Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Krakovanoch

konaného dňa 5. septembra 2003

 

č. 12/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a predložil im na schválenie nasledujúci program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Prenájom budovy základnej školy

4.      Riešenie situácie v organizovaní tanečných zábav

5.      Návrh uznesenia

6.      Záver

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák navrhol program rokovania doplniť o bod Rôzne, v ktorom bude prezentovať výsledky rokovania kultúrnej komisie.

 

Na začiatku rokovania nebol prítomný poslanec Ladislav Žitnanský.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bol  schválený nasledujúci program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Prenájom budovy základnej školy

4.      Riešenie situácie v organizovaní tanečných zábav

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Petra Radoského.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ing. Sedlák/ boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov  zápisnice starosta obce navrhol Juraja Filu a Andreja Čelína. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 /Juraj Filo, Andrej Čelín/ boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Budova základnej školy je využívaná aj na iné aktivity ako je výučba. Priestory telocvične a jednej triedy sú využívané na hodiny nácviku foklórnych skupín a klubu paličkovania. Nakoľko dochádza k spotrebe elektrickej energie a plynu, bolo by vhodné, aby nájomcovia prispievali na úhradu za spotrebu energií. Starosta obce z uvedeného dôvodu podal informáciu o pôvodnom návrhu, že v zimnom období by bola výška nájmu 150,- Sk / 1 h, v letnom období 50,- Sk / 1 h. Za najvýhodnejšiu variantu však navrhol, aby výška nájmu bola rovnaká za celý rok a to 100,- Sk / 1 h nájmu.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Ladislav Žitnanský.

 

Ing. Michal Sedlák vyslovil požiadavku, aby sa nájom folklórneho súboru LUSK interne preúčtovával, nakoľko tento súbor pracuje pod zriaďovateľom, ktorým je obec.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu, aby výška nájmu priestorov základnej školy na obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003 bola 100,- Sk / 1 h. Nakoľko od januára 2004 dôjde k zvýšeniu cien energií, výška nájmu priestorov základnej školy sa opätovne prehodnotí.

Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, bola schválená výška nájmu priestorov základnej školy.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce vyzval predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pána Jozefa Štefanku, aby sa vyjadril k danej problematike.

Jozef Štefanka poďakoval starostovi, že zvolal toto zasadnutie. Inicioval ho na základe sťažnosti občanov po poslednej zábave, ktorá sa konala 30. augusta 2003. Účastníci zábavy boli v uliciach obce v nočných hodinách veľmi hluční, na Dolnej ulici sa odohrala dopravná nehoda. Spoločným menovateľom uvedených negatívov bol alkohol.

Hneď úvodom podal návrh, aby poslanci schválili,  že ich účasť na tomto rokovaní bude bez finančnej náhrady za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa k tejto problematike vyjadrili:

Ing. Michal Sedlák – tlmočil nielen svoje stanovisko, ale aj stanovisko kultúrnej komisie. Je potrebné, aby si organizátor zábavy, resp. diskotéky zabezpečil policajný dohľad po obci. Nesúhlasí však so zrušením organizovania diskoték.

Jozef Štefanka – nie je naklonený k tvrdým opatreniam na celkové zrušenie. Navrhuje povoliť organizovanie tanečných zábav, ale diskotéky, ktoré sú veľmi hlučné, je potrebné zrušiť. Medzi účastníkmi diskoték je veľa návštevníkov z okolitých miest a obcí. Ich hlučné správanie spôsobuje v obci nepokoj. 

Peter Kikta – nie je za zrušenie zábav, treba však postihovať porušovateľov nočného kľudu, ako aj podávanie alkoholu mladistvým. Problémom je aj rýchla jazda po obci. Treba vytvoriť podmienky, aby sa jazda po obci spomalila. Jedným z riešení by bolo umiestnenie spomaľovačov, tzv. retardérov. Ak by sa zábavy zrušili, stáli návštevníci by si zlosť z uzavretia priestorov vybili na iných zariadeniach /bránky, smetné koše, dopravné značenie a podobne/. 

Andrej Čelín – nie je za zrušenie zábav, vyzýva však, aby bola na kontrolu dodržiavania poriadku v obci pozývaná polícia. Len ona má na túto činnosť zákonom stanovenú právomoc.

Ladislav Žitnanský – podporil návrh poslanca Andreja Čelína. V prípade porušovania nočného kľudu je potrebné zavolať na miesto činu príslušníkov polície.

Celá problematika organizovania zábav spočíva v nedostatku finančných prostriedkov pre činnosť spoločenských organizácii a združení, akými sú TJ, Združenie rodičov, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a pod. Uvedené organizácie či združenia si organizovaním takého typu podujatí získavajú finančné prostriedky na svoju činnosť.

TJ je organizáciou pre celú dedinu. Futbalový zápas je spoločenskou udalosťou, ktorej sa zúčastňuje veľká časť občanov obce. Ak nebude dostatok finančných prostriedkov na jej činnosť, bude musieť zaniknúť.

Ľubomír Pekarovič – ak rozpustíme TJ, deti a mládež nám z ihriska pôjdu k hracím automatom, prípadne k drogám. Na svete bude ešte vyhrotenejší problém, ako je hlučná diskotéka.

Peter Radoský – celá záležitosť mu pripadá ako účelová. O tejto problematika sa už vie niekoľko rokov, ale doteraz sa nič neriešilo.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj početná skupina občanov bývajúcich v okolí kultúrneho domu. Starosta obce im dal príležitosť, aby v tomto bode prezentovali svoj názor na organizovanie diskoték.

Emil Štefanka – voči organizovaným zábavám nemá zvlášť veľké pripomienky.  Ako problematické však vidí prenajímanie koliby na rôzne oslavy. Hlavne oslavy mladších vekových kategórií sú veľmi hlučné, tie by bolo vhodné zakázať.

Ing. Ľubomír Valo – navrhol,  aby sa diskotéky organizovali bez podávania alkoholických nápojov, v tomto čase by bolo vhodné, aby pohostinské zariadenia mali otvorené len do 22.00 hodiny.  Svoju nespokojnosť však vyjadril aj s pouličným predajom počas organizovania HOBBY stretnutí. Už viackrát sa stalo, že počas HOBBY stretnutí bolo otvorené aj smetisko. Občania z okolia kultúrneho domu majú v tomto čase znemožnený vývoz na smetisko z dôvodu veľkého počtu parkujúcich motorových vozidiel.

Božena Valová – nie je za zrušenie zábav organizovaných v medziach slušnosti, ako hlučné diskotéky by bolo vhodné zrušiť.

Mária Masárová – vyjadrila skôr výhrady k HOBBY stretnutiam, počas ktorých má znemožnený prístup k svojmu rodinnému domu.

Stanislav Čičmanský – pri organizovaní HOBBY stretnutí treba zvýšiť osvetu na riešenie pouličného predaja.

Ervin Sedlák – ocenil snahu poslancov riešiť tento dlhodobý problém, najmä v spolupráci s políciou.

 

Poslanec Jozef Filo súhlasil s názorom o zrušení prenajímania koliby na hlučné oslavy. Navrhol, aby sa predaj počas HOBBY stretnutí neuskutočňoval na ulici, ale aby sa sústredil do areálu amfiteátra, čím by sa miestne komunikácie uvoľnili pre voľný prechod.. V prípade porušovania tohto systému predaja by sa ukladala pokuta do výšky 5.000,- Sk.

Poslanec Ing. Sedlák sa priklonil k názoru, že suma za prenájom koliby vo výške 500,- Sk je smiešne nízka. Treba ju zvýšiť a postihovať porušovanie nočného kľudu.  

Poslanec Juraj Filo apeloval na organizátorov zábav, aby si zabezpečili poriadok v priestoroch kultúrneho domu. V obci musí poriadok zabezpečiť polícia, ktorá je platená z našich daní.

Ing. Michal Sedlák podal návrh, aby riaditeľ kultúrneho strediska pán Jozef Braško vypracoval návrh na riešenie organizačného zabezpečenia HOBBY stretnutí /predaj v priestoroch kultúrneho domu a amfiteátra, nie na ulici/ a prevádzkového poriadku prenajímania koliby.

Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, bol návrh schválený.

 

Jozef Štefanka a Peter Radoský vyzvali starostu, aby dal hlasovať o návrhu za zrušenie  organizovania zábav a diskoték.

Hlasovanie sa ihneď po predložení návrhu neuskutočnilo.

 

Jozef Štefanka ďalej požiadal starostu, aby dal hlasovať o jeho návrhu, aby toto zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo bez nároku poslancov na odmenu za zasadnutie.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol návrh schválený.

 

Peter Kikta podal návrh, aby sa na tomto zasadnutí nehlasovalo o zrušení zábav a diskoték, ale o danej problematike sa rozhodlo až na riadnom zasadnutí obecného zastuptieľstva, po vyhodnotení situácie na hodovej zábave, ktorá sa uskutoční 13.9.2003.

O návrhu sa hneď nehlasovalo, ale vyjadrili sa názory, aby sa zábavy do konca roka nezrušili a opatrenia sa vykonali až v budúcom roku pri pláne kultúrnych podujatí v obci na rok 2004.

 

Jozef Štefanka opätovne vyzval starostu, aby dal hlasovať o zákaze diskoték a zábav.

Hlasovaním za: 2 / Peter Radoský, Jozef Štefanka/, zdržal sa: 2 /Anna Belobradová, Peter Kikta/, proti: 5, nebolo schválené zrušenie organizovania diskoték a zábav.

Po tomto výsledku hlasovania predseda Komisie na ochranu verejného poriadku vyjadril názor, že zváži svoje ďalšie zotrvanie v uvedenej funkcii.

 

Peter Kikta podal protest, že nebolo uskutočnené hlasovanie o jeho návrhu, aby sa o danej otázke na tomto zasadnutí nehlasovalo.

 

Starosta  dal hlasovať o návrhu pána Kiktu. Hlasovaním za: 5, proti: 1 /Jozef Štefanka/, zdržal sa: 3 /Peter Radoský, Andrej Čelín, Juraj Filo/ bol schválený návrh p. Kiktu, že o danej otázke sa nebude hlasovať, ale rozhodne sa až na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva po vyhodnotení hodovej zábavy  konanej dňa 13.9.2003.

 

K bodu č. 5

 

Predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák tlmočil závery zo zasadnutia komisie, aby sa riešilo personálne obsadenie funkcie riaditeľa kultúrneho strediska. S prácou doterajšieho riaditeľa nie je kultúrna komisia spokojná, má výhrady, ktoré boli menovanému tlmočené v minulom období. Nakoľko nedošlo k zmene, navrhujú vypísať výberové konanie na obsadenie tohto pracovného miesta.

Poslanci sa s daným návrhom oboznámili a rozhodnú o ňom na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2003, ktorý bol hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, schválený.

 

 

UZNESENIE č. 12/2003

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. septembra 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. schvaľuje:

 

 1. program rokovania

 2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Petra Radoského

 3. overovateľom zápisnice Juraja Filu a Andreja Čelína

 4. prenájom častí budovy Základnej školy v Krakovanoch na obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003 vo výške 100,- Sk / 1 hodina nájmu

 5. aby mimoriadne zasadnutie obecného zastupteľstva zo dňa 5.9.2003 bolo bez nároku na odmenu poslancov za zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. návrh poslanca Petra Kiktu, aby sa nehlasovalo o zrušení zábav a diskoték, ale rozhodlo sa o tom až na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva po vyhodnotení hodovej zábavy zo dňa 13.9.2003

 2. návrh kultúrnej komisie na personálne riešenie funkcie riaditeľa kultúrneho strediska formou výberového konania

 

  1. ukladá:

 

 1. riaditeľovi kultúrneho strediska vypracovať riešenie organizácie HOBBY stretnutí a prenájmu koliby

 2. uverejniť v štvrťročníku Hlas Krakovian termínovník otvorenia oplotenej plochy na uloženie odpadu

 

  1. neschvaľuje:

 

zrušenie poriadania zábav a diskoték  v obci Krakovany