Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného 27. januára 2003

 

č. 2/2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu č.1

            Starosta obce privítal na zasadnutí poslankyňu a poslancov obecného zastupiteľstva. V úvode poďakoval zástupcovi starostu p. Jozefovi Filovi za urýchlené vybavovanie pri zápise pôdy z extravilánu do intravilánu. Ďalej sa poďakoval poslancovi Petrovi Radoskému za vyvinuté úsilie. Od 1.1.2003 sa mení sadzba el.- energie pri verejnom osvetlení. P. Peter Radoský, v spolupráci s p. Jánom Macejkom, vo veľmi krátkom čase zariadil prechod dennej tarify elektrickej energie na tarifu nočného prúdu, na verejné osvetlenie, čo je podstatne finančne výhodnejšie pre obec.

            Starosta obce navrhol poslancom riadiť sa nasledovným programom:   

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba inventarizačných komisií
 5. Voľba predsedu komisie ver. poriadku a členov prac. komisií
 6. Oboznámenie sa s platnými VZN a dôležitými uzneseniami
 7. Hospodárenie jednotiek patriacich pod OcÚ
 8. Preberacie protokoly
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bol schválený program rokovania.

 

K bodu č. 2

            Starosta obce predložil návrh na zapisovateľa pani Oľgu Galbavú – pracovníčku obecného úradu.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bol návrh schválený.

            Ďalej starosta predložil návrh na overovateľov zápisnice nasledovne: p. Peter Radoský a p. Ladislav Žitnanský.

Hlasovaním - za: 8, proti:0, zdržal sa: 1 - bol návrh schválený.

            Starosta obce predložil návrh na členov návrhovej komisie nasledovne: p. Michal Sedlák a p. Jozef Štefanka.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - bol návrh schválený.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení: P. Oľga Galbavá prečítala Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2003 z 3.1.2003.

Starosta obce skonštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia.

 

K bodu č. 4

            Starosta predložil návrhy jednotlivých inventarizačných komisií, pričom upozornil, že prvým členom inv. komisie je pracovník zodpovedný za dané zariadenie, ďalší členovia sú poslancami OZ:

Členovia  inventarizačnej komisie pre MŠ, ZŠ a jedálne, ZOS - jedáleň:

p. Libuša Hoštáková, p. Jozefína Klčová, p. Jana Mikulová, p. Jana Daneková, p. Anna Belobradová a p. Andrej Čelín.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - boli schválení členovia  inv. komisie.

Členovia inv. komisie pre OcÚ, ZOS, HČ, Pož. zbrojnice:

p. Eva Sedláková, p. Peter Kikta, p. Ľubomír Pekarovič, p. Ladislav Žitnanský.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - boli schválení členovia inv. komisie.

Členovia dokladovej komisie: p. Ľubomír Pekarovič, p. Jozef Štefanka, p. Jozef Filo.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - boli schválení členovia dokladovej komisie.

Členovia inv. komisie pre KD: p. Michal Sedlák, p. Juraj Filo, p. Jozef Braško.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - boli schválení členovia inv. komisie.

Členovia vyraďovacej komisie: p. Peter Radoský a p. Jozef Štefanka.

Hlasovaním - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 - boli schválení členovia vyraď. komisie. 

            Starosta obce navrhol členom inventarizačných komisií vykonať inventarizácie do  termínu 28.2.2003

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bol schválený termín vykonania inventarizácií.

 

K bodu č.5

            Starosta obce informoval poslancov, že na ustanovujúcej schôdzi nebola schválená komisia verejného poriadku a životného prostredia. Preto predložil návrh, aby komisia bola rozdelená na dve komisie. a to komisia verejného poriadku a druhá komisia životného prostredia. Za predsedu komisie verejného poriadku navrhol p. Pavla Sarvaša. Za predsedu  a členov komisie živ. prostredia navrhol p. Annu Belobradovú a p. Jozefa Štefanku. P. Jozef Štefanka odmietol byť predsedom komisie pre živ. prostredie. Nakoľko medzi poslancami nedošlo k dohode o členoch komisie verejného poriadku a komisie pre životné prostredie, navrhol starosta obce uvedené komisie spojiť do jednej s tým, že p. Pavol Sarvaš bude predseda a p. Anna Belobradová a p. Jozef Štefanka  budú členovia komisie.

Nakoľko práca v uvedenej komisii nebude jednoduchá, starosta obce požiadal poslancov p.  Andreja Čelína a p. Jozefa Filu o spoluprácu s touto komisiou.

Hlasovaním - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 - bola schválená komisia verejného poriadku  a životného prostredia a jej členovia.

 

Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predložili návrhy svojich členov.

Za členov stavebnej komisie predseda p. Jozef Filo navrhol  členov: p. Petra Radoského, p. Františka Garafu, p. Jarolíma Kališa, p. Matúša Klču.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 -  boli schválení členovia stav. komisie.

Za členov finančnej komisie predseda Peter Kikta navrhol členov: p. Zuzanu Sedlákovú a Zitu Gonovú.

Za členov školskej komisie predseda Peter Kikta navrhol členov: p. Evu Seitlerovú a p. Jozefínu Klčovú.

Starosta obce doporučil uvedenej komisii, aby spolupracovala aj s ostatnými učiteľkami.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - boli schválení členovia finančnej a školskej komisie.

Za členov kultúrnej komisie predseda  p. Michal Sedlák navrhol členov: p. Danu Jánoškovú p. Adrianu Pánikovú, p. Zuzanu Snohovú, p. Helenu Augustínovú a p. Jozefínu Klčovú.

P. Michal Sedlák oboznámil poslancov, že komisia sa môže v prípade záujmu rozšíriť o ďalších členov.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 -  boli schválení členovia kultúrnej komisie.

Za členov športovej komisie predseda Ladislav Žitnanský navrhol členov: p. Vladimíra Žažu, p. Lukáša Radoského, p. Andreja Čelína, p. Milana Jurdu, p. Juraja Filu.

Hlasovaním - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 - boli schválení členovia športovej komisie.

Za členov sociálnej komisie predsedníčka Janka Belicová predložila návrh členov: p. Andreja Čelína, p. Janu Mikulovú, p. Marcelu Macejkovú, p. Michaelu Havrlentovú.

Hlasovaním - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 - boli schválení členovia sociálnej komisie.

            Starosta obce požiadal predsedov jednotlivých komisií a ich členov, aby do týždňa pripravili návrh činnosti na rok 2003 a podujatí, ktoré sa budú organizovať v kultúrnom stredisku a tiež aj návrh činností v telocvični ZŠ. Tieto plány je potrebné predložiť p. Braškovi Jozefovi, ktorý ich zahrnie do plánu činností Kult. strediska a predloží starostovi obce do termínu 31.1.2003.

 

K bodu č. 6

            Starosta obce oboznámil poslancov s  uzneseniami OZ, ktoré neboli v minulom období splnené a s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami obce Krakovany, ktoré boli schválené predchádzajúcim OZ a sú v platnosti.

Starosta obce vyzval členov komisie verejného poriadku a životného prostredia, aby vypracovali návrh riešenia situácie s odpadom v obci.

Tiež informoval poslancov o jednaní so zástupcom firmy PETMAS - ONYX o možnostiach vývozu separovaného odpadu, tuhého komunálneho odpadu a následne aj o financovaní.

P. Pekarovič navrhol osloviť firmu z Nového Mesta n/V, ktorá vykonáva zber separovaného papiera zdarma a následne ho spracováva.

 

K bodu č. 7

            Starosta obce požiadal p. Pekaroviča Ľubomíra, aby predložil hospodárenie jednotiek patriacich pod obecný úrad, aby boli informovaní nielen poslanci, ale aj verejnosť v akej výške sa pohybujú príjmy a výdavky jednotlivých jednotiek.

 

P. Filo Jozef sa ospravedlnil a opustil rokovanie OZ.

 

P. Pekarovič Ľubomír oboznámil poslancov, že  hospodárenie HČ nebolo z časového hľadiska a množstva práce pripraviť na predloženie. Toto bude v najbližšom období. Príjmy v ZŠ a MŠ tvorili sumu 1500816,-Sk. Výdaj bol 1501 000,-Sk. Náklady na školstvo z rozpočtu obce boli vo výške 124000,-Sk.. Príjmy ZOS – ky boli 937000,-Sk, ďalší príjem bol 231582,- Sk, čo boli príjmy od dôchodcov. Spolu príjmy tvoria sumu 1168582,- Sk. Výdaje tvorili čiastku 1043000,-Sk. Príjem kult. strediska bol 518244,-Sk, príjem z PRO Slovakie bol 20000,-Sk, spolu príjem 538244,-Sk. Výdaj 695000,-Sk. Rozdiel tvorí čiastku 157000,-Sk.

Jednotliví poslanci skonštatovali, že strata v kult. stredisku je dosť vysoká a v budúcnosti treba túto stratu čo najviac znížiť.

 

K bodu č. 8

            Starosta obce oboznámil poslancov o podpísaní preberacích protokolov. Skonštatoval, že uvedené body v preberacom protokole boli v poriadku, boli podpísané p. Vatrtom, p. Pekarovičom, p. Sedlákovou a p. Mihálikom. Upozornil poslancov na skutočnosť, že v ZŠ, MŠ a ZOS neboli vykonané revízie plyn. kotlov, a elektr. zariadení s tým, že sa uvedené skutočnosti budú riešiť, nakoľko štátna správa tieto revízie nevykonala. Súčasťou preberacieho protokolu by mala byť a auditorská správa, ktorá ešte nebola vyhotovená a správy o inventarizácii.

Starosta skonštatoval, že v tomto čase sú už vykonané niektoré revízie.

 

 

 

K bodu č. 9

            Starosta obce predložil poslancom požiadavku p. Remiša Jána o skutočnosti, že od augusta 2003 chce začať s predajom v novom areáli. K uvedenému areálu na Novej ulici je vybudovaná cesta z hrubého štrku, ktorú si financoval sám, pričom vlastníkom cesty je obec. P. Remiš Ján navrhol starostovi obce, že si vrchnú vrstvu cesty vybuduje na vlastné náklady s tým, že obec by uhradila projekty na vybudovanie cestného telesa. Na pravej strane cesty je ochotný vybudovať odvodňovací kanál až po koniec jeho pozemku a breh nad odvodňovacím kanálom by vysadil zeleňou.

 K uvedenému problému sa vyjadril aj predchádzajúci starosta obce a bližšie vysvetlil rozpracovanie projektov na uvedenú cestu p. Ing. Odnogom z Trnavy.

P. Michal Sedlák – je potrebné jednať o výške finančných prostriedkov, treba vybrať ekonomicky najvýhodnejšie riešenie na realizáciu.

            Starosta obce dal poslancom schváliť financovanie projektu na výstavbu cestného telesa.

Hlasovaním - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 - bol návrh schválený.

 

Na zasadnutie sa vrátil p. Jozef Filo.

 

            P. Galbavá predložila poslancom žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti za stavebný pozemok na rok 2003 stavebníkov p. Jána Remiša, Miroslava Žitnanského s manž., Karola Hercega s manž.

            Poslanci navrhli znížiť sadzbu dane z nehnuteľnosti za stavebný pozemok vo výške 2,80Sk na sadzbu 0,21 Sk ako ostatné plochy na rok 2003 pre uvedených žiadateľov.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bola schválená žiadosť p. Jána Remiša.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bola schválená žiadosť p. Miroslava Žitnanského s manž.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bola schválená žiadosť p. Karola Hercega s manž.

 

P. Galbavá predložila poslancom žiadosť o schválenie odmien pre p. Jozefa Vatrta, predchádzajúceho starostu obce za 4. štvrťrok 2002.

 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že p. Jozef Vatrt si nevyčerpal dovolenku za rok 2002, čo predstavuje 24 dní, bude mu preplatená v súlade so ZP.  Keďže p. Vatrt nepožiadal poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva, o schválenie odmien, žiada nových poslancov OZ o ich schválenie.

Nie je to v rozpore so zákonom, aby odmeny schvalovali noví poslanci. Dal im na zváženie, či budú o odmenách hlasovať.

Radoský Peter – vyjadril sa o hlasovaní poslancov, ktorí neboli poslancami minulé volebné obdobie. Navrhol priemernú výšku odmien z minulých období.

Starosta obce navrhol najprv hlasovať o vyplatení odmien.

Hlasovaním - za: 5, proti: 3, zdržal sa: 1 - bolo schválené vyplatenie odmien.

Tajným hlasovaním a aritmetickým priemerom bola určená výška odmien 18%.

 

Starosta predložil poslancom žiadosť CK PRESSBURG, ktorá požiadala o spoluprácu s kult. strediskom, kde chce organizovať folkl. svadby v počte asi 20 piatkov v roku.. Vo svojej žiadosti navrhla svoje podmienky a to prenájom sály na 2,5 hod 750,-Sk, nájom sály na 5 hod. za 1500,-Sk, prenájom kuchyne 400,-Sk + úhrada energií podľa skutočnej spotreby. Ďalšou podmienkou na prenájom sály je zabezpečiť stoličky prídavným tapacírom a ďalšie mnohé podmienky, čo sa týka prevádzy KD. Starosta požiadal p. Brašku  o vyjadrenie.

P. Braško Jozef – Uvedené finančné podmienky CK PRESSBURG sú veľmi nízke, čo nepokryje všetky náklady na bežnú prevádzku, vzhľadom k ďalším podmienkam, ktoré požaduje CK PRESSBUERG.

P.Sedlák Michal – navrhol ďalšie jednanie s CK PRESSBURG a dohodnúť výhodnejšie podmienky pre kultúrne stredisko.

 

P. Galbavá prečítala poslancom žiadosť p. Zigmana Petra o predaj p. č.215/1 o výmere 33m2 obecnému úradu. Jedná sa o výkup cesty.

P. Jozef Filo skonštatoval, že p. Peter Zigman nie je vlastníkom uvedenej parcely a  uvedená parcela nie je majetkoprávne vysporiadaná a v uvedenej veci nie je možné konať.

P. Sedlák Michal – ak p. Zigman predloží dedičské konanie a list vlastníctva, z ktorého bude jasné, že je vlastník uvedenej parcely, potom sa môže jednať o odkúpení.

 

            Starosta obce informoval poslancov o vytvorení novej spoločnej stavebnej úradovne, ktorá bude v súlade so zákonom riešiť všetky stavebné konania a bude mať sídlo na Okresnom úrade v Piešťanoch. Sú tam zamestnaní p. Ing. Magula a ešte ďalšie dve pracovníčky. Každý obecný úrad sa bude finančne podielať na prenájme miestnosti spoločnej úradovne, ktorá bude zatiaľ do 30.6.2003 vykonávať svoju činnosť na Okresnom úrade v Piešťanoch.

Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s p. Ing. Magulom a p. Ing. Odnogom, ktorý je projektantom územného plánu v obci, kde sa dohodnú bližšie podmienky k územnému plánu pre rýchlejšie vytvorenie stavebných pozemkov v obci. Bude potrebné stretnutie s vlastníkmi pôdy a vysvetliť im bližšie akým spôsobom bude postupovať výstavba rod. domov.  

P. Filo Jozef – skonštatoval, že prevod pôdy z extravilánu do intravilánu je zapísaný na katastri. Po právnej stránke je pôda zapísaná ako orná. Ak si požiada fyzická osoba o stavebné povolenie, najprv musí požiadať odbor poľnohospodárstva o vyňatie z pôdneho fondu, následne požiadať katastr. úrad o zápis do LV, čo je veľmi zdĺhavý postup. Rozšírením intravilánu sa tento postup skráti a vytvorením stavebných parciel bude umožnená občanom výstavba rodinných domov bez zdĺhavého vybavovania. P. Filo poďakoval p. Jozefovi Vatrtovi a p. Eve Sedlákovej za precízne prípravné práce a riešenie situácie rozšírenia intravilánu obce.  

P. Vatrt Jozef požiadal o súhlas na stretnutí s p. Ing. Magulom  a p. Ing. Odnogom, nakoľko celú realizáciu rozšírenia intravilánu a územného plánu obce začal realizovať.

 

P. Pekarovič Ľubomír navrhol, aby sa starostovi obce platil z rozpočtu obce poplatok za súkromnú tel. linku vo výške 250,-Sk za telefónnu linku a výšku poplatku za hovory vo výške 300,-Sk, nakoľko aj po pracovnej dobe v súkromí vybavuje telefonicky pracovné záležitosti.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bol poplatok schválený.

            P. Ľubomír Pekarovič navrhol poslancom na schválenie používanie súkromného motorového vozidla s ŠPZ TTE – 38 – 54 starostom na služobné účely, pretože obec nemá vlastné motorové vozidlo.

Starosta obce dal hlasovať o uvedenom návrhu Pekaroviča Ľubomíra.

Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bolo schválené použitie súkromn. mot. vozidla na služ. účely.

 

            Ďalším bodom starostu obce bolo predloženie záujemcov o členstvo v HZZ v Krakovanoch. Oboznámil poslancov o nečinnosti v HZZ v Krakovanoch a je potrebné ich činnosť obnoviť a dal poslancom na schválenie, či prijať, alebo neprijať nových členov HZZ.

Poslanci vyslovili súhlas s ďalšou činnosťou HZZ a umožniť mladým členom činnosť v tejto organizácii s tým, že budú mať za zverenú budovu a ostatný majetok podpísanú hmotnú zodpovednosť.  

P. Galbavá vysvetlila bližšie k uvedenej situácii. Aby sa činnosť v HZZ obnovila, je potrebné osloviť pôvodný výbor HZZ a ten by mal prijať nových členov výboru a zvoliť nový výbor.  Na Okresnom výbore HZZ evidujú 40 členov HZZ v Krakovanoch, za ktorých sa platil členský poplatok. Nový výbor HZZ by mal skorigovať počet členov, ktorí budú aktívne pracovať v HZZ Krakovany.

P. starosta požiadal p. Galbavú aby zabezpečila zoznam členov HZZ v Krakovanoch.

            Starosta obce informoval poslancov o podpísaní dohody s Okresným úradom práce v Piešťanoch. Dohoda sa týka nezamestnaných občanov, ktorí budú mať povinnosť hlásiť sa na obecnom úrade. Na základe tejto čiastkovej dohody bude zo strany okresného úradu možnosť zamestnať pracovníkov na VPP, ktorí budú vyrábať zámkovú dlažbu. Bude potrebné vymaľovať materskú škôlku a ZOS. V oblasti informovanosti občanov o aktivitách v obci navrhol starosta vydávať obecné noviny vo forme informačného spravodaja raz za mesiac, príp. raz za dva mesiace.

 

K bodu č. 10

 

            Starosta obce navrhol termín najbližšieho zasadnutia OZ na 10.2.2003 so začiatkom o 17.00 hod.

 

UZNESENIE č. 2/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.1.2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 

 1. Program rokovania.
 2. Zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Galbavú.
 3. Overovateľov zápisnice p. Petra Radoského a p. Ladislava Žitnanského.
 4. Členov návrhovej komisie p. Michala Sedláka, p. Jozefa Štefanku
 5. Členov inventarizačnej komisie pre MŠ, ZŠ a jedálne, ZOS jedáleň
 6. Členov inventarizačnej komisie pre OcÚ, ZOS, Pož. zbrojnice, HČ p. Petra Kiktu, p. Ľubomíra Pekaroviča, p. Ladislava Žitnanského a p. Evu Sedlákovú.
 7. Členov pre dokladovú komisiu p. Ľubomíra Pekaroviča, p. Jozefa Štefanku, p. Jozefa Filu.
 8. Členov inventarizačnej komisie pre Kultúrne stredisko p. Michala Sedláka, Juraja Filu, Jozefa Brašku.
 9. Členov vyraďovacej komisie p Petra Radoského, p. Jozefa Štefanku.
 10. Termín vykonania inventarizácií do 28.2.2003.
 11. Predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia p. Pavla Sarvaša a členov komisie p. Annu Belobradovú a p. Jozefa Štefanku.

12.  Členov stavebnej komisie p. Petra Radoského, p. Františka Garafu, p. Jarolíma Kališa,     p. Matúša Klča.

 1. Členov finančnej komisie p. Zuzanu Sedlákovú a p. Zitu Gonovú, členov školskej komisie p. Evu Seitlerovú a p. Jozefínu Klčovú.
 2. Členov kultúrnej komisie p. Danu Jánoškovú, p. Adrianu Pánikovú, p. Zuzanu Snohovú, p. Helenu Augustínovú p. Jozefínu Klčovú.

 

 1. Členov športovej komisie predseda p. Vladimíra Žažu, p. Lukáša Radoského, p. Andreja Čelína, p. Milana Jurdu, p. Juraja Filu.
 2. Členov sociálnej komisie p. Andreja Čelína, p. Janu Mikulovú, p. Marcelu Macejkovú, p. Michaelu Havrlentovú.
 3. Financovanie projektov na vybudovanie cestného telesa pri areáli p. Jána Remiša na Novej ulici.
 4. Zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2003 za stavebné pozemky zo sadzby 2,80Sk na sadzbu 0,21Sk ako ostatné plochy pre daňovníka p. Jána Remiša.
 5. Zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2003 za stavebné pozemky zo sadzby 2,80Sk na sadzbu 0,21Sk ako ostatné plochy pre daňovníka p. Miroslava Žitnanského a manž.
 6. Zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2003 za stavebné pozemky zo sadzby 2,80Sk na sadzbu 0,21Sk ako ostatné plochy pre daňovníka p. Karola Hercega a manž..
 7. Odmeny pre p. Jozefa Vatrta – predchádzajúceho starostu obce za 4. štvrťrok 2002 vo výške 18%.
 8. Úhradu poplatku z rozpočtu obce za súkromnú tel. linku starostu obce vo výške 250,-Sk za linku a výšku 300,-Sk za hovory.
 9. Starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla s ŠPZ TTE-38-54 na služobné účely.

 

 

 

B: ukladá:

 

 1. Predsedom jednotlivých komisií vypracovať zoznam podujatí a plán činností p. Jozefovi Braškovi vypracovať plán podujatí v kultúrnom stredisku a v telocvični ZŠ s termínom do 31.1.2003.
 2. P. Jozefovi Braškovi, p. Michalovi Sedlákovi v spolupráci so starostom obce prejednať s CK PRESSBURG výhodnejšie podmienky spolupráce.
 3. Členom komisie verejného poriadku a životného prostredia, aby vypracovali návrh riešenia situácie s odpadom v obci za spolupráce s p. Andrejom Čelínom a p. Jurajom Filom.

5. P: Galbavej zabezpečiť zoznam členov v HZZ Krakovany

 

C: berie na vedomie:

 

 1. Oboznámenie s platnými VZN a dôležitými uzneseniami.
 2. Hospodárenie jednotiek patriacich pod OcÚ.
 3. Správu starostu obce o preberacích protokoloch.
 4. Informáciu starostu obce o stavebnom konaní od 1.1.2003.
 5.  Informáciu starostu obce o vytvorení VPP.
 6. Termín najbližšieho zasadnutia OZ na 10.2.2003 o 17,00 hod.

 

D: doporučuje:

 

 1. P. Petrovi Zigmanovi doložiť k žiadosti o odpredaj p.č. 215/1 list vlastníctva a osvedčenie o dedičstve, v ktorom bude jasné, že je vlastníkom uvedenej parcely.
 2.  Starostovi obce zvolať starý výbor DHZZ a predložiť návrh ďalšej činnosti DHZZ.

 

  Hlasovaním - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 - bolo schválené uznesenie.

            Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť a rozlúčil sa s nimi.