Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Krakovanoch

konaného dňa 11. novembra 2003

 

č. 14/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Audit za rok 2001 a 2002

5. Prejednanie stanoviska k potoku  Holeška

6. Rôzne

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal prítomných poslancov a predložil na schválenie program rokovania riadneho zasadnutia obecného zastuptiteľstva, ktorý bol uverejnený v pozvánke na zasadnutie.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bol program zasadnutia schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. Jozefa Filu a p. Petra Radoského.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jozefa Štefanku a p. Annu Belobradovú. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2  /Štefanka, Belobradová/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce uskutočnil kontrolu uznesenia č. 13/2003. 

Riaditeľ kultúrneho strediska Jozef Braško bol odvolaný z funkcie, zároveň bol poverený vedením kultúrneho strediska do uskutočnenia výberového konania.

Termín podania prihlášok do výberového konania je 15. november 2003. K dnešnému dňu zatiaľ podali prihlášku 2 uchádzači.

Obec zatiaľ nevydala súhlas na parkovanie motorových vozidiel. Táto úloha zostala zatiaľ nesplnená, bude vybavená do konca mesiaca novembra 2003.

 

K bodu č. 4

Starosta obce prečítal Správu auditora o vykonaní auditu obce Krakovany za rok 2001 a 2002.

Túto správu vypracovala Ing. Marta Serenčešová, s ktorou bola podpísaná zmluva o vykonaní auditu obce za uvedené roky.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  zobrali poslanci správu na vedomie.

 

 

K bodu č. 5

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Váhu Piešťany zaslalo obci Krakovany stanovisko k riešeniu problematiky starého toku Holešky. Starosta prečítal doručené vyjadrenie, s ktorým sa zároveň oboznámili i prítomní občania zo Strážovskej ulice. Povodie Váhu navrhuje predmetný tok geometricky zamerať /parcela č. 282/2 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch/ a takto zameranú nehnuteľnosť prenajať obci za symbolickú cenu.  Hlavný tok Holešky Povodie Váhu prečistí v priebehu budúceho roku a stanoví vodný režim

na oboch tokoch. K tomuto zámeru však Povodie Váhu žiada od obce Krakovany predbežný súhlas, aby náklady na zhotovenie geometrického plánu boli opodstatnené.

Starosta vyzval poslancov, aby sa k danej problematike vyjadrili.

Poslanec Peter Kikta navrhol, aby obec dala predbežný súhlas k budúcemu prenájmu starého koryta Holešky, ale uznesením obecného zastupiteľstva v tomto prípade zaviazať majiteľov nehnuteľností, ktoré susedia so starým tokom Holešky, aby  uskutočňovali údržbu tohto toku.

Za účelom údržby môžu dotknutí občania vytvoriť „združenie“, ktoré bude zodpovedné za údržbu daného toku.

V diskusii sa vyjadrili aj prítomní občania:

Ján Franko: voda v tomto toku tiekla roky, v zimnom období sa tok odstavil, aby ho občania vyčistili.

Ján Radoský: potvrdil vyjadrenie pána Franku. Vyjadril sa, že doteraz nebol s údržbou žiadny problém. V minulých rokoch obecný úrad prostredníctvom miestneho rozhlasu upozornil občanov, že tento tok Holešky je odstavený a treba ho vyčistiť. Doteraz sa tak vždy aj stalo.

Jana Freivaldová: upozornila na potrebu, aby boli k spolupráci na tomto „vodnom režime“ zaviazaní aj majitelia pozemkov /fyzické osoby/, po ktorých tento potok preteká.

Poslanec Jozef Filo vyzval starostu, aby dal hlasovať o návrhu poslanca Petra Kiktu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0  poslanci schválili predbežný súhlas s prenajatím pôvodného vodného toku stará Holeška - náhonu parcela č. 282/2 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch od Povodia Váhu za symbolickú 1,- Sk alebo bezplatne. Údržbu tohto toku budú vykonávať občania, ktorých parcely susedia s týmto vodným tokom.

 

K bodu č. 6

Milan Urban bytom Krakovany, Ulica k Spúšťu 96/11 požiadal obecný úrad o odkanalizovanie časti miestnej komunikácie pri jeho rodinnom dome, nakoľko povrchové dažďové vody spôsobujú zatápanie pivnice jeho rodinného domu. Menovaný občan bol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva a starosta obce ho v tomto bode vyzval, aby sa k danej problematike vyjadril. Menovaný trval na svojej požiadavke. Starosta informoval poslancov, že tento problém začal riešiť formou výkopu odvodňovacieho kanála a inštalovania odvodňovacích žľabov, ktoré pomohol zabezpečiť zástupca starostu p. Jozef Filo. S týmito prácami však nebola spokojná pani Jozefa Urbanová, majiteľka susedného rodinného domu. Svoju nespokojnosť prezentovala aj tým, že pozvala novinára p. Štefana Gregoričku z regionálneho týždenníka Piešťanský  týždeň, aby publikoval jej nespokojnosť.

Pracovníkom obce sa slovne vyhrážala, že vypustí na nich psa a neželá si, aby sa v tejto časti ulice vôbec zdržovali. Žľaby, ktoré pracovníci v piatok 7. novembra 2003 osadili, boli v pondelok 10. 11. 2003 popremiestňované. Starosta obce prizval na zasadnutie obecného zastupiteľstva aj pani Urbanovú, tá sa však na zasadnutie včas nedostavila.

Poslanec Jozef Filo navrhol, aby bola pani Urbanová písomne vyrozumená, že žľaby boli zakúpené z rozpočtu obce, ona svojim konaním znehodnotila prácu, ktorú vykonali pracovníci obce na základe nariadenia starostu obce. Má jej byť určený termín, aby odtokové žľaby umiestnila na pôvodné miesto v určenom termíne, inak bude sankcionovaná.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa priklonili k tomuto názoru a na takého konanie splnomocnili starostu obce.

Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov, že Ing. František Zlocha z firmy Z+Z Prievidza zaslal stanovisko k vyčísleniu nákladov na opravu zimného klziska. Celkové náklady  predstavujú sumu 105.503,- Sk.

V tejto súvislosti starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o vypracovaní dvoch projektov na  žiadosť o finančné príspevky.

Prvý projekt vypracovali zástupcovia TJ Družstevník Krakovany na rekonštrukciu kabín TJ a zimného klziska.Cez tento projekt by bolo možné prefinancovať už spomenutú opravu zimného klziska.

Druhý projekt predložila obec prostredníctvom  ZŠ. Tento projekt je zameraný na rekonštrukciu resp. dobudovanie všešportového areálu, v ktorom sa počíta aj s rekonštrukciou tenisového ihriska.

 

Ďalšou informáciou, ktorú starosta obce predložil poslancom na vedomie, bola informácia o ukončení Registra obnovy evidencie pozemkov /ROEP/. Všetky materiály boli odovzdané na Správe katastra v Piešťanoch. Obec požiadala Katastrálny úrad v Trnave o refundáciu výdavkov  spojených  s touto činnosťou. Ide o sumu 17.100,- Sk,  ktorá bude obci refundovaná.

 

Na obecnom úrade prebiehajú dokončovanie práce na zosúladení počítačového vybavenia kancelárií a ich vzájomného sieťového prepojenia. Obec si zaregistrovala svoju webovskú stránku www.krakovany.sk a starosta obce ako i každá pracovníčka má zaregistrovanú svoju e-mailovú schránku na príjem a odosielanie elektronickej pošty. Postupne sa uvažuje na internetovej stránke obce inštalovať formuláre tlačív, ktoré občan potrebuje vyplniť pri rôznych druhoch žiadostí, s ktorými sa obracia na obecný úrad /napr. žiadosť o stavebné konanie, ohlásenie drobnej stavby, žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla a pod./

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o vymáhaní pohľadávok obce u firmy Úsmev leta a u pána Jozefa Ferecha za rožkovací stroj.

Firma Úsmev leta, ktorej konateľom je Ing. Jozef Mesák, nemá peniaze na splatenie svojich záväzkov voči obci Krakovany. Obec ukončila prenájom, uložila firme, aby sa vysťahovala z prenajatých priestorov k 1.11.2003. Za čiastočné uspokojenie pohľadávky možno považovať skutočnosť, že konateľ firmy súhlasil, že v budove ponechá namontovanú svetelnú rampu, ktorej hodnota je cca 25.000,- Sk. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa pri vymáhaní pohľadávok v prípade tejto firmy pristúpilo k podaniu návrhu na vypísanie konkurzu. Je potrebné si zistiť určité informácie a pristúpiť k tomuto kroku. Prítomní poslanci tento postup podporili. Starosta obce prisľúbil, že po porade s právnikom uskutoční takýto postup.

V prípade druhej pohľadávky starosta obce spolu s pánom Petrom Kiktom uskutočnili osobnú návštevu u pána Jozefa Ferecha v dolnom Dubovom. Firma tohto podnikateľa skrachovala, ale menovaný má záujem celú záležitosť doriešiť. Prisľúbil, že na rožkovacom stroji vymení používané plátno a stroj dopraví do obce Krakovany, aby ho vrátil majiteľovi. Termín bol dohodnutý na 10.11.2003, ale po telefonickom dohovore z dnešného dňa sa tento termín ešte o niekoľko dní posunie.

 

Ukončením nájmu firmou Úsmev leta sa uvolnili podnikateľské priestory v budove bývalej materskej školy. Tieto boli vyčistené a sú pripravené pre ďalšieho potencionálneho záujemcu.

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič informoval poslancov, že o tieto priestory prejavili záujem dve firmy. Jednou je firma Growela z Moravských Budejovíc, ktorá má záujem v uvedených priestoroch rozbehnúť prevádzku šitia zvrškov obuvi pre západné trhy a druhou je firma PS Corporation. Táto obchodno-výrobná firma má zameranie  na zdravotnícku techniku a je orientovaná na východné trhy.

V tomto období prebiehajú rokovania s predstaviteľmi jednotlivých firiem. Jednou z požiadaviek obce voči nájomcovi je úhrada ročného nájmu vo výške 120.000,- Sk + úhrada spotreby energií.

O záveroch rokovaní budú poslanci informovaní na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

V dome smútku na cintoríne v Krakovanoch je v tomto období pokazený motor na chladiarenskom zariadení. Boli prizvaní servisní technici p. Maco a p. Hink.

Pán Maco by požadoval za opravu tohto zariadenia cca 18.000,- až 25.000,- Sk. Oslovili sme i pána Hinka z Chtelnice. U neho sme predpokladali, že by uvedenú opravu mohol uskutočniť aj čiastočne sponzorsky, nakoľko jeho blízky člen rodiny je umiestnený v našom sociálnom zariadení.  Po prehliadke zistil, že je pokazený motor chladiaceho zariadenia, oprava by stála cca 10.000,- Sk, v prípade svojpomocného zabezpečenia nového motora by sa táto suma ešte znížila.

Nakoľko je zimné obdobie, tento problém nie je taký akútny. S uvedenou záležitosťou bude potrebné počítať v rozpočte obce na rok 2004.

 

Ďalšou problematickou otázkou, ktorú bude potrebné vyriešiť v čo najkratšom čase, je dokončenie prečerpávacej stanice na kanalizačnom zberači na Južnej ulici. Dňa 9.10.2003 sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie projektanta /Ing. Slezák/, dodávateľa /Ing. Fiala a p. Chodúr – predstavitelia firmy HÍLEK/ a investora /obec Krakovany zastúpená starostom obce/. Hlavným problémom je existencia plošnej spodnej vody. Starosta obce vyzval prítomného p. Jozefa Vatrta, bývalého starostu obce, aby podal svoje stanovisko k danej problematike. Firma žiada uhradiť od obce peniaze nad rámec dohody. Náklady jej vznikli     práve vďaka spodnej vode, ktorá bráni osadeniu čerpadiel  tejto prečerpávacej stanice.Pán Vatrt sa vyjadril, že počas jeho pôsobenia neprišlo i prekročeniu dohodnutých limitov, preto sa k tejto problematike nevie inak vyjadriť.

Poslanec Peter Kikta sa vyjadril, že podľa jeho názoru dielo realizuje nie práve firma, ktorá je zdatná vo výstavbe kanalizácie.

Tomuto vyjadreniu oponoval p. Vatrt, že na realizáciu stavby bolo riadne výberové konanie, firma doložila vhodné referencie v oblasti výstavby takýchto ekologických stavieb. 

 

V tomto období prebiehajú aj rokovania s predstaviteľmi firmy ARTEM CE. Je to francúzska firma, ktorá prejavila záujem o kúpu určitých nehnuteľností /pozemkov/ na výstavbu svojej prevádzky. Firma bude produkovať plastové komponenty pre francúzsku automobilku Citroen-Peugeot, ktorá sa buduje v Trnave. Uvedené rokovania zinicioval p. Jozef Filo, ktorý je sprostredkovateľom i pri predaji cirkevných nehnuteľností, ktorých výnos má byť použitý na opravu kostola sv. Gála v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch.

 

Jozef Štefanka prítomných informoval o vykoaní inventariácie materiálu CO. V stavoch neboli zistené žiadne rozdiely, je však zarážajúci dátum výroby protichemických masiek a filtrov. Ide o takmer 50 rokov.

 

Starosta obce informoval poslancov o projektových prácach na novej miestnej komunikácii v časti Nová ulica pri administratívno-predajnom komplexe firmy SEMPER DEKOR. Projekt stavby vypracováva Ing. Chmelo. Ako problematické sa však v celej obci javí majetkoprávne usporiadanie miestnych komunikácií. Toto bude pravdepodobne prioritná úloha najbližšieho obdobia. Rekonštrukciu si vyžaduje cesta pri MŠ /pri dažďoch je na 90% zatopená, je potrebné je určitým spôsobom odvodniť/, miestna komunikácia pri dome č. 196 neustále klesá.

Nový spôsob financovania školstva v budúcom roku naznačí, ako sa vyriešil tento problém. Bude obec schopná prevádzkovať tieto zariadenia?

 

V bloku žiadostí starosta obce predložil nasledujúce žiadosti:

Ing. Viktor Sedlák s manželkou Katarínou požiadali o zrušenie uznesenia č. 6/2000 z 14.9.2002, kde pod bodom A.5 bol schválený odpredaj parcely č. 3/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch – záhrada vo výmere 99 m2, vedená na LV č. 793, kde podiel obce predstavoval 3/16. Tento odpredaj sa doteraz nerealizoval, medzi spoluvlastníkmi prišlo medzitým k iným dohodám a týmto sa tento odpredaj stal bezpredmetným.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  poslanci schválili zrušenie tohto uznesenia.

 

Ľubomír Pekarovič s manželkou Máriou, rod. Lackovou požiadali o odpredaj parcely č. 3/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch – záhrada o výmere 99 m2, vedená na LV č. 793, kde podiel obce  predstavuje 3/16 – 18,5 m2.

Ing. Michal Sedlák navrhol pri odpredaji cenu 22,- Sk/1 m2, nakoľko sa jedná len o majetkoprávne usporiadanie medzi spoluvlastníkmi.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  poslanci odpredaj uvedenej parcely schválili.

 

Ľubomír Pekarčík s manželkou Janou požiadali obecné zastupiteľstvo o predbežný súhlas k odpredaju časti parcely č. 293/1 – miestna komunikácia. Zameraním ich rodinného domu sa zistilo, že rodinný dom zasahuje cca 4 m2 do tejto obecnej parcely.  Menovaní však prejavili záujem o odkúpenie cca 45 m2. Je to plocha, ktorá tvorí aj prístupové kkomunikácie k rodinnému domu a plochu, kde je umiestnený septik rodinného domu.

Nakoľko už bolo viacero žiadostí o odkúpenie častí parcely č. 293/1 /išlo o predzáhradky rodinných domov na Hlavnej ulici/, poslanci s týmto spôsobom usporiadania nesúhlasili. Nakoľko však manželia Pekrčíkoví si chcú majetkoprávne usporiadať časť pod svojím rodinným domom, k tejto časti sa poslanci vyjadrili súhlasne. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, poslanci dali predbežný súhlas na odpredaj cca 4 m2, ktoré budú odčlenené z parcely č. 293/1 a zasahujú pod rodinný dom súpisné číslo 523.

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák tlmočil sťažnosť pracovníčky kultúrneho strediska p. Jany Starovičovej  na Jozefa Brašku, ktorý je t.č. dočasne poverený vedením tejto prevádzky. Menovaný robí prekážky v riadnom chode zariadenia a z tohto dôvodu Ing. Sedlák žiada starostu obce, aby ako zamestnávateľ vyvodil voči tomuto zamestnancovi sankcie.

Andrej Čelín sa informoval, či už bola zaslaná výzva p. Vojtechovi Urbanovi na odstránenie vraku motorového vozidla, ktorý je umiestnený na verejnom priestranstve.

Zároveň vyzval kontrolóra obce, aby vykonal kontrolu nelegálnych stavieb v našej obci.

Ľubomír Pekarovič vyzval poslancov, aby pri stretnutiach s občanmi prezentovali výsledky práce tohto obecného zastupiteľstva. 

Jozef Štefanka sa k tejto výzve postavil kriticky. Občanov nezaujímajú „drobnosti“, ale hlavne výstavba konalizácie a oprava miestnych komunikácií, na čo obec v tomto období nemá žiadne finančné prostriedky.

Jozef Filo oponoval tvrdením, že poslanci tvrdo pracujú na získavaní finančných prostriedkov na investičné akcie.

Ing. Michal Sedlák vyzval prítomných, aby upokojili emócie a snažili sa vyriešiť problém neuhradených faktúr, ako aj podielať sa na vypracovaní vyváženého rozpočtu obce na rok 2004.

Rokovanie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Ladislav Žitnanský.

 

O slovo požiadal občan obce p. Ján Miklovič, ktorý predložil na riešenie požiadavku obyvateľov časti Strážovskej ulice na dodávku kvalitnej pitnej vody. Ide najmä o pani Strížovú, rodinu Miklovičovú. Záujem o dodávku pitnej vody z obecného vodovodu majú i rodiny Augustínová a Madunická. V tomto období je však táto lokalita riešená len ako koncová domová prípojka. V tejto časti sa zhromažďujú usadeniny a tieto robia užívateľom, najmä pani Strížovej, veľké problémy.

Starosta informoval, že už prebiehajú rokovania s firmou TAVOS na vyriešenie tohto problému. Bude sa to riešiť dobudovaním, resp. zokruhovaním vodovodnej siete. Táto akcia sa však bude musieť finančne zohľadniť v budúcoročnom rozpočte obce.

 

Na rokovanie prišla pani Jozefa Urbanová. Vyjadrila nespokojnosť s riešením situácie na Ulici k Spúšťu, konkrétne pred jej rodinným domom. Konštruktívna diskusia priniesla ovocie. Pani Urbanová súhlasila s umiestnením odvodňovacích žľabov. Pracovníci obce uvedené práce prevedú dňa 12.11.2003.

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia:

 

    UZNESENIE č. 14/2003

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. novemra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 

 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie p. Petra Radoského a p. Jozefa Filu
 3. overovateľov zápisnice p. Anna Belobradovú a p. Jozefa Štefanku
 4. predbežný súhlas s prenajatím pôvodného vodného toku stará Holeška – náhon – parcela č. 282/2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch za symbolickú 1,- Sk alebo bezplatne, údržbu tohto toku budú vykonávať občania, ktorých parcely susedia s týmto vodným tokom
 5. zrušenie uznesenia č. 6/2000 z 14.9.2000 pod bodom A. 5 na odpredaj parcely č. 3/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch na žiadosť manželov Sedlákových
 6. odpredaj parcely č. 3/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch – záhrada o výmere 99 m2, vedená na LV č. 793, kde podiel obce  predstavuje 3/16 – 18,5 m2. pre manželov Ľubomíra a Máriu Pekarovičových v cene  22,- Sk/1 m2,
 7. predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 293/1, ktorá zasahuje pod rodinný dom súpisné číslo 523. Uvedený odpredaj bude slúžiť k majetkoprávnemu usporiadaniu rodinného domu manželov Pekarčíkových. Výmeru doplní žiadateľ na základe geometrického plánu.

 

B. berie na vedomie:

 1. kontrolu uznesenia č. 13/2003
 2. správu auditora za rok 2001 a 2002
 3. informáciu ohľadne ďalšieho riešenia pohľadávok voči firme Úsmev leta
 4. informáciu ohľadne ďalších záujemov na prenájom budovy bývalej MŠ
 5. informáciu ohľadne doriešenia problematiky rožkovacieho stroja u pána Jozefa Ferecha
 6. informáciu o problematike prečerpávacej stranice na kanalizačnom zberači na Južnej ulici
 7. správu o vykonanej inventarizácii materiálu CO, ktorú predložil p. Jozef Štefanka
 8. interpelácie poslancov

 

C: ukladá:

 1. kancelárii obecného úradu upozorniť daňovníkov na povinnosť nahlásiť si všetky majetkoprávne zmeny vo vlastníctve k nehnuteľnostiam, ku ktorým prišlo v roku 2003, a to v termíne 12/2203 až 1/2004.
 2. kancelárii obecného úradu zaslať poslednú výzvu pred odstránením vozidla – autovraku pánovi Vojtechovi Urbanovi, bytom Krakovany, Dolná ulica 111/68.

 

 

 Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie schválené.