Zápisnica

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Krakovanoch

konaného dňa 7. októbra 2003

 

č. 13/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zimné klzisko
 5. Riešenie Holešky
 6. Informácia o kontrole VZN obce prokuratúrou  od 1.1.2001 – 31.12.2002
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

 

Na začiatku rokovania nebol prítomný poslanec Jozef Štefanka.

 

K bodu č. 1

Starosta obce privítal prítomných poslancov a predložil na schválenie program rokovania riadneho zasadnutia obecného zastuptiteľstva.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bol program zasadnutia schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Juraja Filu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

Nakoľko boli na zasadnutie pozvaní hostia, starosta informoval prítomných poslancov, že najskôr sa prerokuje bod č. 4 Zimné klzisko a potom bod č. 3 Kontrola uznesení.

 

K bodu č. 4

Na zasadnutie boli pozvaní:

-         p. Kimerling ako zástupca firmy Doprastav export Bratislava – dodávateľ prác

-         Jozef Vatrt ako bývalý starosta obce – investor diela

-         Jozef Tonkovič ako zástupca firmy Stavoúdržba Piešťany – dodávateľ materiálu

-         P. Petrgál – realizátor penetračných prác

Pán Jozef Tonkovič pred zasadnutím telefonicky ospravedlnil svoju neprítomnosť.

 

Starosta obce vyzval pána Jozefa Vatrta, aby vysvetlil prítomným poslancom, za akých podmienok sa realizovala rekonštrukcia zimného klziska.

Jozef Vatrt informoval prítomných poslancov, že v roku 2000 Ministerstvo financií SR poskytlo možnosť čerpania z účelového grantu na podporu zimných športov. Uvedená dotácia bola účelová. Bolo ju možné čerpať len na lyžiarske vleky, prírodné sánkarské dráhy a nekryté ľadové plochy.

Obec predložila projekt rekonštrukcie zimného klziska, na ktorý jej bola poskytnutá účelová dotácia vo výške 250.000,- Sk.

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Podľa vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní nebolo uskutočnené výberové konanie, ale práce a dodávka materiálu bola realizovaná priamym zadaním. Podľa finančných možností bola dodávateľom materiálu – betónu firma Stavoúdržba Piešťany.

Dodávateľ materiálu a prác upozorňoval na veľmi rizikové obdobie realizácie diela. Bolo už pokročilé jesenné obdobie a hrozilo nebezpečenstvo mrazov. Vhodnejším obdobím by bolo jarné obdobie, ale pretože dotácia bola účelová a viazaná na čerpanie v roku 2000, dielo bolo zrealizované v tomto na počasie rizikovom období.

Na tomto diele mala byť následne uskutočnená penetrácia. Jej prefinancovanie bolo plánované prostredníctvom inštalovania reklamných panelov. Celé dielo nebolo dokončené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale objednané práce a objednaný materiál boli riadne a včas dodané.

K problematike penetrácie uvedenej plochy Jozef Vatrt uskutočnil rokovania s pánom Petrgálom, ktorý predložil finančný rozpočet na penetráciu zimného klziska. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa však tento zámer neuskutočnil.

 

K tejto problematike sa vyjadril i prítomný pán Petrgál. Zaujal stanovisko k technickým požiadavkám pri realizácii diela. Na uvedený projekt by bola potrebná určitá „kvalita“ betónu. Finančné možnosti však nedovoľovali využiť technicky najvhodnejšie zložky do betónovej hmoty. Bolo by vhodné uvedené dielo dokončiť. Navrhol použiť tzv. SIKA materiály, ktoré plochu zapenetrujú a vytmelia penetračné špáry.

 

Na rokovanie prišiel p. Kimerling, zástupca realizátora diela.  Vysvetlil situáciu, že jeho firma dodala iba práce, ktoré boli riadne uskutočnené. Dohoda znela, že pracovníci jeho firmy spracujú materiál, ktorý dodá určitá firma. Povrh zimného štadióna nemá sklon na odtok vody, povrchová /napr. dažďová/ voda zostane na povrchu, betón jej pôsobením popraská. Tento povrch je potrebné ošetriť.

 

Starosta obce vyzval  pána Kimerlinga a pána Petrgála, aby navrhli riešenie danej situácie.

 

Pán Kimerling zaujal stanovisko, že všetko závisí od finančných možností obce. Navrhol, že dodá pracovníkov, ktorí urobia test kvality betónu a na základe zistených skutočností  vypracujú návrh sanácie plochy s použitím SIKA materiálov.

 

Pán Petrgál navrhol dokončenie buď cez firmu Ing. Pastirika z Topoľčian, ktorá realizuje takéto diela použitím SIKA materiálov, alebo je to možné realizovať svojpomocne, ale taktiež s použitím SIKA materiálov. Firma SIKA by v tomto prípade vypracovala kalkuláciu spotreby materiálu. Podkladový materiál /betón/ je stále dobrý, je potrebné uvedené dielo len dokončiť.

 

K danej problematike sa vyjadrili aj prítomní poslanci. Aká bola kvalita betónu, či bolo dodané také množstvo, aké bolo objednané. Prečo sa uvedené dielo realizovalo, keď nebolo fiančných prostriedkov na dokončenie, potom použité prostriedky boli vynaložené zbytočne. V tejto súvislosti požiadal o slovo bývalý starosta, ktorý oponoval tomuto tvrdeniu. Pred realizáciou tohto diela  na vytvorenie ľadovej plochy bolo potrebné takmer týždenné napúšťanie vody. Teraz stačí 1 až 2 dni a ľadová plocha je schopná prevádzky. V prípade priaznivých poveternostných podmienok, aké boli minulú zimu, ľadová plocha funguje celú zimu a poskytuje športové vyžitie nielen pre deti, ale aj mládež a dospelých.

Juraj Filo sa vyjadril, že ak boli práce realizované riadne a včas, reklamácia mala byť uplatnená aj na dodávateľa materiálu.

Peter Kikta sa vyjadril, že táto reklamácia by bola neopodstatnená. Plocha klziska o rozmeroch 30 x 60 m a finančné možnosti na materiál a práce hovorí za všetko.

 

Starosta vyzval poslancov, aby zvážili, ako sa rozhodne o tomto majetku obce, nakoľko len poslanci OZ môžu v danej problematike rozhodnúť. Pán Kimerling dodá ponuku vypracovanú na základe testu betónovej plochy. Na základe týchto skutočností poslanci budú o danej problematike rozhodovať na jednom z ďalších zasadnutí.

 

K bodu č. 3

Starosta obce uskutočnil kontrolu uznesenia č. 12/2003.  Ako nerealizovné zostalo uznesenie o personálnom riešení otázky riaditeľa kultúrneho strediska.

Jozef Braško predložil poslancom návrh riešenia problematiky prenájmu koliby a predaja na verejných priestranstvách počas Hobby stretnutí. Poslanci vyjadrili nesúhlas s navrhovaným osadením dopravnej značky „Zákaz státia“ pri vjazde na Sadovú ulicu. Pretože na zasadnutí nebol prítomný riaditeľ kultúrneho strediska, táto problematika nebola vyriešená.

 

K bodu č. 5

Starosta obce informoval prítomných poslancov o záveroch z verejného zhromaždenia občanov a pracovníkom Povodia Váhu. V záveroch sa uvádza, že Povodie Váhu predloží návrh na riešenie. Do dnešného dňa sa tak nestalo a  poslanci  nemôžu v danej problematike zaujať stanovisko.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo aj niekoľko občanov, najmä zo Strážovskej ulice. Požiadali starostu obce, aby mohli vyjadriť svoj názor k danej problematike.

Peter Franko – požiadal poslancov, aby sa oboznámili s názormi ľudí a o danej problematike nerozhodovali,  tzv. „od zeleného stola“.

Ján Radoský – vyjadril požiadavku, že ak príde vyjadrenie z Povodia Váhu, aby boli občania o tejto skutočnosti informovaní.

Ján Franko – vyjadril názor, že roky tiekla v týchto korytách voda a teraz to niekomu vadí. Ak voda nepotečie, určite sa tam vytvorí smetisko.

Jozef Vatrt – nebol účastníkom verejného zhromaždenia, ale ako bývalému starostovi je mu táto problematika známa. Povodie Váhu spolu s Okresným úradom Piešťany, odborom životného prostredia, úsekom štátnej vodnej správy uskutočnilo v nasledujúci deň po verejnom zhromaždení miestnu obhliadku. Povodie Váhu stanovilo pri vydávaní stavebného povolenia na výstavbu premostenia Holešky pre stavebníka Eduarda Halinkoviča a manželku prietok vody v oboch korytách Holešky. Zároveň sa zaviazalo vytýčiť hranice pozemkov.

Poslanci vzali uvedené názory občanov na vedomie.

 

K bodu č. 6

Na obecnom úrade okresný prokurátor Mgr. Vladimír Kuruc vykonal previerku všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré boli prijaté  za obdobie od 1.1.2001 do 31.12.2002. Na základe zistených skutočností v zmysle § 28 odsek 1 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podal  upozornenie prokurátora.   

Poslanci sa s uvedeným upozornením oboznámili a vzali ho na vedomie.

K bodu č. 7

Starosta informoval prítomných poslancov o ďalšej sťažnosti pána Pavla Sarvaša voči rozúčtovaniu nákladov za vývoz fekálií. Uvedená sťažnosť bola predložená aj poriadkovej komisii. Jej predseda Jozef Štefanka sa vyjadril, že uvedená problematika nie je v kompetencii tejto komisie, zároveň však informoval, že so sťažovateľom mal osobný pohovor. Pán Sarvaš však v danej problematike odmieta akúkoľvek komunikáciu. Na základe uvedených skutočností nie je jasné, o čo vlastne sťažovateľovi ide.

V problematike sa vyjadril i obecný kontrolór, ktorý postoj pána Sarvaša považuje za porušovanie nájomnej zmluvy.

Ing. Michal Sedlák a Juraj Filo navrhli, aby sa s Pavlom Sarvašom a jeho manželkou neobnovila nájomná zmluva na prenájom obecného bytu. V tomto období platná nájomná zmluva je podpísaná do 1. mája 2004.  Na základe nepodpísania novej nájomnej zmluvy zostane uvedený byt voľný pre potreby obce.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 2 /Anna Belobradová, Jozef  Štefanka/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na neobnovenie nájomnej zmluvy a Pavlom Sarvašom a jeho manželkou schválený.

 

Pán Alojz Straka predložil na obecný úrad návrh na odpredaj parcely č. 307 k. ú. Krakovany o výmere 220 m2. Na základe výpisu GEOPOZ Banská Bystrica pri konaní REOP menovaný zistil, že je vlastníkom uvedenej parcely. Táto je využívaná obcou Krakovany ako časť miestnej komunikácie na Kultúrnej ulici. Poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedomie, ale nerozhodli o nej, nakoľko neboli celkom jasné všetky súvislosti. Po ukončení ROEPu a vyjasnení  všetkých okolností bude žiadosť posúdená a bude o nej rozhodnuté.

 

V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov o nasledujúcich záležitostiach:

- podľa platného uznesenia sa uskutočnilo výberové konanie na prenájom prevádzky kaderníctva. Starosta predložil na schválenie text nájomnej zmluvy, ktorá bola   hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválená.

- do dnešného dňa nebolo rozhodnuté o prijatí novej pracovníčky na miesto účtovníčky. Táto záležitosť sa bude riešiť do konca tohto týždňa.

- uskutočnilo sa jednanie  firmou Slovenské telekomunikácie a bola podpísaná dohoda na ponúkaný program služieb Business partner, čo priniesie úsporu v poplatkoch za telekomunikačné služby. Taktiež v tejto súvislosti infomoval, že v spolupráci s poslancom Jurajom Filom sa realizuje inštalovanie webovskej stránky obce  www.krakovany.sk spolu s ďalšími mailovými schránkami pre jednotlivých pracovníkov obecného úradu.

- na Okresnom úrade v Piešťanoch sa uskutočnila zákonom stanovená registrácia vydávania obecného časopisu Hlas Krakovian, ktorého šefredaktorom sa stal Juraj Filo.

- v dňoch 26. až 28. septembra 2003 sa uskutočnila družobná návšteva zástupcov obce a základnej školy v družobnej obci Krakovany v Čechách. Poslanec OZ Peter Kikta prispel sponzorsky na cestovné výdavky a na cestu sa využilo jeho motorové vozidlo. Dohodol sa nový cyklus pravidelných družobných návštev, a to každé 2 roky. Na budúci rok, ktorý je zároveň olympijský, príde družobná návšteva k nám na Slovensko.

- v dome smútku sa vyskytla porucha chladiaceho zariadenia. Pri obhliadke servisný technik pán Maco zistil, že sa chladiaci box pokazil, zadrel sa motor. Predpokladané náklady na opravu uvedeného zariadenia budú cca 20.000,- Sk. Poslanci vyzvali, aby sa urobil prieskum a oslovili sme s požiadavkou na opravu aj pána Hinka z Chtelnice.

 

Poslanec Ladislav Žitnanský informoval prítomných poslancov, že sa ukutočnila ustanovujúca schôdza nového Výboru TJ. Prezidentom klubu sa stal Ing. Vladimír Žažo, tajomníkom klubu je Lukáš Radoský. Taktiež predložil požiadavku klubu na príspevok na činnosť podľa finančných možností obce.

Poslanec Juraj Filo sa pýtal na možnosť úpravy tenisového ihriska. Poslanec Peter Kikta spolu s Ing. Michalom Sedlákom prislúbili realizovať uvedené úpravy v jarnom období.

 

Ing. Michal Sedlák informoval prítomných, že začal realizovať určité terénne úpravy v priestoroch dvora MŠ. Pôda je však veľmi vysušená a príprava pôdy na jesennú výsadbu je značne obmedzená. Ak počasie dovolí, tieto práce sa zrealizujú v spolupráci s firmou SEMPER DEKOR, ktorá prisľúbila dodávku výsadbového materiálu.

 

Na prerokovanie sa dostala aj problematika organizovania zábavy požiarnikmi a členmi mladežníckej organizácie.

Dobrovoľný požiarny zbor má záujem pre potreby svojej činnosti získať finančné prostriedky organizovaním zberu železa a zorganizovaním tanečnej zábavy. Nakoľko ďalší termín na organizovanie zábavy nie je vhodný, poslanci navrhli, aby požiarnici zorganizovali tradičnú Štefansku zábavu a táto možnosť bola odopretá členom mládežníckej organizácie. Mládežnícka organizácia nie je vo svojej činnosti aktívna tak, ako by sa od nej očakávalo.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa 2 / Juraj Filo,   Jozef Štefanka/, nehlasoval: 0, bolo organizovanie Štefánskej zábavy odsúhlasené pre členov Dobrovoľného požiarneho zboru obce Krakovany.

Obecný úrad oznámi danú skutočnosť mládežníckej organizácii.

 

Na rokovanie bola predložená problematika personálneho obsadenia funkcie riaditeľa kultúrneho strediska. Ing. Michal Sedlák dal návrh hľadať osobu, ktorá predloží kvalitný podnikateľský zámer. Pracovný pomer pána Jozefa Brašku ukončiť výpoveďou podľa zákonnej výpovednej lehoty, nakoľko jeho pracovné miesto nebolo obsadené výberovým konaním. Na pracovné miesto bude vypísané riadne výberové konanie v termíne do konca mesiaca novembra 2003.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3 / Jozef Štefanka, Anna Belobradová, Peter Radoský/, nehlasoval: 0, bol uvedený návrh schválený.

 

Starosta obce navrhol členov výberovej komisie na uvedené výberové konanie: Ing. Michal Sedlák, Mgr. Eva Seitlerová, Juraj Filo, PaedDr. Vladimír Mihálik, Jozef Štefanka. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia výberovej komisie schválení.

 

Poslanec Jozef Štefanka ako predseda komisie na ochranu verejného poriadku predložil návrh na schválenie ďalších nových členov tejto komisie. Za nových členov navrhol: Jarolíma Ševčíka a Pavla Mikloviča. Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, boli noví členovia komisie na ochranu verejného poriadku schválení.

Pán Štefanka ďalej informoval, že pán Vojtech Urban naďalej parkuje vrak motorového vozidla na verejnom priestranstve. V tejto súvislosti poslanec Andrej Čelín  informoval poslancov o metodickom postupe, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia SR vo veciach týkajúcich sa nakladania so starými vozidlami. Podľa tohto pokynu môže obec nariadiť jeho odstránenie.

Pán Štefanka ďalej informoval poslancov, že vykonal kontrolu parkovania vozidiel  na miestnych komunikáciách. Navrhol, aby obecný úrad prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzval majiteľov, ktorí sa ešte neprihlásili, aby tak urobili. Majitelia obdržia bezplatnú povolenku na parkovanie na miestnej komunikácii s určením miesta parkovania.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Kontrolór obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili návrhy na výšku prémií pre starostu obce za III. štvrťrok. 2003.

Aritmetickým priemerom predložených návrhov bola určená výška 32%.

 

K bodu č. 8

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia:

 

    UZNESENIE č. 13/2003

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. októbra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. schvaľuje:

 

 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu
 3. overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Juraja Filu
 4. neobnovenie nájomnej zmluvy pre Pavla Sarvaša a Vieru Sarvašovú na nájom obecného bytu. Uvedený byt zostane voľný pre potreby obce Krakovany
 5. organizovanie Štefanskej zábavy v roku 2003 pre členov Dobrovoľného požiarneho zboru obce Krakovany
 6. ukončiť pracovný pomer Jozefa Brašku výpoveďou podľa zákonnej výpovednej lehoty z dôvodu, že jeho pracovné miesto nebolo obsadené výberovým konaním. Na pracovné miesto bude vypísané riadne výberové konanie v termíne do konca mesiaca novembra 2003
 7. nových členov komisie na ochranu verejného poriadku pána Jarolíma Ševčíka aPavla Mikloviča
 8. prémie starostovi obce za III. Štvrťrok 2003 vo výške 32%
 9. členov komisie pre výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľa kultúrneho strediska obce Krakovany

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. informácie Jozefa Vatrta ako bývalého starostu obce v problematike zimného klziska
 2. informácie pána Petrgála o možnosti riešenia problematiky zimného klziska
 3. informácie pána Kimerlinga o vykonaných prácach a ponuke vyhotoviť otestovanie kvality betónu
 4. kontrolu uznesenia 12/2003
 5. informácie o záveroch z verejného zhromaždenia občanov na riešenie problematiky toku Holeška
 6. upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ust. § 6 odsek 3, § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., ku ktorému došlo v postupe Obecného zastupiteľstva obce Krakovany pri prijímaní a vydávaní VZN za obdobie od 1.1.2001 do 31.12.2002
 7. žiadosť pána Alojza Straku o vykúpenie parcely č. 307 k.ú. Krakovany, ktorá bude riešená až po ukončení ROEPu.

 

  1. súhlasí:

 

 1. s nájomnou zmluvou, ktorú uzatvorila obec Krakovany zastúpená starostom obce s pani Ivanou Boháčikovou na nájom prevádzky kaderníctva od 1.10.2003 do 31.12.2003 vo výške 1,- Sk. Nájomca bude v tomto období uhrádzať mesačne sumu 1.500,- Sk za spotrebu médií.
 2. aby majitelia motorových vozidiel s platnou štátnou poznávacou značkou, ktorí sa prihlásia na obecnom úrade že užívajú miestnu komunikáciu na parkovanie motorového vozidla, obdržali povolenie obce na bezplatné užívanie miestnej komunikácie a na parkovanie s určením miesta parkovania.

 

  1. ukladá:

 

 1. osobe zodpovednej  za organizovanie Štefanskej zábavy zabezpečiť dodržiavanie poriadku počas uvedenej akcie.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie schválené.