Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Krakovanoch

konaného dňa 12. decembra 2003

 

č. 16/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomný:  Peter Radoský

Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany

5.      VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2004

6.      VZN o miestnych poplatkoch na rok 2004

7.      Inventarizačné komisie – návrh na schválenie členov

8.      Úprava rozpočtu obce na rok 2003 

9.      Rôzne

10.  Návrh uznesenia

11.  Záver

 

Na začiatku rokovania nebol prítomný Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil im na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obca navrhol členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a p. Juraja Filu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Annu Belobradovú a p. Jozefa Štefanku. Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení. 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 14/2003 a 15/2003.

POPRO – nájom budovy bývalej MŠ – starosta obce informoval prítomných poslancov o výsledkoch rokovaní. Zároveň poznamenal, že v ďalšom bode rokovania bude predložený na schválenie návrh nájomnej zmluvy.

Rožkovací stroj – momentálne sa tento majetok obce nachádza v Nitre, kde prebieha jeho rekonštrukcia. Do konca tohto roku by sa mal tento stroj už vrátiť obci. Obec potom uskutoční jeho odpredaj prípadnému záujemcovi.

HÍLEK – prečerpávacia stanica na Južnej ulici – starosta obce prečítal prítomným poslancom text listu, ktorým vyzývame uvedenú firmu, aby si splnila podmienky, ktoré jej vyplývajú z podpísanej zmluvy o dielo.

Výberové konanie – riaditeľ kultúrneho strediska – starosta obce informoval prítomných, že obecný úrad vykonal všetky potrebné kroky k zavŕšeniu prác na výberovom konaní na uvedené pracovné miesto. Účastníci výberového konania boli v súlade so zákonom informovaní o výsledkoch, vybraný uchádzač bol oboznámený s podmienkami nástupu do pracovného pomeru. Je v úzkom kontakte so starostom obce a predsedom kultúrnej komisie.

Firmy SEMPER DEKOR a SEDOS, s.r.o., boli oboznámené s uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/2003 o súhlase s umiestnením reklamného zariadenia v obci Krakovany.

Odredaj parciel – žiadateľom bolo zaslané vyrozumenie o schválení odpredaja a bol priložený výpis z uznesenia OZ, ktorý je potrebný k prevodu majetku obce.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

Odstránenie autovraku karavanu – Vojtech Urban, bytom Krakovany, Dolná ulica 111 bol opäť upozornený na povinnosť odstrániť uvedený autovrak. Musíme žiaľ konštatovať, že do dnešného dňa sa tak nestalo. Starosta obce vykoná potrebné opatrenia na vyriešenie uvedeného problému.

František Gono – zákaz diskotéky – žiadateľovi bol zaslaný výpis z uznesenia OZ o nesúhlase s usporiadaním silvestrovskej diskotéky.

Hlas Krakovian – informácie pre daňovníkov – pracovníčka obecného úradu pani Galbavá poskytla šéfredaktorovi uvedeného periadika informácie, ktoré by mal ovládať každý občan obce, ktorý je zároveň daňovníkom. Týmto krokom chce obecný úrad odstrániť nedostatky, ktoré sú v informovanosti daňovníkov obce.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil na schválenie text Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany. Text tohto VZN tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

V diskusii neboli k predloženému VZN žiadne pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo toto nariadenie schválené.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil na schválenie text Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 na území obce Krakovany. Text tohto VZN tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

V diskusii neboli k predloženému VZN žiadne pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo toto nariadenie schválené.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce predložil na schválenie text zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o miestnych poplatkoch pre rok 2004 na území obce Krakovany. Zmeny sa týkajú poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Text tohto VZN tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

V diskusii k predloženému VZN poslanec Andrej Čelín predložil kalkulácie na náklady s odpadom. Podľa uvedených argumentov boli navrhnuté tieto sumy:

1.200,- Sk – FO , ktorá je podnikateľ a PO, ktorá produkuje v obci odpad

400,- Sk – za každú smetnú nádobu, ktorá je umiestnená v domácnosti /uvedená suma zahrňuje zároveň aj poplatok za 1 FO/

250,- Sk – za každú ďalšiu FO, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

100,- Sk – osoba nad 70 rokov veku

100,- Sk – študenti na internátoch a osoby pracujúce v zahraničí – na základe potvrdení, ktoré budú dokladovať uvedené skutočnosti.

Poplatky za separovaný zber:

100,- Sk – za 1 smetnú nádobu na separovaný zber, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

50,- Sk – pre samostatne žijúceho dôchodcu.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo toto nariadenie schválené.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce predložil návrh na vymenovanie členov inventarizačných komisií:

 

Inventarizačná komisia pre OcÚ, ZOS, Hospodársku činnosť a požiarnu zbrojnicu

Členovia: Peter Kikta, Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský a Slávka Kotulová

 

Dokladová inventarizačná komisia

Členovia: Ľubomír Pekarovič, Jozef Štefanka, Jozef Filo

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko

Členovia: Juraj Filo, Ing. Michal Sedlák, Jozef Braško, Jaroslav Hladký

 

Vyraďovacia komisia

Členovia: Peter Radoský, Jozef Štefanka

 

Inventarizačná komisia pre školské zariadenia:

Členovia: Andrej Čelín, Anna Belobradová + riaditelia jednotlivých školských zariadení.

 

Termín vykonania inventarizácie: do 20. decembra 2003.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli inventarizačné komisie schválené.

 

K bodu č. 8

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie úpravu rozpočtu obce na rok 2003. Nakoľko rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný, príjem bol počas roku navýšený o dotáciu na opravu strechy budovy ZŠ vo výške 600.000,- Sk a ďalšie navýšeniu príjmu bolo v položke poplatok za uloženie odpadu o sumu 150.000,- Sk.

Na základe uvedených skutočností navrhol príjmy a výdavky rozpočtu obce navýšiť zo schválenej sumy 12.773.000,- Sk na sumu 13.548.000,- Sk.  Súčasťou originálu tejto zápisnice je príloha – upravený rozpočet obce na rok 2003.

Pán Kikta ďalej informoval poslancov, že odchádzajúca účtovníčka nezaúčtovala riadne všetky účtovné prípady a z tohto dôvodu sú aj problémy s prípravami rozpočtu na rok 2004. Na základe tejto skutočnosti bude hospodárenie obce v januári 2004 prebiehať v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet obce sa bude schvaľovať až v mesiaci január 2004. Podklady pripraví finančná komisia na základe finančnej závierky.

Poslanec Ing. Michal Sedlák vyzval starostu, aby obecný úrad postupoval v súlade so zákonom a riadne vymáhal všetky nedoplatky. Bola to reakcia na informáciu, že miestne PŠD je ešte obci dlžné na daniach za rok 2003 sumu viac ako 200.000,- Sk.

Predseda finančnej komisie požiadal prítomných poslancov, aby podporili a schválili úpravu rozpočtu na rok 2003.

Na zákade tejto výzvy dal starosta o predloženom návrhu na úpravu rozpočtu hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola úprava rozpočtu obce na rok 2003 schválená.

 

K bodu č. 9

 

Nájomná zmluva na prenájom budovy bývalej materskej školy

Kontrolór obce prečítal návrh nájomnej zmluvy na prenájom priestorov bývalej materskej školy. O uvedené priestory prejavila záujem firma POPRO, s. r. o., ktorá má záujem v týchto priestoroch  prevádzkovať šitie zvrškov obuvi. Firma zamestná cca 25 pracovníkov a podporila požiadavku obce, že uprednostní záujemcov z obce Krakovany.

Nájomná zmluva je vypracovaná na dobu nájmu 10 rokov /t.j. od 1.1.2004 do 31.12.2013/, nájomné je 30.000,- Sk / štvrťročne. Nájomca bude okrem nájmu uhrádzať aj poplatky za spotrebu médií. Presné podmienky sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol text na uzavretie nájomnej zmluvy s firmou POPRO, s. r. o.  schválený.

 

Nájomná zmluva na prevádzku kaderníctva.

Kontrolór obce prečítal návrh ďalšej nájomnej zmluvy na prevádzku kaderníctva. Táto prevádzka je t.č. v nájme p. Ivany Boháčikovej, ktorá sa zúčastnila výberového konania. Nájomná zmluva je navrhnutá na dobu určitú – 1 rok /t.j. od 1.1.2004 do 31.12.2004/ s právom prednostného predĺženia .

Nájomné je navrhnuté vo výške 1.500,- Sk/ štvrťročne alebo 6.000,- Sk / ročne, nájomca bude zároveň uhrádzať aj poplatky za spotrebu médií. Presné podmienky sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol text nájomnej zmluvy  na prevádzku kaderníctva schválený.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva opustil p. Jozef Štefanka.

 

Ing. Michal Sedlák – poskytol informácie o prácach na projekte Podpora miestnej kultúry, ktorý sa podujal vypracovať nový riaditeľ kultúrneho strediska Ak. sochár Jaroslav Hladký.

 

Jozef Filo – poskytol informácie o projektoch na opravu kostola sv. Mikuláša a kostola sv. Gála. Obec spolupracovala pri predkladaní uvedených projektov a bude nápomocná farskému úradu aj v budúcnosti.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj pani Zuzana Snohová, ktorá predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie projekt na založenie detského ľudového súboru Krakovany, ktorý by aj sama viedla. Vysvetlila podmienky fungovania tohto súboru a predložila požiadavku na svoje finančné ohodnotenie vo výške 1.500,- Sk mesačne.

Predseda kultúrnej komisie podporil uvedenú aktivitu, ale vyzval predkladateľku, aby svoj projekt ešte dopracovala, nakoľko z uvedeného materiálu nie sú jasné všetky finančné požiadavky na daný projekt.

Pani Snohová súhlasila, že uvedený projekt doplní a na základe jej požiadaviek sa uvedený projekt premietne aj v rozpočte obce na rok 2004.  Poslanci aj starosta obce vyjadrili súhlas k práci takéhoto kultúrneho telesa.

 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť o finančný príspevok folklórnej skupine Krakovanka -  Krakovany na nákup kvetov pri oslavách 50 rokov folklóru. Nakoľko uvedená skupina už dostala prísľub bezplatného prenájmu kultúrneho domu, poslanci už ďalší príspevok nepodporili.

 

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

 

V diskusii sa poslanci vyjadrili k uvedenej žiadosti, boli predložené rôzne návrhy, nebol však súhlas s požadovanou sumou 2.000,- Sk.

Ing. Michal Sedlák navrhol symbolickú sumu 500,- Sk. O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 2 /Jozef Filo, Michal Sedlák/, proti: 3 /Andrej Čelín, Peter Kikta, Jozef Štefanka/, zdržal sa: 3 /Juraj Filo, Anna Belobradová, Ladislav Žitnanský/, nehlasoval: 0, nebol schválený žiadny príspevok.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Lukáš Radoský, ktorý reprezentoval miestnu telovýchovnú jednotu. Zasadnutia sa zúčastnil za účelom, aby apeloval na poslancov pri prápravách rozpočtu obce na rok 2004. Vyslovil požiadavku, aby obec podľa svojich možností ešte vo väčšej miere finančne podporila činnosť tejto ustanovizne.

Informoval zároveň o vypracovaní projektu na opravu šatní a zimného štadióna, ktorý predložila TJ v mene obce Krakovany, nakoľko by sa týmto zhodnotil majetok obce.

Poslanci Juraj Filo a Andrej Čelín sa priklonili k tejto požiadavke a navrhli zvýšiť príspevok pre TJ v roku 2004 o 50%.

 

Ing. Michal Sedlák však apeloval na vyváženosť rozpočtu, bude potrebné predať nejaký obecný majetok, aby sa uhradili všetky záväzky obce.

V tejto súvislosti starosta obce informoval poslancov, že p. Ján Remiš prejavil záujem o kúpu obecných parciel, ktoré boli určené na výstavbu nájomných bytov. Táto výstavba bola pozastavená a v budúcnosti je veľmi málo pravdepodobná.

 

K bodu č. 10

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 16/2003 z 12. decembra 2003

 

 

    UZNESENIE č. 16/2003

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 

 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a p. Juraja Filu
 3. overovateľov zápisnice p. Annu Belobradovú a p. Jozefa Štefanku
 4. VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany
 5. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2004
 6. VZN o miestnych poplatkoch – zmeny pre rok 2004  v časti miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov nasledovne:

1.200,- Sk – FO , ktorá je podnikateľ a PO, ktorá produkuje v obci odpad

   400,- Sk – za každú smetnú nádobu, ktorá je umiestnená v domácnosti /uvedená suma zahrňuje zároveň aj poplatok za 1 FO/

   250,- Sk – za každú ďalšiu FO, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

  100,- Sk – osoba nad 70 rokov veku

  100,- Sk – študenti na internátoch a osoby pracujúce v zahraničí – na základe povrdení, ktoré budú dokladovať uvedené skutočnosti.

Poplatky za separovaný zber:

  100,- Sk – za 1 smetnú nádobu na separovaný zber, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

   50,- Sk – pre samostatne žijúceho dôchodcu.

 

7. inventarizačné komisie a ich členov:

 

Inventarizačná komisia pre OcÚ, ZOS, Hospodársku činnosť a požiarnu zbrojnicu

Členovia: Peter Kikta, Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský a Slávka Kotulová

 

Dokladová inventarizačná komisia

Členovia: Ľubomír Pekarovič, Jozef Štefanka, Jozef Filo

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko

Členovia: Juraj Filo, Ing. Michal Sedlák, Jozef Braško, Jaroslav Hladký

 

Vyraďovacia komisia

Členovia: Peter Radoský, Jozef Štefanka

 

Inventarizačná komisia pre školské zariadenia:

Členovia: Andrej Čelín, Anna Belobradová + riaditelia jednotlivých školských zariadení.

 

8. zmenu rozpočtu obce Krakovany na rok 2003 v príjmoch a výdavkoch zo sumy     12.773.000,- Sk na sumu 13.548.000,- Sk.

 

 1. nájomnú zmluvu s firmou POPRO, s.r.o. na prenájom nebytových priestorov – budova bývalej materskej školy – Krakovany, Notárka ulica 341/1
 2. nájomnú zmlvu na prenájom prevádzky kaderníctva pre slečnu Ivanu Boháčikovú.

 

B. berie na vedomie:

 

 1. kontrolu uznesenia č. 14/2003 a 15/2003
 2. predložený projekt pani Zuzany Snohovej na založenie detského ľudového súboru
 3. interpelácie poslancov
 4. diskusné príspevky poslancov  a zástupcu TJ p. Lukáša Radoského

 

 

 

 

C. neschvaľuje:

 

 1. žiadosť skupiny Krakovanka na finančný príspevok, nakoľko súboru bude poskytnutý príspevok vo forme bezplatného poskytnutia prenájmu kultúrneho domu vrátane odpustenia poplatkov za spotrebu energií pri kultúrnej akcii 28. 12. 2003.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh uznesenia schválený.

 

K bodu č. 11

 

V závere zasadnutia starosta obce poďakoval poslancom za vykonanú prácu v prvom roku  tohto funkčného obdobia. Zároveň ich informoval, že v začiatku roku 2004 bude pripravené slávnostné zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce.

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                        zapisovateľka: Janka Belicová

 

Anna Belobradová 

 

 

Jozef Štefanka                                     starosta obce: PaedDr. Vladimír Mihálik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UZNESENIE č. 16/2003

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a p. Juraja Filu

3. overovateľov zápisnice p. Annu Belobradovú a p. Jozefa Štefanku

4. VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany

5. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2004

6. VZN o miestnych poplatkoch – zmeny pre rok 2004  v časti miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov nasledovne:

1.200,- Sk – FO , ktorá je podnikateľ a PO, ktorá produkuje v obci odpad

400,- Sk – za každú smetnú nádobu, ktorá je umiestnená v domácnosti /uvedená suma zahrňuje zároveň aj poplatok za 1 FO/

250,- Sk – za každú ďalšiu FO, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

100,- Sk – osoba nad 70 rokov veku

100,- Sk – študenti na internátoch a osoby pracujúce v zahraničí – na základe povrdení, ktoré budú dokladovať uvedené skutočnosti.

Poplatky za separovaný zber:

100,- Sk – za 1 smetnú nádobu na separovaný zber, ktorá je v domácnosti

Poskytnuté zľavy:

50,- Sk – pre samostatne žijúceho dôchodcu.

 

7. inventarizačné komisie a ich členov:

 

Inventarizačná komisia pre OcÚ, ZOS, Hospodársku činnosť a požiarnu zbrojnicu

Členovia: Peter Kikta, Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský a Slávka Kotulová

 

Dokladová inventarizačná komisia

Členovia: Ľubomír Pekarovič, Jozef Štefanka, Jozef Filo

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko

Členovia: Juraj Filo, Ing. Michal Sedlák, Jozef Braško, Jaroslav Hladký

 

Vyraďovacia komisia

Členovia: Peter Radoský, Jozef Štefanka

 

Inventarizačná komisia pre školské zariadenia:

Členovia: Andrej Čelín, Anna Belobradová + riaditelia jednotlivých školských zariadení.

 

8. zmenu rozpočtu obce Krakovany na rok 2003 v príjmoch a výdavkoch zo sumy     12.773.000,- Sk na sumu 13.548.000,- Sk.

 

9. nájomnú zmluvu s firmou POPRO, s.r.o. na prenájom nebytových priestorov – budova bývalej materskej školy – Krakovany, Notárka ulica 341/1

10. nájomnú zmlvu na prenájom prevádzky kaderníctva pre slečnu Ivanu Boháčikovú.

 

B. berie na vedomie:

 

1. kontrolu uznesenia č. 14/2003 a 15/2003

2. predložený projekt pani Zuzany Snohovej na založenie detského ľudového súboru

3. interpelácie poslancov

4. diskusné príspevky poslancov  a zástupcu TJ p. Lukáša Radoského

 

 

 

 

C. neschvaľuje:

 

1.  žiadosť skupiny Krakovanka na finančný príspevok, nakoľko súboru bude poskytnutý príspevok vo forme bezplatného poskytnutia prenájmu kultúrneho domu vrátane odpustenia poplatkov za spotrebu energií pri kultúrnej akcii 28. 12. 2003.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh uznesenia schválený.