Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 12. februára 2004

 

č. 1/2004

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie hospodárenia obce za rok 2003
 5. Rozpočet obce na rok 2004
 6. Schválenie nájomných zmlúv
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie program rokovania, ktorý bol uverejnený na pozvánke na zasadnutie.

Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol p. Petra Radoského a Andreja Čelína za overovateľov zápisnice.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /A. Čelín/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce uskutočnil kontrolu uznesenia č. 16/2003. Hlavným bodom bolo vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2003. Starosta obce vyzval p. Ľubomíra Pekaroviča, aby podal správu o vykonanej inventarizácii.

Kontrolór obce informoval prítomných poslancov, že inventarizácia bola riadne vykonaná. V kultúrnom stredisku obce Krakovany bola zároveň spojená i s odovzdávaním a preberaním majetku z dôvodu menovania nového riaditeľa kultúrneho strediska Ak. soch. Jaroslava Hladkého. Zároveň informoval poslancov, že v roku 2004 sa bude vykonávať i priebežná inventarizácia k 30.6.2004. Vedúci jednotlivých organizačných zložiek dostali pokyn vypracovať návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku. Po predložení týchto návrhov sa uskutoční zasadnutie vyraďovacej komisie. Záverom konštatoval, že hospodárenie s majetkom obce bolo v súlade so zákonom.

 

K bodu č. 4

 

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil na schválenie hospodárenie obce Krakovany za rok 2003. Výkaz o plnení rozpočtu, výkaz ziskov a strát a súvaha tvorí prílohu originálu zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.

Celkové príjmy obce za rok 2003:  15 361 000,- Sk

Výdavky obce za rok 2003 :           15 481 000,- Sk

O predloženom dokumente sa osobitne nehlasovalo, ale bol priamo návrhovou komisiou zahrnutý do návrhu uznesenia č. 1/2004.

 

K bodu č. 5

 

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2004. Starosta obce vysvetlil poslancom jednotlivé príjmové i výdavkové položky rozpočtu obce. Poslanci obdržali tento návrh ako pracovný materiál k pripomienkovaniu. Návrh rozpočtu bude zverejnený aj  na obecnej informačnej tabuli. Zároveň tvorí aj prílohu tejto zápisnice.

Na najbližšom zasadnutí bude tento návrh predložený na schválenie.

V súvislosti s návrhom rozpočtu poslanec Jozef Štefanka predložil návrh na zvýšenie odmeny poslancov za zasadnutie obecného zastupiteľstva zo sumy 350 na 500,- Sk. Prítomní poslanci sa však dohodli, že o tomto návrhu sa bude hlasovať až na budúcom zasadnutí.

Ing. Michal Sedlák požiadal, aby návrh rozpočtu bol doplnený o porovnávaciu tabuľku príjmov a výdavkov podľa jednotlivých stredísk. Táto pripomienka bola akceptovaná a poslanci obdržia uvedenú tabuľku spolu s kópiou zápisnice.

Pri diskusii o rozpočte sa poslanci a starosta vyjadrovali najmä k problematike financovania školstva /zavedenie normatívov na žiaka, problematika spájania tried a pod./.

Diskutovaným problémom bolo aj financovanie kultúrnych aktivít v obci. Poslanci spolu so starostom obce sa vyjadrili k potrebe vyhodnocovania jednotlivých kultúrnych podujatí /finančné vyhodnotenie akcie = vyčíslenie nákladov a výnosov/. Touto úlohou bude potrebné zaviazať nového riaditeľa kultúrneho strediska.

Pripomienka ohľadne kultúrneho strediska sa týkala organizačného zabezpečenia   parkovania autobusov, ktoré dopravujú účastníkov jednotlivých kultúrnych podujatí. Je potrebné zabezpečiť, aby tieto dopravné prostriedky využívali vybudované parkovisko kultúrneho domu a neparkovali na okolitých miestnych komunikáciách.

 

K bodu č. 6

 

Samostatným bodom rokovania obecného zastupiteľstva bolo schvaľovanie nových nájomných zmlúv, na základe ktorých obec prenajíma svoj majetok.

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov – nájomca Klub mladých.

Klub mladých užíva priestory bývalej pošty – jedná sa o budovu  postavenú na parcele č. 271/1 k. ú. Krakovany – Námestie sv. Mikuláša   č. 186/2. Uvedený vzťah je potrebné právne usporiadať, aby bola zrejmá zodpovednosť za uvedené priestory, ako aj vyčíslenie a úhrada za spotrebu médií. Na uvedený priestor boli nainštalované meracie zariadenia na jednotlivé spotrebiče.

Na zasadnutie bol prizvaný predseda klubu p. Tomáš Havrlent. Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy ako aj varianty nájmu:

Nájomné:

a/ symbolická 1,- Sk

b/ finančné vyčíslenie nájmu podľa podlahovej plochy

c/ nájomné odpracovať formou brigádnických hodín, stanoviť počet hodín na 1 člena klubu.

Energie:

a/ uhrádzať celú sumu

b/ uhradiť len stanovenú percentuálnu čiastku,  zostávajúcu sumu odpracovať formou brigádnických hodín.

 

Predseda klubu vyjadril svoj návrh nájomnej zmluvy:

-         nájomné – symbolická 1,- Sk

-         energie –          30% finančná úhrada podľa vyúčtovania spotreby

70% finančne vyjadrených nákladov odpracovať formou brigádnických hodín /1 brigádnická hodina = 50,- Sk /

Vyúčtovanie sa bude uskutočňovať 1x štvrťročne. V prípade, že úhrada nebude riadne a včas zaplatená, poskytnuté zľavy sa rušia a klub mladých bude uhrádzať spotrebu energií v plnej výške.

 

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /P. Radoský/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh nájomnej zmluvy schválený.

 

Žiadosť o nájom obecného nájomného bytu

Súčasní nájomcovia predložili na obecné zastupiteľstvo žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom obecných bytom.

Starosta obce prečítal žiadosť Jozefa Štefanku s manželkou a Pavla Sarvaša s manželkou.

Zároveň informoval prítomných poslancov o písomnej korešpondencii, ktorá prebehla medzi nájomcami o obecným úradom. V prvom liste boli nájomcovia vyzvaní, aby predložili potvrdenie o príjme za rok 2003 a druhým listom im bola oznámená skutočnosť, že dňa 1. mája 2004 končí doba platnosti nájomnej zmluvy, v prípade, že obecné zastupiteľstvo neschváli ich žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, sú povinní do termínu 1.5.2004 byt vypratať.

Manželia Štefankoví potvrdenie o príjme za rok 2003 predložili v stanovenom termíne, manželia Sarvašoví zaslali obecnému úradu list, ktorého text starosta prečítal.

Ing. Michal Sedlák vyjadril požiadavku, aby sa o žiadosti manželov Sarvašových nerokovalo, pretože je v platnosti uznesenie č. 13/2003 z 7.10.2003, kde sa pod bodom A.4 rozhodlo o nepredĺžení nájomnej zmluvy pre manželov Sarvašových.

 

Poslanec Jozef Filo vyzval prítomnú Zlaticu Štefankovú, aby potvrdila alebo vyvrátila informáciu, že si zakúpili rodinný dom v obci Krakovany. Pani Štefanková  sa vyjadrila, že majú záujem týmto spôsobom vyriešiť svoju bytovú otázku, ale zatiaľ tento zámer ešte nie je zrealizovaný. Uvítala by ďalšie predĺženie nájmu obecného bytu na maximálnu dobu t.j. 3 roky. Poslanec Peter Kikta navrhol, aby sa nájom predĺžil na dobu 1 roka t.j. do 1.5.2005, podľa potreby sa po roku ich žiadosť opäť prehodnotí.

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /P. Radoský/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol nájom obecného bytu pre manželov Štefankových schválení v termíne do 1.5.2005.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva opustil Ing. Michal Sedlák, ktorý požiadal o ospravedlnenie z pracovných dôvodov.

 

 

 

K bodu č. 7

 

Projekt na sprevádzkovanie kultúrneho a osvetového strediska v Krakovanoch

-                     starosta obce predložil poslancom návrh projektu, ktorý predložili p. Jozef Borovský.

Jedná sa o skupinu mladých ľudí, ktorí majú záujem o celoročný prenájom kultúrneho domu v obci.

Hlasovaním za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 bol projekt zamietnutý.

 

Žiadosť poľovníckeho združenia Králik

Poľovnícke združenie predložilo na schválenie žiadosť o odpustenie poplatku za poľovne upotrebiteľných psov. Prílohu žiadosti tvoril zoznam 3 majiteľov.

Hlasovaním: za: 0, proti: 6, zdržal sa: 2 /A. Belobradová, J. Štefanka/, nehlasoval: 0, žiadosť nebola schválená.

 

Žiadosť o zníženie sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 – stavebníci.

Pracovníčka obecného úradu p. Belicová prečítala žiadosti týchto stavebníkov: Ing. Jaromil Gallo a manželka, Dušan Kollár, Jozef Kubran a manželka, Daniel Havrlent a manželka, Tomáš Kubran, Ľubomír Pekarčík a manželka. Z dôvodu podpory výstavby nových rodinných domov a blížiacej sa kolaudácie týchto stavieb poslanci hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválení zníženie sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 zo sadzby 2,80 Sk na 0,21 Sk/1 m2 pre horemenovaných žiadateľov.

 

Žiadosť o zníženie sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 – Mgr. Redechová.

Mgr. Alžbeta Redechová požiadala o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2004 z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Poslanci žiadajú uvedenú žiadosť doplniťo platobný výmer na daň z nehnuteľnosti, z ktorého bude zrejmé daňové zaťaženie menovanej. Zároveň žiadajú predložiť doklad o príjme žiadateľky o zníženie dane.

Po doplnení požadovaných dokladov bude žiadosť prejednaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2004 – Požiarny poriadok obce

Z dôvodu novej právnej úpravy bolo potrebné vykonať niektoré zmeny v požiarnom poriadku obce Krakovany. Bezpečnostný technik predložil obecnému zastupiteľstvo na schválenie nové znenie požiarneho poriadku. Poslanci uvedený dokument  hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 2/2004 – Knižničný poriadok

Knihovník obce Krakovany požiadal o schválenie nového knižničného poriadku, nakoľko doteraz platný dokument už nezodpovedal požiadavkám doby.

Upravujú sa povinnosti návštevníka knižnice, ako aj služby, ktoré knižnica svojim členom poskytuje.

Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 1 /A. Čelín/, proti: 0, nehlasoval: 0, bol knižničný poriadok schválený.

 

Oprava uznesenia č.  15/2003 – bod A.10 – Stanislav Čičmanský a manželka – odpredaj parcely

Zástupca starostu Jozef Filo požiadal poslancov o opravu uznesenia. Katastrálny úrad v Piešťanoch nezaregistroval vyhotovený geometrický plán, nakoľko sa v ňom vyskytli nezrovnalosti. Odpredávaná parcela č. 129/13 nemala pôvodne uvedenú výmeru 74 m2, ale novým geometrickým plánom bola táto výmera  určená na 53 m2. Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť uznesenie č. 15/2003 bod A.10 a prijať nové, ktorým sa schváli odpredaj uvedenej parcely, ale vo výmere 53 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo zrušené uznesenie č. 15/2003 bod A.10.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený odpredaj parcely č. 129/13 o výmere 53 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch pre manželov Stanislava a Máriu Čičmanských v cene 22,- Sk / 1m2.

 

V diskusii starosta obce informoval poslancov o nasledujúcich udalostiach:

-         riešenie situácie s budovou železničnej stanice – obec Krakovany vyzvala Železnice Slovenskej republiky na riešenie vzhľadu budovy. Poslanci boli oboznámení s textom listu. Odpoveď ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola na obecný úrad doručená.

-         rožkovací stroj -   pán Ferech odmietal prevziať písomné výzvy na dodržanie záväzku o vrátení stroja. Stroj je už opravený, pán Ferech je zaviazaný uhradiť opravu. Po zaplatení by sa stroj už mal dostať na obecný úrad do Krakovian.

-         prečerpávacia stanica kanalizácie – uskutočnilo sa jednanie s firmou HÍLEK, firma bola požiadaná, aby dodala technologické zariadenie prečerpávacej stanice a túto dokončila. Nakoľko sa celá záležitosť neustále preťahuje, obec pravdepodobne pristúpi k penalizovaniu firmy z dôvodu nedodržania zmluvy o dielo.

-         riešenie situácie s rodinným domom č. 328 /Fiedlerovec/. Uvedený dom je schátralý, ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Situácia sa bude v najbližšom čase riešiť v spolupráci so Spoločným stavebným úradom.

-         nevybavená žiadosť p. Alojza Straku vo veci odpredaja časti MK pri kultúrnom dome. Celá žiadosť bude opätovne prejednaná s Katastrálnym úradom v Piešťanoch, nakoľko tieto nezrovnalosti sa vyskytli pri uskutočňovaní ROEPu.

 

Interpelácie poslancov:

 

Juraj Filo – požiadal o technickú úpravu miestnej komunikácie pri dome č. 240 na ulici Hoštáky. Miestna komunikácia bola poškodená pri výkopových prácach pri budovaní miestneho vodovodu. Cesta sa následne nespevnila a v súčasnosti sa vyskytujú problémy s prechodom v danom úseku.

 

Jozef Štefanka  - požiadal o informáciu, či si miestne PŠD už splnilo svoje daňové povinnosti voči obce Krakovany za rok 2003. Starosta odpovedal, že posledný daňový nedoplatok PŠD Krakovany-Stráže uhradilo obci na bežný účet v mesiaci január 2004.

 

Ladislav Žitnanský – predložil požiadavku, aby autobusová zastávka smerom na Vrbové bola podbetónovaná, nakoľko počas veterného počasia hrozí jej opätovné poškodenie a zároveň to môže spôsobiť ohrozenie účastníkov cestnej premávky na pomerne frekventovanej komunikácii. Taktiež požiadal o umiestnenie hodín do zasadačky obecného úradu. V závere podal návrh, či by nebolo možné používať pri reláciách v miestnom rozhlase, ktoré informujú o predajných aktivitách podnikateľov, jednotnú hudobnú znelku.  Občania by podľa tejto znelky hneď vedeli, že predmetom správy bude predajná ponuka, nie iná dôležitá informácia.

O tomto návrhu sa ďalej nerozhodlo.

Taktiež predložil požiadavku na opravu verejného osvetlenia pri domu č. 221. Táto požiadavka bude adresovaná pracovníkom obecného úradu, aby túto závadu odstránili.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2004 z 12. februára 2004

 

UZNESENIE č. 1/2004

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. februára 2004

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A: schvaľuje:

 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského
 3. overovateľov zápisnice Andreja Čelína a Petra Radoského
 4. hospodárenie obce Krakovany za rok 2003
 5. nájomnú zmluvu č. 1/2004 na prenájom nebytových priestorov pre Klub mladých Krakovany
 6. nájomnú zmluvu na prenájom obecného bytu č. 1 pre Jozefa Štefanku a manželku Zlaticu na obdobie od 1.5.2004 do 30.4.2005
 7. zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2004 zo sadzby 2,80 Sk na sadzbu 0,21/1 m2 pre stavebníkov Ing. Jaromila Gallu a manželku, Dušana Kollára, Jozefa Kubrana a manželku, Daniela Havrlenta a manželku, Tomáša Kubrana, Ľubomíra Pekarčíka a manželku
 8. všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2004 – Požiarny poriadok obce Krakovany
 9. všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 2/2004 – Knižničný poriadok obce Krakovany
 10. odpredaj parcely č. 129/13 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 53 m3 pre manželov Stanislava a Máriu Čičmanských v cene 22,- Sk / 1m2.

 

B: berie na vedomie

 1. kontrolu uznesenia č. 16/2003
 2. návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2004
 3. žiadosť Mgr. Alžbety Redechovej o požaduje žiadosť doplniť o platobný výmer na daň z nehnuteľnosti pre rok 2004 a potvrdenie o príjme menovanej.
 4. list obce Krakovany, ktorý bol adresovaný Železniciam Slovenskej republiky vo veci riešenia vzhľadu budovy železničnej stanice v obci Krakovany
 5. informácie o rožkovacom stroji
 6. informácie o jednaní s firmou HÍLEK – dobudovanie čerpacej stanice na obecnej kanalizácii
 7. interpelácie poslancov

 

C:  neschvaľuje

 1. žiadosť p. Pavla Sarvaša s manželkou o prenájom obecného nájomného bytu č. 2 a žiada realizovať platné uznesenie č. 13/2003 bod A.4 zo dňa 7.10.2003
 2. projekt p. Borovského na sprevádzkovanie kultúrneho a osvetového strediska v Krakovanoch
 3. žiadosť poľovníckeho združenia Králik o udelenie výnimky z poplatku za poľovne upotrebiteľných psov na rok 2004

 

 

D: ruší

 

 1. uznesenie č. 15/2003 pod bodom A.10 zo dňa 5.12.2003 o odpredaji parcely č. 129/13  k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 74 m2 pre manželov Stanislava a Máriu Čičmanských

 

E: ukladá:

 

 1. riaditeľovi kultúrneho strediska Akademickému  sochárovi Jaroslavovi Hladkému, aby organizačne zabezpečoval parkovanie autobusov, ktoré privážajú účastníkov kultúrnych podujatí, na vyhradenom parkovisku pri kultúrnom dome, nie na priľahlej miestnej komunikácii
 2. riaditeľovi  kultúrneho strediska Akademickému sochárovi Jaroslavovi Hladkému, aby vypracovával finančné vyúčtovanie každej kultúrnej akcie uskutočnenej v kultúrnom dome v Krakovanoch

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 1/2004 zo dňa 12.2.2004 schválené.