Všeobecne závazné nariadenie obce o školskom obvode

6.      Všeobecne závazné nariadenie obce o postupe pri obstarávaní

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia

9.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, ospravedlnení sú Jozef Filo a Ing. Michal Sedlák, ktorý príde na zasadnutie neskôr, neprítomný je Jozef Štefanka.

Starosta predložil na schválenie program rokovania, ktorý bol uverejnený na pozvánke na zasadnutie.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol p. Ladislava Žitnanského a Annu Belobradovú za overovateľov zápisnice.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol Petra Kiktu a Juraja Filu.

Hlasovaním za: 5, zdržal sa: 1 /Juraj Filo/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2004. Z uložených úloh bolo zabezpečené dodržiavanie parkovania autobusov pri kultúrnom dome. Riaditeľ kultúrneho strediska vypracováva interné vyúčtovanie každej kultúrnej akcie, ktorá sa uskutočňuje v KD. V tejto súvislosti starosta obce požiadal kontrolóra obce, aby uskutočnil kontrolu tohto vyúčtovávania za 1. štvrťrok 2004 a vyhotovil o tom správu, ktorú predloží na najbližšie rokovanie OZ.

 

Starosta obce požiadal poslanca Andreja Čelína, aby v spolupráci s predsedom kultúrnej komisie Ing. Michalom Sedlákom navrhli znelky do miestneho rozhlasu, ktoré by špecifikovali druh vysielaných oznamov /predaj, správy obecného úradu, zmiešané oznamy/.

Požiadavka Alojza Straku o odpredaj parcely pri kultúrnom dome bola konzultovaná na Správe katastra v Piešťanoch. Podľa zistených skutočností, v právnom stave je táto parcely majetkom obce. Nezrovnalosti si musí p. Alojz Straka doriešiť so Správou katastra v Piešťanoch.

 

Starosta obce navrhol, aby sa pokračovalo v prerokovávaní bodu č. 5.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonnej povinnosti podľa z. č. 596/2003 Z. z.  určiť všeobecne záväzným nariadením  školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Krakovany.

Na základe rokovaní sa dohodlo, že žiaci našej obce budú plniť II. stupeň povinnej školskej dochádzky na I. a II. Základnej škole vo Vrbovom.

Podľa tohto dohovoru bol vypracovaný aj návrh už spomínaného VZN.

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 bol návrh VZN č. 3/2004 schválený. Text tohto VZN tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 4

 

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil na schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2004. Poslanci na minulom zasadnutí obdržali návrh. Počas minulých dní sa jednotlivé položky ešte upravovali, prípadne sumarizovali podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR. Určité úpravy sa vykonali v položkách miezd na stredisku OcÚ a kultúrne stredisko, ďalšie úpravy sa urobili v rozpočte školstva podľa normatívov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. V súvislosti s financovaním školstva starosta informoval prítomných poslancov,  že na školstvo sú dva toky financií:

- prenesený výkon štátnej správy – financie   pre ZŠ – financie poukazuje Krajský školský úrad Trnava

- originálna kompetencia obce – financie pre MŠ, školské jedálne a školský klub – financie poukazuje ministerstvo.

Podľa prepočtov bude nedostatok financií na prevádzku školských jedální.  Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa do budúcnosti uvažovalo so zriadením spoločnej vývarovne. Starosta obce bude iniciovať spoločné rokovanie medzi starostom obce, predsedom finančnej komisie a Ing. Sedlákom, aby sa navrhla koncepcia v zabezpečení stravovania žiakov jednotlivých školských zariadení, prípadne ďalších subjektov.

 

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k požiadavke, ktorá bola navrhnutá na minulom zasadnutí. Ide o zvýšenie odmeny za zasadnutie. Predseda finančnej komisie informoval, že s týmto zvýšením sa už v návrhu rozpočtu počíta. Navrhovaná výška je 500,- Sk/1 zasadnutie.

Hlasovaním za: 6, zdržal sa: 1 /Peter Radoský/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy k rozpočtu obce na rok 2004, starosta dal o návrhu hlasovať ako o celku.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočet obce na rok 2004 schválený. Tento tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

 

K bodu č 6

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa spolu s kontrolórom obce zúčastnil školenia o novele zákona o verejnom obstarávaní. Obec je povinná novelizovať pôvodne prijatú smernicu. Na školení bol k dispozícii pracovný materiál, podľa ktorého bol tento návrh vypracovaný.

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič prečítal návrh smernice. Prítomní poslanci nepredložili k návrhu žiadne pozmeňujúce návrhy.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 4/2004 o postupe pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre obec Krakovany schválené.

Text tohto VZN tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 7

 

V tomto bode sa starosta vrátil k otázke zavedenia znelky v miestnom rozhlase, nakoľko už bol na rokovaní prítomný aj Ing. Michal Sedlák.

Predseda kultúrnej komisie vyjadril názor, že by nebolo vhodné zaviesť „uniformitu“ do relácií v miestnom rozhlase. Je za to, aby sa zachovala rozmanitosť skladieb, ktoré sú vysielané v miestnom rozhlase. Týmto konštatovaním sa celá problematika zneliek v miestnom rozhlase uzavrela.

 

Poslanci sa vrátili k žiadosti pani Alžbety Redechovej na zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2004. Menovaná doložila potvrdenie o príjme a k dispozícii boli aj platobné výmery na daň z nehnuteľnosti pre rok 2004.

Hlasovaním za: 1 /Peter Radoský/, proti: 2 /Peter Kikta, Andrej Čelín/, zdržal sa: 4 /Ladislav Žitnanský, Ing. Michal Sedlák, Anna Belobradová, Juraj Filo/,  žiadosť nebola schválená.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonnej povinnosti viesť kroniku obce. Za kronikárku navrhol pracovníčku obecného úradu p. Janku Belicovú.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bola kronikárka schválená.

V tejto súvislosti p. Belicová informovala prítomných o pripravovanom zápise do kroniky za rok 2003. Zosúlaďujú sa informácie a podkladový materiál.

Pani Belicová zároveň požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k situácii, že za roky 1991 až 2002 sa kronika neviedla.

Situácia sa bude riešiť tým spôsobom, že v zápise za rok 2003 sa uvedie informácia o nevyhotovovaní zápisov za uvedené roky.

Zároveň sa budú za jednotlivé roky dodatočne získavať potrebné informácie a po ich získaní sa zápisy za jednotlivé roky doplnia do príslušného zväzku kroniky obce.

 

V súvislosti so získavaním fotodokumentácie nielen pre potreby kroniky a archívu obce, ale aj k získavaniu materiálu do miestnych novín Hlas Krakovian, starosta informoval poslancov o zakúpení digitálneho fotoaparátu. Tento bude k dispozícii povereným osobám, ktoré budú zhotovovať potrebnú fotodokumentáciu /sú to Juraj Filo a Ladislav Žitnanský/.

 

V ďalšom bode starosta informoval poslancov o situácii v riešení otázky prečerpávacej stanice, ktorú buduje firma HÍLEK a v otázke rožkovacieho stroja, ktorý mal v užívaní p. Ferech a toho času sa nachádza v oprave u p. Jakába.

 

Poslanci boli ďalej informovaní o zverejnení Územného plánu obce Krakovany – časť zadanie. Dokumentácia bola zverejnená na informačných tabuliach obce a textová časť je do 8. apríla 2004 vždy v stránkových hodinách k nahliadnutiu na obecnom úrade.

 

Starosta informoval poslancov o návrhu p. Antónie Kováčovej zriadiť v prevádzke kaderníctva pedikérske služby a p. Danky Oravcovej zriadiť masážne služby.

Terajší nájomca uvedených priestorov p. Ivana Boháčiková s návrhom súhlasí, nakoľko prevádzka kaderníctva je len od pondelka do piatku, v sobotu sú uvedené priestory bez využitia.

Poslanci hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, proti: 0 vyjadrili predbežný súhlas na skúšobnú dobu 2 mesiace na prevádzku pedikérskych a masážnych služieb.

Po vyhodnotení tejto doby by sa upravila nájomná zmluva na uvedené priestory.

 

Majitelia stavebných pozemkov Marek Hadviga s manželkou, Ľubomír Sedlák, Anton Toplanský a Vojtech Kališ požiadali o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 z dôvodu výstavby rodinných domov.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 boli schválené uvedené žiadosti a poskytnuté zníženie zo sumy 2,80 Sk/1 m2 na sumu 0,21 Sk/1 m2 pre rok 2004.

 

Starosta obce ďalej informoval o:

-         potrebe výstavby novej trafostanice z dôvodu rozvoja výstavby nových rodinných domov,

-         o zámeroch výstavby v obci,

-         reakciách obyvateľov na činnosť obecného zastupiteľstva, kde údajne rozhoduje úzka skupinka poslancov,

-         zasadnutí komisie ROEP, nakoľko sa ešte vyskytli prípady neusporiadaných nehnuteľností.

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta podal návrh na zakúpenie služobného motorového vozidla pre potreby obce. Starosta vysvetlil situáciu, že jeho súkromné motorové vozidlo je havarované. V súčasnosti už používanie motorového vozidla pre výkon funkcie starostu je nevyhnutnosť.

Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa zakúpilo motorové vozidlo formou leasingu alebo na pôžičku. Finančný limit navrhol do sumy 350.000,- Sk.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Poslanec Andrej Čelín vyslovil požiadavku, aby sa regulovalo parkovanie motorových vozidiel počas HOBBY stretnutí. Poslanci však konštatovali, že s týmto problémom sa pravdepodobne nebude dať nič robiť.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 2/2004 z 11. marca 2004

 

UZNESENIE č. 2/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. marca 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

1.      program rokovania

2.      členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Juraja Filu

3.      overovateľov zápisnice Annu Belobradovú a Ladislava Žitnanského

4.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 3/2004 o určení školských obvodov

5.      odmenu za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 500,- Sk za jedno zasadnutie

6.      rozpočet obce Krakovany na rok 2004

7.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 4/2004 o postupe pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre obec Krakovany

8.      menovanie p. Janky Belicovej za kronikára obce Krakovany

9.      predbežný súhlas  na rozšírenie predmetu nájmu na objekt kaderníctva na prevádzku pedikúry a masáží

10.  zníženie dane z nehnuteľnosti za stavebný pozemok pre rok 2004 zo sumy 2,80 Sk na sumu 0,21 Sk pre stavebníkov Ľubomíra Sedláka, Antona Toplanského, Mareka Hadvigu a Vojtecha Kališa

11.  nákup služobného motorového vozidla v hodnote do 350.000,- Sk formou leasingu alebo formou pôžičky

 

B: berie na vedomie

  1. kontrolu uznesenia č. 1/2004
  2. informáciu o postupe riešenia problematiky výstavby prečerpávacej stanice firmou HÍLEK
  3. informáciu o kúpe digitálneho fotoaparátu
  4. informáciu o zverejnení Územného plánu obce Krakovany časť zadanie
  5. interpelácie poslancov
  6. informáciu o zasadnutí komisie ROEP

 

C: neschvaľuje:

  1. žiadosť pani Alžbety Redechovej o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004

 

D: ukladá

  1. kontrolórovi obce vypracovať správu o finančnom hospodárení kultúrneho strediska za 1. štvrťrok 2004 v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2004 zo dňa 11.3.2004 schválené.