Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Krakovanoch

konaného dňa 5. decembra 2003

 

č. 15/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený:  Peter Radoský

Zasadnutia sa nezúčastnil kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič.

Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Voľba riaditeľa kultúrneho strediska

4.      Rôzne

5.      Návrh uznesenia

6.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dôvodom na zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnenie riadneho výberového konania na pozíciu riaditeľa kultúrneho strediska.

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Voľba riaditeľa kultúrneho strediska

4. Rôzne

5. Návrh uznesenia

6. Záver

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie p. Ladislava Žitnanského a p. Andreja Čelína. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslancov o uskutočnení výberového konania na funkciu riaditeľa kultúrneho strediska.

Výberové konanie sa uskutočnilo v stredu 3. decembra 2003 na obecnom úrade. Zúčastnili sa ho všetci 4 kandidáti, ktorí predložili projekt na využitie kultúrneho strediska.

Výberová komisia postupovala podľa tabuľkového hodnotenia. Uchádzačom bolo pri splnení požadovaných predpokladov pridelené určité bodové ohodnotenie.

Výsledné poradie uchádzačov bolo takého:

  1. miesto – Ak. sochár Jaroslav Hladký – 81 bodov
  2. miesto – Ing. Helena Žažová – 76 bodov
  3. miesto – Daniela Piscová – 69 bodov
  4. miesto – Iveta Valová – 44 bodov

 

Na základe uvedených výsledkov výberová komisia navrhla za riaditeľa kultúrneho strediska Ak. sochára Jaroslava Hladkého.

Starosta obce informoval prítomných poslancov o podmienkach zamestnania, toto pracovné miesto bude obsadené na základe zákona o verejnej službe, na dobu určitú 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou lehotou. Nástup do zamestnania bude 1.1.2004.

Starosta dal hlasovať o návrhu Ing. Sedláka, aby sa riaditeľom kultúrneho strediska podľa výsledku výberového konania stal Ak. sochár Jaroslav Hladký.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

V súvislosti s kultúrnym strediskom starosta obce informoval prítomných poslancov, že p. František Gono, bytom Krakovany, Hlavná ulica 26/26  požiadal  o možnosť organizovať silvestrovskú zábavu. Na základe prechádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva však vzišlo stanovisko, že v tomto roku sa už viac diskoték nepovolí. Bol predložený návrh, že ak pán Gono zorganizuje silvestrovský ples na pozvánky a so živou hudbou, bola by možnosť uvedenú akciu povoliť.

Starosta dal hlasovať o návrhu, aby bol zorganizovaný silvestrovský ples. Hlasovaním za: 2 /Juraj Filo a Ing. Michal Sedlák/, proti: 5, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, nehlasoval: 0, nebol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 4

Starosta obce navrhol, aby sa poslanci dohodli na termíne riadneho zasadnutia, nakoľko starosta obce bude na budúci týždeň pracovne na porade starostov. Termín riadneho zasadnutia sa dohodol na piatok 12. decembra 2003 so začiatkom o 16.00 h v zasadačke obecného úradu.

Pretože budúce zasadnutie bude bohaté na prerokovávané materiály, starosta obce predložil aj na tomto mimoriadnom zasadnutí na prerokovanie žiadosti občanov a podnikateľov.

 

Firma SEMPER DEKOR požiadala o povolenie na umiestnenie reklamnej tabule v oblasti „parkového trojuholníka“ na parcele č. 737 k.ú. Krakovany pred cintorínom v Krakovanoch.

K tejto žiadosti sa pripojil i Ing. Michal Sedlák, majiteľ firmy SEDOS, s.r.o.. Na uvedenej plochy by bola inštalovaná rekladmná tabuľa, ktorá bude propagovať uvedené dve firmy.

Nakoľko sa jedná o firmy, ktoré vykonávajú podnikateľské aktivity v obci, na živote obce sa aktívne podieľajú rôznou formou sponzoringu, bol návrh podporený aj možnosťou odpustenia poplatku za umiestnenie reklamného zariadenia.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na odpísanie pohľadávky voči firme Úsmev leta, s.r.o., ktorá dlhuje obci úhradu nájomného vo výške 25.000,-Sk. Táto pohľadávka je nevymožiteľná, nakoľko majetok firmy v konkurze nepokryje ani požiadavky zamestnancov na výplatu nepoukázaných miezd.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0,  bol tento návrh schválený.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o ďalšom postupe v rokovaniach so záujemcami na prenájom budovy súpisné číslo 341 / bývala MŠ pri obecnom úrade/.

Firma POPRO má veľký záujem na podpise nájomnej zmluvy. Predbežne dohodnuté podmienky sú nájom vo výške 120.000,- Sk + spotreba energií. Firma má záujem rozbehnúť prevádzku od februára 2004, v mesiaci január 2004 by prebiehali prípravné práce, montáž strojového zariadenia, nábor pracovníkov. Bude vytvorených cca 25 pracovných miest. Je veľký predpoklad, že na budúcom zasadnutí bude predložený na schválenie návrh nájomnej zmluvy na uvedený objekt.

 

Stanislav Čičmanský s manželkou požiadali obecné zastupiteľstvo o odpredaj parcely č. 129/13 k.ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 74 m2  za účelom zarovnania uličnej čiary pozemku. K nahliadnutiu predložili vypracovaný geometrický plán.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená v cene podľa znaleckého posudku.

 

Ľuboš Madunický a manželka požiadali o zrušenie uznesenia č. 5/2002 pod bodom A.6 zo dňa 30.7.2002, kde im bol obecným zastupiteľstvom schválený odpredaj parcely 722/18 k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Bol vypracovaný nový geometrický plán a celá neprístupná lokalita bola opätovne zameraná a o jej časť prejavil záujem o odkúpenie aj pán Daniel Rajčák s manželkou. Starosta vysvetlil celú situáciu a predložil poslancom k nahliadnutiu novovypracovaný geometrický plán.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2002 bod A.6 zrušený.

 

Starosta obce predložil na chválenie opätovnú žiadosť manželov Madunických o odpredaj parciel č. 722/18 o výmere 580 m2 a parcely č. 722/4 o výmere 167, ktoré sú novovytvoreným geometrickým plánom zlúčené do parcely č. 722/18 o celkovej výmere 747 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch.

V tejto súvislosti predložil aj žiadosť Daniela Rajčáka s manželkou o odpredaj parcely č. 722/4 o výmere 261 m2 a parcely č. 722/18 o výmere 203 m2, ktoré boli novovytvoreným geometrickým plánom zlúčené do parcely č. 722/25 o výmere 464 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch.

Nakoľko uvedený odpredaj už bol v minulosti schvaľovaný, poslanci rozhodli o ponechaní už schválenej kúpnej ceny vo výške 22,- Sk / 1 m2.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /Anna Belobradová/, proti: 0, nehlasoval: 0,  bol odpredaj uvedených parciel schválený.

 

Poslanec Jozef Štefanka predložil na schválenie návrh, aby sa toto mimoriadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva uskutočnilo bez nároku na odmenu poslancov za zasadnutie.

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a návrhová komisia ho zaradila do hlasovania o návrhu uznesenia č. 15/2003.

 

K bodu č. 5

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 15/2003 zo dňa 5.12.2003.

 

 

 

 

 

    UZNESENIE č. 15/2003

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. decembra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 

1.      program rokovania

2.      členov návrhovej komisie p. Andreja Čelína a p. Ladislava Žitnanského

3.      overovateľov zápisnice p. Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka

4.      na základe výsledkov výberového konania za riaditeľa kultúrneho strediska Ak. sochára Jaroslava Hladkého  s nástupom od 1. januára 2004

5.      súhlas na umiestnenie reklamného zariadenia firme SEMPER DEKOR a firme SEDOS, s.r.o., na parcele č. 737 k.ú. Krakovany v časti pri cintoríne v Krakovanoch. Zároveň schvaľuje odpustenie miestneho poplatku za umiestnenie reklamného zariadenia v katastrálnom území obce Krakovany pre uvedené dve firmy.

6.      odpísanie pohľadávky vo výške 25.000,- Sk za nájom voči firme Úsmev leta, s.r.o., z dôvodu jej nevymožiteľnosti

7.      zrušenie uznesenia č. 5/2002 pod bodom A.6 zo dňa 30.7.2002 o odpredaji parcely č. 722/18 vo výmere 783 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch pre manželov Madunických

8.      odpredaj parcely č. 722/18 diel 6 o výmere 580 m2, parcely č. 722/4 diel 3 o výmere 122 m2 a parcely č. 722/4 diel 2 o výmere 45 m2, ktoré sú novovytvoreným geometrickým plánom zlúčené do parcely č. 722/18 o výmere 747 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch pre manželov Ľuboša a Blaženu Madunických v cene 22,- Sk / m2.

9.      odpredaj parcely č. 722/4 diel 1 o výmere 261 m2, parcely č. 722/18 diel 5 o výmere 203 m2, ktoré sú geometrickým plánom zlúčené do parcely č. 722/25 o výmere 464 m2 v katastrálnom  území Stráže pri Krakovanoch pre manželov Daniela a Helenu Rajčákových v cene 22,- Sk/ m2.

10.  odpredaj parcely č. 129/13 o výmere 74 m2 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch pre manželov Stanislava a Máriu Čičmanských v cene 22,- Sk / m2

11.  aby sa toto zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočnilo bez nároku poslancov na odmenu za zasadnutie

 

B. neschvaľuje:

 

1.       žiadosť p. Františka Gonu o prenájom kultúrneho domu za účelom poriadania silvestrovskej zábavy.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh uznesenia č. 15/2003 schválený.